Skip Navigation Links


 
Skip Navigation Links    
 

 

         Reglementarea modalităților de implementare a prevederilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 referitor la situația de netransferabilitate a dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului, în vederea aplicării reglementării Directivei Consiliului 2010/18/UE din 8 martie 2010 de punere în aplicare a acordului-cadru revizuit din 18 iunie 2009 privind concediul pentru creşterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP şi ETUC;

 

 

ART. 11 ( Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare)

       Dreptul la concediul pentru creşterea copilului până la un an, 2 sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap , se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum şi  pentru situaţiile  în care o persoană a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament de urgenţă, precum şi pentru persoana care a fost numită tutore, începând cu această dată , în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:

    a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;

    b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.

 ART. 4^1 ( HOTĂRÂRE   Nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare)

    (1) În aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din ordonanţa de urgenţă, celălalt părinte sau cealaltă persoană care nu a solicitat dreptul la indemnizaţie poate solicita acest drept, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o lună.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), persoana îndreptăţită care se află în concediu pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.

    (3) În cazul persoanei singure sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, prevederile art. 11 din ordonanţa de urgenţă nu se aplică.

    (4) Pe perioada în care cealaltă persoană beneficiază de dreptul la concediul propriu de creştere a copilului de cel puţin o lună, dreptul celuilalt părinte la indemnizaţia pentru creşterea copilului se suspendă în condiţiile prevederilor din ordonanţa de urgenţă.

    (5) În situaţia în care persoana îndreptăţită optează potrivit alin. (2) la concediul fără plată, cererea pentru acordarea acestuia se depune şi se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile din ordonanţa de urgenţă.

    (6) Prevederile alin. (1) - (5) nu se aplică în situaţia în care persoana îndreptăţită solicită numai acordarea stimulentului de inserţie sau acesta este solicitat cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an ori cu 6 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

    (7) Solicitarea concediului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de cerere şi documente doveditoare, în condiţiile prezentelor norme metodologice, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.

    (8) În situaţia în care persoana îndreptăţită prevăzută la alin. (1) nu solicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună, aceasta are obligaţia de a anunţa în scris agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, dacă nu se înregistrează situaţia prevăzută la alin. (6).

    (9) În situaţia suprapunerii drepturilor de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în condiţiile art. 8, drepturile prevăzute în prezentul articol pot fi solicitate de celălalt părinte care îndeplineşte condiţiile de acordare la finalizarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioadă de cel puţin două luni, cuprinsă în perioada totală a concediilor suprapuse şi cumulate.

FORMULARE

I.Indemnizaţia creştere copil

 

 

      Pentru copiii născuţi începând cu data de 1 ianuarie 2011( sau pentru situaţiile  în care o persoană a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament de urgenţă, precum şi pentru persoana care a fost numită tutore, începând cu această dată), se vor aplica prevederile legale, reglementate prin OUG 111/2010.

 

    Noua formulă de acordare a indemnizaţiei pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2011 prevede reglementarea de măsuri opţionale la dispoziţia părinţilor, pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.

    Opţiunea beneficiarului se exprimă în scris, pe bază de cerere şi nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor

 

  I.1  Indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor -  actele necesare si condiţiile de acordare (formularul 2.1)


  I.2 Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru creşterea copilului /stimulentului de inserţie (formularul 2.2
)


 
I.3 Adeverinţa tip pentru acordarea  indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului Anexa 2 (formularul 2.3)

I.4 Declaraţia celuilalt părinte la depunderea dosarului de indemnizaţie creştere copil (formularul I4)


   II. Stimulentul inserţie

    Pentru copiii născuţi începând cu data de 1 ianuarie 2011, (sau pentru situaţiile  în care o persoană a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament de urgenţă, precum şi pentru  persoana care a fost numită tutore, începând cu această dată),  se vor aplica prevederile legale, reglementate prin OUG 111/2010, cu stabilirea stimulentului de inserţie.

 

          Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară până la 1 an obţin venituri supuse impozitului pe venit, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

        Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară până la 2 ani obţin venituri supuse impozitului pe venit, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

 

II.1 Stimulentul de inserţie - actele necesare si conditiile de acordare   (formularul II 2)

II.2 Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru  creşterea copilului /stimulentului de inserţie (formularul 2.2)

II.3 Modelul de adeverinţă pentru acordarea stimulentului de inserţie (formularul II.3) 

II.4 Declaraţia părintelui care depune dosarul pentru stimulentul de inserţie (formular II.4)

II.5  Declaraţia celuilalt părinte la depunere dosarului pentru stimulentul de inserţie (formularul II5)

   III.Alocaţia de stat (formularul 3)

   III.1   Cererea pentru obtinerea alocatiei de stat  (formularul 3.1)

  III.2 Precizări legislative referitoare la stabilirea şi plata alocaţiei de stat (formularul 3.2)  

    

  IV. Lista unităţilor bancare în a căror conturi poate fi asigurată plata alocaţiei de stat, a indemnizaţiei creştere copil şi a  stimulentului (formularul 4 )

TOTE ACTELE DE STARE CIVILA (CARTI DE IDENTITATE, CERTIFICATE DE NASTERE, CERTIFICAT DE CASATORIE, HOTARARE DE DIVORT, CARTIFICAT DE DECES) TREBUIE ADUSE IN COPIE SI ORIGINAL!

 

BIROUL EVIDENTA SI PLATA PRESTATIILOR SOCIALE 

TEL: 021.222.99.83

 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare