Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANEXA nr. I – Numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare

21 Nov 2018

ANEXA NR. I ANUNŢ CONCURS

 

 

ANEXA nr. I

numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare

 

 

POSTURILE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS:

 


șef birou Deservire, referent, muncitor calificat electrician, muncitor calificat, muncitor necalificat

 


 

CONDIȚII DE OCUPARE:

 

Pentru ocuparea posturilor vacante, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice de ocupare, după cum urmează:

Condiţiile generale:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

            d) are capacitate deplină de exerciţiu;

            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice:

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ODĂI-BIROUL DESERVIRE

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

șef birou

S

conducere

studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

 

minim doi ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției

conducerea și coordonarea Biroului Deservire

1

 BIBLIOGRAFIE:

Șef birou:

LEGEA NR. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

ORDINUL NR. 2861/2009 al ministrului finanțelor publice, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

 

 

NAZARCEA GRUP:

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

referent-Atelier Spălătorie Textilă

M

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

responsabil de relația cu clienții, persoane fizice și juridice; realizează activități în sfera de primire și livrare a comenzilor

1

2

muncitor calificat-Atelier Neutralizare Deșeuri Infecțioase

M/G

execuție

absolvent studii generale sau studii medii, liceale cu sau fără diplomă de bacalaureat;

 

certificat de calificare în orice meserie

activități de încărcare/descărcare a echipamentelor de neutralizare a deșeurilor și urmărirea funcționării echipamentelor

1

3

muncitor necalificat-Spălătorie Auto

M/G

execuție

absolvent studii generale sau studii medii, liceale cu sau fără diplomă de bacalaureat

prestează servicii de curățare și spălare autoturisme

1


BIBLIOGRAFIE:

Referent:

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

SERVICIUL TEHNIC

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

muncitor calificat electrician de joasă tensiune

M/G

execuție

absolvent studii generale sau studii medii, liceale cu sau fără diplomă de bacalaureat;

 

certificat de calificare meserie electrician

efectuare activități specifice

1

 NOTĂ:

 Nu se solicită vechime în muncă sau în specialitate.

Toate funcțiile sunt cuprinse în statul de funcții la gradul/treapta maximă la care ar putea fi ocupate; încadrarea candidatului declarat admis se va face la gradul funcției corespunzător vechimii în muncă sau în specialitate care reiese din documentele depuse la înscriere, respectiv carnet de muncă, adeverință eliberată în locul carnetului de muncă, etc.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

 

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 

Șef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Silvia Cristina Gâju

Sari la conținut