Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Anunț privind organizarea examenului de promovare în clasă pentru funcționarii publici de execuție

Bucureşti, 20 decembrie 2021Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 organizează în data de 05 ianuarie 2022, începând cu ora 1000, proba scrisă, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici din cadrul instituției.

           

În vederea participării la examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii, prevăzute de art. 481 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:

  • să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității;
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

 

Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 5 de zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada 20.12. – 24.12.2021, de luni până joi în intervalul orar 900 - 1430, vineri în intervalul orar 0900 – 1300, și conține în mod obligatoriu:

  • formularul de înscriere (pus la dispoziție de către secretarul de concurs);
  • diploma de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității;
  • adeverința eliberată de Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

Examentul de promovare va consta în trei etape: selecția dosarelor, probă scrisă de verificare a cunoștințelor și interviu.


 Compartimentele în cadrul căruia se organizează examen de promovare în clasă și Bibliografia:

 

Serviciul Registratură, Relații cu Publicul:

ü   Constituția României, republicată,

ü   Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ü   Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü   Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ü   Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petitiilor, cu modificările și completările ulterioare;

ü   Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Odonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

 

Serviciul Contabilitate Buget:

ü   Constituția României, republicată,

ü   Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ü   Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü   Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ü   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterioare;

ü   Legea nr. 82/1991 Legii contabilitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ü   Ordinul Ministrerului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;

ü   Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare