Skip Navigation Links



 
 

Evaluarea complexă a persoanei adulte în scopul încadrării în grad de handicap /orientării profesionale/ acordării  măsurii de protecţie.

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare (SECPAHM)


Contact:

Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion B, cam 2;

Tel. 021.223.41.90/ 94/int.292 sau 149; 021.222.77.73.

E-mail: evaluarehandicapadulti@dgaspc-sectorul1.ro

Program de lucru cu publicul: Luni:    08:30-14:00

                                                    Marţi:  08:30-14:00

                                                    Joi:       08:30-14:00


Categorii de beneficiari:


 Adulți cu dizabilităţi;

Demersuri privind evaluarea complexă a persoanei adulte:

   Persoanele  care solicită încadrarea/reîncadrarea în grad și tip de handicap se vor programa telefonic la următoarele numere de telefon: 021/222.77.73  sau 021.223.41.90/ 94/ int.292 sau 149 sau prin e-mail la adresa: evaluarehandicapadulti@dgaspc-sectorul1.ro.

I. Depunerea Dosarului

Cererea şi actele doveditoare pot fi  depuse spre înregistrare de către persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă.

Dosarele pot fi depuse:

 • la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 1, Bucureşti, Bld. Mareșal Averescu, nr.17, Serviciul Registratură folosind orice formă de curierat;
         sau
 • în baza programării la Pavilionul B, camera 2, Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap și Monitorizare; 
         sau

 *    Orice document transmis în format electronic care nu este lizibil nu poate fi luat în  considerare.

Fiecare email transmis, pe lângă documentele necesare încadrării în grad de handicap, trebuie să conțină și cererea de încadrare în grad de handicap, care va fi înregistrată prin Serviciul Registratură din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1, urmând ca în termen de 5 zile lucrătoare, ce decurg începând cu următoarea zi de la primirea e-mailului inițial, persoana în cauză să primească răspuns, prin intermediul adresei de e-mail sau telefonic, asupra:

 • datei și orei planificată la care urmează a se prezenta în vederea evaluării în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap și Monitorizare din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 – București;
 • documentelor necesare în vederea completării dosarului (în cazul unui dosar incomplet) pentru încadrare într-un grad și tip de handicap.
          În cazul persoanelor care solicită reevaluarea, cererea se depune cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap.

           Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele:

a) cerere-tip de evaluare complexă DOC;

b) copie a documentului de identitate;

c) documente medicale:

§  referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
§  scrisoare medicală-tip  DOC de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare (SECPAHM);
§  copia biletelor de externare, dacă este cazul;
§  investigaţii paraclinice solicitate de SECPAHM;

d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;

e) adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor/ copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor/ adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri;

f) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal DOC;

g) scală de evaluare autonomie ADL /index BARTHEL DOC

II. Documentele prevăzute la aliniatul de mai sus vor sta la baza evaluării persoanei în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.

III. SECPAHM poate solicita completarea dosarului cu rezultate ale investigaţiilor paraclinice necesare întocmirii raportului de evaluare complexă, atât în faza de analiză a dosarului, cât şi în cea de evaluare propriu-zisă.

*Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar să fie datate, parafate, semnate de către medic și să aibă ștampila unității spitalicești emitente!

*Dacă examenul psihologic se realizează în cadrul unui Cabinet Psihologic Individual, este necesar ca acesta să conțină timbrul profesional emis în anul în curs, cu marca "COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA".

DOCUMENTE MEDICALE SPECIFICE AFECŢIUNII:

 •  ADDISON DOC
 •  ALTE AFECȚIUNI DOC
 •  AMPUTAŢIE PRIMUL AN DOC
 •  AMPUTAȚIE DOC
 •  ARSURI DOC
 •  AUDITIV DOC
 •  AUTISM DOWN DOC
 •  AVC DOC
 •  BOLI DEGENERATIVE DOC
 •  CARDIOLOGIE DOC
 •  CELIACĂ DOC
 •  CHRON DOC
 •  CIRCULATOR DOC
 •  COLOANĂ  DOC
 •  DIABET COMPLICAȚII DOC
 •  DIABET TIP I DOC
 •  DIALIZA DOC
 •  EPILEPSIE DOC
 •  GUTA DOC
 •  HEMATOLOGIE DOC
 •  HEPATITE DOC
 •  HIV/SIDA DOC
 •  LUPUS DOC
 •  MIASTENIA GRAVIS DOC
 •  MINTAL (ALZHEIMER) DOC
 •  MALADIA LOBSTEIN DOC
 •  NEUROLOGIC DOC
 •  NEUROPATIE DOC
 •  OCULAR DOC
 •  ONCOLOGIE DOC
 •   EXOSTOZE/OSTEOCONDROAME DOC
 •  ORTOPEDIE DOC
 •  PARKINSON DOC
 •  POLIARTRITĂ REUMATOIDĂ DOC
 •  POLINEUROPATIE DIABETICĂ DOC
 •  PSIHIC DOC
 •  PSORIAZIS DOC
 •  RESPIRATOR DOC
 •  SCLEROZA MULTIPLĂ DOC
 •  SCLERODERMIA DOC
 •  SCOLIOZĂ DOC
 •  SPONDILITĂ ANCHILOZANTĂ DOC
 •  SINDROM MARFAN DOC
 •  TALASEMIE DOC
 • SCALĂ DE INACAPACITATE BARTHEL DOC
 • PERSOANE REFUGIATE DIN UCRAINA DOC

 Acte necesare depunere dosar pentru certificat de încadrare în grad de handicap în scopul pensionării în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

1.   certificat de încadrare în grad și tip de handicap cu termen de validitate permanent;

2.    act de identitate;

3.    în funcţie de statutul socio-profesional:

- adeverință de salariat (nu mai veche de 30 de zile);

sau

- copie decizie de pensionare invaliditate (cu specificarea datei de revizuire) şi ultimul copie talon de pensie recent;

sau

adeverință de la Administrația Finanțelor Publice - pentru cei care nu realizează venituri (nu mai veche de 30 de zile);

4.    copie xerox carte de muncă;

5.  document medical de la medicul specialist cu specificarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, a stadiului afecțiunii, a prognosticului acestuia, precum şi a datei de debut a bolii - în original, însoţit de documente medicale vechi (extras din fişa de consultaţii cu data luării în evidenţă, examenul medical la angajare, etc.) care să confirme data debutului bolii;

6.  alte acte medicale ( bilete de ieșire din spital, analize medicale, copii fișe dispensarizare, etc ) - după caz sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;

7. adeverință eliberată de Casa de Pensii, care să cuprindă calculul stagiului de cotizare.

 Acte necesare depunere dosar pentru certificat de orientare profesională a persoanelor adulte cu handicap :

1.  acte de identitate;

2.  certificat de încadrare în grad de handicap-copie xerox;

4.  ultima diplomă de studii-copie xerox;

5.  adeverință de salariat şi/sau de elev/student (dupa caz) - nu mai veche de 30 de zile;

6. decizie de pensionare invaliditate (cu specificarea datei de revizuire) şi ultimul talon de pensie  pentru pensionari de invaliditate gradul 3  - în copie xerox;

7. aviz pentru a desfășura activități profesionale- eliberat de medicul specialist în medicina muncii- în original;    

8. aviz pentru a desfasura activităţi profesionale -  eliberat de medicul  specialist în medicina muncii - în original;   

          

IV.   Servicii oferite:

 •  consilierea persoanelor adulte/familiilor acestora în vederea întocmirii dosarului necesar încadrării într-un grad și tip de handicap, ca urmare a solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu persoane adulte, precum şi a sesizărilor primite;
 • verificarea dosarelor de încadrare în handicap, de admitere în centre de zi sau rezidențiale publice sau public-privat, precum și de atestare ca asistent personal profesionist din punct de vedere al documentelor necesare, conform legislaţiei în vigoare;
 • evaluarea/reevaluarea persoanelor adulte care solicită/pentru care se solicită încadrarea în grad și tip de handicap, admiterea în centre rezidențiale sau de zi, publice ori public-privat, atestarea ca asistent personal profesionist a persoanei care solicită aceasta;
 • monitorizarea persoanelor adulte cu handicap permanent (accentuat și mediu) aflate în jurisdicția D.G.A.S.P.C. sector 1, prin care se urmărește starea de sănătate, socială, economică și locativă, în vederea identificării nevoilor acestora și a ofertei locale de servicii care pot acoperii nevoile identificate, precum și prevenirea unor măsuri de asistență socială pentru persoanele neeligibile;
 • convocarea persoanelor adulte cu handicap ce survine ca urmare a unei sesizări apărute din partea unei persoane, instituții, sau ca solicitare din partea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, sau de către Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • realizează informarea şi consilierea persoanei cu handicap (şi a familiei, reprezentantului legal) privind drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap, tipurile de sprijin disponibil şi modalităţi de obţinere;
 • înaintează dosarul, cuprinzând propunerea de încadrare,  menținere sau neîncadrare în grad și tip de handicap, admiterea în centre rezidențiale sau de zi, publice ori public-privat, precum și propunerea de atestare/neatestare ca asistent personal profesionist Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1, Bucureşti;
 • efectuează evaluarea situaţiei sociale în vederea încadrării în grad și tip de handicap pentru persoane adulte cu handicap care locuiesc fără forme legale pe raza sectorului 1, la solicitarea altor instituții;
 • efectuează anchete de verificare la domiciliul legal sau fără forme legale a persoanelor  adulte cu handicap, la solicitarea altor servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 sau a altor instituții;
 • realizează consiliere psihologică persoanelor adulte cu handicap care solicită un astfel de serviciu;
 • urmare a identificării unor situaţii de risc se stabilesc măsuri preventive şi de reinserţie a persoanelor cu handicap în mediul familial natural şi în comunitate, în colaborare cu alte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C.Sector 1 sau O.N.G.-uri;
 • se urmărește asigurarea prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale, de prevenire şi combatere a situaţiilor care implică un risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă;
 • colaborează cu alte instituţii/servicii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor care solicită încadrare într-un grad și tip de handicap, precum și admitere în centre de zi sau rezidențiale publice sau privat-public, la obţinerea unor drepturi pentru acoperirea nevoilor identificate în funcţie de particularităţile cazului;

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare