Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Noutăți

A început sesiunea de înscriere a copiilor la centrele de zi tip creșă pentru anul școlar 2021 – 2022

6 Dec 2021
Copii

A început sesiunea de înscriere a copiilor la centrele de zi tip creșă pentru anul școlar 2021 - 2022

 astăzi, 06.12.2021, ora 08:00 și se va încheia pe data de 08.12.2021 la ora 23:59.

În perioada 06.12.2021 – 08.12.2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 desfășoară sesiunea de înscriere a copiilor din Sectorul1 la centrele de zi tip creșă în cadrul cărora nu au fost ocupate toate locurile disponibile pentru anul școlar 2021-2022:

 • Centrul de zi ”Sf. Andrei” Cosmeşti, nr.15, Sector 1, Bucureşti, telefon: 021/220.40.66;
  25locuri disponibile - pentru copii din Sectorul 1 - pentru începerea frecventării din luna ianuarie 2022;
 • Centrul de zi ”Jiului”- str. Pajurei, nr. 2C, Sector 1, Bucureşti, telefon: 021/667.45.85;
  - 50 locuri disponibile – pentru începerea frecventării din luna ianuarie 2022.

Aplicația este disponibilă prin acest link

Specificăm faptul că în aplicația online părinții vor putea selecta luna cu care doresc înscrierea copiilor la centrele de zi de tip creșă. Cererile pentru care a fost solicitată o lună ulterioară pentru începerea frecventării centrului de zi, alta decât luna decembrie 2021, vor fi soluționate doar dacă la perioadele de timp solicitate există locuri disponibile (nu se rezervă locurile).

Atribuirea locurilor la centrele de zi va fi efectuată ținând cont de luna cu care părinții solicită frecventarea, punctajul cumulat și data și ora înregistrării cererii în aplicația online.

 IMPORTANT!

Înscrierile încep în data de 06.12.2021 ora 08:00, odată cu deschiderea aplicației on-line pentru înscriere a copiilor la centrele de zi tip creșă și se va încheia în data de 08.12.2021 ora 23:59.

Părinții/reprezentanții legali ai copilului vor depune documente necesare înscrierii copilului, exclusiv prin aplicația online, disponibilă pe site-ul instituției, www.dgaspc-sectorul1.ro. Aplicația va fi funcțională începând cu data de 06.12.2021, ora 08:00.

 • Persoanele care întâmpină dificultăți pentru accesarea aplicației online, pot beneficia de asistență pentru înscrierea în aplicația online, la sediul Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie, din București, Sector 1, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 17, corp H, parter, între orele 08:00 – 16:30, în perioada sesiunii de înscriere, respectiv 06.12.2021 – 08.12.2021.

* Cererile de înscriere la centrele de zi tip creșă transmise pe e-mail sau depuse la sediile creșelor /sau la sediul DGASPC Sector 1, NU vor fi luate în considerare!

Analiza cererilor va fi realizată exclusiv pe baza documentelor încărcate în aplicația on-line și nu vor fi luate în considerare documente transmise prin intermediul altor canale de comunicare în perioada sesiunii de înscriere sau transemise ulterior perioadei de desfășurare a sesiunii de înscriere prin orice canal de comunicare.

Confirmarea înregistrării cererii în aplicația online este reprezentată de e-mail-ul generat automat, care conține numărul, data și ora înregistrării cererii și centrul de zi selectat pentru înscriere. În situația în care părinții nu primesc e-mailul de confirmare a înregistrării cererii, procesul de înregistrare trebuie reluat.

Părinții vor primi răspuns prin e-mail cu privire la rezultatul sesiunii de înscriere după afișarea pe site-ul instituției a listelor cuprinzând rezultatele finale (după data de 13.12.2021).

Calendarul desfășurării sesiunii:

 • 06.12.2021 ora 08:00 – 08.12.2021 ora 23:59 – depunerea cererilor de înscriere și a documentelor necesare în aplicația online;
 • 09.12.2021 – analiza cererilor;
 • 10.12.2021 – afișarea pe site-ul instituției a listei provizorii cuprinzând cererile validate în urma analizării acestora;
 • 10.12.2021 – 12.12.2021 – depunere contestații cu privire rezultatele provizorii (contestațiile vor fi transmise pe e-mail cresa@dgaspc-sector1.ro
 • 13.12.2021 – 14.12.2021 – analiza și soluționarea contestațiilor;
 • 15.12.2021 – afișarea pe site-ul instituției a listei finale cuprinzând rezultatele sesiunii de înscriere.

Atenție! Data cu care vor fi emise acordurile pentru frecventare va fi 03.01.2022, părinții având la dispoziție termen de 30 zile pentru prezentarea la creșă cu copilul, în caz contrar locul fiind vacantat.

Documentație necesară:

Documentele pot fi încărcate în aplicația online în format .PDF (documente care conțin o pagină sau mai multe pagini) și format .JPG (documente care conțin exclusiv o singură pagină).

 • certificatul de naștere al copilului/ copiilor pentru care se solicită înscrierea la un centru de zi de tip creșă;
 • cărțile de identitate ale părinților (mamă, tată)/ reprezentanților legali;
 •  certificatul de căsătorie al părinților/ reprezentanților legali- după caz;
 • decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării îndemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creştere şi îngrijire copil;
 •  hotărâre/sentință de divorț sau de încredințare a copilului / convenție notarială sau în cazuri excepționale în cazul relațiilor neoficializate – declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că celălalt părinte nu contribuie la creșterea și îngrijirea copilului –dacă este cazul;
 • certificatul de deces al unuia dintre părinți – dacă este cazul;
 • hotărâre/ sentință de plasament sau sentință de încredințare în vederea adopției – dacă este cazul;
 •  certificate de naștere pentru ceilalți frați ai copilului care frecventează același centru de zi de tip creșă – dacă este cazul;
 •  certificate de naștere pentru ceilalți copii aflați în întreținere care frecventează învățământul preșcolar, scolar – inclusiv până la finalizarea clasei a IV-a și dovadă: adeverințe eliberate de unitățile de învățământ sau carnet de elev, sau, în situații excepționale, pentru copiii înscriși în unități preșcolare/ primare în anul școlar 2021-2022 pentru care nu s-a putut obține adeverință, părinții vor încărca declarații pe proprie răspundere care vor conține în mod obligatoriu denumirea unității de învățământ la care este înscris copilul – după caz;
 • adeverință eliberată de către unitatea de învățământ pentru părintele/părinții care urmează o formă de învățământ de zi- dacă este cazul;
 • hotărâre privind încadrarea într-un grad de handicap și certificatul de încadrare într-un grad de handicap pentru copil/ frate/ soră/ părinte cu dizabilități - dacă este cazul;

Criterii de departajare și documente necesare înscrierii:

 • 5 puncte pentru fiecare părinte/ reprezentant legal cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 1– xerocopii ale cărților de identitate, xerocopie a certificatului de căsătorie (după caz); xerocopia certificatului de naștere a copilului;
 • 5 puncte suplimentare pentru părintele unic susținător cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 1 - xerocopie după sentința de divorț definitivă și irevocabilă, xerocopie după certificatul de deces sau în cazuri excepționale în cazul relațiilor neoficializate - declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că celălat părinte nu contribuie la creșterea și îngrijirea copilului;
 • 5 puncte pentru copiii care au frați înscriși și frecventează același centru de zi – xerocopii ale certificatelor de naștere ale fraților;
 • 5 puncte pentru părintele/ părinții care urmează o formă de învățământ de zi,– adeverință eliberată de către unitatea de învățământ, în original;
 • 2 puncte pentru fiecare alt copil minor aflat în întreținere (preșcolar, școlar, până la finalizarea învățământului primar, inclusiv clasa a IV-a) – xerocopii ale certificatelor de naștere, adeverințe eliberate de către unitățile de învățământ/ copie carnet de elev;
 • 2 puncte pentru fiecare copil proveniți din gemeni/ tripleți– xerocopii ale certificatelor de naștere ale copiilor;
 • 5 puncte pentru copil/ frate/ soră/ părinte cu dizabilități(încadrat în grad de handicap) – xerocopii ale actelor de identitate, xerocopie a hotărârii privind încadrarea într-un grad de handicap și xerocopie a certificatului de încadrare într-un grad handicap;

În cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creștere copil este necesară decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.

Părintele/reprezentantul legal care se află în creștere copil are obligația ca în termen de 3 luni de zile de la intrarea copilului în colectivitate, să își reia activitatea profesională. După expirarea termenului de 3 luni dacă părintele/reprezentantul legal nu prezintă dovada reluării activității profesionale locul obținut la centrul de zi de tip creșă se va vacanta. Mamele care sunt însărcinate sau se află în concediu prenatal/concediu pentru creștere și îngrijirea altui copil față de cel pentru care se solicită înscrierea la un centru de zi de tip creșă fac excepție de la această regulă.

Locurile disponibile vor fi repartizate în funcție de punctajele obținute, în ordine descrescătoare (de la cel mai mare punctaj la cel mai mic).

În situația cererilor cu punctaje egale se va lua în considerare ziua și ora înregistrărilor pe platforma on-line.

 Notă: părinții ale căror cereri se află în prezent pe lista de așteptare (sunt nesoluționate), pot depune noi cereri pentru înscrierea copiilor la alte centre de zi în cadrul cărora există locuri disponibile. În situația în care copiii vor fi admiși la un centru de zi de tip creșă ca urmare a sesiunii de înscriere organizată în perioada 06.12.2021 – 08.12.2021, cererea aflată pe lista de așteptare pentru un alt centru de zi se anulează.

Nu vor fi soluționate favorabil următoarele cereri:

cererile părinților ai căror copii beneficiază de un loc la un centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1 și depun ulterior, în alte sesiuni, cereri pentru același copil în vederea admiterii la un alt centru de zi;

cererile părinților care solicită transferul copiilor înscriși la un centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1, către alt centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1.

În situația în care părinții vor depune cereri care se încadrează în cele două situații menționate anterior, aceștia vor fi informați în scris cu privire la faptul că aceste cereri nu vor fi soluționate favorabil.

Sari la conținut