Skip Navigation Links


 
Skip Navigation Links    
 

 

Modificările importante aduse prin Legea nr. 166/2012 privind aprobarea OUG nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 699/11.10.2012, se referă la următoarele aspecte, în ceea ce priveşte indemnizaţia pentru creşterea copilului şi  stimulentul lunar:

    

·         Stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copiilor la 85% din media veniturilor nete ale persoanei, cu menţinerea limitelor maxime reglementate în prezent, de 1200 lei pentru concediu până la împlinirea  de către copil a vârstei de 2 ani şi 3400 lei pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an

·         Acordarea stimulentului de inserţie şi pentru persoanele care au optat pentru concediu până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani

·         Eliminarea limitării la 3 naşteri sau a situaţiilor pentru care se acordă concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor şi acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copiilor pentru toate situaţiile care conduc la acordarea acestui drept

·         Acordarea sumei suplimentare de 600 lei pentru perioada suprapunerii cazurilor în care persoana se află cu un copil în perioada de indemnizaţie şi concediu acordate în baza OUG nr.148/2005(copil născut până la 31.12.2010) şi naşte/adoptă/ia în plasament sau tutelă un copil, pentru care beneficiază de concediu/indemnizaţie în baza OUG nr.111/2010

·         Flexibilizarea condiţiei de achitare a impozitelor şi taxelor locale.

 

 

Precizări legislative referitoare la  acordarea alocaţiei de stat pentru copii şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului/stimulentului

 

    Având în vedere prevederile art.1, alin (2) din Hotărârea Guvernului nr.52/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă  a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare:

  “Persoanele îndreptăţite beneficiază de drepturile prevăzute de OUG nr.111/2010, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  a) au realizat în ultimul an anterior naşterii copilului, timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal sau s-au aflat în perioadele considerate asimilate stagiului de cotizare, prevăzute de lege

    b) sunt cetăţeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;

    c) au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii;

    d) locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora;

    e) îndeplinesc obligaţia prevăzută la art. 12 alin. (2), respectiv art. 38 din ordonanţa de urgenţă.(începând cu anul 2012, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au obligaţia să-şi achite impozitele şi taxele locale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate; verificarea îndeplinirii acestei obligaţii se realizează annual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către bugetul local aferente anului anterior)”

        Ţinând cont de art.1, alin (3) din Hotărârea Guvernului nr.1291/2012 ce modifică Hotărârea nr.52/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă  a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor:

 În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin (2) se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară

         Reglementarea modalităților de implementare a prevederilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 referitor la situația de netransferabilitate a dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului, în vederea aplicării reglementării Directivei Consiliului 2010/18/UE din 8 martie 2010 de punere în aplicare a acordului-cadru revizuit din 18 iunie 2009 privind concediul pentru creşterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP şi ETUC;

 

 

ART. 11 ( Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare)

 

       Dreptul la concediul pentru creşterea copilului până la un an, 2 sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap , se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum şi  pentru situaţiile  în care o persoană a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament de urgenţă, precum şi pentru persoana care a fost numită tutore, începând cu această dată , în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:

    a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;

    b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.

 

 

 

 ART. 4^1 ( HOTĂRÂRE   Nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare)

 

 

    (1) În aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din ordonanţa de urgenţă, celălalt părinte sau cealaltă persoană care nu a solicitat dreptul la indemnizaţie poate solicita acest drept, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o lună.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), persoana îndreptăţită care se află în concediu pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.

    (3) În cazul persoanei singure sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, prevederile art. 11 din ordonanţa de urgenţă nu se aplică.

    (4) Pe perioada în care cealaltă persoană beneficiază de dreptul la concediul propriu de creştere a copilului de cel puţin o lună, dreptul celuilalt părinte la indemnizaţia pentru creşterea copilului se suspendă în condiţiile prevederilor din ordonanţa de urgenţă.

    (5) În situaţia în care persoana îndreptăţită optează potrivit alin. (2) la concediul fără plată, cererea pentru acordarea acestuia se depune şi se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile din ordonanţa de urgenţă.

    (6) Prevederile alin. (1) - (5) nu se aplică în situaţia în care persoana îndreptăţită solicită numai acordarea stimulentului de inserţie sau acesta este solicitat cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an ori cu 6 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

    (7) Solicitarea concediului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de cerere şi documente doveditoare, în condiţiile prezentelor norme metodologice, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.

    (8) În situaţia în care persoana îndreptăţită prevăzută la alin. (1) nu solicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună, aceasta are obligaţia de a anunţa în scris agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, dacă nu se înregistrează situaţia prevăzută la alin. (6).

    (9) În situaţia suprapunerii drepturilor de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în condiţiile art. 8, drepturile prevăzute în prezentul articol pot fi solicitate de celălalt părinte care îndeplineşte condiţiile de acordare la finalizarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioadă de cel puţin două luni, cuprinsă în perioada totală a concediilor suprapuse şi cumulate.

 

 

FORMULARE

I.Indemnizaţia creştere copil

 

 

      Pentru copiii născuţi începând cu data de 1 ianuarie 2011( sau pentru situaţiile  în care o persoană a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament de urgenţă, precum şi pentru persoana care a fost numită tutore, începând cu această dată), se vor aplica prevederile legale, reglementate prin OUG 111/2010.

 

    Noua formulă de acordare a indemnizaţiei pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2011 prevede reglementarea de măsuri opţionale la dispoziţia părinţilor, pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.

    Opţiunea beneficiarului se exprimă în scris, pe bază de cerere şi nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor

 

  I.1  Indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor -  actele necesare si condiţiile de acordare (formularul 2.1)


  I.2 Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru creşterea copilului /stimulentului de inserţie (formularul 2.2
)


 
I.3 Adeverinţa tip pentru acordarea  indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului Anexa 2 (formularul 2.3)

I.4 Declaraţia celuilalt părinte la depunderea dosarului de indemnizaţie creştere copil (formularul I4)


   II. Stimulentul inserţie

    Pentru copiii născuţi începând cu data de 1 ianuarie 2011, (sau pentru situaţiile  în care o persoană a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament de urgenţă, precum şi pentru  persoana care a fost numită tutore, începând cu această dată),  se vor aplica prevederile legale, reglementate prin OUG 111/2010, cu stabilirea stimulentului de inserţie.

 

          Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară până la 1 an obţin venituri supuse impozitului pe venit, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

        Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară până la 2 ani obţin venituri supuse impozitului pe venit, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

 

II.1 Stimulentul de inserţie - actele necesare si conditiile de acordare   (formularul II 2)

II.2 Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru  creşterea copilului /stimulentului de inserţie (formularul 2.2)

II.3 Modelul de adeverinţă pentru acordarea stimulentului de inserţie (formularul II.3) 

II.4 Declaraţia părintelui care depune dosarul pentru stimulentul de inserţie (formular II.4)

II.5  Declaraţia celuilalt părinte la depunere dosarului pentru stimulentul de inserţie (formularul II5)

   III.Alocaţia de stat (formularul 3)

   III.1   Cererea pentru obtinerea alocatiei de stat  (formularul 3.1)

  III.2 Precizări legislative referitoare la stabilirea şi plata alocaţiei de stat (formularul 3.2)  

    

  IV. Lista unităţilor bancare în a căror conturi poate fi asigurată plata alocaţiei de stat, a indemnizaţiei creştere copil şi a  stimulentului (formularul 4 )

TOTE ACTELE DE STARE CIVILA (CARTI DE IDENTITATE, CERTIFICATE DE NASTERE, CERTIFICAT DE CASATORIE, HOTARARE DE DIVORT, CARTIFICAT DE DECES) TREBUIE ADUSE IN COPIE SI ORIGINAL!

 

BIROUL EVIDENTA SI PLATA PRESTATIILOR SOCIALE 

TEL: 021.222.99.83

 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare