Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANEXA NR. I ANUNŢ CONCURS numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare

19 Oct 2017

ANEXA NR. I ANUNŢ CONCURS

 

ANEXA nr. I

numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare

 

 

POSTURILE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS:

 

Șef centru

S

1

Șef birou

S

2

Educator

S

16

Medic

S

3

Inspector specialitate

S

2

Asistent social

S

1

Psiholog

S

1

Asistent medical

PL

7

Educator

M

1

Șofer

M;G

3

Referent

M

1

Magaziner

M

1

Supraveghetor noapte

M;G

7

Muncitor calificat(bucatar)

M;G

1

Muncitor calificat

M;G

2

Infirmieră

M;G

5

 

 

CONDIȚII DE OCUPARE:

 

Pentru ocuparea posturilor vacante, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice de ocupare, după cum urmează:

 

Condiţiile generale:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

          b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

          c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

          d) are capacitate deplină de exerciţiu;

          e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

          f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

          g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice:

 

MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ BRĂDUȚ

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

asigurare de răspundere profesională

servicii de asistență medicală/îngrijire a  copiilor din cadrul centrului

 

1

2

educator

M

execuție

absolvent studii medii, liceale cu diplomă de bacalaureat

 

servicii de educație

1

BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical:

MANUALUL PENTRU CADRE MEDII - Autor Corneliu Borundel, Editura All

Educator:

MANUALUL EDUCATORULUI, EDUCAȚIE PENTRU INTEGRARE SOCIALĂ, autori Cristina Monica Bagoli, Aurora Toea-Colecția CRIPS 2015-pus la dispoziție de organizatorul concursului

Tematica:

Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă

Participarea copilului în comunitate

Diminuarea situațiilor de risc în lucrul cu copii din serviciile de tip rezidențial

LEGEA NR. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări.

 

MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ ALEXANDRA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

șef birou

S

de conducere

absolvent cu diploma de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenți cu diploma de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medicl, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul științelor sociale

managementul modulului

1

2

asistent medical

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

asigurare de răspundere profesională

servicii de asistență medicală/îngrijire a  copiilor din cadrul centrului

 

1

BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical:

MANUALUL PENTRU CADRE MEDII - Autor Corneliu Borundel, Editura All

Șef birou:

LEGEA NR.  272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție special a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. IOSIF

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

asigurare de răspundere profesională

servicii de asistență medicală/îngrijire a  copiilor din cadrul centrului

 

2

2

infirmieră

M;G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

Îngrijire și supraveghere a beneficiarilor

3

BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical:

MANUALUL PENTRU CADRE MEDII - Autor Corneliu Borundel, Editura All

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului.

CENTRUL ROMÂNO-DANEZ PENTRU EDUCAȚIE INTEGRATĂ

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

educator

S

execuție

absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de lincență sau echivalentă, specializarea psihologie, asistență socială, sociologie, pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar

servicii de educație

1

2

infirmieră

M; G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire și supraveghere a beneficiarilor

2

BIBLIOGRAFIE:

Educator:

PSIHOLOGIA VÂRSTELOR, autor Emil Verzea-Editura Hyperion București 1993

Tematica:

Capitolul III Debutul vieții

Capitolul IV Perioada antepreșcolară (mica copilărie)

EDUCAȚIA TIMPURIE, autor Ecaterina Vrășmaș-Editura Arlequin București 2014:

Tematica:

Capitolul VII Rolul spațiului educațional în dezvoltarea copilului mic și preșcolar;

LEGEA NR. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări:

Tematica:

Capitolul I Dispoziții generale și definiții-Secțiunea 4-Educație, activități recreative și cilturale.

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului.

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ANDREI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

educator-modul centrul de zi

S

execuție

absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie, asistență socială, sociologie, pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar

servicii de educație

3

BIBLIOGRAFIE:

Educator:

PSIHOLOGIA VÂRSTELOR, autor Emil Verzea-Editura Hyperion București 1993

Tematica:

Capitolul III Debutul vieții

Capitolul IV Perioada antepreșcolară (mica copilărie)

EDUCAȚIA TIMPURIE, autor Ecaterina Vrășmaș-Editura Arlequin București 2014:

Tematica:

Capitolul VII Rolul spațiului educațional în dezvoltarea copilului mic și preșcolar

LEGEA NR. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări:

Tematica:

Capitolul I Dispoziții generale și definiții-Secțiunea 4-Educație, activități recreative și culturale.

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. NICOLAE

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

educator

S

execuție

absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie, asistență socială, sociologie, pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar

servicii de educație

7

2

asistent medical (centrul maternal)

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

asigurare de răspundere profesională

servicii de asistență medicală/îngrijire a  copiilor din cadrul centrului

 

1

3

medic

S

execuție

absolvent studii universitare de medicină-specialitatea medicină de familie

aviz de liberă practică Colegiul Medicilor

servicii medicale

1

4

magaziner

M

execuție

absolvent studii medii, liceale cu diplomă de bacalaureat

servicii administrative

1

BIBLIOGRAFIE:

Educator:

PSIHOLOGIA VÂRSTELOR, autor Emil Verzea-Editura Hyperion București 1993

Tematica:

Capitolul III Debutul vieții

Capitolul IV Perioada antepreșcolară (mica copilărie)

EDUCAȚIA TIMPURIE, autor Ecaterina Vrășmaș-Editura Arlequin București 2014:

Tematica:

Capitolul VII Rolul spațiului educațional în dezvoltarea copilului mic și preșcolar

LEGEA NR. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări:

Tematica:

Capitolul I Dispoziții generale și definiții-Secțiunea 4-Educație, activități recreative și culturale.

Asistent medical:

MANUALUL PENTRU CADRE MEDII - Autor Corneliu Borundel, Editura All

Medic:

ESENȚIALUL ÎN MEDICINA DE FAMILIE-autor prof. dr. Dumitru Matei, Ediția a 3-a-2016, Editura Medicală Amaltea

Magazier:

LEGEA NR. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare;

LEGEA NR. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII VRANCEI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

șef centru

S

conducere

absolvent cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenți cu diploma de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale

managementul complexului social de servicii

1

2

educator

S

execuție

absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie, asistență socială, sociologie, pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar

servicii de educație

5

3

medic

S

execuție

absolvent studii universitare de medicină-specialitatea medicină de familie

aviz de liberă practică Colegiul Medicilor

servicii medicale

1

BIBLIOGRAFIE:

Șef centru:

LEGEA NR.  272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție special a copilului lipsit temporar sau definitive de ocrotirea părinților săi

Educator:

PSIHOLOGIA VÂRSTELOR, autor Emil Verzea-Editura Hyperion București 1993

Tematica:

Capitolul III Debutul vieții

Capitolul IV Perioada antepreșcolară (mica copilărie)

EDUCAȚIA TIMPURIE, autor Ecaterina Vrășmaș-Editura Arlequin București 2014:

Tematica:

Capitolul VII Rolul spațiului educațional în dezvoltarea copilului mic și preșcolar

LEGEA NR. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări:

Tematica:

Capitolul I Dispoziții generale și definiții-Secțiunea 4-Educație, activități recreative și culturale.

Medic:

ESENȚIALUL ÎN MEDICINA DE FAMILIE-autor prof. dr. Dumitru Matei, Ediția a 3-a-2016, Editura Medicală Amaltea

 

 

 

 

 

NAZARCEA GRUP

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate-Atelier Neutralizare Deșeuri Infecțioase

 

S

execuție

absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

urmărirea respectării pachetului legislative aplicabil domeniului de activitate

1

2

muncitor calificat-Atelier Neutralizare Deșeuri Infecțioase

 

execuție

certificat de calificare în orice meserie

activități specifice de neutralizare deșeuri infecțioase

1

3

muncitor calificat- Atelier Brutărie

 

execuție

certificat de calificare în domeniul panificației

experiență minim 1 an în panificație

coordonarea activității de producție din cadrul atelierului

1

BIBLIOGRAFIE:

Inspector specialitate Atelier Neutralizare Deșeuri Infecțioase:

LEGEA NR. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificări și completări

LEGEA NR. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

LEGEA NR. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

LEGEA NR. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 1226/2012 privind aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale.

  

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

medic

S

execuție

studii universitare de medicină-specialitatea medicină de familie

servicii medicale

1

2

supraveghetor de noapte

M;G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase)

 

supraveghere copii

4

3

referent administrator

M

execuție

absolvent studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat

servicii administrative

1

BIBLIOGRAFIA:

Medic:

ESENȚIALUL ÎN MEDICINA DE FAMILIE-autor prof. dr. Dumitru Matei, Ediția a 3-a-2016, Editura Medicală Amaltea

 

Supraveghetor de noapte:

LEGEA NR. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări

Referent administator:

LEGEA NR. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂRE NR. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste, cu modificări și completări

 

CASA SF. ȘTEFAN

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

asigurare de răspundere profesională

servicii de asistență medicală/îngrijire a  copiilor din cadrul centrului

 

2

 

BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical:

MANUALUL PENTRU CADRE MEDII - Autor Corneliu Borundel, Editura All

 

 

MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ MILCOV

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

șef birou

S

de conducere

absolvent cu diploma de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenți cu diploma de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medicl, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul științelor sociale

managementul biroului

1

 

BIBLIOGRAFIA:

Șef birou:

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

Legea nr. 292/2011-Legea asistenței sociale, cu modificări și completări;

Hotărârea Guvenrului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și proteția copilului, republicată, cu modificări și completări

Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1887/2016 rivind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ODĂI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

supraveghetor de noapte

G;M

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase)

 

supraveghere beneficiari

 

3

BIBLIOGRAFIE:

Supraveghetor de noapte:

LEGEA NR. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări

 

CENTRUL DE ZI UN PAS ÎMPREUNĂ

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent social

S

execuție

studii superioare de lungă durată, studii universitare,  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specialitatea asistenta socială,

aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali din România

servicii de asistență socială pentru beneficiarii centrului-persoane cu dizabilitate psihică

1

2

psiholog

S

execuție

studii superioare de lungă durată, studii universitare,  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie

aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România

servicii de evaluare și consiliere psihologică pentru beneficiarii centrului-persoane cu dizabilitate psihică

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Asistent social:

LEGEA NR. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul- cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată  cu completări și modificări

CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIEII DE ASISTENT SOCIAL

Psiholog:

LEGEA NR. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată  cu completări și modificări

PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI PSIHOTERAPIE-FUNDAMENTE, autor Daniel David, Editura Polirom 2006

Tematica:

Capitolul 1

Capitolul 2

Capitolul 3

Capitolul 4

MANUAL DE CONSILIERE autor Richard Nelson-Jones, Editura 3, 2009

Tematica:

Partea I

Partea a II-a

CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIEI DE PSIHOLOG

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ SF. VASILE

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

muncitor calificat bucătar

 

execuție

certificat calificare meseria bucătar

preparare meniuri zilnice beneficiari centru

1

 

 

SERVICIUL TEHNIC

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate

S

execuție

absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare cu diplomă de licență

efectuare activități specifice

1

BIBLIOGRAFIE:

Inspector specialitate:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificări și completări;

LEGEA NR. 319/2006-Legea sănătății și securității în muncă, cu modificări și completări

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificări și completări

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări

 

SERVICIUL AUTO

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

șofer

M; G

execuție

studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale

permis conducător auto categoriile B și C

sctivități specifice

1

2

șofer

M; G

execuție

studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale

permis conducător auto toate categoriile, inclusiv D

 

activități specifice

2

 

 

 

NOTĂ:

Nu se solicită vechime în muncă sau în specialitate;

Toate funcțiile sunt cuprinse în statul de funcții la gradul/treapta maximă la care ar putea fi ocupate; încadrarea candidatului declarat admis se va face la gradul funcției corespunzător vechimii în muncă sau în specialitate care reiese din documentele depuse la înscriere, respectiv carnet de muncă, adeverință eliberată în locul carnetului de muncă, etc.

 

Pentru candidaţii care cumulează pensie cu salariul, angajarea se face pe durată determinată: vezi extras Legea nr. 53/2003-Codul muncii: prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.... Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:... g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul.

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

 

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 

 

 

Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Silvia Cristina Gâju

Sari la conținut