Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Noutăți

Ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

21 Sep 2020
Alte noutăți

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 cu Nr.226 din 27.08.2020 a fost adoptată metodologia de aplicare a Legii nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, pentru familiile cu domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 1 al Municipiului București.  

Pot beneficia de acest ajutor financiar :

· persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt până la 3500 lei pe membru de familie și care au încheiat un contract cu firma la care este angajată bona sau direct cu bona dacă aceasta este persoană fizică autorizată.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ, reprezentantul legal al copilului pentru a intra în posesia acestui ajutor financiar:

· să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid , cu domiciliul sau reședința (conform actului de identitate) în București, Sectorul 1;

· să fie angajat cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obține venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată;

· să fie șomer indemnizat sau persoană înregistrată în evidențele Agenției pentru ocuparea Forței de Muncă a municipiului București, la dată solicitării, că persoană în căutarea unui loc de muncă și nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea Agenției;

· copilul de vârstă preșcolară pentru care se solicită acordarea ajutorului financiar nu este înscris la creșă/grădiniță, solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță.

Nu pot beneficia de acest ajutor financiar personele care se află în una din următoarele situații :

· este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;

· copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane art.59 lit b din Legea 272/2004;

· este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art.42 alin. 4 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

· se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu art.2 sau 31 din OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

· nu și au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețîn în proprietate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

· nu au domiciliul/reședința conform actului de identitate pe rază Sectorului 1 al municipiului București.

 Cuantumul ajutorului financiar se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de veniturile nete lunare realizate pe mebru de familie, după cum urmează:

  • 710 lei/luna pentru venituri nete pe membru de familie de până la 2100 lei /luna ;
  • 550 lei/luna pentru venituri nete pe membru de familie cuprinse între 2101 lei si 2500 lei /luna;
  • 390 lei /luna pentru venituri nete pe membru de familie cuprinse între 2501 si 3000 lei/luna;
  • 250 lei/luna pentru venituri nete pe membru de familie cuprinse între 3001 si 3500 lei/luna;

 Acordarea ajutorului financiar

Ajutorul financiar se acordă pe baza de cerere și declarație pe propria răspundere și de documente doveditoare care sa ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege.

Cererea și documentele doveditoare se depun, după verificarea prealabilă de către Biroul Alocații, la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorului 1 (situata in pavilionul C, la parter), sau prin poșta electronică, la adresa de e mail: alocatii@dgaspc-sectorul1.ro.

Pentru informații suplimentare legate de documentația necesară, vă invităm să accesați: www.dgaspc-sectorul1.ro sau sunați la: 021.222.99.83 .

 Documente necesare pentru întocmirea dosarului de acordare a ajutorului financiar:

a. cererea și declarația pe propria răspundere (Anexa nr. I);

b. copie actul de identitate solicitant;

c. copie actul de identitate al celuilalt părinte, după caz;

d. copie certificat de căsătorie, după caz;

e. copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul și copii ale certificatelor de naștere pentru ceilalți copii aflăți în întreținere, dacă este cazul;

f. copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al copilului/copiilor;

g. dovadă veniturilor realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei ( adeverințe eliberate de angajator sau entitatea asimilată acestuia, de organul fiscal în cazul veniturilor din activități independente);

h. copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă(contractul de prestări servicii încheiat între o persoană juridică acreditată că furnizor de servicii sociale și care deține licență de funcționare pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone și reprezentantul legal al copilului sau contractul de prestări servicii încheiat între bonă, că persoană fizică autorizată, acreditată că furnizor de servicii sociale și care deține licență de funcționare pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone și reprezentantul legal al copilului ) în care să se specifice dată la care bonă își începe activitatea; după caz se pot solicită acte suplimentare, respectiv contractul individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică acreditată sau certificatul constatator emis de Registrul Comerțului pentru persoană fizică autorizată acreditată;

i. dovadă eliberată de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă care să ateste că persoană solicitantă este înregistrată în evidențele agenției la dată solicitării, că persoană în căutarea unui loc de muncă și că nu a refuzat maximum două oferte de muncă/ acest act ar putea fi solicitat și de instituția noastră printr-o convenție încheiată cu Agenția în acest scop;

j. dovada de la bancă care să ateste faptul că solicitantul este titularul de cont(pentru plata prin cont bancar)

k. declarația celuilalt părinte(dacă este cazul Anexa nr. II);

l. angajamentul de plată, pentru recuperarea sumelor primite necuvenit (Anexa nr. III);

m. alte documente care să ateste condițiile de eligibilitate, în funcție de situația în care se află solicitantul.

Obligațiile solicitantului de ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă: 

a. de a depune din 6 în 6 luni la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului; (Anexa IV) 

b. de a comunica în termen de maxim 10 zile în scris, cu prezentarea
  documentelor justificative, Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 1, orice modificare intervenită în situația socio-
economică, în componența familiei sau referitoare la copii.
Sari la conținut