Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CENTRELE DE ZI TIP CREȘĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023

Bucureşti, 14 iunie 2022INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CENTRELE DE ZI TIP CREȘĂ

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023

Sesiunea de înscriere pentru toate centrele de zi de tip creșă din subordinea instituției, pentru anul școlar 2022 – 2023 va fi organizată în perioada 04.07.2022 – 15.07.2022.

Numărul locurilor disponibile în centrele de zi tip creșă pentru anul școlar 2022 – 2023:

 Centrul de zi „Vrancei”, str. Vrancea, nr. 9, sector 1:

                                                        60 locuri disponibile;

Centrul de zi „Sf. Andrei”, str. Cosmești, nr. 15, sector 1:

                                                        81 locuri disponibile;

Centrul de zi „Jiului”, str. Pajurei, nr. 2C, sector 1:

                                                       81 locuri disponibile;

 Centrul de zi „Sf. Nicolae”, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 74:

                                                        71 locuri disponibile;

Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată „Rodacie”, Bd. Mareșal Al. Averescu, nr. 17:                      
                                       13 locuri disponibile


Informații înscriere:

Atribuirea locurilor la centrele de zi va fi efectuată ținând cont de luna cu care părinții solicită frecventarea, punctajul cumulat și data și ora înregistrării cererii în aplicația online, fiind soluționate prioritar cererile pentru care părinții au solicitat începerea frecventării în luna septembrie 2022, cererile pentru care s-a solicitat începerea frecventării într-o lună ulterioară vor fi soluționate în funcție de disponibilitatea locurilor (locurile nu pot fi rezervate).

Locurile disponibile vor fi repartizate în funcție de punctajele obținute, în ordine descrescătoare (de la cel mai mare punctaj la cel mai mic).

În situația cererilor cu punctaje egale se va lua în considerare ziua și ora înregistrărilor pe platforma on-line.

 

IMPORTANT!

Crearea conturilor pentru depunerea cererilor de înscriere se face exclusiv în perioada sesiunii de înscriere, pe link-ul https://cresa.dgaspc-sectorul1.ro/ .

Părinții/reprezentanții legali ai copilului vor depune documente necesare înscrierii copilului, exclusiv prin aplicația online, disponibilă pe site-ul instituției, www.dgaspc-sectorul1.ro

         Nu sunt acceptate cereri privind transferul copiilor admiși la unul dintre centrele de zi în urma sesiunii de înscriere sau redistribuire către un alt centru de zi!

  • Persoanele care întâmpină dificultăți pentru accesarea aplicației online, pot beneficia de asistență pentru înscrierea în aplicația online, la sediul Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie, din București, Sector 1, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 17, corp H,  în perioada sesiunii de înscriere în timpul programului de lucru.
  • Cererile de înscriere la centrele de zi tip creșă transmise pe e-mail sau depuse la sediile creșelor /sau la sediul DGASPC Sector 1, NU vor fi luate în considerare!
  •  Analiza cererilor va fi realizată exclusiv pe baza documentelor încărcate în aplicația on-line și nu vor fi luate în considerare documente transmise prin intermediul altor canale de comunicare în perioada sesiunii de înscriere sau transemise ulterior perioadei de desfășurare a sesiunii de înscriere prin orice canal de comunicare.

Confirmarea înregistrării cererii în aplicația on-line este reprezentată de e-mail-ul generat automat, care conține numărul, data și ora înregistrării cererii și centrul de zi selectat pentru înscriere. În situația în care părinții nu primesc e-mailul de confirmare a înregistrării cererii, procesul de înregistrare trebuie reluat.

Părinții vor primi răspuns prin e-mail cu privire la rezultatul sesiunii de înscriere după afișarea pe site-ul instituției a listelor cuprinzând rezultatele finale.

Calendarul desfășurării sesiunii:

ü  04.07.2022 ora 08:00 – 15.07.2022 ora 23:59 – depunerea cererilor de înscriere și a documentelor necesare în aplicația online;

ü  aplicația va fi disponibilă în intervalul precizat pe link-ul: https://cresa.dgaspc-sectorul1.ro/

ü  18.07.2022 – 22.07.2022 – analiza cererilor;

 

ü  25.07.2022, după orele 12:00 – afișarea pe site-ul instituției a listei provizorii cuprinzând cererile validate în urma analizării acestora;

ü  26.07.2022 – 27.07.2022 – depunere contestații cu privire rezultatele provizorii (contestațiile vor fi transmise pe e-mail cresa@dgaspc-sector1.ro);

ü  28.07.2022 – 01.08.2022 – analiza și soluționarea contestațiilor;

ü  02.08.2022, după orele 12:00 – afișarea pe site-ul instituției a listei finale cuprinzând rezultatele sesiunii de înscriere.

După data de 02.08.2022, părinții vor primi pe adresele de e-mail cu care s-au înregistrat în aplicație răspunsuri cu privire la atribuirea unui loc la centrul de zi solicitat, respectiv, rămânerea pe lista de așteptare.

NOTĂ: dacă după sesiunea de înscriere rămân locuri vacante la unele dintre centrele de zi de tip creșă, părinții ale căror cereri nu au fost soluționate favorabil (nu le-a fost atribuit loc la creșa solicitată), pot participa la sesiunea de redistribuire în perioada 03.08.2022 – 05.08.2022.

În acest sens, este necesară conectarea la contul personal înregistrat pe site-ul https://cresa.dgaspc-sectorul1.ro la momentul înscrierii în aplicație. Redistribuirea cererilor se va realiza în funcție de punctajul obținut, în limita locurilor disponibile.

Cererile pentru care a fost solicitată redistribuirea și nu au fost soluționate favorabil, vor rămâne pe lista de așteptare pentru centrul solicitat în sesiunea de redistribuire. Părinții ai căror copii au fost admiși în urma sesiunii de redistribuire la un centru de zi nu pot depune, ulterior, cerere de transfer la un alt centru de zi.

Nu vor fi soluționate favorabil următoarele cereri:

·       cererile părinților ai căror copii beneficiază de un loc la un centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1 și depun ulterior, în alte sesiuni, cereri pentru același copil în vederea admiterii la un alt centru de zi;

·        cererile părinților care solicită transferul copiilor înscriși la un centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1, către alt centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1;

·        cererile depuse în sesiunea curentă, pentru care părinții solicită frecventarea centrului de zi începând cu un alt an școlar.

În situația în care părinții vor depune cereri care se încadrează în situațiile specificate anterior, aceștia vor fi informați în scris cu privire la faptul că aceste cereri nu vor fi soluționate favorabil. .

Documentație necesară:

Documentele pot fi încărcate în aplicația online în format .PDF (documente care conțin o pagină sau mai multe pagini) și format .JPG (documente care conțin exclusiv o singură pagină).

ü   certificatul de  naștere al copilului/ copiilor pentru care se solicită înscrierea la un centru de zi de tip creșă;

ü    cărțile de identitate ale părinților (mamă, tată)/ reprezentanților legali – părinții care dețin vize de reședință stabilite și valabile pe raza Sectorului 1, vor încărca un singur document (.PDF sau .JPG) care va conține atât fața, cât și spatele cărții de identitate;

ü      certificatul de căsătorie al părinților/ reprezentanților legali- după caz;

ü  decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării îndemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creştere şi îngrijire copil;

ü   hotărâre/sentință de divorț sau de încredințare a copilului / convenție notarială sau în cazuri excepționale în cazul relațiilor neoficializate – declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că celălalt părinte nu contribuie la creșterea și îngrijirea copilului –dacă este cazul;

ü     certificatul de deces al unuia dintre părinți – dacă este cazul;

ü   hotărâre/ sentință de plasament sau sentință de încredințare în vederea adopției – dacă este cazul;

ü    certificate de naștere pentru ceilalți frați ai copilului care frecventează același centru de zi de tip creșă – dacă este cazul;

ü  certificate de naștere pentru ceilalți copii aflați în întreținere care frecventează învățământul preșcolar, scolar – inclusiv până la finalizarea clasei a IV-a și dovadă: adeverințe eliberate de unitățile de învățământ sau carnet de elev vizat la zi, sau, în situații excepționale, pentru copiii înscriși în unități preșcolare/ primare în anul școlar 2022-2023 pentru care nu s-a putut obține adeverință, părinții vor încărca declarații pe proprie răspundere care vor conține în mod obligatoriu denumirea unității de învățământ la care este înscris copilul – după caz;

ü  adeverință eliberată de către unitatea de învățământ pentru părintele/părinții care urmează o formă de învățământ de zi- dacă este cazul;

ü   hotărâre privind încadrarea într-un grad de handicap și certificatul de încadrare într-un grad de handicap pentru copil/ frate/ soră/ părinte cu dizabilități - dacă este cazul;

    

Criterii de departajare și documente necesare înscrierii:

-           5 puncte pentru fiecare părinte/ reprezentant legal cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 1 – xerocopii ale cărților de identitate, xerocopie a certificatului de căsătorie (după caz); xerocopia certificatului de naștere a copilului; pentru vizele de reședință stabilite și valabile pe raza Sectorului 1, nu se acordă punctaj!

-        5 puncte suplimentare pentru părintele unic susținător cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 1 -  xerocopie după sentința de divorț definitivă și irevocabilă, xerocopie după certificatul de deces sau în cazuri excepționale în cazul relațiilor neoficializate - declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că celălat părinte nu contribuie la creșterea și îngrijirea copilului;

-       5 puncte pentru copiii care au frați înscriși și frecventează același centru de zi – xerocopii ale certificatelor de naștere ale fraților;

-        5 puncte pentru părintele/ părinții care urmează o formă de învățământ de zi – adeverință eliberată de către unitatea de învățământ, în original;

-       2 puncte pentru fiecare alt copil minor aflat în întreținere (preșcolar, școlar, până la finalizarea învățământului primar, inclusiv clasa a IV-a) – xerocopii ale certificatelor de naștere, adeverințe eliberate de către unitățile de învățământ/ copie carnet de elev; în situație excepțională, pentru copiii admiși în învățământul preșcolar/ primar în anul școlar 2022 – 2023 pentru care nu a putut fi obținută adeverință, părinții pot depune declarație pe propria răspundere care va conține în mod obligatoriu denumirea unității de învățământ la care este înscris copilul; nu se acordă punctaj suplimentar pentru alți copii aflați în întreținere care nu se încadrează în categoriile specificate anterior;

-         2 puncte pentru fiecare copil proveniți din gemeni/ tripleți – xerocopii ale certificatelor de naștere ale copiilor;

-         5 puncte pentru copil/ frate/ soră/ părinte cu dizabilități (încadrat în grad de handicap) – xerocopii ale actelor de identitate, xerocopie a hotărârii privind încadrarea într-un grad de handicap și xerocopie a certificatului de încadrare într-un grad handicap;

În cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creștere copil este necesară decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.

Părintele/reprezentantul legal care se află în creștere copil are obligația ca în termen de 3 luni de zile de la intrarea copilului în colectivitate, să își reia activitatea profesională. După expirarea termenului de 3 luni dacă părintele/reprezentantul legal nu prezintă dovada reluării activității profesionale locul obținut la centrul de zi de tip creșă se va vacanta. Mamele care sunt însărcinate sau se află în concediu prenatal/concediu pentru creștere și îngrijirea altui copil față de cel pentru care se solicită înscrierea la un centru de zi de tip creșă fac excepție de la această regulă.

 Mențiune: cererile depuse de părinți/reprezentanți legali ai copilului pentru înscrierea în centrele de zi aflate în administrarea DGASPC Sector 1 vor conține o singură opțiune de înscriere. Cererile pentru înscriere, depuse ulterior, în perioada aceleiași sesiuni de înscriere, sau într-o sesiune ulterioară, de către aceiași părinți/reprezentanți legali ai copilului,  pentru un alt centru de zi de tip creșă din subordinea DGASPC Sector 1, le anulează pe cele depuse anterior. Astfel, se va lua în considerare ultima cerere depusă. Părinții/reprezentanții legali ai copilului, vor fi  informați în scris cu privire la acest aspect.


  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare