Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Noutăți

Ajutoare

11 aprilie 2024
Prevenire și marginalizare socială
  1. Venitul minim de incluziune

Venitul minim de incluziune,(VMI) este un  beneficiu de asistență socială acordat familiilor și persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială.

Categorii de beneficiari

Pot beneficia de venit minim de incluziune familia și persoana singură lipsită de venituri sau ale cărei venituri nu acoperă nivelul de trai minimal, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de legea 196/2016 privind Venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare.

Componentele VMI

Venitul minim de incluziune

Ajutorul pentru familia cu copii

Condiții de eligibilitate

Pot beneficia de venit minim de incluziune familia și persoana singură lipsită de venituri sau ale cărei venituri nu acoperă nivelul de trai minimal, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de  legea 196/2016 privind VMI  și ale căror venituri nete lunare ajustate sunt de până la 300 lei pentru persoana singură, 260 lei/membru famile sau 600 de lei pentru familia cu copii.

În cazul în care cel puțin unul dintre membrii familiei are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune, aceasta nu beneficiază de acest drept.

Acte necesare obținerii VMI

cererea  persoanei îndreptățite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptățite

declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor înscrise în cerere

angajament de plată pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit.

 documente doveditoare cu privire la  veniturile și componența familiei solicitante, precum și la respectarea condițiilor de eligibilitate, pentru fiecare dintre componentele venitului minim de incluziune.

Baza Legislativă

Legea 196/2016 privind Venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr.1154/2022 privind Normele metodologice de aplicare ale Legii 196/2016 privind Venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact

Serviciul Prevenire

Bd. Mareşal Averescu, nr.17, pavilionul E,  Sector 1, București                                                                                              

tel/fax: 021/2221440; tel. 021/223.41.97 int. 257/109/106 

email: preveniremarginalizare@dgaspc-sectorul1.ro;

 website: www.dgaspc-sectorul1.ro

    2. Ajutoare de urgență

Ajutoarele de urgență sunt ajutoare financiare, destinate sprijinirii familiei/persoanei singure, pentru depășirea unor situații de dificultate temporară ce pot conduce la riscul sărăciei și excluziunii sociale

Acordarea ajutoarelor de urgență se face obligatoriu cu testarea mijloacelor de trai care reprezintă  evaluarea veniturilor bănești, a bunurilor și a veniturilor ce pot fi obținute prin valorificarea/utilizarea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea ori folosința familiei sau persoanei singure precum și cu  verificarea în teren( Anchetă socială ) pentru stabilirea a veridicității informațiilor furnizate de solicitanți, la domiciliul/reședința acestora, în scopul stabilirii îndeplinirii condițiilor de acordare a ajutorului;

Se pot acorda ajutoare de urgenţă, familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de risc de marginalizare socială din motive socio-economico-medicale

Acordarea de ajutoare de urgenţă pentru problemele medicale.

Acordarea ajutorului de înmormântare, în cazul unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social.

Acordarea ajutorului de înmormântare

Acordarea ajutorului de urgenţă familiilor sau persoanelor singure pentru acoperirea unor nevoi curente

Categorii de beneficiari

Cetățeni ai Sectorului 1 aflați în situație de risc de excluziune socială.

Cetățeni străini/apatrizi, cu domiciliul în Sectorul 1, aflați în situație de risc de excluziune socială.

Tipuri de ajutoare

Alimente și materiale igienico- sanitare

Îmbrăcăminte-încălțăminte

Plata restanțelor la utilități

Rechizite și echipament sportiv pentru copiii care urmează o formă de învățământ la zi

Intervenții chirurgicale sau dispozitive medicale necompensate sau compensate parțial

Medicamente

Condiții minime de eligibilitate

Venituri / membru de familie sub salariul minim net/economie

Niciunul dintre membrii gospodăriei șă nu aibă debite la bugetul local și să nu dețină bunuri conform ”listei bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune”prevăzută în HG 1154/2022 privind     Normele metodologice  de aplicareale Legii 196/2016 privind Venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare.

Ajutoarele anterioare să fie justificate

Acte necesare

Acte de identitate pentru toți membrii familiei/gospodăriei

Documente privind situația patrimonială

Acte care dovedesc situația pentru care se solicită ajutorul de urgență(ex. rețete compensate, recomandări medicale,  adeverințe pentru restanțe, adeverințe de la școală etc)

Orice alte documente solicitate de asistentul social , necesare soluționării cererii

Baza legisativă

Legea 196/2016 privind Venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr.1154/2022 privind     Normele metodologice  de aplicareale Legii 196/2016 privind Venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr:

12/2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie cu modificările și completările ulterioare

Date de contact

Serviciul Prevenire

Bd. Mareşal Averescu, nr.17, pavilionul E,  Sector 1, București                                                                                         

tel/fax: 021/2221440; tel. 021/223.41.97 int. 257/109/106 

email: preveniremarginalizare@dgaspc-sectorul1.ro;

 website: www.dgaspc-sectorul1.ro

3.Ajutoare pentru plata chiriei

Ajutoarele pentru plata chiriei sunt instrumente de sprijin financiar acordate din bugetul local , persoanelor/familiilor cu domiciliul în Sectorul 1  care nu au unde locui, și  nu-și pot  achiziționa sau închiria o locuință, din resurse proprii. 

Categorii de beneficiari

Persoane /familii evacuate conform legislației în vigoare, din locuințe retrocedate în natură, de pe raza Sectorului 1 .

Persoane familii care au dosar complet, depus la Primăria Sectorului 1,  pentru obținerea unei locuințe sociale.

Tineri care părăsesc sistemul de protecție

Tipuri de ajutoare

Ajutor de chirie pentru persoanele evacuate , acordat conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 cu modificările și completările ulterioare

Ajutor pentru plata chiriei acordat persoanelor/ familiilor care au dosar complet, depus la Primăria Sectorului 1,  pentru obținerea unei locuințe sociale , acordat conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/

Ajutor pentru plata chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție , acordat conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/

Condiții minime de eligibilitate

Să aibă dosar complet depus la Primăria Sectorului 1 pentru obținerea unei locuințe  

Venitul lunar  pe membru de familie să fie  mai mic decât salariul mediu net pe economie.

Să  încheie cu proprietarul un  contract de închiriere în condițiile legislației în vigoare , pentru o locuință situată în București

Să locuiască efectiv la acea adresă .

Să nu fie rudă până la gradul 4 cu proprietarul

Să nu aibă datorii la bugetul local

Să justifice ajutoarele primite anterior, prin chitanțe semnate de proprietar, sau împuternicitul acestuia

Acte necesare

Baza legisativă

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/

Date de contact

Serviciul Prevenire

Bd. Mareşal Averescu, nr.17, pavilionul E,  Sector 1, București                                                                                              

tel/fax: 021/2221440; tel. 021/223.41.97 int. 257/109/106 

email: preveniremarginalizare@dgaspc-sectorul1.ro;

 website: www.dgaspc-sectorul1.ro

Sari la conținut