Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
 
 
Serviciul Prevenire A Separării Copilului de Familie


      Contact:

       Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion H;


     Tel. 021.223.41.95 sau  021.223.41.94 int.125;
Bucureşti, 29 aprilie 2021


-//-

Bucureşti, 28 aprilie 2021


Informare privind organizarea unei sesiuni de înscriere la Centrul de zi Jiului


    Având în vedere disponibilitatea a 10 locuri la Centrul de zi Jiului, anunțăm organizarea unei sesiuni de înscriere, în perioada: 04.05.2021 – 14.05.2021 .

Precizăm că înscrierile se vor efectua conform Procedurii Operaționale, iar părinții vor prezenta actele necesare completării fișei care conține criteriile de departajare a cererilor. 

  Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie în str. Bulevardul Mareșal Averescu, nr.17, corpul H, sector 1, telefon 021.223.41.95.

-//-București, 08.04.2021


Informare privind organizarea unei sesiuni de înscriere la Centrul de zi Vrancei și CSS Sf. Nicolae

 

       Având în vedere disponibilitatea a 28 de locuri la Centrul de zi Vrancei și a 10 locuri la CSS Sf. Nicolae, anunțăm organizarea unei sesiuni de înscriere pentru cele două centre, în perioada: 12.04.2021 – 23.04.2021.

Precizăm că înscrierile la unul dintre cele două centre se vor efectua conform Procedurii Operaționale, iar părinții vor prezenta actele necesare completării fișei  care conține criteriile de departajare a cererilor. 

       Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie în str. Bulevardul Mareșal Averescu, nr.17, corpul H, sector 1, telefon 021.223.41.95. 

 -//-

 

Procedura operationala descrie activităţile privind înscrierea, menţinerea, transferul şi ieşirea copiilor din centrele de zi de tip creșă căror părinţi/reprezentanți legali achită contribuția zilnică.

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.

Centrul de zi de tip creșă este un serviciu de interes local care are misiunea de a oferi pe timpul zilei servicii integrate de îngrijire supraveghere și educație timpurie copiilor de vârstă antepreșcolară.

În situația în care copilul antepreșcolar înscris într-unul din centrele de zi de tip creșă din cadrul DGASPC Sector 1 împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar acesta poate frecventa programul serviciului respectiv pâna la finalizarea anului școlar fără a depăși vârsta de 4 ani.

 Acte necesare înscrierii copiilor în cadrul centrului de zi de tip creșă:

 ·         cerere de înscriere;

·         fișă - criterii de departajare pentru înscrierea la centrele de zi de tip creșă;

·         copie certificat de naștere al copilului;

·        copie acte de identitate părinți/reprezentanți legali, copii după certificatele de naștere ale fraților minori și adeverințe de la gradiniță/școală și, după caz, copie hotărâre/sentință de plasament sau încredințare în vederea adopției;

·        copie certificat de căsătorie (dacă e cazul);

·      copie certificat de deces/sentință de divorț definitivă și irevocabilă pentru părintele unic;

·        copie act doveditor după suspendarea raportului de muncă (decizie) - în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creștere copil este necesară decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București ;

·     acte privind veniturile realizate de membrii familiei - documente eliberate de angajator, de organele fiscale, autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor;

·         adeverință de salariat pentru ambii părință/părinte unic eliberată de angajator din care să reiasă calitatea de angajat.

Criterii de admitere:

 §    domiciliul legal pe raza Sectorului 1. Vizele de reședință stabilite pe raza Sectorului 1 nu reprezintă criteriu de admitere la centrele de zi de tip creșă. Criteriul proximității creșei față de locuință sau de locul de muncă nu stă la baza analizării cererilor;

§   punctajul obtinut în urma analizării cererilor pe baza criteriilor menționate mai jos în ordine descrescătoare (de la cel mai mare punctaj la cel mai mic), astfel:

a.       domiciliul București, Sector 1 un părinte/reprezentant legal – 5 puncte;

b.      domiciliul București, Sector 1 ambii părinți/reprezentanți legali –  10 puncte;

c.       domiciliul București, Sector 1 părinte unic/reprezentat legal – 10 puncte