Skip Navigation Links

 
 
 
Serviciul Prevenire A Separării Copilului de Familie

      Contact:

  

     Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion H.

     Tel. 021.223.41.95 sau  021.223.41.90/94/97 int. 125     Program de lucru cu publicul:

Marţi:  10:00-13:00

Joi:       10:00-13:00


       Înscrierea copiilor la centrele de zi de tip creșă din cadrul DGASPC Sector 1 se face în funcție de numărul de locuri disponibile.

        Părintele/reprezentatul legal al copilului depune o singură opțiune pentru înscrierea copilului la unul din centrele de zi de tip creșă din subordinea DGASPC Sector1.
       
         Criterii de admitere:

·     actul/actele de identitate ale părintelui/părinților/reprezentantului legal al copilului cu domiciliul stabilit pe raza Sectorului 1 trebuie să fie emis cu cel putin 6 luni înainte de momentul depunerii cererii;

Acte necesare înscrierii copiilor în cadrul centrului de zi de tip creșă:

 ·         cerere de înscriere;

·         copie certificat de naștere al copilului;

·  copie acte de identitate părinți/reprezentanți legali și, după caz, copie hotărâre/sentință de plasament sau încredințare în vederea adopției;

·         copie certificat de căsătorie (dacă e cazul);

·      copie certificat de deces/sentință de divorț definitivă și irevocabilă pentru părintele unic;

·         copie act doveditor după suspendarea raportului de muncă (decizie);

·       adeverință de venit sau de salariat pentru ambii părinții, eliberată de   angajator;

·     acte privind veniturile realizate de membrii familiei - documente eliberate de angajator, de organele fiscale, autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor.

·        pentru părinții aflați în concediu de creștere și îngrijire copil, la momentul admiterii în centrul de zi de tip creșă vor prezenta adeverință de salariat în care se va specifica data reluării activității.(la expirarea termenului de 30 zile părintele/reprezentantul legal nu prezintă dovada reluării activității profesionale, locul obtinut la centrul de zi de tip creșă se va vacanta).

.

      Admiterea copiilor se va face în funcție de punctajul obtinut în urma analizării cererilor pe baza criteriilor menționate mai jos în ordine descrescătoare (de la cel mai mare punctaj la cel mai mic), astfel:

·         domiciliul în București, Sector 1 un părinte/reprezentant legal – 5 puncte;

·      domiciliul în București, Sector 1 ambii părinți/reprezentanți legali –  10 puncte;

·        domiciliul în București, Sector 1 părinte unic/reprezentat legal – 10 puncte;

·         copilul pentru care are deja frați/surori înscriși la centrul de zi – 5 puncte;

·         venitul net pe membru de familie până la 1346 lei – 10 puncte;

·         venitul net pe membru de familie între 1347 lei – 3372 lei  – 5 puncte;

·         venitul net pe membru de familie peste 3372 lei – 2 puncte.

         Dosarele care au obținut același punctaj, vor fi departajate în funcție de ordinea depunerii cererilor la sediul DDGASPC Sector1.

Părintele/reprezentatul legal al copilului care a primit un loc la un centru de zi de tip creșă în urma înscrierii și/sau redistribuirii nu mai poate depune o alta cerere de transfer la un alt centru de zi de tip creșă pentru același copil.

Cererile care sunt în prezent pe lista de așteptare, exceptându-le pe cele ale căror părinții/reprezentanții legali (unul sau ambii) care au viza de reședință stabilită pe raza Sectorului 1, care pâna la data de 31 iulie 2021 cărora nu le-a fost atribuit un loc la un centru de zi de tip creșă vor participa la prima sesiune de înscriere pentru anul școlar 2021 -2022 care va avea loc în primele 10 zile lucrătoare ale lunii august.

Analiza acestor cereri se va realiza în ultimele 10 zile lucrătoare ale lunii august a anului în curs cu obligația părinților aflați în prezent pe lista de așteptare de a prezenta acte privind veniturile realizate în luna anterioară de către membrii familiei. Menționăm faptul că părinții/reprezentanții legali ai copiilor vor fi informați în prealabil cu privire la necesitatea depunerii acestor acte doveditoare ale veniturilor.

Rezultatele vor fi comunicate în scris părinților/reprezentanților legali până la începutul noului an școlar.

          * În situația în care rămân locuri disponibile la unul dintre centrele de zi tip creșă din subordinea DGASPC Sector1, părinții aflați în continuare pe lista de așteptare care nu au primit loc la centrul de zi pentru care au optat vor fi contactați cu privire la faptul că au posibilitatea de a opta și a înscrie copilul pe locurile disponibile în aceste centre.

           * Menționăm faptul că cererile care se află pe lista de așteptare cărora nu le-a fost atribuit un loc la un centru de zi de tip creșă pentru anul școlar 2021- 2022 vor fi anulate după perioada de analiză și înscriere a copiilor.

 Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați la numerele de telofon: 021.223.41.95 sau 021.223.41.90 int.125, Serviciul Prevenire a Separării Copilului de

Familie.2020

Acorduri.

Situația cererilor pentru înscrierea la creșă.2019
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare