Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANEXA nr. I numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale și specifice de ocupare

15 Apr 2015
 
Nr. Crt.

Compartiment

Post

Număr posturi vacante


1

Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae

referent educator

2


2

Complexul Social de Servicii Sf. Maria

medic

1


3

Complexul Social de Servicii Pinocchio

asistent medical

1


4

Complexul Social de Servicii Sf. Ecaterina

inspector specialitate psiholog-CRN

1


inspector specialitate educator-CRN

1


5

Complexul Social de Servicii Jiului

referent educator -modul rezidențial

1


infirmiera centru de zi

1


inspector specialitate psiholog

1


6

Complexul Social de Servicii Vrancei

inspector specialitate educator

5


infirmieră

3


7

Complexul Social de Servicii Sf. Andrei

inspector specialitate-educator

4


referent educator-modulul centrul de zi

3


referent educator-modulul centrul maternal

1


asistent medical

1


muncitor calificat bucătar

1


infirmieră

2


spălătoreasă

1


8

Centrul de Îngrijire și Asistență Sf. Elena

asistent medical

1


muncitor necalificat ajutor bucătar

1


9

Complexul Social de Servicii Străulești

infirmieră

1


îngrijitoare

1


10

Complexul Social de Servicii Odăi

infirmieră

6


referent administrator

111

Casa de Tip Familial Sf. Constantin

infirmieră

2


12

Casa de Tip Familial Stejărel

inspector specialitate educator

1


infirmieră

1


13

Casa de Tip Familial Brăduț

asistent medical

2


infirmieră

2


14

Casa de Tip Familial Sf. Mina

infirmieră

1


15

Casa de Tip Familial Sf. Ștefan

asistent medical

3


referent educator

1


referent administrativ

1


infirmieră

2


16

Casa de Tip Familial Buburuza

referent educator

1


asistent medical

1


17

Casa de Tip Familial Alexandra

infirmieră

2


18

Biroul Copii TSA

inspector specialitate logoped

2


19

Proiect DGASPC Sector 1-Asociația Diaconia-Centrul de Zi

referent supraveghetor de noapte

2


20

Nazarcea Grup

inspector specialitate

1


referent Atelier Spălătorie Textilă

1


muncitor calificat croitor-Atelier Croitorie

1


muncitor calificat brutar Atelier Brutărie

1


21

Centru Româno Danez

inspector specialitate educator

1


22

Biroul Tehnic

inspector specialitate

1


23

Biroul Auto

șofer

2


24

Birou Prevenire, Protecție și PSI

inspector specialitate

1


TOTAL

74Condiții de ocupare


Pentru ocuparea posturilor vacante, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale și specifice de ocupare, după cum urmează:


Condițiile generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.Condițiile specifice:


COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. NICOLAE

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

referent-componenta centru de zi

M

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

asigură serviciile de educație și îngrijire în cadrul complexului

1

2.

referent-componenta rezidențială

SSD

execuție

studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

asigură serviciile de educație și îngrijire în cadrul complexului

1


BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:


Bibliografia:

Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări

Ordinul 21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări și completări

Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament)


Tematica:

1.      Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări:

-          Cap. 1: Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2: Drepturi şi libertăţi civile

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 4: Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat

-          Cap. 5: Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6: Protecţia copilului împotriva exploatării

- Cap. 7: Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8: Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament):

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

3. Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004:

- Atribuţiile principale ale DGASPC;

- Funcţiile pe care le îndeplineşte DGASPC.


EXTRAS FIȘA POSTULUI

-referent SM-


Denumirea postului: referent

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • conduce activitatea educativă a grupei de copii stabilită de către şeful complexului social de servicii,

 • participă la întocmirea Planului Individualizat de Protecţie şi răspunde de aplicarea acestuia în conformitate cu atribuţiile ce îi revin,

 • educatorul ajută copilul să-şi efectueze temele, îl controlează, face demersuri pentru o pregătire cât mai bună individuală şi particularizată ritmului şi posibilităţilor fiecărui copil,

 • are obligaţia să controleze prezenţa copilului la şcoală şi să discute atât cu copilul cât şi cu învăţătorul sau profesorul-diriginte şi cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar,

 • urmăreşte şi asigură pregătirea pentru şcoală şi societate a fiecărui copil din grupa repartizată, consemnând cu regularitate în caietul de observaţii aspecte ce privesc schimbările observate la fiecare copil în parte,

 • răspunde de copiii plecaţi din unitate, asumarea acestei răspunderi făcându-se prin semnarea biletului de voie unde sunt consemnate: locul unde se deplasează copilul, scopul deplasării şi orele între care acesta este plecat, raspunde de sănătatea fizică şi psihică a copiilor încredinţaţi şi informează de îndată şeful de complex, cabinetul medical sau după caz psihologul în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora,

 • răspunde de securitatea vieţii copiilor pe timpul cât îşi desfăşoară activitatea în cadrul complexului sau cu ocazia altor activităţi).


EXTRAS FIȘA POSTULUI-

-referent SSD-

Denumirea postului: referent

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:


 • conduce activitatea educativă a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii ;

 • participă la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

 • ajută copilul să-și efectueze temele, il controleaza, face demersuri pentru o pregatire cit mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil;

 • Urmareste si asigura pregatirea pentru scoala si societate a fiecarui copil din grupa repartizata, consemnând cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

 • spunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

 • spunde de activitatea educationala din timpul liber a copilului si zilele libere sau vacante organizând in acest sens vizite tematice la diferite obiective (muzee, cinematografe, teatre, parcuri etc.);

 • respectă R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C., de protectia muncii si pe cel de P.S.I. , precum si procedurile de lucru din cadrul complexului.


COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. MARIA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

medic

S

execuție

studii superioare de lungă durată, studii universitare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specialitatea pediatrie, medicină de familie, medicină general

aviz anual Colegiul Medicilor


asistența medicală a beneficiarilor complexului

1


BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:

Medic:

Bibliografie:

Bazele medicinei de familie -autor Adrian Restian-Ed. Medicală București 2001, vol. II

Bazale medicinei de familie - autor Adrian Restian- Ed. Medicală București 2003, vol. III

Esențialul în pediatrie-autori Eugen Ciofu, Carmen Ciofu- Ed. Medicală Amaltea București 2002

Tematica:

Afecțiunile respiratorii la adult și copil-infecțiile acute ale căilor aeriene superioare la copil, traheobronșită, bronhopatia cronică obstructivă, pneumoniile, astmul bronșic, tuberculoza pulmonară la adult

Afecțiunile cardiovasculare la adult și copil -cardiopatii congenitale, hipertensiunea arterială, cardiopatia ischiemică la adult, tulburări de ritm și conducere, șocul

Afecțiunile digestive la adult și copil-ulcerul gastro-duodenal, hepatite acute și cronice, colecistite acute și cornice, litiaza biliara-parazitoze intestinale

Afecțiunile renale la adult și copil -infecțiile căilor urinare, litiază renală

Afecțiunile reumatice la adult și copil- reumatismul poliarticular acut

Afecțiunile metabolice la adult-diabetul zaharat

Afecțiunile hematologicale la adult și copil-sindromul anemic, anemia feriprivă

Afecțiunile neurologice la adult și copil-epilepsia, convulsiile

Afecțiunile psihice la adult și copil-depresia, nevrozele, alcoolismul

Afecțiunile ORL la adult și copil-angine, otite, rinite, sinuzite

Afecțiunile oftalmologice -ochiul roșu, ochiul roșu și dureros, conjunctivitele acute

Afecțiunile ginecologice și obstreticale- tulburări menstruale-dismenoreea, sarcina extrauterină

Puericultura-dezvoltarea psihică și somatică a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinările la copil

Bolile infecțioase la adult și copil-rubeola, rujeola, varicela, hepatite virale, toxiinfecțiile alimentare, boala diareică acută


EXTRAS FIȘA POSTULUI

-medic-


Denumirea postului: medic

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

examinează toti copiii si tinerii ce sunt protejati în unitate, ținînd seama de datele din fisele medicale si din buletinele de analize precum si de avizele epidemiologice cu care vin acestia, in vederea depistarii precoce a unor eventuale imbolnaviri;

participă la întocmirea Planului Idividualizat de Protectie si intocmeste Planul de Interventie Specializata, conform competentelor profesionale si a obligatiilor din fisa postului si raspunde de realizarea obiectivelor formulate in cadrul acestora.

face parte din echipa multidisciplinara si participa la sedintele organizate in conformitate cu managementul de caz ;

întocmeste dosarul cu acte medicale a fiecarui copil institutionalizat, ingrijinduse in permanenta de completarea acestuia cu documentatia necesara;

răspunde de intreaga activitate a cabinetului medical, controlind activitatea cadrelor medii din subordine;

răspunde de corecta administrare a medicamentelor prescrise in retete;

se îngrijeste de buna aprovizionare a cabinetului medical;

initieaza supravegherea epidemiologica a copiilor institutionalizati avind urmatoarele atributii;

initieaza actiuni de prelucrare antiparazitara;

initieaza actiuni de supraveghere epidemiologica a virozelor respiratorii de sezon;

controleaza respectarea conditiilor de igiena din colectivitate ,spatiile de invatamint ,dormitoare si alimentatie;

vizeaza intocmirea meniurilor si efectueaza anchete alimentare periodice pentru verificarea respectarii unei alimentatii rationale;

initieaza, desfasoara si controleaza diverse activitati de educatie pentru sanatate la copiii si tinerii institutionalizati precum si la personalul centrului;

urmareste modul de respectare a normelor de igiena a procesului instructiv- educativ;

verifica efectuarea periodica a examenelor medicale stabilite prin reglementari ale Ministerului Sanatatii,de catre personalul centrului;

efectuează triaj epidemiologic dupa vacantele scolare sau ori de cite ori este nevoie,luind masurile ce se impun.

initieaza cursuri de educatie sexuala si planing familial;

ia masuri pentru trimiterea la medicul specialist a copiilor si tinerilor in vederea asigurarii unei stari de sanatate psihica si fizica optime, urmarind evolutia acestora ;

controlează prin sondaj igiena individuala a copiilor si tinerilor institutionalizati, luind masuri in cazul nerespectarii acesteia;

dispensariază copiii si tinerii, cu probleme de sanatate aflati in evidenta speciala in scop recuperator ;

examinează, eliberind in acest scop avize elevilor care urmeaza sa participe la competitii sportive;

eliberează adeverinte medicale pentru tinerii care intocmesc documentatia pentru incheierea Contractului de Solidaritate precum si adeverinte/avize medicale pentru scoala/gradinita/cursuri calificare;

examinează copiii si tinerii care merg in vacanta in diferite tipuri de tabere, semnind si parafind fisele medicale de tabara;

examinează, supraveghează si trateaza copiii sau tinerii izolati in infirmerie, asigurind dupa caz prezentarea la medicul specialist;

colaborează cu psihologii beneficiarilor in vederea cunoasterii nivelului de dezvoltare neuropsihica, depistarii unor afectiuni sau deficiente, orientarii scolare si profesionale;

colaborează permanent cu medicul de familie al copilului in vederea satisfacerii nevoilor individuale de sanatate.


COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

asistent medical

PL

execuție

absolvent școală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist

avizul OAMGMAMR asistent medical generalist

asigurare profesională

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


îngrijirea medicală a beneficiarilor complexului

1


BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:

Asistent medical:

Autori C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura  R.C.R  Print 2004, pagina 132-145, pag. 145-148, pag.339-344, pag 482-491.

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării:

Alimentaţia sugarului sănătos.

Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului.

Îngrijirea copilului cu convulsii.

Urgenţe în pediatrie.

Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie.

 Autori F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001, pag. 295-349, pag.349-377, pag. 416-454, pag. 98-108 .

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

Administrarea medicamentelor

Sonde, spălături, clisme.

Recoltarea produselor biologice şi patologice.

Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

Autori L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001, pag,17-25, pag. 25-27, pag.29-31, pag. 33-34, pag.42-45, pag, 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag.104-113, pag.113-116, pag.116-120, pag.120-123, pag.128-137, pag.234-236, pag.236-237, pag.269-272.

Urgenţe medico-chirurgicale:

Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Accidente vasculare cerebrale AVC  (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă)

 Autori C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

 Boli infecţioase şi epidemiologice:

 Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

Scarlatina, angina streptococică.

Rujeola.

Rubeola.

Varicela herpes, zoster.

Tusea convulsivă.

Parotidita epidemică.

Gripe, viroze respiratorii.

Toxiinfecţie alimentară.

Hepatită acută virală.

Autori S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 2002

Traumatismele părţilor moi  şi ale oaselor:

Contuzia

Entorsele

Luxaţiile

Fracturile

Autor C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000

Boli de nutriţie:  diabetul zaharat.


EXTRAS FIȘĂ POST

-asistent medical-

Denumirea postului: asistent medical

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții care revin angajatului:

 • este direct subordonat medicului;

 • controlează zilnic starea de sanatate a copiilor, medicatia acestora si instrumentarul medical;

 • informează medicul asupra aspectelor sesizate si evolutia acestora;

 • efectuează zilnic triajul epidemiologic al personalului;

 • se autodeclară în caz de imbolnavire;

 • efectuează baile terapeutice, supravegheaza efectuarea bailor de curatenie, termometrizarea, cantareste si masoara copiii;

 • ajută medicul la examinarea copiilor;

 • supraveghează evolutia copiilor sanatosi si acelor cu tratament, informand prompt medicul;

 • duce condica de medicamente la farmacie, preia medicamentele si le administreaza conform indicatiilor medicale din F.O.

 • efectuează tratamentul injectabil si per os in schimburile I, II, si III si raspunde solicitarilor privind administrarea tratamentului oral;

 • efectuează tratamente locale ( spalaturi articulare, oculare, pansamente, mica chirurgie);

 • efectuează vaccinari la indicatia si sub supravegherea medicului;

 • solicită laboratorul pentru efectuarea analizelor recomandate de medic, efectueaza recoltari pentru analize, aduce rezultatele de la laborator si le ataseaza la F.O.

 • pregateste materialul steril necesar centrului;

 • acordă în caz de necesitate primul ajutor copiilor sau personalului, pana la venirea meedicului;

 • asigura, la indicatia medicului, toate conditiile necesare pentru transportul copilului in mod optim in alte unitati (apel statie, salvare);

 • cunoaste si se implica activ in ingrijirea copiilor cu afectiuni cronice si nevoi speciale in centru, implicandu-se in alcatuirea programului de viata si educational al acestora;

 • supraveghează alimentatia corecta a copiilor in functie de indicatia medicului, varsta , starea de sanatate, precum si modul de preparare;

 • controlează efectuarea analizelor medicale periodice si actualizarea acestora conform recomandarilor;

 • controlează efectuarea curateniei, circuitul rufelor curate si murdare, rspectarea reguluilor de igiena, portul echipamentului de protectie in timpul transportului si distribuirii alimentelor

 • se integrează in graficul de munca in ture, neparasind serviciul pana la predarea turei;

 • asigură și raspunde de buna functionare si pastrarea inventarului, de calitatea ingrijirilor medicale;

 • completeaza evidentele necesare din centru pe linie medicala;

 • întocmeste caietul de alimentatie, la indicatia medicului fiind supravegheat de acesta.

 • participă la toate formele de instruire si perfectionare organizate de institutie

 • întretine un climat placut in spatiul de lucru si in relatiile interpersonale, avand permanent un comportament bland si securizant in comunicarea cu copiii.

 • spunde de pastrarea bunurilor aflate in inventar si evidentele justificative administrarii medicatiei.

 • are obligatia semnalarii situatiilor de violent asupra copiilor.

 • respecta normele de protectie a muncii si PSI

 • manifestă disponibilitate pentru alte sarcini trasate de conducerea unitatii in limita competentei. Aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială;

 • realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişa a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

 • cunoaşte Regulamentul de Ordine Interioară, Codul etic şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al DGASPC Sector 1;

 • cunoaşte şi respectă manualul de proceduri ce i se aplică; M.O.F .C.S.S.”Pinocchio”, R.O.I. C.S.S.”Pinocchio”

 • cunoaşte şi aplică legislaţia în domeniul de activitate.
COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ECATERINA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate psiholog-CRN

S

execuție

studii superioare de lungă durată, studii universitare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specialitatea psihopedagogie, psihopedagogie specială,

aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România (sau adeverință)

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


evaluare psihologică pentru copii și familii


1

2.

inspector specialitate educator-CRN

S

execuție

studii superioare de lungă durată, studii universitare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

servicii de educație pentru copiii beneficiari ai complexului

1


BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:

Inspector specialitate psiholog:


Bibliografie:

1. autori Pantelimon Golu, Emil Verza - „Psihologia copilului”, manual pentru cls. a XI-a, Editura Didactică și Pedagogică

2. Legea nr. 272/2004 privind protectia și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări.


Tematica:

Psihologia copilului”

1. Probleme privind dezvoltarea psihică a copilului

2. Învatarea si reusita scolara

3. Stadiile dezvoltarii psihice

4. Dezvoltarea copilului in primul an de viata

5. Caracterizarea cresterii si dezvoltarii psihice a copilului anteprescolar (1 – 3 ani)

6. Caracterizarea cresterii si dezvoltarii psihice a copilului prescolar (3 – 7 ani)

7. Caracterizarea cresterii si dezvoltarii psihice a scolarului mic (6/7 – 10/11 ani)

8. Caracterizarea cresterii si dezvoltarii psihice a scolarului mijlociu. Pubertatea (10/11 – 14/15 ani)

9. Caracterizarea cresterii si dezvoltarii psihice a scolarului mare. Adolescenta (14/15 – 18 ani)

10.Grupa de prescolari si clasa scolara- ca grupuri sociale

11. Probleme ale invatarii si dezvoltarii psihice a copiilor in conditii speciale.


Inspector specialitate educator:

Bibliografia:

1.Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări

2. Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament)


Tematica:

1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări:

-          Cap. 1: Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2: Drepturi şi libertăţi civile

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 4: Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat

-          Cap. 5: Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6: Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7: Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8: Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament):

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.EXTRAS FIȘA POSTULUI

-inspector specialitate psiholog-Denumirea postului: inspector specialitate psiholog

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • efectuează examenul psihologic pe baza instrumentelor specifice profesiei stabilind nivelul general de dezvoltare al copilului si gradul retardului;

 • identifică și evalueaza problemele de comportament precizand severitatea si natura acestora;

 • realizează evaluarea functiilor cognitive, a dezvoltarii afective si sociale, precum si a contextului familial si social al copilului;

 • asigură evaluarea nevoilor de abilitare/reabilitare in domeniul cognitiv, comportamental si emotional;

 • desfasoară activitati de terapie individuala in vederea ameliorarii deficitelor de natura atentionala, mnezica, perceptiva, cognitiva si comportamentala;

 • identifică si evalueaza nevoile familiei legate de situatiile de risc;

 • desfasoară activitati de terapie suportiva cu parintii in vederea asigurarii unor relatii adecvate cu copilul si a prevenirii aparitiei unor disfunctii in relatia parinte/copil;

 • asigura servicii de consiliere cu copiii aflati in situatia de inadaptare scolara si sociala pentru reeducarea proceselor afectate, imbunatatirea autocunoasterii si optimizarea dezvoltarii personale;

 • întocmeste Programul Personalizat de Interventie (PPI) in functie de problemele si particularitatile fiecarui copil si il reactualizeaza periodic;

 • informează si consulta familia sau reprezentantul legal al copilului cu privire la obiectivele si metodele folosite in cadrul programului de interventie;

 • elaboreaza planul de abilitare /reabilitare al copilului si urmareste realizarea obiectivelor impreuna cu echipa interdisciplinara;

 • colaborează cu ceilalti specialisti din domeniu in vederea prevenirii abandonului si institutionalizarii copilului cu dizabilitati;

 • participă alaturi de ceilalti specialisti la intocmirea materialelor informative cu privire la caracteristicile si specificul diverselor tulburari si dizabilitati;

 • participă la cursuri de perfectionare sau alte activitati de formare profesionala organizate in institutie sau in afara acesteia;

 • anunță medicului sau asistentei medicale orice modificare in starea de sanatate a copiilor.


EXTRAS FIȘA POSTULUI

-inspector specialitate educator-


Denumirea postului: inspector specialitate educator

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • întocmește planul personalizat de interventie impreuna cu personalul de specialitate in functie de nevoile si particularitatile fiecarui copil in parte si il reactualizeaza periodic;

 • planifică si pregateste activitatile educationale specifice atit individuale cit si in grup;

 • desfășoară zilnic activitatile educationale in acord cu obiectivele educationale stabilite;

 • organizează spatiul de joaca al copiilor si selecteaza materialele de joc adecvate activitatilor si obiectivelor propuse;

 • participă împreuna cu personalul de ingrijire la formarea abilitatilor de autoingrijire incurajind in toate momentele autonomia copillului;

 • asigură desfasurarea activitatilor de joc si a plimbarilor in aer liber sau in afara centrului;

 • propune elaborarea si desfasurarea de programe recreative si de socializare tinind cont de nivelul de dezvoltare si de preferintele copilului;

 • întocmeste si mentine la zi inregistrarile scrise privind comportamentul si evolutia copilului;

 • comunică cu acuratete si regularitate coordonatorului observatiile facute asupra comportamentului copilului;

 • administrează materialele de joc disponibile si semnaleaza nevoia de inlocuire a acestora;

 • urmăreste imbogatirea si diversificarea permanenta a activitatilor educationale pentru a preveni aparitia monotoniei si a plictiselii copilului;

 • semnalează coordonatorului cu promptitudine orice incidente sau accidente survenite in activitate;

 • supraveghează în orice moment copiii din grupa asigurînd protectia impotriva pericolelor;

 • observă în permanență comportamentul copiilor si semnaleaza personalului medical cu promptitudine orice modificare survenita in starea de sanatate a acestora;

 • participă împreuna cu ceilalti specialisti la intilnirile de lucru din cadrul centrului;

 • urmareste si mentine un climat de lucru placut in relatiile cu colegii evitind situatiile conflictuale;

 • cunoaste si respecta standardele minime obligatorii ale centrelor de zi.COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII JIULUI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

referent educator-modul rezidențial

M

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


servicii de educație pentru beneficiarii complexului

1

2.

inspector specialitate psihopedagog

S

execuție

studii superioare de lungă durată, studii universitare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specialitatea

psihopedagogie, psihopedagogie specială

aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România (sau adeverință)

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postuluiasigură asistenţă psihopedagogică copiilor şi famiilor acestora1

3.

infirmieră-modul centrul de zi

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul complexului

1


BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:


Referent educator

Bibliografia:

1.    Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări, 

2. Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament)


Tematica:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări:

-          Cap.1:  Dispoziţii generale şi definiţii;

-          Cap.2:  Drepturile copilului – Sectiunea 1 : Drepturi si libertăţi civile

-          Cap.3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;

-          Cap.5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;

-          Cap.6:  Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violenta ;

-          Cap.7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului;

-          Cap.8:  Organisme private;

-          Cap.9: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului;

-          Cap.10: Reguli speciale de procedură;

-          Cap.11: Răspunderi şi sancţiuni;

-          Cap.12: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2. Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament):

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea - mijloc şi scop în activitatea educatorului.Inspector specialitate psihopedagog:

Bibliografie:

Psihopedagogia specială, autor Emil Verza Ed. 1997 Bucureşti - Cap. IV şi V

Psihologia vârstelor. Ciclurile Vieţii, autori Emil Verza, Ursula Şchiopu Ediţia a 3-a revizuită, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1997- Cap. VII, VIII, XII


Tematica:

Determinări în relaţia comunicare-personalitate-comportament la persoanele cu dizabilităţi

Principalele categorii de persoane cu dizabilităţi

Perioadele tinereţii

Perioada vârstei adulte

Tulburări de dezvoltare şi recuperarea lor


Infirmieră:

Ghidul pentru infirmiere„-pus la dispoziție de angajatorEXTRAS FIȘA POSTULUI

-referent educator-


Denumirea postului: referent educator

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • conduce activitatea educativă a grupei de copii, stabilită de șeful complexului;

 • participă la întocmirea planului individualizat de ptrotecție, realizează PIS ( educație, deprinderi de viață independent, timp liber) și răspunde de aplicare acestuia în conformitate cu atribuțiile ce îi revin;

 • ajută copilul la învățarea și consolidarea deprinderilor de igienă și autoservire;

 • urmărește și asigură pregptirea pentru grădiniță și societate a fiecărui copil din grupă, consemnând cu regilaritate în caietul de observații, aspect ce privesc schimbările observate la fiecare copil în parte;

 • discută cu copilul într-un climat de încerdere și respect reciproc;

 • face prezența zilnică a copiilor în sala de grupă;

 • însoțește copii în deplasări effectuate în afara centrului ( tabere, excursii, vizite);

 • are obligația semnalării situațiilor de violență asupra copiilor;

 • răspunde pentru securitatea copiilor încredințați pet imp cât își desfășoară prrogramul de lucru și informează șeful complexului și cabinetul medical în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora;

 • organizează spațiul educational, încurajează implicarea copiilor în amenajarea mediului educational;

 • răspunde de formarea și consolidarea deprinderilor de igienă personal și igiena spațiilor de locuit ale copiilor;

 • însoțește și supraveghează copiii la masa și ajută la alimentație;

 • participă la întâlnirile cu părinții organizate în unitate.EXTRAS FIȘA POSTULUI

-inspector specialitate psihopedagog-Denumirea postului: inspector specialitate psihopedagog

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • efectuează examenul psihopedagogic pe baza instrumentelor specifice profesiei stabilind nuvelul general de dezvoltare al copilului şi gradul retardulu

 • realizează evaluarea funcţiilor cognitive, a dezvoltării afective şi sociale precum şi a contextului familial şi social al copilului ;

 • asigură evaluarea nevoilor de abilitare / reabilitare în domeniul cognitiv, comportamental şi emoţional

 • realizează servicii de consiliere cu părinţii, oferindu-le suportul informaţional, instrumental şiemoţional de care au nevoie, în vederea asigurării unei bune calităţi a universului relaţional şi a prevenirii apariţiei unor disfuncţii în relaţia părinte / copil, a dezvoltării aptitudinilor, abilităţilor de comunicare şi a potenţialului funcţional restant, precum şi în scopul optimizării relaţiilor acestora cu familia şi cu ceilalţi membri ai comunităţii;

 • oferă consultanţă de specialitate personalului în probleme legata de curriculum, metode şi tehnici de învăţare ;

 • întocmeşte împreună cu personalul de specialitate Programul Personalizat Intervenţie (PPI) în funcţie de problemele şi particularităţile fiecărui copil şi îl reactualizează periodic ;

 • discută cu copilul într-un climat de încredere şi respect reciproc, desfăşoară activitatea terapeutică într-un spaţiu amenajat şi securizant pentru copil ;

 • elaborează planul de abilitare / reabilitare al copilului şi urmăreşte realizarea obiectivelor împreună cu echipa pluridisciplinară ;

 • elaborează recomandări psihopedagogice menite să faciliteze progresul copilului cu dificultăţi de acomodare în colectivitate ;fFace demersurile necesare pentru a stabili relaţii de colaborare activă cu famiile copiilor care frecventează Centrul ;

 • face rapoarte privind progresele fiecărui copil în parte în urma şedinţelor individuale sau de grup ;

 • semnalează orice situaţie de violenţă ;

 • participă alături de educatori la întocmirea planificării activităţilor în care sunt implicaţi copiii, care respectă dreptul copilului la joc ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor educaţionale la vârste timpurii

 • participă la întocmirea planului personalizat de intervenţie împreună cu asistentul social, educatorul,medicul, în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil din modulul rezidenţial, îl reactualizează periodic ;

 • colaborează cu alte servicii di cadrul DGASPC sector 1 sau din afară pentru întocmirea unui program terapeutic adecvat necesităţilor copiluluşi pentru asigurarea unei bune integrări sociale a acestuia ;

 • utilizează terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecărui copil în parte, individual sau în grup în scopul unei bune adaptări / inserări în mediul social a copiilor instituţionalizaţi şi/sau cu dizabilităţi ;

 • desfăşoara cu copii din cadrul modululi Rezidenţial activităţi de terapie ocupaţională

 • participă la cursuri de perfecţionare sau alte activităţi de formare profesională organizate în instituţie sau în afara acesteia ;

 • anunţă medicul sau asistenta medicală orice modificare în starea de sănătate a copiilor ;

 • se autodeclară în caz de îmbolnăvire ;Are obligaţia să nu părăsească locul de muncă, chiar dacă pleacă într-o activitate educaţională cu copiii, fără să aducă la cunoştinîa şefului de complex;

 • colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

 • păstrează confidenţialitatea cu privire la cazurile copiilor şi ale familiilor acestora ;

 • cunoaşte şi pune în aplicare legislaţia în vigoare specifică domeniului de activitate ;

 • are obligatia să aducă la cunoştinţă ,în timp util , şefului de complex atunci când nu se poate prezenţa la serviciu,indiferent de motivul absenţei;

 • are obligaţia să anunţe verbal sau în scris conducerii centrului orice problema pe care o intâmpină ;Dezvoltă relaţii profesionale pe orizontală şi pe verticală cu echipa instituţiei;

 • îndeplineşte orice alta sarcină trasată de şeful ierarhic ăn acord cu pregătirea profesională;sSe obligă să cunoască şi să respecte regulamentul de organuzare şi funcţionare al complexului ;

 • cunoaşte Regulamentul de Ordine Interioară al şi Regulamentul Organizare şi Funcţionare al DGASPC Sector 1;

 • cunoaşte şi respectă manualul de proceduri ce i se aplică;

 • respectă normele de protecţia muncii şi pe cel de P.S.I. , precum şi procedurile de lucru din cadrul complexului ;

 • aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială;

 • realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişă a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

 • cunoaşte şi aplică legislaţia în domeniul de activitate.
EXTRAS FIȘA POSTULUI

-infirmieră-


Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • acordă îngrijiri zilnice grupului de copii din centru , menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea acestora pe toate planurile : fizic, intelectual și socio- emoţional;

 • însoţeşte copiii la masă;

 • interacţionează cu copiii în timpul îngrijirii;

 • încurajează autonomia copiilor în timpul ingrijirii în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilităţilor de autoîngrijire ;

 • realizează activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor ( ex : hrănirea copiilor, îmbracarea şi dezbrăcarea acestora, schimbatul copiilor atunci când este necesar, toaleta copiilor, îmbăierea acestora

 • execută curăţenia în sectorul său de activitate; Asigură curăţirea paturilor şi a accesoriilor aces tora, precum şi a mobilierului şi altor accesorii ale camerei.

 • spală şi dezinfectează regulat suprafeţele şi materialele de joc respectând standardele de igienă;

 • ia măsuri privind respectarea condiţiilor igienico- sanitare din centru şi participă activ la efectuarea acestora, atunci când este solicitat sau situaţia o impune ( dormitoare, bucătărie , spălătorie , anexe sanitare, holuri acces)

 • asigură supravegherea copiilor pe timpul zilei cât şi al nopţii;

 • participă la activităţile de educaţie non-formala;

 • participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţă independentă alături de educator ;

 • însoţeşte copiii la Centrul de recuperare, la spital sau la alte activităţi;

 • participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială a beneficiarilor;

 • colaborează cu familia naturală sau extinsă a copilului în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite ;

 • cunoaşte problematica copilului protejat cu măsură speciala de protecţie;

 • cunoaşte şi respectă legislaţia privind protecţia copilului cu dizabilităţi;

 • păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicală a beneficiarilor; are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele , nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante );

 • supraveghează copiii într-un mod calm şi relaxat în toate momentele zilei;

 • implică copilul în activităţile cotidiene ale vieţii de familie, specifice vârstei sau tipului de handicap, antrenandu-1 în activităţi educative de grup şi individuale;

 • anunţă asistentei şi educatorului de serviciu sau persoanei de referinţă, orice modificare apărută în starea de sănătate a copiilor ;

 • asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;

 • respectă confidenţialitatea asupra activităţilor din centru şi îndeplineşte şi alte sarcini indicate de conducerea centrului, sub rezerva legalităţii lor şi în acord cu pregătirea profesional

 • depozitează substanţe sau obiecte periculoase în locuri sigure unde nu au acces copiii ;

 • semnalează situaţiile de violenţă;

 • execută orice sarcină trasată de medic sau conducerea instituţiei în domeniul medico-sanitar;

 • semnează condica de prezenţă la venire şi la plecare;

 • are obligaţia de a respecta graficul de lucru si orele de program, iar în cazul în care intervin anumite probleme să anunţe şeful direct;

 • foloseşte la maximum timpul de lucru zilnic, executând activităţile trasate;

 • nu consumă băuturi alcoolice în timpul programului şi nu îşi desfăşoară activitatea sub influenţa acestora;

 • utilizează corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport. În timpul programului de lucru tinuta vestimentara este ingrijita iar purtarea echipamentului este obligatorie;

 • cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator;

 • răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate, ia masurile ce se cuvin pentru intreţinerea acestor obiecte, scule, aparate, etc., precum şi de repercursiunile datorate remedierii deficientelor;

 • comportamentul, comunicarea şi calitatea serviciilor cu personalul şi beneficiarii, trebuie să se caracterizeze prin amabilitate, promptitudine, respect, limbaj civilizat;

 • participă la informările, şedinţele, organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv: cunoaşterea şi respectarea standardelor şi manualului de proceduri al unităţii, cunoaşterea normelor de P.S.I şi protecţia muncii, etc.

 • participă la cursurile de formare ;

 • realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişa a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici.


COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII VRANCEI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate educator

S

execuție

studii superioare de lungă durată, studii universitare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţe ale educaţiei, specializările pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, pedagogie sau pedagogie specială

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul complexului

5

2

infirmieră

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul complexului

3


BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:


Inspector specialitate educator:

1.    Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări

2. Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament)


Tematica:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări:

-          Cap.1:  Dispoziţii generale şi definiţii;

-          Cap.2:  Drepturile copilului – Sectiunea 1 : Drepturi si libertăţi civile

-          Cap.3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;

-          Cap.5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;

-          Cap.6:  Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violenta ;

-          Cap.7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului;

-          Cap.8:  Organisme private;

-          Cap.9: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului;

-          Cap.10: Reguli speciale de procedură;

-          Cap.11: Răspunderi şi sancţiuni;

-          Cap.12: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2. Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament):

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea - mijloc şi scop în activitatea educatorului.


Infirmieră:

Ghidul pentru infirmiere„-pus la dispoziție de angajatorEXTRAS FIȘA POSTULUI

-inspector specialitate educator-


Denumirea postului: inspector specialiate educator

Nivelul postului: executie

Principalele atribuții ale salariatului:

 • conduce activitatea educativă a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

 • participă la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata

 • independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

 • preia copilul de la părinţi dimineaţa, după ce asistenta medicală de serviciu, face triajul epidemiologic zilnic al

 • copiilor ;

 • participă la toaleta copiilor cât şi la formarea deprinderilor fiziologice şi de dobândire a autonomiei ;

 • particiă alături de cadrul medical la vizitele medicale, dând relaţii despre copii;

 • supraveghează, alături de asistenta medicală, evoluţia copiilor, starea lor de saănătate, informând medicul ori de câte ori este nevoie;

 • participă la distribuirea hranei pentru copii grupei unde lucrează, asigurânfd hrănirea acestora;

 • participă împreună cu echipa multidisciplinară la elaborarea şi implementarea planului personalizat de intervenţie;

 • păstrază confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicală a copiilor şi a familiilor acestora;

 • promovează principiile şi normele prevăzute de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului ;

 • acţionează numai în interesul superior al copilului ;

 • realizează demersuriîn vederea creşterii autonomiei copilului;

 • răspunde de asigurarea corespunzătoare a condiţiilor de mediu, neceare dezvoltării copilului ;

 • răspunde de asigirarea şi menţinerea condiţiilor igienico-sanitare la nivelul grupelorşi anexelor (grupuri sanitare, holuri de acces) ;

 • răspunde de beneficiari în timpul programului asigurând un mediu securizat pentru copii, creează mediul adecvat vârstei, capacităţii de înţelegere acopiilor pentru a putea stimula prin joc dezvoltarea acestora ;

 • creează mediul de joacă astimulativ pentru o bună dezvoltare psiho-socio-emoţională ;

 • evaluează copii din 6 în 6 luni şi consemnează în fişele de evaluare;

 • elaborează programul educaţional pentru fiecare copil raportat la grupa de vârstă şi nivelul de înţelegere în conformitate cu evalările periodice;

 • desfăşoară activităţi educaţionale în grupuri mici de copii sau individual decă este necesar ;

 • oferă consiliere părinţilor privind educaţia copiilor;

 • organizează serbarea zilelor de naştere pentru copii împreună cu părinţii acestora, care participă la eveniment ;

 • colaborează cu întreg personalul în vederea stimulării afective a copiilor;

 • participă la întâlniri săptămânale cu echipa multidisciplinară în vederea stabilirii programului de lucru;

 • pune la dispoziţia personalului de pe grupă materialele necesare pentru documentare, pentru ca programul instructiv–educativ să aibă continuitate;

 • are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampină.EXTRAS FIŞA POSTULUI

-infirmieră-


Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului: executie

Principalele atribuții ale salariatului:

 • realizeaza activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor ( ex : hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

 • asigură curatirea paturilor si a accesoriilor acestora, precum si a mobilierului si altor accesorii ale camerei, in special in camerele copiilor mici.

 • participă la la activitatile de asigurare a curateniei;

 • spală si dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena;

 • ia masuri privind respectarea conditiilor igienico- sanitare din centru si participa activ la efectuarea acestora, atunci cand este solicitat sau situatia o impune ( dormitoare, bucatarie , spalatorie , anexe sanitare, holuri acces.)

 • asigură supravegherea copiilor atat pe timpul zilei cat si pe timpul noptii;

 • participă la activitatile de educatie non-formala;

 • participă la activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta alaturi de educator ;

 • colaborează cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP( plan individualizat de protectie) si PIS( plan individualizat de servicii);

 • însoteste copiii la recuperare, spitale, alte activitati;

 • participă impreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activitati deintegrare sociala a beneficiarilor;

 • colaboreză cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor ;

 • colaborează cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea ameliorarii starii de sanatate a copilului;

 • cunoaste problematica copilulului protejat cu masura speciala de protectie;

 • cunoaste si respecta legislatia privind protectia copilului cu dizabilitati;

 • pastrează confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor; are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele , nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante );

 • cunoaste si respecta regulile de protectia muncii;

 • se preocupa de formarea continua in domeniu ;

 • participă la cursurile de formare ;

 • acordă ingrjirile zilnice grupului copii din centru , mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectualsi socio- emotional;

 • însoteste copiii la masa;

 • interactionează cu copiii in timpul ingrijirii;

 • încurajează autonomia copiilor in timpul ingrijirili in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire.COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ANDREI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate educator

S

execuției

studii superioare de lungă durată, studii universitare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţe ale educaţiei, specializările pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, pedagogie sau pedagogie specială

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


asigură servicii de educație pentru copii din cadrul complexului

4

2.

referent educator-modul centrul de zi

M

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diploma de bacalaureat

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


asigură servicii de educație pentru copiii din cadrul complexului

3

3.

referent educator- modul centrul maternal

M

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diploma de bacalaureat

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


asigură servicii de educație pentru copiii din cadrul complexului

1

4.

asistent medical

PL

execuție

absolvent școală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist

avizul OAMGMAMR asistent medical generalist

asigurare profesională

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postuluiasigură servicii de asistență medical în cadrul complexului

1

5.

muncitor calificat bucătar

G

execuție

studii generale (8 clase)

certificat de calificare bucătar

asigură activitățile pentru prepararea hranei în cadrul complexului

1

6.

infirmieră

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigură activitățile pentru îngrijirea generală a copiilor din cadrul complexului

2

7.

spălătoreasă

G

execuție

studii generale (8 clase)

certificat de calificare

asigură activitățile pentru igienizarea echipamentelor de protecţie şi a inventarului moale în cadrul complexului

1


BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ:


Inspector specialitate, referent:

Bibliografie:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;

2. Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament).


Tematică:

1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificări şi completări

     Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

     Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

     Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

      Cap. 4:  Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat

      Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

      Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

      Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

      Cap. 8:  Organisme private

      Cap. 9:  Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

       Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

       Cap. 11: Reguli speciale de procedură

       Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

       Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2. Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament):

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea - mijloc şi scop în activitatea educatorului.


Asistent medical:


Autori C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura  R.C.R  Print 2004, pagina 132-145, pag. 145-148, pag.339-344, pag 482-491.

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării:

Alimentaţia sugarului sănătos.

Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului.

Îngrijirea copilului cu convulsii.

Urgenţe în pediatrie.

Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie.

 Autori F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001, pag. 295-349, pag.349-377, pag. 416-454, pag. 98-108 .

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

Administrarea medicamentelor

Sonde, spălături, clisme.

Recoltarea produselor biologice şi patologice.

Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

Autori L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001, pag,17-25, pag. 25-27, pag.29-31, pag. 33-34, pag.42-45, pag, 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag.104-113, pag.113-116, pag.116-120, pag.120-123, pag.128-137, pag.234-236, pag.236-237, pag.269-272.

Urgenţe medico-chirurgicale:

Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Accidente vasculare cerebrale AVC  (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă)

Autori C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

 Boli infecţioase şi epidemiologice:

 Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

Scarlatina, angina streptococică.

Rujeola.

 Rubeola.

 Varicela herpes, zoster.

 Tusea convulsivă.

Parotidita epidemică.

Gripe, viroze respiratorii.

Toxiinfecţie alimentară.

 Hepatită acută virală.

Autori S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 2002

Traumatismele părţilor moi şi ale oaselor:

Contuzia

Entorsele

Luxaţiile

Fracturile

Autor C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000

Boli de nutriţie:  diabetul zaharat.


Infirmieră:

Ghidul pentru infirmiere„-pus la dispoziție de angajatorEXTRAS FIȘA POSTULUI

-inspector specialitate educator-


Denumirea psotului: inspector specialitate educator

Nivelulpostului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • preia de la părinţi dimineaţa, după ce asistenta medicală de serviciu, face triajul epidemiologic zilnic al copiilor;

 • participă la toaleta copiilor cât şi la formarea deprinderilor fiziologice şi de dobândire a autonomiei;

 • participă la îmbrăcarea şi dezbrăcarea copiilor;

 • participă alături de cadrul medical la vizitele medicale, dând relaţii despre copii;

 • supraveghează, alături de asistenta medicală, evoluţia copiilor, starea lor de sănătate, informând medicul ori de câte ori este nevoie;

 • participă la distribuirea hranei pentru copiii grupei unde lucrează, asigurând hrănirea acestora;

 • participă împreună cu echipa multidisciplinară la elaborarea şi implementarea planului personalizat de intervenţie ;

 • păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicală a copiilor şi a familiilor acestora ;

 • cunoaşte şi respectă Codul etic al instituţiei;

 • promovează principiile şi normelor prevăzute de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului ;

 • acţionează numai în interesul superior al copilului ;

 • realizează demersuri în vederea creşterii autonomiei copilului;

 • răspunde de asigurarea corespunzătoare a condiţiilor de mediu, necesare dezvoltării copilului;

 • răspunde de asigurarea şi menţinerea condiţiilor igienico-sanitare la nivelul grupelor şi anexelor (grupuri sanitare, holuri de acces);

 • răspunde de beneficiari în timpul programului asigurând un mediu securizant penrtu copii;

 • creează mediul adecvat vârstei, capacitaţii de înţelegere a copiilor pentru a putea stimula prin joc dezvoltarea acestora;

 • creează mediul de joacă stimulativ pentru o bună dezvoltare psiho – socio – emoţională;

 • evaluează copiii din 6 în 6 luni şi consemnează în fişele de evaluare;

 • elaborează programul educaţional pentru fiecare copil raportat la grupa de vârstă şi nivelul de înţelegere în conformitate cu evaluările periodice;

 • desfăşoară activităţi educaţionale în grupuri mici de copii sau individual dacă este necesar;

 • oferă consiliere părinţilor privind educaţia copiilor;

 • organizează serbarea zilelor de naştere pentru copii împreună cu părinţii acestora, care participă la eveniment;

 • colaborează cu întreg personalul în vederea stimulării afective a copiilor;

 • participă la întâlniri săptămânale cu echipa multidisciplinară în vederea stabilirii programului de lucru ;

 • pune la dispoziţia personalului de pe grupă materialele necesare pentru documentare, pentru ca programul instructiv-educativ să aibă continuitate;

 • respectă normele PSI şi de protecţia muncii.


EXTRAS FIȘA POSTULUI

-referent educator-


Denumirea postului: referent educator

Nivelul postului : execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • preia copilul de la părinţi dimineaţa, după ce asistenta medicală de serviciu, face triajul epidemiologic zilnic al copiilor;

 • participă la toaleta copiilor cât şi la formarea deprinderilor fiziologice şi de dobândire a autonomiei;

 • participă la îmbrăcarea şi dezbrăcarea copiilor;

 • participă alături de cadrul medical la vizitele medicale, dând relaţii despre copii;

 • supraveghează, alături de asistenta medicală, evoluţia copiilor, starea lor de sănătate, informând medicul ori de câte ori este nevoie;

 • participă la distribuirea hranei pentru copiii grupei unde lucrează, asigurând hrănirea acestora;

 • participă împreună cu echipa multidisciplinară la elaborarea şi implementarea planului personalizat de intervenţie ;

 • păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicală a copiilor şi a familiilor acestora;

 • cunoaşte şi respectă Codul etic al instituţiei;

 • promovează principiile şi normelor prevăzute de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului ;

 • acţionează numai în interesul superior al copilului ;

 • realizează demersuri în vederea creşterii autonomiei copilului;

 • răspunde de asigurarea corespunzătoare a condiţiilor de mediu, necesare dezvoltării copilului;

 • răspunde de asigurarea şi menţinerea condiţiilor igienico-sanitare la nivelul grupelor şi anexelor (grupuri sanitare, holuri de acces);

 • răspunde de beneficiari în timpul programului asigurând un mediu securizant penrtu copii;

 • creează mediul adecvat vârstei, capacitaţii de înţelegere a copiilor pentru a putea stimula prin joc dezvoltarea acestora;

 • creează mediul de joacă stimulativ pentru o bună dezvoltare psiho – socio – emoţională;

 • evaluează copiii din 6 în 6 luni şi consemnează în fişele de evaluare;

 • elaborează programul educaţional pentru fiecare copil raportat la grupa de vârstă şi nivelul de înţelegere în conformitate cu evaluările periodice;

 • desfăşoară activităţi educaţionale în grupuri mici de copii sau individual, dacă este necesar oferă consiliere părinţilor privind educaţia copiilor;

 • organizează serbarea zilelor de naştere pentru copii împreună cu părinţii acestora, care participă la eveniment;

 • colaborează cu întreg personalul în vederea stimulării afective a copiilor;

 • participă la întâlniri săptămânale cu echipa multidisciplinară în vederea stabilirii programului de lucru;

 • pune la dispoziţia personalului de pe grupă materialele necesare pentru documentare, pentru ca programul instructiv-educativ să aibă continuitate;

 • respectă normele PSI şi de protecţia muncii.


EXTRAS FIȘA POSTULUI

-asistent medical-


Denumirea postului: asistent medical

Nivelul postului : execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • preia beneficiarii în prima zi de frecventare a Centrului de Zi, verifică documentele, le pune într-un dosar, pe care îl prezintă Şefului de centru;

 • face zilnic triajul epidemiologic pentru copii din Centrul de Zi;

 • participă la vizitele pe care le face medical;

 • supraveghează permanent starea de sănătate a copiilor, informează medicul despre problemele apărute în evoluţia copiilor;

 • consemnează în caietul de raport problema apărută şi tratamentul indicat de medic;

 • întocmeşte meniul zilnic pe grupe de vârstă şi centre(Centrul de Zi şi Centrul Maternal);

 • efectuează calculul caloriilor primite de copii/masă ori de câte ori se cere;

 • efectuează măsurătorile somatice ale copiilor, lunar, în vederea întocmirii graficului de dezvoltare psiho-somatică, consemnează datele obţinute în graficele pentru curba ponderală şi talie;

 • realizează demersuri în vederea preîntâmpinării îmbolnăvirii copiilor;

 • păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicală a copiilor şi a familiilor acestora;

 • administrează tratamentul recomandat de medic;

 • ia măsuri de respectare a condiţiilor igienico-sanitare în instituţie;

 • în absenţa medicului, realizează informarea părinţilor cu privire la starea de sănătate a copiilor, îndrumându-i pe aceştia, atunci când este cazul, către servicii medicale de specialitate ;

 • colaborează cu echipa multidisciplinară în vederea elaborării şi implementării PPI ;

 • asigură familiei copilului suportul şi informarea necesară pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a membrilor acesteia;

 • realizează şi alte activităţi la solicitarea Şefului de Complex în limitele legii;

 • participă alături de mama din CM la alimentarea, îmbăierea, îngrijirea, copilului pentru a-i putea da sfaturi competente în funcţie de situaţie;

 • urmăreşte dacă mama respectă recomandările primate;

 • comunică echipei informaţiile culese de la mama;

 • face recomandări de diversificare a alimentaţiei pentru copiii sub 1 an;

 • consemnează în registrul de activităţi, evoluţia beneficiarilor şi modificările ce se impun pentru eventualele disfuncţii în evoluţia acestora;

 • face recomandări de păstrare a igienei intime a asistatelor;

 • verifică starea de sănătate a personalului din spaţiul alimentar la începulul programului;

 • verifică zilnic efectuarea corectă a igienizării spaţiilor (bucătărie, sala de mese,oficii) şi a echipamentelor de protecţie;

 • verifică starea de curăţenie a suprafeţelor de lucru, utilajelor şi pardoselilor la începutul lucrului;

 • verifică starea de igienă a personalului şi echipamentul de protecţie la începutul lucrului;

 • verifică aplicarea măsurilor de prevenire a contaminării încrucişate pe tot timpul procesului de preparare a alimentelor;

 • verifică modul în care se respectă manipularea igienică a materiilor prime, produselor semipreparate, produselor finite, pe tot traseul, până la ieşirea din blocul alimentar;

 • verifică prin sondaj dacă personalul utilizează corect produsele chimice periculoase;

 • verifică prin sondaj dacă personalul îşi scoate echipamentul de protecţie când foloseşte grupul sanitar;

 • instruieşte personalul blocului alimentar şi oficiantele despre starea de igienă şi comportament;

 • raportează şefului de centru orice problemă pentru soluţionare;

 • raportează şefului de centru orice nerespectare a regulilor de igienă şi comportament pentru luarea măsurilor ce se cuvin;

 • completează zilnic fişele de temperatură a frigiderelor şi congelatoarelor din blocul alimentar sau verifică corectitudinea înregistrărilor;

 • completează zilnic fişa de evidenţă HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, în traducere: Analiza Pericolelor şi Punctele Critice de Control);

 • completează fişele de evidenţă a rezultatelor analizelor pentru apa potabilă, produse finite şi a rezultatelor testelor de sanitaţie;

 • la sfârşitul lunii predă fişele pe care le monitorizează administratorului;

 • respectă normele PSI şi de protecţia muncii.EXTRAS FIȘA POSTULUI

-referent educator –modul centrul maternal-


Denumirea postului: referent educator

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • participă la primirea cuplurilor mamă-copil în Centrul Maternal, ajutându-le să se instaleze şi să se familiarizeze cu locul;

 • asigură supravegherea şi sprijinul necesar cuplurilor ;

 • supraveghează asistatele şi copiii în procesul realizării igienei personale;

 • ţine o evidenţă corectă a rapoartelor de tură şi comunică situaţia la predarea schimbului;

 • supraveghează felul în care mamele işi alimentează copiii intervenind cu sfaturi privind alimentaţia ori de câte ori este nevoie;

 • îndrumă mamele în ceea ce priveşte programul de curăţenie;

 • participă alături de ceilalţi membrii ai echipei la activităţile de socializare ale copiilor şi mamelor;

 • participă alături de cadrul medical la vizitele medicale, dând relaţii despre copii;

 • supraveghează, alături de asistenta medicală, evoluţia copiilor, starea lor de sănătate, informând medicul ori de câte ori este nevoie;

 • supraveghează administrarea de către mame a tratamentului medical menţionat în caietul de raport

 • acţionează prompt în situaţii neprevăzute ce apar în starea de sănătate a mamei sau copilului conform protocolului stabilit şi consemnează în caietul de raport de gardă;

 • respectă Regulamentul intern privind accesul persoanelor străine în Centrul Maternal;

 • se preocupă de menţinerea stării de igienă a spaţiilor;

 • în situaţii de urgentă, acţionează în conformitate cu procedurilele stabilite;

 • participă la întâlnirile de lucru ale echipei multidisciplinare, la implementarea PPI, precum şi

 • la toate formele de instruire/formare organizate în instituţie sau în afara acesteia

 • desfăşoară activităţi de educaţie şi consiliere a beneficiarelor cu privire la următoarele aspecte: igienă şi îngrijire personală, acordarea primului ajutor, nutriţie şi dietă, schemă de vaccinări a copilului, infecţii cu transmitere sexuală, elemente de educaţie contraceptivă şi sexuală;

 • adoptă o atitudine de valorizare a mamei în rolul său de părinte, în spiritul respectării demnităţii cuplului mamă-copil;

 • cultivă şi menţine un climat plăcut în relaţiile cu colegii de lucru, evitând conflictele;

 • se autodeclară în caz de îmbolnăvire;

 • păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia cuplurilor mamă-copil ;

 • participă la oricare alte activităţi şi solicitări primite din partea persoanelor ierarhic superioare în limitele legii;

 • încurajează autonomia copiilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare, oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilităţilor de autoîngrijire;

 • supraveghează aplicarea normelor de igienă privind spaţiile de locuit, jucăriile pentru copii, grupurile sanitare;

 • asigură exploatarea şi păstrarea in condiţii bune a inventarului şi a bunurilor date spre exploatare din complex;

 • răspunde direct de modul de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor sanitare şi electrice din dotare, conform instrucţiunilor;

 • depozitează substanţele sau obiectele periculoase în locuri sigure, unde nu au acces copiii;

 • promovează principiile şi normelor prevăzute de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului ;

 • răspunde de asigurarea corespunzătoare a condiţiilor de mediu, necesare dezvoltării copilului;

 • creează mediul adecvat vârstei, capacitaţii de înţelegere a copiilor pentru a putea stimula prin joc dezvoltarea acestora;

 • creează mediul de joacă stimulativ pentru o bună dezvoltare psiho – socio – emoţională;

 • evaluează copiii din 6 în 6 luni;

 • elaborează programul educaţional pentru fiecare copil raportat la grupa de vârstă şi nivelul de înţelegere în conformitate cu evaluările periodice;

 • desfăşoară activităţi educaţionale în grupuri mici de copii sau individual dacă este necesar;

 • participă la desfăşurarea programului de responsabilizare a mamei şi asumarea riscurilor în viaţa de familie;

 • colaborează cu întreg personalul în vederea stimulării afective a copiilor;

 • participă la întâlniri săptămânale cu echipa multidisciplinară în vederea stabilirii programului de lucru ;

 • respectă normele PSI şi de protecţia muncii.

EXTRAS FIȘA POSTULUI

-spălătoreasă-


Denumirea postului: spălătoreasă

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • primeşte, sortează rufele pe culori şi pe grupe;

 • dezinfectează lenjerie de corp şi de pat cu substanţe clorigene;

 • dezinfectează, spală, fierbe şi calcă lucrurile copiilor care vin din familie cu scabie şi pediculoză;

 • spală, limpezeşte şi usucă rufele;

 • sortează rufele, distribuie rufele pe grupe;

 • calcă lenjeria de pat şi celelalte rufe;

 • respectă circuitul de intrare a rufelor murdare şi de ieşire a rufelor curate;

 • respectă normele de protecţie a muncii, răspunde de modul de folosire a substanţelor de curăţire;

 • respectă normele igienico-sanitare impuse de legislaţia în vigoare;

 • răspunde de utilajele din dotare cât şi de modul de exploatare al acestora;

 • răspunde de curăţenie la locul de muncă; curăţă şi dezinfectează zilnic recipienţii şi obiectele sanitare din spălătorie;

 • nu permite accesul persoanelor străine în spălătorie;

 • nu părăseşte locul de muncă până nu verifică dacă au fost scoase de sub tensiune aparatele electrocasnice din dotare;

 • gestionează obiecte de inventar, inventar moale şi cazarmament;

 • răspunde de inventarul existent în magazie şi prezintă contabilului şi administratorului ori de câte ori este nevoie situaţia stocului existent; inventarul la magazie se face în prezenta unei terţe persoane;

 • se preocupă de menţinerea stării de igienă a spaţiilor de depozitare şi a aparatelor electrocasnice din dotare;

 • produsele nou intrate se primesc pe bază de bon de consum;

 • participă la oricare alte activităţi la solicitarea Sefului de Complex;

 • respectă normele PSI şi de protecţia muncii.


CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ SF. ELENA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

asistent medical

PL

execuție

absolvent școală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist

avizul OAMGMAMR asistent medical generalist

asigurare profesională

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postuluiasigurarea serviciilor de îngrijire medicală a beneficiarilor

1

2.

muncitor necalificat ajutor bucătar

G

execuție

studii generale (8 clase)

asigură activitățile pentru prepararea hranei în cadrul centrului

1BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ:


Asistent medical


Bibliografie:

Autori C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura  R.C.R  Print 2004, pagina 132-145, pag. 145-148, pag.339-344, pag 482-491.

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării:

Alimentaţia sugarului sănătos.

Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului.

Îngrijirea copilului cu convulsii.

Urgenţe în pediatrie.

Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie.

 Autori F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001, pag. 295-349, pag.349-377, pag. 416-454, pag. 98-108 .

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

Administrarea medicamentelor

Sonde, spălături, clisme.

Recoltarea produselor biologice şi patologice.

Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

Autori L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001, pag,17-25, pag. 25-27, pag.29-31, pag. 33-34, pag.42-45, pag, 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag.104-113, pag.113-116, pag.116-120, pag.120-123, pag.128-137, pag.234-236, pag.236-237, pag.269-272.

Urgenţe medico-chirurgicale:

Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Accidente vasculare cerebrale AVC  (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă)

 C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

 Boli infecţioase şi epidemiologice:

 Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

Scarlatina, angina streptococică.

Rujeola.

 Rubeola.

 Varicela herpes, zoster.

 Tusea convulsivă.

Parotidita epidemică.

Gripe, viroze respiratorii.

Toxiinfecţie alimentară.

 Hepatită acută virală.

Autori S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 2002

Traumatismele părţilor moi  şi ale oaselor:

Contuzia

Entorsele

Luxaţiile

Fracturile

Autor C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000

Boli de nutriţie:  diabetul zaharat.
EXTRAS FIȘĂ POST

-asistent medical-


Denumirea postului: asistent medical

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • gestionează medicamentele beneficiarilor eliberate conform condicii de medicamente din farmacia DGASPC Sector 1;

 • administrează tratamentul medical tuturor persoanelor internate, conform prescriptiilor si indicatiilor medicului de familie / colectivitate / specialist;

 • nu paraseste locul de munca pana nu preda tura colegului de schimb (asistent medical), atat verbal cat si in scris conform raportului de garda a asistentilor medicali, respectand in scris ordinea punctelor (conform anexei din Manualul de proceduri al centrului);

 • colaboreaza si se consulta cu ceilalti asistenti medicali;

 • în raportul de garda se vor face referiri (scris si verbal) cu privire la: investigatii de laborator, programari la examinarile medicale de specialitate ale unor beneficiari (transport intr-o unitate spitaliceasca pentru aceste investigatii, programari policlinica, etc.,) pentru confirmare de diagnostic, internarea / externarea din spital a unor beneficiari, noile internari in centru ale unor beneficiari, decesul sau transferul unor beneficiari, etc.

 • notează în raportul de garda toate actiunile medicale, tratamentele, efectuate / administrate beneficiarilor in timpul serviciului sau, precum si rezultatele monitorizarii parametrilor functionali, etc.;

 • verifică și vizează raportul de tura al infirmierelor;

 • monitorizează zilnic / lunar / periodic si ori de cate ori este nevoie – parametri functionali ai beneficiarilor unitatii (TA, puls, glicemie, temperatura, respiratie, etc.);

 • răspunde de păstrarea în bune conditii pana in momentul predarii spre arhivare a dosarelor medicale ale beneficiarilor, precum si de pastrarea buletinelor de analiza, a investigatiilor, biletelor de externare din spital, rezultate examene de specialitate, retete, recomandari, etc., pe care acestia le fac pe parcursul internarii in centru;

 • pregateste/ completeaza medicatia la beneficiarilor, ori de cate ori este nevoie, conform prescriptiilor si indicatiilor medicului generalist / specialist;

 • respectă orele de administrare a medicatiei cronice sau a unor medicamente (antibiotice, solutii perfuzabile) precum, si modul de administrare a acestora, conform prescriptiei si indicatiilor medicului generalist / specialist;

 • efectuează vaccinari la indicatia si sub supravegherea medicului;

 • contactează telefonic medicul generalist / specialist (in cazul unor situatii deosebite) si respecta intocmai recomandarile acestora iar in cazul in care, nu poate fi contactat, va anunta seful centrului;

 • în timpul serviciului, urmareste si supravegheaza starea de sanatate a beneficiarilor, raportand ori de cate ori este nevoie, medicului / sefului de centru (daca sunt prezenti), orice schimbare care intervine si modifica starea de sanatate a acestora;

 • anunță de urgență medicul unitati în cazul in care un beneficiar a decedat, precum si seful de centru;

 • atat pe timpul noptii cat si pe timpul zilei se asigura, ca personalul auxiliar (infirmiere, ingrijitoare) sa isi executa atributiile si sarcinile de serviciu in mod corespunzator, ca nu paraseste locul de munca lasand nesupravegheati beneficiarii care sunt dependenti de ingrijire si supraveghere deosebita, decat in situatia in care un coleg cere ajutor in exercitarea unei sarcini de serviciu careia nu-i face fata de unul singur – intorcandu-se in cel mai scurt timp, ca nu neglijeaza nici un beneficiar in ceea ce priveste igiena eliminarilor, igiena corporala (pentru a preveni aparitia unor complicatii: eritem, prurit, escara, infectie urinara, etc.,), hranirea, hidratarea, imbracamintea adecvata, etc., raportand prin referat scris, medicului sau sefului de centru orice abatere intalnita in desfasurarea activitatii acestora;

 • în caz de urgență anunță salvarea si asigura primul ajutor pana la venirea acesteia;

 • sterilizează instrumentarul medical zilnic / ori de cate ori este nevoie si inregistreaza aceasta operatiune in registrul de evidenta al sterilizari;

 • instruieste personalul blocului alimentar, infirmierele si ingrijitoarele cu privire la starea de igiena si comportament;

 • urmareste ca personalul auxiliar (infirmiere, ingrijitoare) sa-si indeplineasca atributiile privind starea igienico-sanitara a persoanelor internate, a saloanelor, bucatariei, etc., – indruma, controleaza, supravegheaza si instruieste (atunci cand este cazul) personalul responsabil cu aceaste activitati, fara a ridica tonul sau a jigni;

 • verifică prin sondaj daca personalul din bucatarie isi scoate echipamentul de protectie cand foloseste grupul sanitar;

 • verifică prepararea hranei conform meniului stabilit in conditii igienico-corespunzatoare;

 • îndruma, controleaza si supravegheaza, atunci cand este cazul personalul responsabil cu aceasta activitate;

 • urmăreste păstrarea probelor alimentare conform normelor igienico-sanitare si trecerea temperaturilor zilnic in foaia de temperatura ce se afla pe fiecare agregat frigorific;

 • semnează zilnic lista de alimente, confirmand efectivul beneficiarilor la masa;

 • contribuie la întocmirea meniului zilnic si eventual a meniurilor de regim;

 • îndrumă și urmareste personalul auxiliar sanitar (infirmiere) in ceea ce priveste folosirea dezinfectantelor pentru curatenie, igiena corporala, spalat;

 • adoptă o atitudine de intelegere, sprijin moral si respect fata de beneficiar si personal;

 • urmareste distribuirea in conditii igienice a hranei la patul persoanelor ce nu se pot deplasa;

 • urmareste modul de hranire a beneficiarilor ce nu se pot hrani singuri;

 • verifică starea de sanatate si igienă a personalului din spatiul alimentar la inceputul lucrului, precum si echipamentul de protectie;

 • prezintă personalului lista cu bolile sau simptomele unor boli care trebuie imediat raportate conducerii;

 • verifică zilnic efectuarea corecta a igienizarii spatiilor (bucatarie, sala de mese, oficii, camere / spatii de locuit beneficiari, holuri, balcoane, club, etc.,) si a echipamentelor de protectie;

 • verifică starea de curatenie a suprafetelor de lucru, utilajelor si pardoselilor inainte de inceperea activitatii in bucatarie;

 • verifică aplicarea masurilor de prevenire a contaminarii incrucisate pe tot timpul procesului de preparare a alimentelor;

 • verifică modul în care se respecta manipularea igienica a materiilor prime, produselor semipreparate, produselor finite, pe tot traseul, pana la iesirea din blocul alimentar;

 • după orele 16.30 si in zilele de sarbatori, in cazul in care nu se afla in unitate o persoana din conducere, coordoneaza intreaga activitate din unitate si anunta telefonic conducerea cu privire la orice eveniment deosebit;

 • să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentari sau îmbolnăviri profesionale, conform instructajului realizat de catre angajator;

 • respectă Regulamentul de Ordine Interioara al CIA “Sf.Elena”, Codul etic, Regulamentul de Organizare si Functionare al DGASPC SECTOR 1, Regulamentul Intern şi Contractul Colectiv de Muncă, precum si alte Dispozitii / note cu caracter intern;

 • respectă Ghidul beneficiarului si Codul de etica profesionala;

 • obligatia de a cunoaste si respecta legislatia in vigoare, cu referire la protectia adultului cu handicap;

 • întretine un climat placut la locul de munca si in relatiile inter-personale, evita conflictele si nu alimenteaza starile conflictuale;

 • conform SMO in vigoare, pe care trebuie sa le cunoasca si sa le respecte si a prevederilor stipulate in Manualul de proceduri al centrului, in colaborare cu echipa multidisciplinara;

 • trebuie sa posede autorizatie de libera practica pe care o vizeaza / reinoieste conform legislatiei sanitare in vigoare;

 • raspunde de pastrarea in bune conditii pana in momentul predarii spre arhivare a dosarelor medicale ale beneficiarilor, precum si de pastrarea buletinelor de analiza, a investigatiilor, biletelor de externare din spital, rezultate examene de specialitate, retete, recomandari, etc., pe care acestia le fac pe parcursul internarii in centru raspunde si de pastrarea rapoartelor de garda, registrul evidenta sterilizare, etc, pana in momentul predarii spre arhivare.EXTRAS FIȘA POSTULUI

-muncitor necalificat ajutor de bucătar-


Denumirea postului: muncitor necalificat ajutor de bucătar

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • se ocupă de asigurarea curateniei din curtea institutiei (maturat, adunat hirtii si gunoaie, etc.,) si in afara acesteia - zona din vecinatatea gardului care imprejmuie institutia;

 • toaletează copacii din livada institutiei primavara si ori de cate ori este nevoie, si tunde (coseste) iarba, atat din livada cat si din spatiile verzi ale institutiei altele decat cele din livada;

 • transportă gunoiul, deseurile medicale si rezidurile alimentare in conditii corespunzatoare, raspunde de depunerea lor corecta si dezinfecteaza vasele in care se pastreaza sau transporta gunoiul

 • efectuează lucrari de gradinarit (prasit, plivit, etc.,) in spatiile prevazute cu flori ale institutiei;

 • participa la incarcarea si descarcarea bunurilor ce vin sau ies din unitate pentru buna desfasurare a activitatii din unitate;

 • să ajute la transportul sculelor si sau necesare desfasurarii activitatii;

 • să manipuleze materialele si sculele pe care le foloseste, conform cerintelor muncitorilor calificati;

 • va aduce la cunostinta administratorului iar daca acesta lipseste din unitate, sefului de complex, orice deficienta care apare in sectorul sau de activitate, sau alta situatie care ar pune in pericol unitatea sau securitatea beneficiarilor unitatii;

 • răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate;

 • foloseste la maximum timpul de lucru zilnic, executand activitatile trasate;

 • respectă secretul de serviciu si confidentialitatea despre activitatea din unitate si indeplineste si alte sarcini indicate de conducerea unitatii, sub rezerva legalitatii lor;

 • nu consumă băuturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

 • respectă Regulamentul de Ordine Interioara al CIA „SF. ELENA”, Codul etic, Regulamentul de Organizare si Functionare al DGASPC SECTOR 1, Regulamentul Intern şi Contractul Colectiv de Muncă, precum si alte Dispozitii / note cu caracter intern;

 • tratează cu respect, buna credinta si intelegere beneficiarii si nu abuzeaza fizic, psihic sau moral de starea acestora

 • respecta secretul de serviciu si confidentialitatea despre activitatea din unitate si despre beneficiarii din centru

 • comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

 • își organizează activitatea utilizand eficient timpul de lucru;

 • respectă Ghidul beneficiarului si Codul de etica profesională;

 • poartă în permanenta echipamentul de protectie si ecuson;

 • trebuie să isi desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana propie sau alti angajati, conform protectiei muncii;

 • manifestă grijă deosebită in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor si le pastreaza /depoziteaza pe acestea in locurile stabilite;

 • spunde solitar de tot inventarul din sectorul sau de activitate;

 • depozitează în locuri sigure substantele sau obiectele periculoase;

 • aplică si respecta normele de protectie a muncii si P.S.I a unitatii;

 • utilizează corect echipamentele de muncă şi de transport ;

 • îşi însuşeste şi respecta prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicarea acestora;

 • informează seful de centru şi / sau angajatorul cu privire la accidentele suferite de propria persoană;

 • comunică imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

 • furnizează informatiile solicitate de inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

 • nu procedează la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

 • cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi / sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

 • are obligatia să respecte si sa indeplineasca in mod corespunzator alte sarcini de serviciu trasate de seful de centru, in limita legalitatii.COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII STRĂULEȘTI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmieră

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigurarea serviciilor de îngrijire pentru beneficiari

1

2

îngrijitoare

G

execuție

studii generale (8 clase)

asigură curăţenia spaţiilor, ajută la îngrijirea beneficiarilor


1


BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

Infirmieră:

Ghidul pentru infirmiere„-pus la dispoziție de angajatorEXTRAS FIȘA POSTULUI

-infirmieră-

Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • va lua în primire de la conducere persoana ce se prezinta pentru internare adresandu-I –se cu vorbe blande si incurajatoare,astfel incat sa contribuie la acomodarea mai rapida a acesteia in centru;

 • va conduce persoana la cabinetul medical,apoi se va ocupa de igienizarea corporala si vestimentara a sa si chiar deparazitare,daca este cazul,apoi o va conduce la camera si patul repartizat;

 • acorda ingrijiri grupului de beneficiary incredintat(sa creeze sis a mentina un climat relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea acestora in plan fizic,social,intellectual si emotional);

 • asigură îmbaierea si toaleta zilnica a beneficiarilor respectand normele de igiena;

 • însoteste beneficiarii in deplasarile effectuate in afara centrului(excursii,spectacole,spital,etc.);

 • asigură permanent supravegherea si securitatea beneficiarilor din centru;

 • ajută asistenta medicala la recoltarea probelor biologice;

 • ajuăa beneficiarii sa se alimenteze si sa se deplaseze,conform indicatiilor date de medic;

 • înlocuieste si transporta rufaria murdara in conditiile stabilite prin normele igienico- sanitare in vigoare pe baza de bon,pe numar si sortimente,lenjeria murdara,radicand in acelasi mod si pe cea curate;

 • asigură igiena paturilor si a intregului mobilier din camerele de care raspunde si schimba lenjeria beneficiarilor ori de cate ori este nevoie;

 • se îngrijeste de spalarea si dezinfectarea plostilor,urinarelor,scuipatoarelor si a altor obiecte,recipiente sau materiale si le pastraza pe acestea in locurile si conditiile stabilite;

 • transportă materialele de laborator medical(lamele,vacutainere,eprubete,etc),cu respectarea circuitelor si legislatiei sanitare in vigoare,conform indicatiei asistentului medical sau medicului;

 • asigură transportul resturilor menajere si produselor infectioase(scutece adult,etc)la locul de depozitare al unitatii,respectand conditiile si normele – sanitare in vigoare,in vederea ridicarii lor de catre firma specializata;

 • colectează materiale sanitare de unica folosinta utilizate,in recipiente speciale si asigura transportul lor in spatiile special amenajate in vederea ridicarii lor de catre firma specializata;

 • asigură transportul alimentelor preluate de la oficiu si asigura distribuirea meselor in conditii de igiena corespunzatoare conform normelor sanitare in vigoare si sistemului HACCP,hraneste beneficiarii fara autonomie;

 • spală și dezinfecteaza vesela beneficiarilor ori de cate ori este nevoie,conform normelor sanitare in vigoare si sistemului HACCP;

 • controlează dulapurile si noptierele,inlaturand resturile de mancare sau orice lucruri inutile/periculoase,pe care unii beneficiari au tendinta de a le strange chiar de prin gunoaie,in scopul evitarii infectiilor create de acestea;

 • isi desfasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical;

 • va sesiza cabinetul medical imediat ce va observa deteriorarea starii de sanatate a unui beneficiar,participand la acordarea primului ajutor;

 • asigură pastrarea si folosirea in bune conditii a inventarului pe care il are in primire;

 • în cazul in care intervin conflicte intre persoanele internate,va cauta sa le aplaneze si in cazul in care nu reuseste va solicita sprijinul asistentului medical sau conducerii;

 • supraveghează persoanele ce prezinta incontinenta urinara si fecale,facandu-le toaleta intima ori de cate ori este nevoie;

 • la recomandarea medicului va face clisme celor constipati;

 • va face toaleta si va imbraca persoanele decedate,dupa care le va transporta la camera mortuara;

 • respectă Regulamentul de Ordine Interioara al CSS Straulesti, Regulamentul de Organizare si Functionare al DGASPC Sector 1,Regulamentul Intern si Contractul Colectiv de Munca,precum si alte dispozitii/note cu caracter intern;

 • respectă Ghidul beneficiarului si Codul de etica profesionala;

 • întretine un climat placut la locul de munca si in relatiile inter-personale,evita conflictele si nu alimenteaza starile conflictuale;

 • nu părăseste locul de munca pana nu preda tura colegului de schimb(verbal si scris conform raportului de garda),cu exceptia cazurilor in care ajuta o alta colega ce-si desfasoara activitatea pe un alt sector;

 • în caz de urgenta ajuta asistenta medicala sa acorde primul ajutor;

 • urmareste activitatea beneficiarilor si foloseste toate metodele pentru a preantampina eventualele conflicte ce se pot ivi intre acestia si comunica orice stare conflictuala intre acestia;

 • comportamentul,comunicarea si calitatea serviciilor cu beneficiarii si apartinatorii trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate,promptitudine,respect si limbaj civilizat,avand o atitudine principiala fata de acestia;

 • poartă în permanenta echipamentul de protectie si ecuson cu numele si calificarea sa;

 • aplică si respecta normele de protectie a muncii si P.S.I.a unitatii;

 • utilizează correct echipamentele de munca si de transport;

 • își însuseste si respecta prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

 • informeaza seful de centru si /sau angajatorul cu privire la accidentele suferite de propria persoana;

 • comunica imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

 • furnizează informatiile solicitate de inspectorii de munca si inspectorii sanitari;

 • nu procedeaza la scoaterea din functiune,modificarea,schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de munca;

 • participă la toate sedintele/informarile organizate de conducerea unitatii cu privire la respectarea si cunoasterea standardelor de calitate in vigoare,cunoasterea si respectarea normelor PSI si protectia muncii;

 • cooperează, atat timp cat este necesar,cu angajatorul si/sau lucratorii desemnati,pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate,in domeniul sau de activitate;

 • are obligatia să respecte și să îndeplinească în mod corespunzator alte sarcini de serviciu trasate de seful de centru,in limita legalitatii;

 • toate actiunile si sarcinile pe care le executa sunt numai in interesul beneficiarului;

 • trateaza cu respect,buna credinta si intelegere persoana varstnica sin u abuzeaza fizic,psihic sau moral de starea acestuia;

 • va supraveghea si îndruma activitatea ingrijitoarelor;

 • raspunde de folosirea corecta a materialelor de curatenie si dezinfectie;

 • spală și dezinfecteaza vesela beneficiarilor ori de cate ori este nevoie,conform normelor sanitare in vigoare si sistemului HACCP;

 • va sesiza administratorului orice deficienta care apare in sectorul sau de activitate,sau alta situatie,care ar pune in pericol unitatea sau securitatea persoanelor internate;

 • îndeplineste si alte sarcini indicate de conducerea unitatii,sub rezerva legalitatii lor.
EXTRAS FIȘA POSTULUI

-îngrijitoare-

Denumirea postului: îngrijitoare

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • întretine un climat placut la locul de munca si in relatiile inter – personale,evita conflictele si nu alimenteaza starile conflictuale;

 • efectueaza zilnic curatenia in sectorul repartizat in conditii corespunzatoare;

 • spală geamurile imobilelor unitatii ori de cate ori este nevoie;

 • ajută infirmiera la imbaierea beneficiarilor bolnavi si a decedatilor;

 • asigură și intretine curatenia coridoarelor,scarilor,holurilor,cailor de acces,balcoanelor,camerelor de locuit a beneficiarilor/saloanelor,mobilierului si geamurilor;

 • matură/aspiră și spala holul,scara pavilionului de locuit al beneficiarilor ori de cate ori este nevoie(cel putin o data pe zi),pentru a indeparta urmele lasate de noroiul depus ca urmare a intemperiilor;

 • curăță spatii mari folosind aspiratoare,spala toate tipurile de ferestre si alte suprafete de sticla,ceramica,cu solutii de curatare, sa dezasambleze piese pentru a fi curatate,daca este necesar(scaun gatosi,saltele escare,etc,)

 • curete si sa dezinfecteze chiuvete si alte incaperi sanitare,sa faca curatenie generala dupa zugraveli;

 • șterge praful si panzele de paianjen din holurile,scarile,balcoanelor,terasele,camerele de locuit ale imobilelor unitatii,ori de cate ori este nevoie in vedrea mentinerii aspectului de curatenie al acestora;

 • curață și dezinfecteaza zilnic baile si wc-urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste scopuri;

 • efectueaza cu avizul cadrului medical sau auxiliar sanitar aerisirea camerelor;

 • transporta gunoiul si rezidurile alimentare in conditii corespunzatoare;

 • spunde de depunerea lor corecta si dezinfecteaza vasele in care se pastreaza sau transporta gunoiul;

 • ajută la mobilizarea beneficiarilor;

 • adoptă o atitudine de intelegere,sprijin moral si respect fata de beneficiari;

 • urmareste activitatea beneficiarilor si foloseste toate metodele pentru a preantampina eventualele conflicte ce se pot ivi intre beneficiari;

 • respecta Regulamentul de Ordine Interioara al CSS Straulesti,Codul etic,Regulamentul de Organizare si Functionare al DGASPC Sector 1,Regulamentul Intern,precum si alte dispozitii/note cu caracter intern;

 • raporteaza sefului de complex orice nerespectare a regulilor de igiena si comportament pentru luarea masurilor care se cuvin,prin referat scris;

 • tratează cu respect, buna credinta si intelegere beneficiarii si nu abuzeaza fizic,psihic sau moral de starea acestora;

 • respecta secretul de serviciu si confidentialitatea despre activitatea din unitate si despre beneficiarii din complex;

 • comportamentul,comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate,promptitudine,respect,respect,limbaj civilizat;

 • își organizeaza activitatea utilizand eficient timpul de lucru;

 • respecta Ghidul beneficiarului si Codul de etica profesionala

 • poarta in permanenta echipamentul de protectie si ecuson

 • participă la toate sedintele/informarile organizate de conducerea unitatii cu privire la respectarea si cunoasterea standardelor in vigoare,cunoasterea si respectarea normelor PSI si protectia muncii;

 • trebuie sa isi desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu se expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati,conform protectiei muncii;

 • își desfasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea infirmierei sau asistentului medical de serviciu;

 • manifesta grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea,distrugerea sau pierderea lor si le pastreaza /depoziteaza pe acestea in locurile stabilite;

 • spunde solitar de tot inventarul din sectorul sau de activitate;

 • depozitează în locuri sigure substantele sau obiectele periculoase;

 • aplică si respecta normele de protectie a muncii si PSI a unitatii;

 • utilizeaza corect echipamentele de munca si de transport;

 • își insuseste si respecta prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare acestora;

 • informeaza seful de complex si/sau angajatorul cu privire la accidentele suferite de propria persoana;

 • comunică imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

 • furnizează informatiile solicitate de inspectorii de munca si inspectorii sanitari;

 • nu procedeaza la scoaterea din functiune,modificarea,schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de munca;

 • coopereaza, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau lucratorii desemnati pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate,in domeniul sau de activitate;

 • are obligatia sa respecte si sa indeplineasca in mod corespunzator alte sarcini de serviciu trasate de seful de complex, în limita legalitatii.

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ODĂI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

referent administrativ

M

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postuluiasigurarea supravegherii serviciilor de natură tehnică în cadrul complexului

1

2.

infirmieră

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigurarea serviciilor de îngrijire de bază pentru beneficiarii complexului

6


BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ :


Referent administrativ

 1. Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de

funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificări și completări;

 1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Infirmieră:

Ghidul pentru infirmiere„-pus la dispoziție de angajator


EXTRAS FIȘA POSTULUI

-referent administrativ-


Denumirea postului: referent administrativ

Nivelul postului: de execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • răspunde solidar de tot inventarul Complexului Social de Servicii “Odăi”;

 • asigură curățenia, încălzirea și iluminatul clădirilor cât și curățenia exterioară cu ajutorul personalului Complexului Social de Servicii  “Odăi”;

 • asigură pregătirea la timp și în condiții corespunzătoare a meselor;

 • asigură păstrarea probelor alimentare pentru control;

 • -se asigură că alimentele sunt depozitate în condiții igienico-sanitare;

 • înregistrează și arhivează documentele/datele cu privire la toată activitatea complexului cu promptitudine și în conformitate cu normele legale în vigoare;

 • păstrează documentele și le arhivează conform nomenclatorului arhivistic al unității;

 • înscrie în Registrul Arhivă – la rubrica – “Intrare”, orice document pe care îl primește pentru arhivare precum și serviciul/locația de unde provine acest document;

 • ține evidența zilnică a documentelor arhivate;

 • eliberează documente din arhivă doar pe bază de cerere, aprobată și semnată de conducerea unității, și înregistrează în Registrul Arhivă la rubrica “Ieșire”, tipul documentului și primește semnătura persoanei care ridică documentul descifrabil;

 • răspunde de păstrarea în bune condiții a arhivei, sub sancțiunea răspunderii materiale, disciplinare, contravenționale sau penale după caz;

 • comportamentul, comunicarea atât cu personalul cât și cu beneficiarii trebuie să se caracterizeze prin amabilitate, promptitudine, respect, limbaj civilizat;

 • nu consumă băuturi alcoolice în timpul programului de lucru și nu își desfășoară activitatea sub influența acestora;

 • predă facturile la cel mult două zile de la primirea acestora, serviciului Aprovizionare/Administrativ din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1;

 • participă zilnic și semnează, pentru confirmarea produselor ce sunt scoase din magazie pe lista de alimente pentru prepararea meniurilor beneficiarilor din complex;

 • răspunde solidar de tot inventarul din sectorul său de activitate;

 • folosește la maximum timpul de lucru zilnic executând activitățile trasate;

 • respectă și cunoaște Standardele în vigoare/ Manualul de Proceduri al unității, în activitatea pe care o îndeplinește;

 • îndeplinește și alte sarcini trasate de conducerea unității, sub rezerva legalității lor;

 • respectă R.O.F. și R.O.I. al complexului;

 • respectă normele de protecția muncii și P.S.I.EXTRAS FIȘA POSTULUI

-infirmieră-


Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului: de execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • va lua în primire de la conducere persoana ce se prezintă pentru internare adesându-i- se cu vorbe blânde şi încurajatoare, astfel încât să contribuie la acomodarea mai rapidă a acesteia în centru;

 • va conduce persoana la cabinetul medical, apoi se va ocupa de igenizarea corporală şi vestimentară a sa şi chiar deparazitare, dacă este cazul, apoi o va conduce la camera şi patul repartizat;

 • acordă îngrijiri zilnice grupului de beneficiari încredinţat (să creeze şi să menţină un climat relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea acestora în plan fizic, social, intelectual şi emoţional);

 • asigură îmbăierea şi toaleta zilnică a beneficiarilor respectând normele de igienă insotcste beneficiarii in deplasările efectuate in afara centrului ( excursii, spectacole, spital, etc.);

 • asigura permanent supravegherea şi securitatea beneficiarilor din centru; ajută asistenta medicală la recoltarea probelor biologice;

 • ajuta beneficiarii să se alimenteze şi să se deplaseze, conform indicaţiilor date de medic;

 • înlocuieşte şi transportă rufaria murdară în condiţiile stabilite prin normele igienico- sanitare în vigoare pe bază de bon, pe număr şi sortimente, lenjeria murdară, ridicând în acelaşi mod şi pe cea curată;

 • asigură igiena paturilor şi a întregului mobilier din camerele de care răspunde şi schimbă lenjeria beneficiarilor ori de câte ori este nevoie;

 • se îngrijeşte de spălarea şi dezinfectarea ploştilor, urinarelor, scuipătoarelor şi a altor obiecte, recipiente sau materiale, şi le păstrează pe acestea în locurile şi condiţiile stabilite;

 • transportă materialele de laborator medical (lamele, vacutainere, cprubelc, etc.), cu respectarea circuitelor si legislaţiei sanitare in vigoare, conform indicaţiei asistentului medical sau medicului;

 • asigură transportul resturilor menajere şi produselor infecţioase (scutece adult, etc.) la locul de depozitare al unităţii, respectând condiţiile şi normele-sanitarc în vigoare. în vederea ridicării lor de către firma specializată;

 • colectează materialele sanitare de unică folosinţă utilizate, în recipiente speciale şi asigură transportul lor în spaţiile special amenajate în vederea ridicării lor de către firma specializată;

 • asigură transportul alimentelor preluate de la oficiu şi asigură distribuirea meselor în condiţii de igienă corespunzătoare conform normelor sanitare în vigoare şi sistemului HACCP, hrăneşte beneficiarii fără autonomie;

 • spală şi dezinfectează vesela beneficiarilor ori de cate ori este nevoie, conform normelor sanitare în vigoare şi sistemului HACCP;

 • controlează dulapurile şi noptierele, înlăturând resturile de mâncare sau orice lucruri inutile / periculoase, pe care unii beneficiari au tendinţa de a le strânge chiar de prin gunoaie, ţn scopul evitării infecţiilor create de acestea;

 • îşi desfasoară activitatea sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical;

 • va sesiza cabinetul medical imediat ce va observa deteriorarea stării de sănătate a unui' beneficiar, participând la acordarea primului ajutor;

 • asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire;

 • în cazul în care intervin conflicte între persoanele internate va cauta să le aplaneze şi în cazul în care nu reuşeşte va solicita sprijinul asistentului medical sau conducerii;

 • supraveghează persoanele ce prezintă incontinenţă de urină şi fecale, facându-le toaleta intimă ori de cate ori este nevoie;

 • la recomandarea medicului va face clisme celor constipaţi;

 • va face toaleta şi va îmbrăca persoanele decedate, după care le va transporta la camera mortuară;

 • respecta Regulamentul de Ordine Interioara al CSS ' ODAI cod etic, Regulamentul de Organizare si Funcţionare al DGASPC SECTOR 1, Regulamentul Intern şi Contractul Colectiv de Muncă, precum si alte Dispoziţii / note cu caracter intern; respectă Ghidul beneficiarului şi Codul de etică profesională;

 • întreţine un climat plăcut la locul de muncă şi în relaţiile inter-personalc, evită conflictele şi nu alimentează stările conflictuale;

 • nu părăseşte locul de muncă până nu predă tura colegului de schimb (verbal şi scris conform raportului de gardă), cu excepţia cazurilor în care ajută o alta colegă ce-şi desfăşoară activitatea pe un alt sector;

 • în caz de urgenţă ajută asistenta medicală să acorde primul ajutor;

 • urmăreşte activitatea beneficiarilor şi foloseşte toate metodele pentru a prcântâmpina .eventualele conflicte ce se pot ivi între aceştia şi comunică conducerii orice stare conflictuală dintre aceştia;

 • comportamentul, comunicarea şi calitatea serviciilor cu beneficiarii şi aparţinătorii trebuie să se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect şi limbaj civilizat, având o atitudine principială faţă de aceştia;

 • poartă în permanenţă echipamentul de protecţie şi ecuson cu numele şi calificarea sa; aplică şi respectă normele de protecţie a muncii şi P.S.I a unităţii; utilizează corect echipamentele de muncă şi de transport;

 • îşi însuşeşte şi respecta prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicarea acestora;

 • informează şeful de centru şi / sau angajatorul cu privire la accidentele suferite de propria persoană;

 • comunică imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.CASA DE TIP FAMILIAL SF. CONSTANTIN

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

infirmieră

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere


asigurarea serviciilor de îngrijire pentru beneficiarii căsuței

2


BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ:


Infirmieră

Ghidul pentru infirmiere„-pus la dispoziție de angajatorEXTRAS FIȘA POSTULUI

-infirmieră-


Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului: executie

Principalele atribuții ale salariatului:

 • participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor;

 • participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

 • recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

 • participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

 • participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

 • administrarea tratamentelor prescrise de medic în lipsa asistentei medicale;

 • comunică asistentei medicale orice modificare apărută în starea de sănătate a copiilor;

 • asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

 • participă la activităţile de educaţie non-formală;

 • participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

 • semnalarea defecţiunilor apărute la aparatele electrocasnice şi la termometre;

 • însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare,excursii,tabere etc.

 • participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

 • colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a beneficiarilor;

 • menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de învăţământ sau de masă;

 • acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare.CASA DE TIP FAMILIAL STEJĂREL

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate educator

S

execuție

studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


asigurarea serviciilor de natură educativă în cadrul casei de tip familial


1

2

infirmieră

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere1


BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ


Inspector specialitate educator

Bibliografie:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări, 

2. Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap).

Tematică:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări:

-          Cap.1:  Dispoziţii generale şi definiţii;

-          Cap.2:  Drepturile copilului – Sectiunea 1 : Drepturi si libertăţi civile

-          Cap.3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;

-          Cap.5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;

-          Cap.6:  Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violenta ;

-          Cap.7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului;

-          Cap.8:  Organisme private;

-          Cap.9: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului;

-          Cap.10: Reguli speciale de procedură;

-          Cap.11: Răspunderi şi sancţiuni;

-          Cap.12: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2. Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap):

-          Drepturile copilului şi introducere în munca cu copilul cu handicap şi cu familia acestuia

-          Problematica copilului cu handicap psihomotor

-          Evaluarea şi intervenţia în cazul dizabilităţilor motorii.


Infirmieră:

Ghidul pentru infirmiere„-pus la dispoziție de angajatorEXTRAS FIȘA POSTULUI

-inspector specialitate educator-


Denumirea postului: inspector specialitate educator

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

În conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) în vigoare, personalul angajat in cadrul CPFH va îndeplini rolul unui părinte social.

 • participă la activităţile de bază ale beneficiarilor (ex :hrănirea copiilor, îmbrăcarea şi dezbrăcarea copiilor, schimbatul copiilor atunci când este necesar, toaleta copiilor, îmbăierea acestora);

 • participă la activităţile de educaţie non-formala, organizând programul zilnic pentru joc, studiu şi plimbări;

 • participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

 • asigura supravegherea atât pe timpul zilei cât ăi pe timpul nopţii;

 • participă la activităţile de asigurare a curteniei;

 • participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţă independentă;

 • responsabilizează copiii în timpul jocului şi în activităţile desfăşurate în căsuţă;

 • foloseşte recompense pentru creşterea stimei de sine şi a integrării sociale;

 • colaborează cu echipa pluridisciplinara a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan de intervenţie personalizat) şi PIS (plan de intervenţie specific);

 • răspunde de programul fiecărui copil in parte;

 • însoţeşte copiii la şcoala,la Centrul de Recuperare, la activităţi extraşcolare, în excursii şi tabere;

 • participă împreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

 • fiecare membru al echipei este persoana de referinţă pentru unul sau mai mulţi copii şi este membru al echipei pentru alţi copii;

 • colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrare socială a beneficiarilor;

 • colaborează cu familia naturală sau extinsă a copilului în vederea reintegrării acestora;

 • cunoaşte problematica copilului cu dizabilităţi;

 • îndeplineşte orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului CPFH;

 • respecta recomandările echipei Centrului de Recuperare în vederea continuării programului de recuperare prin activităţi la domiciliu;

 • menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de învăţământ special sau de masă;

 • cunoaşte şi respectă legislaţia privind protecţia copilului cu dizabilităţi;

 • păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicala a beneficiarilor;

 • are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza  porecle, etichete sau alte formule de adresare stigmatizante);

 • sunt interzise: pedepsele fizice de orice natura, privarea copilului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional , psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora

 • se preocupă de formarea continuă în domeniu;

 • participă la cursuri de formare;

 • poate administra copiilor medicamente recomandate de medic - respectând dozele stabilite de medic ;

 • acţionează numai in interesul superior al copilului;

 • participă la întâlniri săptămânală cu echipa multidisciplinară în vederea stabilirii programului de lucru specific activităţilor din căsuţă;

 • asigură copilului un mediu de viată adecvat dezvoltării complexe şi armonioase în cadrul cât mai aproape de cel familial;

 • implică copilul in activităţile cotidiene ale vieţii de familie specifice vârstei şi tipului de handicap, antrenându-l în activităţi educative de grup şi individuale;

 • dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil –persoana de referinţa;

 • insufla copilului respectul faţă de familie;

 • ascultă opiniile copilului şi ţine seama de acestea in limita posibilităţilor.

 • semneaza condica de prezenta la venire si la plecare;

 • are obligatia de a respecta graficul de lucru si orele de program, iar in cazul in care intervin anumite probleme se anunţe seful direct;

 • utilizează corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

 • îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

 • aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

 • respectă prevederile stipulate în ROI,ROF, Contractul Colectiv de Muncă,

 • comunică imediat angajatorului şi/ sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

 • dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

 • nu procedează la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

 • cooperează atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

 • cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

 • depoziteaza substante sau obiecte periculoase in locuri sigure unde nu au acces copiii;

 • răspunde in mod direct de modul de exploatare si intretinere a instalatiilor sanitare si electrice din dotare, conform instructiunilor, suportand contravaloarea obiectelor distruse;

 • execută curăţenia în sectorul său de activitate;

 • verifica şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ce survin atat pe turele anterioare cat si pe perioada in care se gaseste la serviciu;

 • în timpul programului de lucru tinuta vestimentara este ingrijita iar purtarea ecipamentului de protectie este obligatorie;

 • promoveaza principiile si normele prevazute de Conventia ONU cu privire la drepturile copilului;

 • participa la intalniri saptamanale cu echipa multidisciplinara in vederea stabilirii programului de lucru specific activitatilor din casuta;

 • foloseste la maximum timpul de lucru zilnic, executand activitatile trasate;

 • respectă confidentialitatea asupra activităţilor din centru si îndeplineste si alte sarcini indicate de conducerea centrului, sub rezerva legalitatii lor şi în acord cu pregătirea profesională:

 • nu consuma bauturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

 • comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa scaracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

 • participa la informarile, sedintele, organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv: cunoasterea si respectarea standardelor si manualului de proceduri al unitatii, cunoasterea normelor de P.S.I si protectia muncii, etc.

 • cunoaste Respecta si aplica Procedurile Operationale

 • semnaleaza situatiile de violenta asupra copiilot/tinerilor.

 • aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială;

 • realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişa a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

 • cunoaşte Regulamentul de Ordine Interioară al şi Regulamentul Organizare şi Funcţionare al DGASPC Sector 1;

 • cunoaşte şi respectă manualul de proceduri ce i se aplică;

 • cunoaşte şi aplică legislaţia în domeniul de activitate.


EXTRAS FIȘA POSTULUI

-infirmieră-Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor;

 • participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

 • recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

 • participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

 • participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

 • administrarea tratamentelor prescrise de medic în lipsa asistentei medicale;

 • comunică asistentei medicale orice modificare apărută în starea de sănătate a copiilor;

 • asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

 • participă la activităţile de educaţie non-formală;

 • participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

 • semnalarea defecţiunilor apărute la aparatele electrocasnice şi la termometre;

 • însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare etc.;

 • participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

 • colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a beneficiarilor;

 • menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de învăţământ sau de masă;

 • acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare;

 • cunosc şi aplică SMO în vigoare;

 • respectă codul etic elaborat de coordonatorul Casei (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.)

 • cunoaşte problematica copilului / tânărului cu dizabilităţi;

 • cunoaşte şi respectă legislaţia privind protecţia copilului / tânărului cu dizabilităţi;

 • respectă prevederile ROI (regulament de ordine interioară), procedurile de lucru (generale şi specifice) din cadrul DGASPC 1 şi ROF (regulament de ordine şi funcţionare) al Casei precum şi Contractul Colectiv de Muncă;

 • cunoaşte şi respectă regulile de protecţia muncii;

 • se preocupă de formarea continuă în domeniu şi participă la cursurile de formare;

 • păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicală a beneficiarilor;

 • are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete sau alte formule de adresare stigmatizante);

 • sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

 • semnarea condicii de către angajaţi se face în două etape: atât la venire cât şi la plecare, respectându-se rubricile şi numărul de ordine;

 • semnarea raportului la sfârşitul programului pentru predarea turei;

 • respectă graficul de lucru şi orele de program, iar în cazul în care intervin anumite probleme se anunţe seful direct;

 • utilizează corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

 • verifica şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ce survin atat pe turele anterioare cat şi pe perioada în care se gaseste la serviciu;

 • în timpul programului de lucru tinuta vestimentara este ingrijita;

 • respectă confidentialitatea asupra activităţilor din centru şi îndeplineste şi alte sarcini indicate de conducerea centrului, sub rezerva legalitatii lor şi în acord cu pregătirea profesională:

 • nu consuma bauturi alcoolice în timpul programului şi nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

 • comportamentul, comunicarea şi calitatea serviciilor cu personalul şi beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

 • participa la informarile, sedintele, organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv: cunoasterea şi respectarea standardelor şi manualului de proceduri al unitatii, cunoasterea normelor de P.S.I şi protectia muncii, etc.

 • aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

 • cunoate,respecta si aplica Procedurile Oprationale

 • respectă şi aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitate

 • semnaleaza situatiile de violenta asupra copiilor/tinerilor.

 • aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială;

 • realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişa a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

 • cunoaşte Regulamentul de Ordine Interioară al şi Regulamentul Organizare şi Funcţionare al DGASPC Sector 1;

 • cunoaşte şi respectă manualul de proceduri ce i se aplică;

 • cunoaşte şi aplică legislaţia în domeniul de activitate.

CASA DE TIP FAMILIAL BRĂDUȚ

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuție

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist

avizul OAMGMAMR asistent medical generalist

asigurare profesională

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


asigurarea serviciilor de natură medical în cadrul casei

2

2

infirmieră

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere


asigurarea serviciilor de îngrijire a copiilor în cadrul casei

2
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:


Asistent medical:

Autori C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura  R.C.R  Print 2004, pagina 132-145, pag. 145-148, pag.339-344, pag 482-491.

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării:

Alimentaţia sugarului sănătos.

Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului.

Îngrijirea copilului cu convulsii.

Urgenţe în pediatrie.

Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie.

 Autori F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001, pag. 295-349, pag.349-377, pag. 416-454, pag. 98-108 .

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

Administrarea medicamentelor

Sonde, spălături, clisme.

Recoltarea produselor biologice şi patologice.

Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

Autori L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001, pag,17-25, pag. 25-27, pag.29-31, pag. 33-34, pag.42-45, pag, 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag.104-113, pag.113-116, pag.116-120, pag.120-123, pag.128-137, pag.234-236, pag.236-237, pag.269-272.

Urgenţe medico-chirurgicale:

Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Accidente vasculare cerebrale AVC  (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă)

Autori  C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

 Boli infecţioase şi epidemiologice:

 Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

Scarlatina, angina streptococică.

Rujeola.

 Rubeola.

 Varicela herpes, zoster.

 Tusea convulsivă.

Parotidita epidemică.

Gripe, viroze respiratorii.

Toxiinfecţie alimentară.

 Hepatită acută virală.

Autori S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 2002

Traumatismele părţilor moi  şi ale oaselor:

Contuzia.

Entorsele.

Luxaţiile.

Fracturile.

Autor C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000

Boli de nutriţie:  diabetul zaharat.


Infirmieră:

Ghidul pentru infirmiere„- pus la dispoziţie de angajator.

 


EXTRAS FIȘA POSTULUI

-asistent medical-

Denumirea postului: asistent medical

Nivelul postului: execuţie

Principalele atribuții ale salariatului:

În conformitate cu SMO( standardele minime obligatorii) în vigoare, personalul angajat în cadrul CTF va îndeplini rolul unui părinte social.

participă la activitatile de îngrijire de bază ale beneficiarilor ( ex : hranirea copiilor, îmbrăcarea și dezbrăcarea acestora, schimbatul copiilor atunci când este necesar, toaleta copiilor, îmbăierea acestora);

 • participă la activităţile de bază ale beneficiarilor (ex: hrănirea copiilor, îmbrăcarea şi dezbrăcarea copiilor, schimbatul copiilor atunci când este necesar, toaleta copiilor, îmbăierea acestora);

 • participă la activităţile de educaţie non-formala, organizând programul zilnic pentru joc, studiu şi plimbări;

 • participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

 • asigura supravegherea atât pe timpul zilei cât si pe timpul nopţii;

 • participă la activităţile de asigurare a curteniei in interiorul casei cat si in exterior;

 • participa la activitati de spalare si calcare a rufelor si lenjeriei;

 • recolteaza probe alimentare din produsul finit si le pastreaza 48h in frigiderul de probe;

 • participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţă independentă;

 • responsabilizează copiii în timpul jocului şi în activităţile desfăşurate în căsuţă;

 • foloseşte recompense pentru creşterea stimei de sine şi a integrării sociale;

 • colaborează cu echipa pluridisciplinara a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan de intervenţie personalizat) şi PIS (plan de intervenţie specific);

 • răspunde de programul fiecărui copil in parte;

 • însoţeşte copiii la şcoala,la Centrul de Recuperare, la activităţi extraşcolare, în excursii şi tabere;

 • participă împreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

 • fiecare membru al echipei este persoana de referinţă pentru unul sau mai mulţi copii şi este membru al echipei pentru alţi copii;

 • colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrare socială a beneficiarilor;

 • colaborează cu familia naturală sau extinsă a copilului în vederea reintegrării acestora;

 • cunoaşte problematica copilului cu dizabilităţi;

 • îndeplineşte orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului Centrului;

 • respecta recomandările echipei Centrului de Recuperare în vederea continuării programului de recuperare prin activităţi la domiciliu;

 • menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de învăţământ special sau de masă;

 • cunoaşte şi respectă legislaţia privind protecţia copilului cu dizabilităţi;

 • păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicala a beneficiarilor;

 • are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete sau alte formule de adresare stigmatizante);

 • se preocupa de formarea continua în domeniu;

 • participă la cursuri de formare;

 • poate administra copiilor medicamente recomandate de medic - respectând dozele stabilite de medic;

 • acţionează numai in interesul superior al copilului;

 • participă la întâlniri săptămânale cu echipa mutidisciplinară în vederea stabilirii programului de lucru specific activităţilor din căsuţă;

 • asigură copilului un mediu de viată adecvat dezvoltării complexe şi armonioase în cadrul cât mai apropiat de cel familial;

 • implica copilul in activităţile cotidiene ale vieţii de familie specifice vârstei şi tipului de handicap, antrenându-l în activităţi educative de grup şi individuale;

 • dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil–persoana de referinţa;

 • insufla copilului respectul faţă de familie;

 • ascultă opiniile copilului şi ţine seama de acestea in limita posibilităţilor.EXTRAS FIŞA POSTULUI

-infirmieră-

 

Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului: execuţie

Principalele atribuții ale salariatului:

În conformitate cu SMO( standardele minime obligatorii) in vigoare, personalul angajat in cadrul CTF va indeplini rolul unui parinte social.

 • participă la activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor( ex : hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

 • participă la activitatile de pregatire a meselor si preparare a hranei ;

 • participă la la activitatile de asigurare a curateniei ;

 • participă la activitatile de spalare si calcare a rufelor si a lenjeriei ;

 • asigură supravegherea atat pe timpul zilei cat si pe timpul noptii ;

 • participă la activitatile de educatie non-formala ;

 • participă la activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta ;

 • colaborează cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implemen tarii PIP( plan individualizat de protectie) si PIS( plan individualizat de servicii) ;

 • insoteste copiii la scoala sau la Centrul de Recuperare .

 • fiecare membru al echipei este persoana de referinta pentru unul sau mai multi copii si este membru al echipei pentru alti copii ;

 • colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor ;

 • colaborează cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea reintegrarii acestuia

 • cunoaste problematica copilului cu dizabilitati ;

 • îndeplineste orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului CTF ;

 • respectă recomandarile echipei Centrului de Recuperare in vederea continuarii programului de recuperare prin activitati la domiciliu ;

 • mentine un contact permanent cu scoala in cazul copiilor integrati in sistemul de invatamant sau de masa ;

 • are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante ) ;

 • sunt interzise : pedepsele fizice de orice natura , privarea copilului de necesitatile fundamentale corespunzatoare unei dezvoltari armonioase din punct de vedere mental, emotional , psihic , social , care ar putea periclita integritatea acestora ;

 • acordă îngrjirile zilnice grupului de copii care i-a fost repartizat mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectual si socio- emotional ;

 • mesele copiilor vor fi sterse cu solutie clorigena 1/6, nu va aseza scaunele pe masute in timpul efectuarii curateniei ;

 • interactionează frecvent cu copiii in timpul ingrijirii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele si activitatile desfasurate ;

 • încurajează autonomia copiilor in timpul ingrijirilor in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire ;

 • asigură securitatea mediului atat in interior, cat si in exterior, identificand si semnaland pericolele potentiale;

 • supraveghează copiii intr-un mod calm si relaxat, in toate momentele zilei;

 • spală și dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena ;

 • ia masuri privind respectarea conditiilor igienico- sanitare din casuta si participa activ la efectuarea acestora ( dormitoare, bucatarie , spalatorie , anexe sanitare, holuri acces, curte si ghena ;

 • raspunde in mod direct de modul de exploatare si intretinere a instalatiilor sanitare si electrice din dotare , conform instructiunilor , suportand contravaloarea obiectelor distruse;

 • depozitează substante sau obiecte periculoase in locuri sigure unde nu au acces copiii ;

 • anunță asistentei orice modificare aparuta in starea de sanatate a copiilor ;

 • implică copilul in activitatile cotidiene ale vietii de familie , specifice varstei si tipului de handicap antrenandu-l in activitati educative de grup si individuale;

 • dezvoltă un demers educational individualizat , bazat pe relatia copil-persoana de referinta;

 • insuflă copilului respectul fata de familie;

 • ascultă opiniile copilului si tine seama de acestea in limita posibilitatilor.CASA DE TIP FAMILIAL SF. MINA

NR. CRT


DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmieră

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere


asigurarea serviciilor de îngrijire a copiilor în cadrul casei

1


BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ:


Infirmieră:

Ghidul pentru infirmiere„-pus la dispozitie de angajatorEXTRAS FIȘA POSTULUI

-infirmieră-


Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului: execuţie

Principalele atribuții ale salariatului:

 • participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor;

 • participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

 • recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

 • participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

 • participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

 • administrarea tratamentelor prescrise de medic în lipsa asistentei medicale;

 • comunică asistentei medicale orice modificare apărută în starea de sănătate a copiilor;

 • asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

 • participă la activităţile de educaţie non-formală;

 • participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

 • semnalarea defecţiunilor apărute la aparatele electrocasnice şi la termometre;

 • însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare;

 • participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

 • colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a beneficiarilor;

 • menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de învăţământ sau de masă;

 • acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare;

 • are obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţă sau abuz asupra copilului / tânărului;

 • aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială;

 • Realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişa a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

 • cunoaşte şi respectă Regulamentul de Ordine Interioară al şi Regulamentul Organizare şi Funcţionare al DGASPC Sector 1;

 • cunoaşte şi respectă manualul de proceduri ce i se aplică;

 • cunoaşte şi aplică SMO în vigoare;

 • respectă codul etic elaborat de coordonatorul Casei (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.)

 • cunoaşte şi respectă legislaţia privind protecţia copilului / tânărului cu dizabilităţi;

 • cunoaşte şi respectă regulile de protecţia muncii şi P.S.I. ;

 • se preocupă de formarea continuă în domeniu şi participă la cursurile de formare;

 • păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicală a beneficiarilor;

 • are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete sau alte formule de adresare stigmatizante);

 • sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

 • semnarea raportului la sfârşitul programului pentru predarea turei;

 • respecta graficul de lucru şi orele de program, iar în cazul în care intervin anumite probleme se anunţe şeful direct;

 • verifică şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficienţelor ce survin atât pe turele anterioare cât şi pe perioada în care se găseşte la serviciu.CASA DE TIP FAMILIAL SF. ȘTEFAN

NR. CRT


DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuție

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist

avizul OAMGMAMR asistent medical generalist

asigurare profesională

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


asigurarea serviciilor de îngrijire medicală pentru copiii din cadrul casei

3

2

referent educator

M

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


asigurarea serviciilor de îngrijire și educație pentru copiii din cadrul casei

1

3

referent administrativ

M

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


asigurarea funcționării optime a casei

1

4

infirmieră

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigurarea serviciilor de îngrijire a copiilor din cadrul casei

2


BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ


Asistent medical:

Bibliografie și tematică:

Autori C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura  R.C.R  Print 2004, pagina 132-145, pag. 145-148, pag.339-344, pag 482-491.

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării:

Alimentaţia sugarului sănătos.

Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului.

Îngrijirea copilului cu convulsii.

Urgenţe în pediatrie.

Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie.

 Autori F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001, pag. 295-349, pag.349-377, pag. 416-454, pag. 98-108 .

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

Administrarea medicamentelor

Sonde, spălături, clisme.

Recoltarea produselor biologice şi patologice.

Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

Autori L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001, pag,17-25, pag. 25-27, pag.29-31, pag. 33-34, pag.42-45, pag, 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag.104-113, pag.113-116, pag.116-120, pag.120-123, pag.128-137, pag.234-236, pag.236-237, pag.269-272.

Urgenţe medico-chirurgicale:

Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Accidente vasculare cerebrale AVC  (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă)

 Autori C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

 Boli infecţioase şi epidemiologice:

 Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

Scarlatina, angina streptococică.

Rujeola.

 Rubeola.

 Varicela herpes, zoster.

 Tusea convulsivă.

Parotidita epidemică.

Gripe, viroze respiratorii.

Toxiinfecţie alimentară.

 Hepatită acută virală.

Autori S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 2002

Traumatismele părţilor moi  şi ale oaselor:

Contuzia.

Entorsele.

Luxaţiile.

Fracturile.

Autor C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000

Boli de nutriţie:  diabetul zaharat.


Referent educator:

Bibliografie:

1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificări şi completări

2. Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament)Tematică:

1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificări şi completări:

     Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

     Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

     Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

      Cap. 4:  Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat

      Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

      Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

      Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

      Cap. 8:  Organisme private

      Cap. 9:  Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

       Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

       Cap. 11: Reguli speciale de procedură

       Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

       Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2. Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament):

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea - mijloc şi scop în activitatea educatorului.


Referent administrativ:

Bibliografie:

1.Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţii publice;

2.Ordinul nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale;

3.Legea nr. 22/1969 actualizata, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, republicată, cu modificări şi completări.


Infirmieră:

Bibliografie:

Ghidul pentru infirmiere„-pus la dispoziție de angajator
EXTRAS FIȘA POSTULUI

-asistent medical-


Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: execuţie

Principalele atribuții ale salariatului:

asigură executarea serviciilor de natură educativa, de supraveghere si ingrijire a beneficiarilor în cadrul Casei „Sfantul Stefan” , respectiv:

 • la începutul turei de lucru verifica prezenta beneficiarilor in unitate, starea lor de sanatate, daca au acces la materialele si dotarile necesare, daca aparatura si dotarile din casa si curte sunt in buna stare de functionare ; in cazul in care se constata nereguli, ia masurile de urgenta care se impun si informeaza seful ierarhic 

 • comunică  cadrului medical orice modificare apărută în starea de sănătate a beneficiarilor;

 • raspunde de prezenta in unitate a beneficiarilor si ia masurile necesare, conforme cu procedurile de lucru, pentru readucerea acestora in unitate in cazul in care au fugit/disparut ;

 • supravegheaza, insoteste si asista beneficiarii pe tot parcursul zilei, in toate actiunile organizate in cadrul casei de tip familial sau in afara acesteia (tabere, excursii etc), asigurand un climat placut si relaxat ;

 • menţine un contact permanent cu şcolile la care sunt inscrisi beneficarii;

 • participă la întocmirea Planului Individualizat de Protecţie şi răspunde de aplicarea acestuia în conformitate cu atribuţiile ce îi revin ;

 • asistă benefciarul, asigurand suportul, indrumarea si informatiile necesare, in executarea actiunilor de hranire, igiena personala, efectuarea lectiilor, activitati gospodaresti sau alte activitati desfasurate de beneficiari, menite sa asigure formarea independentei personale a acestora ;

 • organizează activitati de petrecere a timpului liber pentru beneficiari, desfasoara activitati de educare infomala, de formare a deprinderilor de viata independenta si de integrare a copilului in comunitatea in care traieste ;

 • contribuie la recuperarea deficientelor de care sufera beneficiarii, asigura climatul necesar pentru o dezvoltare fizica, mentala si afectiva armonioasa a beneficiarilor 

 • participă la activitatile de igienizare si curatare atat in interiorul Casei cat si in exterior ;

 • participă la prepararea hranei pentru beneficiari si servirea mesei ;

 • recoltează probe alimentare din produsul finit şi asigura păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe ;

 • asigură respectarea normelor de igiena in procesul de preparare si servire al hranei.
EXTRAS FIȘA POSTULUI

-referent educator-Denumirea postului: referent educator

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

În conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) în vigoare, personalul angajat în cadrul Casei „Sf. Ştefan” vă îndeplini rolul unui părinte social.

 • specificul muncii de părinte social implică participarea în egală măsură la activităţi de îngrijire de bază.

 • cunosc şi aplică SMO în vigoare;

 • respectă codul etic elaborat de coordonatorul Casei (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.)

 • cunoaşte problematica copilului / tânărului cu dizabilităţi;

 • cunoaşte şi respectă legislaţia privind protecţia copilului / tânărului cu dizabilităţi;

 • cunoaşte şi respectă regulile de protecţia muncii;

 • se preocupă de formarea continuă în domeniu şi participă la cursurile de formare;

 • păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicală a beneficiarilor;

 • participă la întocmirea PIP, pe latura educaţională, împreună cu personalul de specialitate în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil / tânăr în parte;

 • comunică asistentei medicale orice modificare apărută în starea de sănătate a copiilor;

 • participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor

 • participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

 • recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

 • participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

 • participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

 • asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

 • participă la activităţile de educaţie non-formală;

 • participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

 • colaborează cu echipa pluridisciplinară a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan individualizat de protecţie) şi PIS (plan intervenţie specifică);

 • însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare;

 • participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

 • colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a beneficiarilor;

 • respectă recomandările echipei Centrului de Recuperare în vederea continuării programului de recuperare prin activităţi la domiciliu;

 • acordă îngrijirile zilnice grupului de copii / tineri care i-a fost repartizat menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual şi socio-emoţional;

 • menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de învăţământ sau de masă;

 • are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete sau alte formule de adresare stigmatizante);

 • sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului / tânărului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

 • acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare;

 • să efectueze activitatea zilnică în aşa fel încât să satisfacă nevoile fundamentale ale copiilor / tinerilor (ex: fizice, afective, cognitive, de comunicare şi sociale);

 • să folosească un limbaj corespunzător posibilităţilor de înţelegere a copiilor / tinerilor;

 • cultivă şi menţine un climat plăcut în relaţiile cu colegii de lucru, evitând conflictele;

 • observă permanent copiii / tinerii semnalând orice modificare în comportamentul acestora (semne de abuz, neglijare, etc);

 • încurajează autonomia copiilor în timpul îngrijirilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvenţe de practicare a abilităţilor de autoîngrijire;

 • asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;

 • ia măsuri privind respectarea condiţiilor igienico-sanitare din căsuţa şi participă activ la efectuarea acestora (dormitoare, bucătărie, spălătorie, anexe sanitare, holuri acces, curte şi ghenă);

 • implică copilul / tânărul în activităţile cotidiene ale vieţii de familie, specifice vârstei şi tipului de handicap antrenându-l în activităţi educative de grup şi individuale;

 • dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil-persoană de referinţă;

 • insuflă copilului / tânărului respectul faţă de familie;

 • ascultă opiniile copilului / tânărului şi ţine seama de acestea în limita posibilităţilor.
EXTRAS FIȘA POSTULUI

-infirmieră-


Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • în conformitate cu SMO( standardele minime obligatorii) in vigoare, personalul angajat in cadrul Casei Sf. Ştefan va indeplini rolul unui parinte social.

 • participa la activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor( ex : hranirea copiilor, im-

 • bracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta

 • copiilor, imbaierea acestora, deparazitarea);

 • la inceputul turei de lucru verifica prezenta beneficiarilor in unitate, starea lor de sanatate, daca au acces la materialele si dotarile necesare, daca aparatura si dotarile din casă sunt in buna stare de functionare: in cazul in care se constata nereguli, ia masurile de urgenta care se impun si informeaza seful de casă sau administratorul;

 • participă la alimentarea copiilor respectând prevederile igenico – sanitare;

 • raspunde de preluarea hranei de la bucataria CSS Pinocchio pe baza de proces verbal, transportul si servirea acesteia in cadrul casei în conditii igenico sanitare corespunzatoare

 • ajută copiii in efectuarea temelor,

 • participă la activitatile de aerisire, igenizare şi asigurare a curateniei ;

 • participă la activitatile de spalare si calcare a rufelor si a lenjeriei ;

 • asigură supravegherea copiilor atat pe timpul zilei cat si pe timpul noptii ;

 • participă la activitatile de educatie non-formala ;

 • participă la activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta ;

 • raspunde de copiii plecati din unitate, asumarea acestei raspunderi facandu-se prin semnarea biletului de voie unde sunt consemnate: locul unde se deplaseaza copilul, scopul deplasarii si orele intre care acesta este plecat;

 • colaborează cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP( plan individualizat de protectie) si PIS( plan individualizat de servicii) ;

 • însoteste copiii la scoala, plimbări, policlinică, excursii, tabere, Centrul de Recuperare .

 • fiecare membru al echipei este persoana de referinta pentru unul sau mai multi copii si este membru al echipei pentru alti copii ;

 • colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor ;

 • colaborează cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea reintegrarii acestuia ;

 • cunoaste problematica copiilor;

 • îndeplineste orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului casei ;

 • respectă recomandarile echipei Centrului de Recuperare in vederea continuarii programului de recuperare prin activitati la domiciliu ;

 • mentine un contact permanent cu scoala in cazul copiilor integrati in sistemul de invatamant sau de masa ;

 • cunoaste si respecta legislatia privind protectia copilului;

 • pastrează confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor ;

 • are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante ) ;

 • sunt interzise : pedepsele fizice de orice natura , privarea copilului de necesitatile fundamentale corespunzatoare unei dezvoltari armonioase din punct de vedere mental, emotional , psihic , social , care ar putea periclita integritatea acestora ;

 • cunoaste si respecta regulile de sănătate şi securitate în domeniul protectiei muncii, precum şi de PSI ;

 • respecta prevederile ROI ( regulament de ordine interioara ), procedurile de lucru, codul etic, misiunea si ROF ( regulament de organizare si functionare ) al casei Sf Ştefan;

 • aduce la cunostinta copiilor ROI, Reguli interne de comportament, prelucreaza cu acestia instructiunile PSI

 • se preocupă de formarea continua in domeniu ;

 • participă la cursurile de formare ;

 • acordă îngrjirile zilnice grupului de copii care i-a fost repartizat mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectual si socio- emotional ;

 • mesele copiilor vor fi sterse cu solutie clorigena 1/6, nu va aseza scaunele pe masute in timpul efectuarii curateniei ;

 • interactioneaza frecvent cu copiii in timpul ingrijirii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele si activitatile desfasurate ;

 • încurajează autonomia copiilor in timpul ingrijirilor in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire ;

 • asigură securitatea mediului atat in interior, cat si in exterior, identificand, semnaland şi îndepărtând

 • pericolele potentiale;

 • supraveghează copiii într-un mod calm și relaxat, in toate momentele zilei;

 • spală si dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena ;

 • ia masuri privind respectarea conditiilor igienico- sanitare din casuta si participa activ la efectuarea acestora ( dormitoare, bucatarie, vesela, spalatorie , anexe sanitare, holuri acces , curte si ghena ;)

 • răspunde în mod direct de modul de exploatare si intretinere a instalatiilor sanitare si electrice din dotare , conform instructiunilor , suportand contravaloarea obiectelor distruse ;

 • depozitează substante sau obiecte periculoase in locuri sigure unde nu au acces copiii ;

 • anunță orice modificare aparuta in starea de sanatate a copiilor şi monitorizează şi acordă atenţie sporită copilului aflat în tratament;

 • implică copilul în activitatile cotidiene ale vietii de familie, specifice varstei, antrenandu-l in activitati educative de grup si individuale ;

 • dezvoltă un demers educational individualizat , bazat pe relatia copil-persoana de referinta ;

 • insuflă copilului respectul fata de familie ;

 • ascultă opiniile copilului si tine seama de acestea in limita posibilitatilor ;

 • întocmeste procesul verbal pe unitate şi consemnează toate evenimentele în care sunt implicaţi beneficiarii (schimbări ale stării de sănătate, răniri, vătămări corporale, situaţii de violenţă, conflicte.. )

 • administrează medicamente respectând indicațiile caietului de tratament conform foilor de observaţii si a recomandărilor date de medicii specialişti;

 • are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de centru;

 • are obligatia sa insoteasca copiii la scoala si sa obtina semnatura de predare a acestora la clase de la invatatorul sau profesorul-diriginte in caietul de predare –primire şi să menţină permanent legătura cu aceştia în ceea ce priveşte comportamentul copilului şi situaţia la învăţătură;

 • acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare.

 • îndeplineste orice alta sarcina trasata de seful ierarhic in acord cu pregatirea profesionala.CASA DE TIP FAMILIAL BUBURUZA

NR. CRT


DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

referent educator

M

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diploma de bacalaureat

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


asigură servicii de educație pentru copiii din cadrul casei

1

2

asistent medical

PL

execuție

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

avizul OAMGMAMR asistent medical generalist

asigurare profesională

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


asigură servicii de asistență medicală pentru copiii din cadrul casei

1


BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:


Referent educator :

Bibliografie:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări:

  2. Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap)


Tematică:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări:

-          Cap.1:  Dispoziţii generale şi definiţii;

-          Cap.2:  Drepturile copilului – Sectiunea 1 : Drepturi si libertăţi civile

-          Cap.3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;

-          Cap.5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;

-          Cap.6:  Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violenta ;

-          Cap.7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului;

-          Cap.8:  Organisme private;

-          Cap.9: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului;

-          Cap.10: Reguli speciale de procedură;

-          Cap.11: Răspunderi şi sancţiuni;

-          Cap.12: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2. Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap), cu următoarea tematică:

-          Drepturile copilului şi introducere în munca cu copilul cu handicap şi cu familia acestuia

-          Problematica copilului cu handicap psihomotor

-          Evaluarea şi intervenţia în cazul dizabilităţilor motorii.


Asistent medical:

Bibliografia:

Autori C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura  R.C.R  Print 2004, pagina 132-145, pag. 145-148, pag.339-344, pag 482-491.

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării:

Alimentaţia sugarului sănătos.

Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului.

Îngrijirea copilului cu convulsii.

Urgenţe în pediatrie.

Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie.

Autori F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001, pag. 295-349, pag.349-377, pag. 416-454, pag. 98-108 .

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

Administrarea medicamentelor

Sonde, spălături, clisme.

Recoltarea produselor biologice şi patologice.

Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

Autori L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001, pag,17-25, pag. 25-27, pag.29-31, pag. 33-34, pag.42-45, pag, 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag.104-113, pag.113-116, pag.116-120, pag.120-123, pag.128-137, pag.234-236, pag.236-237, pag.269-272.

Urgenţe medico-chirurgicale:

Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Accidente vasculare cerebrale AVC  (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă)

Autori C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

 Boli infecţioase şi epidemiologice:

 Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

Scarlatina, angina streptococică.

Rujeola.

Rubeola.

Varicela herpes, zoster.

Tusea convulsivă.

Parotidita epidemică.

Gripe, viroze respiratorii.

Toxiinfecţie alimentară.

 Hepatită acută virală.

Autori S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 2002

Traumatismele părţilor moi  şi ale oaselor:

Contuzia

Entorsele

Luxaţiile

Fracturile

Autor C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000.

Boli de nutriţie:  diabetul zaharat.EXTRAS FIȘĂ POST

-referent educator-


Denumirea postului: referent educator

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

În conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) în vigoare, personalul angajat in cadrul CPFH va îndeplini rolul unui părinte social (parintele social are în îngrijire unul sau mai multi copii aflati în dificultate, pentru o perioada de timp determinata si îi creste ca si când ar fi copiii lui proprii, alaturi de acestia, în multe cazuri; acest plasament într-o familie îi pregateste fie pentru întoarcerea în familia lor naturala, fie pentru adoptie de catre o alta familie.),

 • participă la activităţile de bază ale beneficiarilor (ex: hrănirea copiilor, îmbrăcarea şi dezbrăcarea copiilor, schimbatul copiilor atunci când este necesar, toaleta copiilor, îmbăierea acestora);

 • participă la activităţile de educaţie non-formala, organizând programul zilnic pentru joc, studiu şi plimbări;

 • participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

 • asigura supravegherea atât pe timpul zilei cât si pe timpul nopţii;

 • participă la activităţile de asigurare a curteniei in interiorul casei cat si in exterior;

 • participa la activitati de spalare si calcare a rufelor si lenjeriei;

 • recolteaza probe alimentare din produsul finit si le pastreaza 48h in frigiderul de probe;

 • participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţă independentă;

 • responsabilizează copiii în timpul jocului şi în activităţile desfăşurate în căsuţă;

 • foloseşte recompense pentru creşterea stimei de sine şi a integrării sociale;

 • colaborează cu echipa pluridisciplinara a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan de intervenţie personalizat) şi PIS (plan de intervenţie specific);

 • răspunde de programul fiecărui copil in parte;

 • însoţeşte copiii la şcoala,la Centrul de Recuperare, la activităţi extraşcolare, în excursii şi tabere;

 • participă împreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

 • fiecare membru al echipei este persoana de referinţă pentru unul sau mai mulţi copii şi este membru al echipei pentru alţi copii;

 • colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrare socială a beneficiarilor;

 • colaborează cu familia naturală sau extinsă a copilului în vederea reintegrării acestora;

 • cunoaşte problematica copilului cu dizabilităţi;

 • îndeplineşte orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului Centrului;

 • respecta recomandările echipei Centrului de Recuperare în vederea continuării programului de recuperare prin activităţi la domiciliu;

 • menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de învăţământ special sau de masă;

 • cunoaşte şi respectă legislaţia privind protecţia copilului cu dizabilităţi;

 • păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicala a beneficiarilor;

 • are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete sau alte formule de adresare stigmatizante);

 • sunt interzise: pedepsele fizice de orice natura, privarea copilului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional , psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora

 • se preocupa de formarea continua în domeniu;

 • participă la cursuri de formare;

 • poate administra copiilor medicamente recomandate de medic - respectând dozele stabilite de medic;

 • acţionează numai in interesul superior al copilului;

 • participă la întâlniri săptămânale cu echipa mutidisciplinară în vederea stabilirii programului de lucru specific activităţilor din căsuţă;

 • asigură copilului un mediu de viată adecvat dezvoltării complexe şi armonioase în cadrul cât mai apropiat de cel familial;

 • implica copilul in activităţile cotidiene ale vieţii de familie specifice vârstei şi tipului de handicap, antrenându-l în activităţi educative de grup şi individuale;

 • dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil–persoana de referinţa;

 • insufla copilului respectul faţă de familie;

 • ascultă opiniile copilului şi ţine seama de acestea in limita posibilităţilor.

 • semnează condica de prezenta la venire si la plecare;

 • are obligatia de a respecta graficul de lucru si orele de program, iar in cazul in care intervin anumite probleme sa anunţe seful direct;

 • scrie si semneaza raportul de tura la sfarsitul programului de lucru;

 • utilizează corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

 • îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

 • aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

 • respectă prevederile stipulate în RI, ROF, Contractul Colectiv de Muncă;

 • cunoaste si respecta Procedurile Operationale;

 • comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

 • dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

 • nu procedează la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

 • cooperează atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

 • cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

 • depoziteaza substante sau obiecte periculoase in locuri sigure unde nu au acces copiii;

 • răspunde in mod direct de modul de exploatare si intretinere a instalatiilor sanitare si electrice din dotare, conform instructiunilor, suportand contravaloarea obiectelor distruse;

 • obligativitatea semnalarii sefului direct a situatiilor de violenta sau abuz asupra oricarui copil din casuta;

 • verifica şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ce survin atat pe turele anterioare cat si pe perioada in care se gaseste la serviciu;

 • în timpul programului de lucru tinuta vestimentara este ingrijita, iar purtarea echipamentului de protectie este obligatorie;

 • promoveaza principiile si normele prevazute de Conventia ONU cu privire la drepturile copilului;

 • participa la intalniri saptamanale cu echipa mutidisciplinara in vederea stabilirii programului de lucru specific activitatilor din casuta;

 • foloseste la maximum timpul de lucru zilnic, executand activitatile trasate;

 • respectă confidentialitatea asupra activităţilor din centru si îndeplineste si alte sarcini indicate de conducerea centrului, sub rezerva legalitatii lor şi în acord cu pregătirea profesională:

 • nu consuma bauturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

 • comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

 • participa la informarile, sedintele, organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv: cunoasterea si respectarea standardelor si manualului de proceduri al unitatii, cunoasterea normelor de P.S.I si protectia muncii, etc.

 • aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială;

 • realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişa a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

 • cunoaşte Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al DGASPC Sector 1;

 • cunoaşte şi respectă manualul de proceduri ce i se aplică;

 • cunoaşte şi aplică legislaţia în domeniul de activitate.EXTRAS FIȘĂ POST

-asistent medical-


Denumirea postului: asistent medical

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

În conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) în vigoare, personalul angajat în cadrul Casei „Buburuza” vă îndeplini rolul unui părinte social.

specificul muncii de părinte social implică participarea în egală măsură la activităţi de îngrijire de bază.

 • cunosc şi aplică SMO în vigoare;

 • respectă codul etic elaborat de coordonatorul Casei (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.)

 • cunoaşte problematica copilului / tânărului cu dizabilităţi;

 • cunoaşte şi respectă legislaţia privind protecţia copilului / tânărului cu dizabilităţi;

 • păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicală a beneficiarilor;

 • consemnarea schemelor de tratament şi administrarea medicamentelor;

 • consemnarea programărilor la medicii specialişti sau la laboratoare;

 • consemnarea următoarele evenimente: boli infecţioase şi alte boli, rănire sau vătămare importantă ori accident, orice eveniment care afectează bunăstarea sau siguranţa copilului / tânărului, decesul unui copil / tânăr şi circumstanţele în care s-a produs

 • în caz de epidemii respectă procedura indicată de către medic;

 • ridicarea medicamentelor din Farmacia DGASPC - Sector 1;

 • evidenţierea consumului de medicamente în registrul de consum;

 • verificarea temperaturilor din frigidere şi existenţa graficelor de temperatură pe acestea;

 • participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor;

 • participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

 • recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

 • participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

 • participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

 • asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

 • participă la activităţile de educaţie non-formală;

 • participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

 • colaborează cu echipa pluridisciplinară a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan individualizat de protecţie) şi PIS (plan intervenţie specifică);

 • însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare;

 • participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

 • colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a beneficiarilor;

 • respectă recomandările echipei Centrului de Recuperare în vederea continuării programului de recuperare prin activităţi la domiciliu;

 • acordă îngrijirile zilnice grupului de copii / tineri care i-a fost repartizat menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual şi socio-emoţional;

 • menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de învăţământ sau de masă;

 • are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete sau alte formule de adresare stigmatizante);

 • sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului / tânărului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

 • acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare;

 • ia măsuri privind respectarea condiţiilor igienico-sanitare din căsuţa şi participă activ la efectuarea acestora (dormitoare, bucătărie, spălătorie, anexe sanitare, holuri acces, curte şi ghenă);

 • răspunde în mod direct de modul de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor sanitare şi electrice din dotare, conform instrucţiunilor, suportând contravaloarea obiectelor distruse;

 • depozitează substanţe sau obiecte periculoase în locuri sigure unde nu au acces copiii;

 • implică copilul / tânărul în activităţile cotidiene ale vieţii de familie, specifice vârstei şi tipului de handicap antrenându-l în activităţi educative de grup şi individuale;

 • dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil-persoană de referinţă;

 • insuflă copilului / tânărului respectul faţă de familie;

 • ascultă opiniile copilului / tânărului şi ţine seama de acestea în limita posibilităţilor.


CASA DE TIP FAMILIAL ALEXANDRA

NR. CRT


DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmieră

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigurarea serviciilor de îngrijire pentru copiii din cadrul casei

2BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:


Infirmieră:

Ghidul pentru infirmiere„-pus la dispoziție de angajatorEXTRAS FIȘA POSTULUI

-infirmieră-

Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

În conformitate cu SMO(Standardele minime obiligatorii) in vigoare, personalul angajat in cadrul serviciului:

 • participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor(;ex: hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

 • participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

 • recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

 • participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

 • participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

 • administrarea tratamentelor prescrise de medic în lipsa asistentei medicale;

 • comunică asistentei medicale orice modificare apărută în starea de sănătate a copiilor;

 • asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

 • participă la activităţile de educaţie non-formală;

 • participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

 • semnalarea defecţiunilor apărute la aparatele electrocasnice şi la termometre;

 • însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare, spital, policlinica, excursii, tabere si la orice alte activitati de socializare in afara casutei.;

 • efectueaza masaj conform competențelor dobândite la cursul CARIS

 • participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

 • colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a beneficiarilor;

 • menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de învăţământ sau de masă;

 • Aaordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare;

 • cunoaște şi aplică SMO în vigoare;

 • respectă codul etic elaborat de coordonatorul Casei (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.)

 • realizeaza in conditii optime, de calitate si in termen, sarcinile ce decurg din aceasta fisa a postului, raspunzand in fata sefilor ierarhici;

 • cunoaşte problematica copilului / tânărului cu dizabilităţi;

 • cunoaşte şi respectă legislaţia privind protecţia copilului / tânărului cu dizabilităţi;

 • respectă prevederile ROI (regulament de ordine interioară), şi ROF (regulament de ordine şi funcţionare) ale DGASPC si ale casutei, precum şi Contractul Colectiv de Muncă;

 • cunoaste si respecta manualul de proceduri ce i se aplica;

 • cunoaste si aplica legislatia in domeniul de activitate;

 • are obligatia de a semnala situatiile de violenta asupra copilului;

 • aduce la indeplinire Hotararile Consiliului Local al sectorului 1 privind masurile de asistenta si protectie sociale

 • cunoaşte şi respectă regulile de protecţia muncii;

 • să utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

 • sa-si insuseasca si sa respecte prevederile legislaţiei din domeniul securitatii si sănătăţii în muncă şi masurile de apicare ale acestora;

 • aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

 • să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuiesc luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale;

 • se preocupă de formarea continuă în domeniu şi participă la cursurile de formare;

 • păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicală a beneficiarilor;

 • are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete sau alte formule de adresare stigmatizante);

 • sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

 • semnarea condicii de către angajaţi se face în două etape: atât la venire cât şi la plecare, respectându-se rubricile şi numărul de ordine;

 • semnarea raportului la sfârşitul programului pentru predarea turei;

 • respecta graficul de lucru şi orele de program, iar în cazul în care intervin anumite probleme se anunţe seful direct;

 • verifica şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ce survin atat pe turele anterioare cat şi pe perioada în care se gaseste la serviciu;

 • în timpul programului de lucru tinuta vestimentara este ingrijita;

 • respectă confidentialitatea asupra activităţilor din centru şi îndeplineste şi alte sarcini indicate de conducerea centrului, sub rezerva legalitatii lor şi în acord cu pregătirea profesională:

 • nu consuma bauturi alcoolice în timpul programului şi nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

 • comportamentul, comunicarea şi calitatea serviciilor cu personalul şi beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

 • participa la informarile, sedintele, organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv: cunoasterea şi respectarea standardelor şi manualului de proceduri al unitatii, cunoasterea normelor de P.S.I şi protectia muncii, etc.

 • respectă şi aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitate.


BIROUL COPII TSA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate atribuții logoped

S

execuție

studii superioare de lungă durată, studii universitare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihopedagogie specială sau psihologie

aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor (sau adeverință)

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


asigură asistență de specialitate privind depistarea, evaluarea și tratarea tulburărilor de comunicare pentru beneficiarii serviciilor sociale în cadrul biroului

2BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ:


Inspector specialitate logoped:


Bibliografie:

Psihologia vârstelor - Ciclurile vieții, autori Ursula Schiopu, Emil Verza; Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997

Psihologia vârstelor - autor Emil Verza; Editura Hyperion XXI, București 1993


Tematica:


Psihologia vârstelor - autori Emil Verza; Editura Hyperion XXI, Bucuresti 1993

Debutul vietii (cap.III)

Perioada antepreșcolară (prima copilărie) (cap. IV)

Perioada preșcolară (a doua copilărie) (cap. V)

Perioada școlară mică (a treia copilarie) (cap. VI)

Psihologia vârstelor – Ciclurile vieții, autori Ursula Schiopu, Emil Verza; Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997

Tulburări de dezvoltare și recuperarea copilului (cap.XII)


EXTRAS FIȘĂ POST

-inspector specialitate logoped-Denumirea postului: inspector specialitate logoped

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții care revin angajatului:

 • examinează copiii cu tulburări de limbaj şi stabileşte diagnosticul logopedic şi indicaţiile terapeutice specifice;

 • elaborează programul de abilitare/reabilitare logopedică a copiilor şi este responsabil de îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul acestui program, ţinând cont de recomandările şi contraindicaţiile medicale;

 • acţionează alături de echipa multidisciplinară pentru depistarea şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj;

 • propune şi organizează alături de echipa multidisciplinară plimbări, excursii şi vizite cu obiective precise în interiorul şi exteriorul centrului;

 • consiliaza membrii echipei multidisciplinare subliniind importanţa formării şi dezvoltării limbajului, a înlăturarii tulburărilor de limbaj în dezvoltarea psihică generală a copiilor, prin demonstraţii practice şi materiale informative;

 • întocmeşte planul personalizat de intervenţie împreună cu personalul de specialitate în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte şi îl reactualizează periodic;

 • informează părinţii sau reprezentantul legal al copilului cu privire la conţinutul PPI şi rolul care le revine în operaţionalizarea obiectivelor specifice ale acestuia;

 • informează managerul de caz/ responsabilul de caz, în mod periodic sau ori de cate ori este necesar cu privire la evoluţia cazului;

 • participă, alături de ceilalţi specialişti la elaborarea materialelor informative cu privire la caracteristicile şi specificul diferitelor tulburări şi dizabilităţi;

 • se preocupă constant de informarea ştiinţifică, teoretică şi practică în domeniul său de activitate;

 • dacă suspectează sau identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului în cadrul centrului sau în afara acestuia, înştiinţează coordonatorul;

 • anunţă medicului sau asistentei medicale orice modificare în starea de sănătate a copiilor;

 • se obligă să cunoască şi să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului şi SMO pentru centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi;

 • cunoaşte şi respectă normele de protecţia muncii.PROIECT DGASPC SECTOR 1-ASOCIAȚIA DIACONIA-CENTRUL DE ZI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

referent-supraveghetor de noapte

M

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diploma de bacalaureat

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


educația nonformală și informală a cuplului mamă-copilul protejat, supraveghere


2
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:


Referent- supraveghetor de noapte

Bibliografie:

1.Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări

2. Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament)


Tematică:

1.Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări:

     Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

     Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

     Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

      Cap. 4:  Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat

      Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

      Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

      Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

      Cap. 8:  Organisme private

      Cap. 9:  Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

       Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

       Cap. 11: Reguli speciale de procedură

       Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

       Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2. Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament):

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.EXTRAS FIȘA POSTULUI

-referent supraveghetor de noapte-


Denumirea postului: referent supraveghetor de noapte

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • conduce activitatea educativa a mamelor şi copiilor beneficiari ai Centrului ;

 • participa la intocmirea Programului Personalizat de Intervenţie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

 • respectă programul de lucru stablit in functie de necesitatile mamelor şi copiilor din centru. Acest program va fi stabilit de catre seful centrului si va fi anuntat din timp;

 • urmareste si asigura pregatirea pentru scoala şi societate, a fiecarui copil, respectiv mamă din centru, consemnând cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare mamă şi copil in parte;

 • discută cu mama şi copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

 • raspunde de prezenta copiilor in unitate în lipsa mamelor;

 • colaborează cu psihologul şi asistentul social în stabilirea şi atingerea obiectivelor propuse în PPI pentru cuplurile mamă-copil;

 • raspunde de sanatatea fizica si psihica a mamelor şi copiilor incredintati si informeaza de indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

 • raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale cuplurilor mamă-copil;

 • colaborează cu psihologul şi asistentul social în stabilirea metodelor de intervenţie ce au ca scop corectarea potenţialelor devieri de conduită şi comportament ale mamelor şi copiilor;

 • raspunde de activitatea educationala din timpul liber a mamei şi copilului si zilele libere sau vacanţe, organizând in acest sens vizite tematice la diferite obiective (muzee, cinematografe, teatre, parcuri etc.);

 • încurajeaza autonomia mamei şi copilului, asculta opiniile copiilor si stimuleaza initiativa acestora in concordanta cu varsta si posibilitatile reale ale acestora ;

 • raspunde de securitatea vietii copiilor pe timpul cit isi desfasoara activitatea in cadrul centrului sau cu ocazia altor activitati, atunci când mama nu poate fi prezentă;

 • prelucreaza cu mamele (respectiv copiii de vârstă mai mare) regulile de protectia muncii si de P.S.I.,informându-le si educându-le pe acestea sa le respecte;

 • desfăşoară activităţi educaţionale, pregătire/support în efectuarea temelor în cazul şcolarilor precum şi practice în vederea dezvoltării abilităţilor,în funcţie de aptitudini şi de gradul de dezvoltare;

 • consemnează cu regularitate în caietul de observaţii aspecte caracteristice din comportamentul şi personalitatea mamelor şi copiilor;

 • organizează şi supraveghează desfăşurarea programului zilnic al cuplurilor mamă-copil, conform programului de activităţi;

 • observă permanent comportamentul mamei faţă de copil şi comunică şefului de centru situaţiile deosebite;

 • participă la internarea/externarea copiilor în/din unităţile sanitare sau la controalele medicale, atunci când situaţia o impune;

 • are obligaţia de a consemna în raportul zilnic, evenimentele ce au ca obiect beneficiarii;

 • în situaţii de urgenţă acţionează în conformitate cu procedurile stabilite;

 • are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de centru;

 • sprijina activitatea asistentului social, cabinetului medical si a psihologului;

 • colaborează cu echipa pluridisciplinara ;

 • are obligatia sa aduca la cunostinta, in timp util, sefului de centru atunci când nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absentei;

 • participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

 • desfăşoara cu copii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

 • are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intâmpina;

 • supraveghează copiii pe toată perioada efectuării serviciului si implementeaza programul centrului stabilit prin Regulament;

 • dezvoltă relatii profesionale pe orizontala si pe verticala cu echipa institutiei;

 • îndeplineste orice alta sarcina trasata de seful ierarhic in acord cu pregatirea profesionala;

 • respecta R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C., de protectia muncii si pe cel de P.S.I. , precum si procedurile de lucru din cadrul complexului ;

 • fiecare angajat are obligaţia să cunoască şi să respecte normele metodologice;

 • are obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţă asupra copiilor;

 • aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local sector 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială;

 • realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişă a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

 • cunoaşte Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al DGASPC sector 1;

 • cunoaşte şi respectă manualul de proceduri ce i se aplică;

 • cunoaşte şi aplică legislaţia în domeniul de activitate.


NAZARCEA GRUP

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate

S

execuție

studii superioare de lungă durată, studii univeristare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


asigurarea relația dintre Nazarcea Grup și clienții existenți cât și responsabilități de identificare de noi clienți (persoane fizice si juridice)1

2.

referent Atelier Spălătorie Textilă

M

execuție

studii medii, liceale, absolvite cu diploma de licență

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


se ocupă de relația cu clienții Spălătoriei, persoane fizice si juridice, primirea si eliberarea comenzilor


1

3.

muncitor calificat croitor

Atelier Croitorie

G

execuție

studii generale (8 clase)

certificat de calificare croitor, confecționer îmbrăcăminte

coordonarea activității de producție in Atelierul Croitorie


1

4.

muncitor calificat brutar

Atelier Brutărie

G

execuție

studii generale (8 clase)

certificat de calificare brutar

coordonarea activității de producție a diferitelor produse de panificatie, în cadrul Atelierului Brutărie


1BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA


Inspector specialitate:

Bibliografie:

Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări.Referent:

Bibliografie:

Legea nr. 448 din 18 decembrie 2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări.EXTRAS FIȘA POSTULUI

-inspector specialitate-


Denumirea postului: inspector specialitate

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • ține evidenţa bazei de date a clienților existenți ai Nazarcea Grup;

 • demersuri pentru identificarea de noi clienți (persoane fizice si juridice) care sa achiziționeze produse si servicii realizate in cadrul atelierelor;

 • identifica si propune conducerii strategii de marketing pentru îmbunătățirea vânzărilor in cadrul unitatii protejate;

 • se ocupa cu identificarea de târguri , expoziții, evenimente unde Nazarcea Grup ar putea participa cu scopul promovării/vânzării de produse;

 • se implica activ in activitatea de producție pentru respectarea standardelor de calitate impuse de clientiș

 • îndosariază documentele cu care lucrează şi răspunde de arhivarea lor;

 • colaborează cu administratorul şi magazinerul Nazarcea Grup pentru evidenţierea tuturor demersurilor pentru buna desfășurare a activităţilor în cadrul Nazarcea Grup;

 • întocmeşte centralizatoare lunare, semestriale, anuale şi ori de câte ori i se solicită pentru produsele şi serviciile realizate în cadrul atelierelor Întreprinderii de Inserţie Socială Orizont şi Biroului Angajare Protejată – Spălătorie Auto din aplicația SERTIMO;

 • informează persoanele cu dizabilităţi sau orice altă persoană care se adresează Nazarcea Grup despre oferta de servicii sociale existente la nivelul Sectorului 1 şi condiţiile de acordare a acestora;

 • informează persoanele cu dizabilităţi sau orice altă persoană care se adresează Nazarcea Grup despre serviciile și produsele prestate și realizate în cadrul atelierelor Nazarcea Grup;

 • respectă drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi în acordarea serviciilor sociale;

 • respectă secretul profesional şi relaţiile ierarhice;

 • cunoaşte şi respectă R.O.I. al Nazarcea Grup şi R.O.F. al DGASPC Sector 1;

 • respectă sarcinile atribuite de şeful ierarhic şi raportează îndeplinirea acestora precum şi imposibilitatea îndeplinirii sarcinilor şi a motivelor care au determinat situatia;

 • îndeplineşte şi respectă normele PSI şi protecţia muncii;

 • participă la întâlniri de lucru programate de către şeful ierarhic superior;

 • informează şeful ierarhic superior, privind orice modificare apărută în procesul de derulare a activităţilor;

 • realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişă a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 1 pentru îndeplnirea corespunzătoare a atribuţiilor serviciului;

 • aduce la îndeplinire orice sarcini stabilite de şeful ierarhic, sub rezerva legalităţilor lor.EXTRAS FIȘA POSTULUI

-referent-


Denumirea postului: referent

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • ține legătura cu clienții – persoane juridice si centrele DGASPC Sector 1 si realizează activitati ce țin de primirea comenzilor, realizarea lor cat si livrarea acestora;

 • este responsabila de primirea comenzilor de la persoanele fizice: recepționarea produselor aduse spre spălare, întocmirea bonurilor de comanda-chitanța, eliberarea produselor spălate si încasarea banilor;

 • este responsabila de introducerea comenzilor realizate in aplicația SERTIMO;

 • organizează procesul de spălare, uscare și călcare în timpul programului de muncă și distribuie sarcini fiecărui membru component al acestuia (persoane adulte cu dizabilități) încat să asigure realizarea cantitativă și calitativă a comenzilor zilnice, la timp, conform graficului de livrare;

 • urmărește zilnic stocurile de detergenți, precum și rulajul acestora în procesul de spălare;

 • organizează activitatea la nivelul schimbului și distribuie sarcini fiecărei persoane componente a echipei ( persoane adulte cu dizabilități) astfel încat să asigure o bună desfășurare a proceselor de spălare, uscare, călcare și depozitare;

 • verifică zilnic modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu a persoanelor implicate în procesul de producție;

 • pregătește și organizează prin activități didactice și practice cu personalul atelierului de spălătorie pentru dobândirea de cunoștințe pentru utilizarea echipamentelor din atelier

 • respectă regulile de disciplina muncii;

 • respectă prevederile cuprinse in regulamentul intern al Instituției, precum si in contractul individual de munca;

 • cunoaste si respecta R.O.I. al intreprinderii sociale si R.O.F. al DGASPC Sector 1

 • respectă sarcinile atribuite de seful ierarhic si raporteaza indeplinirea acestora precum si imposibilitatea indeplinirii sarcinilor si a motivelor care au determinat situatia;

 • să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;

 • are datoria de a se îngriji de păstrarea materialelor, ustensilelor de lucru şi a echipamentului de lucru;

 • are obligația de a purta echipamentul de protecție și de a cunoaște și respecta legislația specifică de protecția muncii, protecția mediului și PSI, aplicabilă locului de muncă;

 • se interzice părăsirea locului de muncă fără încuviințarea șefului ierarhic;

 • se interzice folosirea personalului atelierului de spălătorie la alte munci pentru care nu a fost instruit, sau solicitarea sa la activități ce depășesc posibilitățile sale fizice;

 • instrucțiunile menționate mai sus nu sunt limitative, urmând ca acestea să fie completate sau modificate pentru prevenirea unor eventuale accidente sau îmbolnăviri profesionale;

 • fumează doar in exteriorul clădirii sau in spatiile special amenajate;

 • se interzice prezența la serviciu în stare de ebrietate, oboseală avansată;

 • utilajele și instrumentele din dotare se folosesc conform instructajului primit și este răspunzător de primirea și predarea acestora la schimburile de tură;

 • îndeplineşte şi respectă normele PSI şi protecţia muncii;

 • informează şeful ierarhic superior, privind orice modificare apărută în procesul de derulare a activităților;

 • realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişă a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

 • aduce la îndeplinire orice sarcini stabilite de şeful ierarhic, sub rezerva legalităţilor lor.

 • participă la întâlniri de lucru programate de către şeful ierarhic superior.EXTRAS FIȘA POSTULUI

-muncitor calificat brutar Atelier Brutărie-


Denumirea postului: muncitor calificat brutar

Nivelul postului: de execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • organizează productia in timpul programului de munca si distribuie sarcini fiecarui membru component al acestuia (persoane adulte cu dizabilitati) incat sa asigure realizarea cantitativa si calitativa a comenzilor zilnice, la timp, conform graficului de livrare;

 • calculează necesarul de materii prime si incrediente si raspunde de asigurarea acestuia pentru productia zilnica;

 • urmareste zilnic stocurile de materii prime si incrediente, precum si rulajul acestora in procesul de productie;

 • prepară aluatul conform retetelor de fabricatie si a instructiunilor tehnologice aprobate de conducerea unitatii si raspunde de nerespectarea acestora;

 • urmareste asigurarea greutatii per bucata pentru fiecare sortiment in parte si pentru toata productia;

 • urmareste cu atentie functionarea fiecarui utilaj si are obligatia sa informeze coordonatorul unitatii despre orice defectiune care apare in timpul programului de lucru;

 • organizeaăa activitatea la nivelul schimbului si distribuie sarcini fiecarei persoane componente a echipei ( persoane adulte cu dizabilitati) astfel incat sa asigure conditiile de igiena si de siguranta a alimentelor necesare pentru o buna desfasurare a proceselor de productie;

 • verifică zilnic modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu a persoanelor implicate in procesul de productie;

 • se ocupă de efectuarea instruirilor tinerilor din brutarie pe teme de igiena si de siguranta alimentelor;

 • îndeplineste orice alte sarcini care i se incredinteaza de catre conducerea unitatii, sub rezerva legalitatii acestora.

 • raspunde de receptia cantitativa si calitativa a materiilor prime si a incredientelor;

 • raspunde de realizarea consumurilor specifice de materii prime si incrediente in raport cu productia realizata si cu calitatea materiilor prime utilizate;

 • raspunde de respectarea instructiunilor tehnologice pe tot parcursul procesului de fabricatie si de modul in care se respecta parametrii de lucru:

 • Rapunde de cantarirea corecta a materiilor prime si incredientelor pe fiecare sarja de fabricatie;

 • Raspunde de respectarea timpilor de framantare pentru realizarea unui aluat de consistenta normal, bine framantat;

 • Urmareste respectarea conditiilor de temperatura si de umiditate la dospire, precum si a timpilor de realizarea a acesteia pentru a asigura obtinerea unor produse de calitate;

 • semnează condica de prezenta la venire si la plecare;

 • are obligatia de a respecta graficul de lucru si orele de program, iar in cazul in care intervin anumite probleme se anunţe seful direct;

 • utilizează corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

 • îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

 • aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

 • respectă prevederile stipulate în Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul Intern, Codul Etic, Contractul Colectiv de Muncă,

 • comunică imediat angajatorului şi/ sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

 • dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

 • nu procedează la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

 • cooperează atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

 • cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

 • verifică şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ce survin atat pe turele anterioare cat si pe perioada in care se gaseste la serviciu;

 • în timpul programului de lucru tinuta vestimentara este ingrijita iar purtarea halatului de protectie este obligatorie;

 • foloseste numai in interes de serviciu obiectele, sculele si aparatele ce se gasesc in inventarul sau;

 • cunoaste regulile de pastrare si transportare a materialelor pe care le foloseste in activitatea pe care o desfasoara;

 • foloseste utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, cu responsabilitate, dupa insusirea instructiunilor de folosire si dupa cunoasterea modalitatilor de functionare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje

 • răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate, ia masurile ce se cuvin pentru intretinerea acestor obiecte, scule, aparate, etc., precum si de repercursiunile datorate remedierii deficientelor;

 • folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitățile trasate;

 • respectă confidentialitatea asupra activităţilor din centru si îndeplineste si alte sarcini indicate de conducerea centrului, sub rezerva legalitatii lor şi în acord cu pregătirea profesională:

 • nu consumă bauturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

 • comportamentul, comunicarea și calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

 • participă la informarile, sedintele, organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv: cunoasterea si respectarea standardelor si manualului de proceduri al unitatii, cunoasterea normelor de P.S.I si protectia muncii, etc.

 • comunică administratorului orice deficienta intalnita în timpul programului de lucru si impreuna gasesc solutii de remediere in cel mai scurt timp;

 • respectă şi aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitate.EXTRAS FIȘA POSTULUI

-muncitor calificat Atelier Spălătorie Textilă-Denumirea postului: muncitor calificat

Nivelul postului: de execuție

Principalele atribuții ale salariatului:


 • ține legătura cu clienții – persoane juridice si centrele DGASPC Sector 1 si realizează activitati ce țin de primirea comenzilor, realizarea lor cat si livrarea acestora;

 • este responsabilă de primirea comenzilor de la persoanele fizice: recepționarea produselor aduse spre spălare, întocmirea bonurilor de comanda-chitanța, eliberarea produselor spălate si încasarea banilor;

 • este responsabilă de introducerea comenzilor realizate in aplicația SERTIMO;

  • organizează procesul de spălare, uscare și călcare în timpul programului de muncă și distribuie sarcini fiecărui membru component al acestuia (persoane adulte cu dizabilități) încat să asigure realizarea cantitativă și calitativă a comenzilor zilnice, la timp, conform graficului de livrare;

  • urmărește zilnic stocurile de detergenți, precum și rulajul acestora în procesul de spălare;

 • organizează activitatea la nivelul schimbului și distribuie sarcini fiecărei persoane componente a echipei ( persoane adulte cu dizabilități) astfel încat să asigure o bună desfășurare a proceselor de spălare, uscare, călcare și depozitare;

  • verifică zilnic modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu a persoanelor implicate în procesul de producție;

 • pregătește și organizează prin activități didactice și practice cu personalul atelierului de spălătorie pentru dobândirea de cunoștințe pentru utilizarea echipamentelor din atelier

 • respecta regulile de disciplina muncii;

 • respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern al Instituției, precum si in contractul individual de munca;

 • cunoaste si respecta R.O.I. al intreprinderii sociale si R.O.F. al DGASPC Sector 1

 • respecta sarcinile atribuite de seful ierarhic si raporteaza indeplinirea acestora precum si imposibilitatea indeplinirii sarcinilor si a motivelor care au determinat situatia;

 • să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;

 • are datoria de a se îngriji de păstrarea materialelor, ustensilelor de lucru şi a echipamentului de lucru;

 • are obligația de a purta echipamentul de protecție și de a cunoaște și respecta legislația specifică de protecția muncii, protecția mediului și PSI, aplicabilă locului de muncă;

 • se interzice părăsirea locului de muncă fără încuviințarea șefului ierarhic;

 • se interzice folosirea personalului atelierului de spălătorie la alte munci pentru care nu a fost instruit, sau solicitarea sa la activități ce depășesc posibilitățile sale fizice;

 • instrucțiunile menționate mai sus nu sunt limitative, urmând ca acestea să fie completate sau modificate pentru prevenirea unor eventuale accidente sau îmbolnăviri profesionale;

 • fumează doar in exteriorul clădirii sau in spatiile special amenajate;

 • se interzice prezența la serviciu în stare de ebrietate, oboseală avansată;

 • utilajele și instrumentele din dotare se folosesc conform instructajului primit și este răspunzător de primirea și predarea acestora la schimburile de tură;

 • îndeplineşte şi respectă normele PSI şi protecţia muncii;

 • participă la întâlniri de lucru programate de către şeful ierarhic superior.

 • informează şeful ierarhic superior, privind orice modificare apărută în procesul de derulare a activităților;

 • realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişă a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

 • aduce la îndeplinire orice sarcini stabilite de şeful ierarhic, sub rezerva legalităţilor lor.

 • răspunde de recepția cantitativă și calitativă a detergenților;

 • răspunde de realizarea consumurilor specifice de detergenți în raport cu cantitățile de rufe spalate

 • răspunde de respectarea instrucțiunilor tehnologice pe tot parcursul procesului de spălare, uscare, călcare și de modul în care se respectă parametrii de lucru.

 • semnează condica de prezenta la venire si la plecare;

 • are obligatia de a respecta graficul de lucru si orele de program, iar in cazul in care intervin anumite probleme se anunţe seful direct;

 • utilizează corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

 • îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

 • aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

 • respectă prevederile stipulate în Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul Intern, Codul Etic, Contractul Colectiv de Muncă,

 • comunică imediat angajatorului şi/ sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

 • dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

 • nu procedează la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

 • cooperează atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

 • cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

 • verifica şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ce survin atat pe turele anterioare cat si pe perioada in care se gaseste la serviciu;

 • în timpul programului de lucru tinuta vestimentara este ingrijita iar purtarea halatului de protectie este obligatorie;

 • foloseste numai in interes de serviciu obiectele, sculele si aparatele ce se gasesc in inventarul sau;

 • cunoaste regulile de pastrare si transportare a materialelor pe care le foloseste in activitatea pe care o desfasoara;

 • foloseste utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, cu responsabilitate, dupa insusirea instructiunilor de folosire si dupa cunoasterea modalitatilor de functionare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje

 • raspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate, ia masurile ce se cuvin pentru intretinerea acestor obiecte, scule, aparate, etc., precum si de repercursiunile datorate remedierii deficientelor;

 • folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitățile trasate;

 • respectă confidentialitatea asupra activităţilor din centru si îndeplineste si alte sarcini indicate de conducerea centrului, sub rezerva legalitatii lor şi în acord cu pregătirea profesională:

 • nu consuma bauturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

 • comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

 • participa la informarile, sedintele, organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv: cunoasterea si respectarea standardelor si manualului de proceduri al unitatii, cunoasterea normelor de P.S.I si protectia muncii, etc.

 • comunica administratorului orice deficienta intalnita în timpul programului de lucru si impreuna gasesc solutii de remediere in cel mai scurt timp;

 • respectă şi aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitate.EXTRAS FIȘA POSTULUI

-muncitor calificat croitor Atelier Croitorie-Denumirea postului: muncitor calificat croitor

Nivelul postului: de execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • organizează productia in timpul programului de munca si distribuie sarcini fiecarui membru component al

 • acestuia (persoane adulte cu dizabilitati) incat sa asigure realizarea cantitativa si calitativa a comenzilor zilnice, la timp, conform graficului de livrare;

 • urmăreste zilnic stocurile de materii prime, precum si rulajul acestora in procesul de productie;

 • urmăreste cu atentie functionarea fiecarui echipament si are obligatia sa informeze coordonatorul unitatii despre orice defectiune care apare in timpul programului de lucru;

 • organizează activitatea la nivelul schimbului si distribuie sarcini fiecarei persoane componente a echipei ( persoane adulte cu dizabilitati) astfel incat sa asigure o buna desfasurare a proceselor de productie;

 • construiește tiparele pentru produse;

 • pregătește materialele pentru croire;

 • execută croirea reperelor in sisteme de croire simpla sau combinata;

 • verifică zilnic modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu a persoanelor implicate in procesul de productie (cusături manuale, cusături mecanice, butoniere si călcarea produselor)

 • pregătește si organizează prin activitati didactice si practice cu personalul atelierului de croitorie pentru dobândirea de cunoștințe pentru utilizarea echipamentelor din atelier.

 • îndeplineste orice alte sarcini care i se incredinteaza de catre conducerea unitatii, sub rezerva legalitatii acestora.

 • se interzice părăsirea locului de muncă fără încuviințarea șefului ierarhic;

 • se interzice folosirea personalului atelierului de croitorie la alte munci pentru care nu a fost instruit, sau solicitarea sa la activități ce depășesc posibilitățile sale fizice;

 • instrucțiunile menționate mai sus nu sunt limitative, urmând ca acestea să fie completate sau modificate pentru prevenirea unor eventuale accidente sau îmbolnăviri profesionale;

 • fumează doar in exteriorul clădirii sau in spatiile special amenajate;

 • se interzice prezența la serviciu în stare de ebrietate, oboseală avansată;

 • utilajele și instrumentele din dotare se folosesc conform instructajului primit și este răspunzător de primirea și predarea acestora la schimburile de tură;

 • îndeplineşte şi respectă normele PSI şi protecţia muncii;

 • participă la întâlniri de lucru programate de către şeful ierarhic superior;

 • informează şeful ierarhic superior, privind orice modificare apărută în procesul de derulare a activităților;

 • realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişă a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

 • aduce la îndeplinire orice sarcini stabilite de şeful ierarhic, sub rezerva legalităţilor lor.

 • răspunde de receptia cantitativa si calitativa a materiilor prime;

 • răspunde de realizarea consumurilor specifice de materii prime in raport cu productia realizata si cu calitatea materiilor prime utilizate;

 • răspunde de respectarea instructiunilor tehnologice pe tot parcursul procesului de fabricatie si de modul in care se respecta parametrii de lucru;

 • semnează condica de prezenta la venire si la plecare;

 • are obligatia de a respecta graficul de lucru si orele de program, iar in cazul in care intervin anumite probleme se anunţe seful direct;

 • utilizează corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

 • îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

 • aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

 • respectă prevederile stipulate în Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul Intern, Codul Etic, Contractul Colectiv de Muncă,

 • comunică imediat angajatorului şi/ sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

 • dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

 • nu procedează la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

 • cooperează atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

 • cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

 • verifica şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ce survin atat pe turele anterioare cat si pe perioada in care se gaseste la serviciu;

 • în timpul programului de lucru tinuta vestimentara este ingrijita iar purtarea halatului de protectie este obligatorie;

 • foloseste numai in interes de serviciu obiectele, sculele si aparatele ce se gasesc in inventarul sau;

 • cunoaste regulile de pastrare si transportare a materialelor pe care le foloseste in activitatea pe care o desfasoara;

 • foloseste utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, cu responsabilitate, dupa insusirea instructiunilor de folosire si dupa cunoasterea modalitatilor de functionare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje

 • răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate, ia masurile ce se cuvin pentru intretinerea acestor obiecte, scule, aparate, etc., precum si de repercursiunile datorate remedierii deficientelor;

 • folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitățile trasate;

 • respectă confidentialitatea asupra activităţilor din centru si îndeplineste si alte sarcini indicate de conducerea centrului, sub rezerva legalitatii lor şi în acord cu pregătirea profesională:

 • nu consuma bauturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

 • comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

 • participă la informarile, sedintele, organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv: cunoasterea si respectarea standardelor si manualului de proceduri al unitatii, cunoasterea normelor de P.S.I si protectia muncii, etc.

 • comunică administratorului orice deficienta intalnita în timpul programului de lucru si impreuna gasesc solutii de remediere in cel mai scurt timp;

 • respectă şi aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitate.

BIROUL TEHNIC

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate

S

execuție

studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, specializarea studii inginerești

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


asigură activitățile specifice compartimentului

1


BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ:


Inspector specialitate:

Bibliografie:

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificări și completări

2. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătăți în muncă, cu modificări și completări

3. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificări și completări

4. Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Rregulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări

EXTRAS FIȘA POSTULUI

-inspector specialitate-


Denumirea postului: inspector specialitate

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • efectuează urmărirea comportării în timp a clădirilor aflate în administrarea DGASPC-S1 şi întocmeşte documentaţia necesară ;

 • urmăreşte rezolvarea situaţiilor de avarii şi repararea instalaţiilor clădirilor aflate în administrarea DGASPC-S1, prin personalul propriu specializat pe meserii .

 • elaborează documentaţia Sistemului de Management al Calităţii şi a Sistemului de Control intern/managerial pentru activităţile Biroului Tehnic .

 • întocmeşte documentele specifice Biroului Tehnic .

 • coordonează activitatea personalului propriu specializat pe meserii din cadrul Biroului Tehnic

 • asigură derularea în bune condiţii a activităţii curente, după cum urmează :

 • asigură buna desfăşurare a activităţii prin punctualitatea prezenţei la locul de muncă şi ordinea lucrărilor / dosarelor aflate în evidenţă;

 • răspunde în termenul prevăzut de lege la lucrările repartizate de către şeful direct;

 • se preocupă de creşterea permanentă a nivelului de pregătire profesională;

 • realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişa a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

 • cunoaşte Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul Organizare şi Funcţionare ale DGASPC Sector 1;

 • cunoaşte şi respectă manualul de proceduri ce i se aplică;

 • cunoaşte şi aplică legislaţia în domeniul de activitate;

 • îndeplineşte şi alte sarcini de serviciu trasate de şeful direct sub rezerva legalităţii lor.BIROUL AUTO

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

șofer

G

execuție

minim studii generale (8 clase)

permis de conducere categoriile B,C,D

efectuarea activităților specifice biroului

1

2

șofer

G

execuție

minim studii generale (8 clase)

permis de conducere categoriile B,C

efectuarea activităților specifice biroului

1EXTRAS FIȘA POSTULUI

-șofer-


Denumirea postului: șofer

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

efectuează curse de transport persoane sau pentru aprovizionarea institutiei cu materiale și materii prime;

răspunde de starea tehnica a autovehiculelor pe care le au in dotare;

întocmeste zilnic foile de parcurs ale autovehiculelor, completand cursele efectuate, orele cursei,numarul de km rulati, natura marfii transportate, actele de insotire a marfii si semnaturile autorizate pentru cursele efectuate;

respectă regulile și regulamentele privind circulatia rutiera pe drumurile publice;

raspunde de produsele, materialele și alte bunuri transportate, atat cantitativ cat si de integritatea lor;

supraveghează încarcarea și asezarea marfii în autoutilitara atunci cand este cazul;

urmareste încadrarea în consumurile normale de carburanti si lubrefianti, iar cand constata ca aceste consumuri nu sunt reale anunta seful Biroului Auto;

urmareste ca reviziile tehnice periodice ale autovehiculelor sa se efectueze la timp, evitind exploatarea nerationala;

se interzice conducatorilor auto sa plece in cursa obositi, sub influenta bauturilor alcoolice sau cu autovehiculul cu defectiuni la sistemul de directie si franare;

amenzile aplicate de organele de control ale circulatiei rutiere pentru greselile cornise de conducatorul auto referitoare la regulile de circulatie nu se deconteaza de catre institutie;

este interzis transportul materialelor interzise de lege (arme, materiale explozive, substante inflamabile sau caustice, etc .);

îndeplineste orice alta sarcina trasata de seful direct sau de conducatorul institutiei;

are obligatia cunoasterii legislatiei in vigoare referitoare la problematica serviciului;

 • își insuseste și respecta atat prevederile legislatiei din dorneniul securitatii și sanatatii în munca și

masurile de aplicare ale acestora, astfel lncat sa fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și imbolnavire profesionala,

manifestă un comportament civilizat in relatiile eu publicul;

îndeplineste si alte sareini de serviciu trasate de seful direct sub rezerva legalitatii lor;

să utilizeze corect echipamentele de munca și echipamentele de transport;

să își insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii și sanatalii în munca și

masurile de aplicarea acestora;

să aducă la cunostinta conducatorului locului de rnunca si/sau angajatorului aeeidentele suferite de propria persoana;

să respecte prevederile stipulate in Regulamentul Internsi/sau Contractul Colectiv de Munca;

să comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de rnunca despre care au motive intermeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protectie;

să dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari;

să nu procedeze la scoaterea din functiune, rnodificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de munca;

să coopereze, atit timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca și conditiile de lucru sunt sigure si lara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

să cunoasca masurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentari sau imbolnaviri

profesionale conform intructajului realizat de catre angajator;

au obligatia sa anunte seful ierarhic cu 14 zile inainte sa expire CASCO, RCA, ITP si ROVINIETA.


BIROUL PROTECȚIE, PREVENIRE ȘI PSI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate

S

execuție

studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, specialitatea studii inginerești, științe agricole și silvice

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

activități specifice în domeniul securității și sănătății în muncă

1BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:

Inspector specialitate:

Bibliografie:

1. Legea nr.319/14.07.2006-Legea securitatii si sanatatii în munca, cu modificări și completări;

2. Hotarârea Guvernului nr.1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificări și completări;

4. Hotărîrea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificări și completări;

5. Legea nr. 346/05.06.2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;

6. Ordin nr. 450/825/06.06.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.


Tematica:

- Securitatea si sanatatea in munca - Noţiuni generale;

- Autorizarea functionarii din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

- Obligatiile angajatorilor si lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca;

- Responsabilitatile angajatorilor privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca;

-Obligatiile lucratorilor privind respectarea securitatii si sanatatii in munca;
- Organizarea activitatilor de prevenire si protectie - Servicii de prevenire si protective;

- Personalul cu atributii si responsabilitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca ;
- Prevenirea riscurilor profesionale - Notiuni despre riscuri generale si prevenirea; acestora ;

- Notiuni despre riscuri specifice si prevenirea acestora;

-Planul de prevenire si protectie ;
-Primul ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor ;
- Informarea, consultarea si participarea lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca;

- Instrumente privind informarea, consultarea si participarea lucratorilor;

- Organizarea si functionarea comitetelor de securitate si sanatate in munca;
- Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

- Fazele instruirii lucratorilor - Elaborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protectie;
- Comunicarea si cercetarea evenimentelor - Comunicarea si cercetarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase - Semnalarea, cercetarea si declararea bolilor profesionale;
- Evidente si raportari in domeniul securitatii si sanatatii in munca - Inregistrarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase - Registrele unice de evidenta ;
- Semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca - Obligatiile angajatorilor privind semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca - Cerinte minime privind semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca ;
- Grupuri sensibile la riscuri si echipamentul individual de protectie - Protectia grupurilor sensibile la riscuri specifice - Acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie - Acordarea alimentatiei de protectie si a materialelor igienico-sanitare;EXTRAS FIȘA POSTULUI :

-inspector specialitate-Denumirea postului: inspector specialitate

Nivelul postului: execuție

Principalele atribuții ale salariatului:

 • instruieşte lucrătorii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

 • întocmeşte fişele de identificare a factorilor de risc profesional ;

 • evaluează riscurile profesionale;

 • verifică dacă există semnalizări de securitate şi sănătate în muncă în toate locaţiile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector1;

 • verifică cunoaşterea şi aplicărea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;

 • participă la cercetarea evenimentelor;

 • elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie;

 • elaborarează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă / posturilor de lucru;

 • controlează daca s-a efectuat instruirea la locul de muncă şi periodică la tot personalul din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector1 în domeniul ssm;

 • verifică asigurarea echipamentului individual de protecţie/lucru;

 • arhivează documentele din cadrul biroului conform Nomenclatorului arhivistic;

 • înregistrează documentele direcţionate spre soluţionare către Biroul Prevenire, Protecţie - P.S.I. în registrul de intrări din cadrul biroului;

 • înregistrează documentele emise de către Biroul Prevenire, Protecţie - P.S.I. în registrul de ieşiri din cadrul biroului;

 • ține evidenţa salariatelor gravide din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector1, preia documentele necesare întocmirii Raportului de evaluare şi a Informării salariatei gravide pe care le distribuie la cabinetul de medicina muncii;

 • duce documentele emise în cadrul biroului la serviciile/birourile/centrele din cadrul direcţiei cărora le sunt destinate precum şi la ITM , DSP şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti;

 • ține evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

 • ridică de la Cabinetul Medical şi distribuie copiile fişelor de aptitudine ale angajaţilor din cadrul biroului.

 • are obligaţia de a fi la curent cu toate reglementările legale şi de a le aplica imediat în activitatea desfăşurată;

 • întocmeşte operativ şi cu exigenţă situaţii cerute privind activitatea repartizată;

 • înregistrează şi ţine evidenţa datelor personale ale angajaţilor primite de la conducătorii locurilor de muncă sau de la angajaţi, în vederea completării fişelor de identificare a factorilor de risc professional;

 • are obligaţia de a nu folosi datele personale ale angajaţilor, decât în scopul completării fişelor de identificare a factorilor de risc professional şi de a respecta confidenţialitatea datelor şi informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiunilor de serviciu;

 • să respecte programul de lucru, să folosească integral şi cu eficienţă timpul de lucru;

 • să semneze condica de prezenţă la începutul şi sfârşitul programului;

 • să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

 • să realizeze în condiţii optime de calitate şi în termen sarcinile ce decurg din fişa postului şi să răspundă de îndeplinirea lor;

 • la eliberarea postului să predea pe bază de proces verbal lucrările în curs.CENTRUL DE ZI ROMÂNO-DANEZ PENTRU EDUCAȚIE INTEGRATĂ

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate educator

S

execuție

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializarea în domeniul științe ale educatiei, pedagogia învățământului primar/preșcolar, pedagogie specială

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului


educația nonformală și informală a copilului protejat, supraveghere

1


BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ:


Inspector specialitate:


Bibliografie:


1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. HG. Nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolară

3. Psihologia vârstelor. Ciclurile Vietii- autori Emil Verza, Ursula Schiopu, Editia a 3-a revizuita, Ed Didactică și Pedagogica, Bucuresti 1997


Tematică:


1.Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Capitolul I: Secțiunea a 3-a Sănătatea şi bunăstarea copilului

Secțiunea a 4-a Educaţie, activităţi recreative şi culturale


2.HG. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolară:

Integral

3.Psihologia vârstelor:

Capitolul III Prima copilărie (de la 1 la 3 ani) (Perioada anteprescolara);

Capitolul IV- A doua copilărie (de la 3 la 6 ani) (Perioada prescolare)

------------------------------------------------------------//-------------------------------------------------------


Cu privire la fișele de post arătăm următoarele:

Informațiile prezentate mai sus reprezintă extras din fișele de post, cuprinzând principalele atribuții ale posturilor.

Pentru toate posturile, fișele de post vor cuprinde și responsabilitățile salariatului la locul de muncă cu privire la sănătatea și securitatea în muncă. Fișele de post sunt întocmite de superiorul ierarhic al salariatului.


Pentru funcțiile de inspector specialitate care au atribuții de psiholog, psihopedagog, logoped:

Candidații vor avea în vedere prevederile Hotărârii nr. 2/21 martie 2014 emisă de Colegiul Psihologilor din România privind aprobarea standardelor de calitate în serviciile psihologice. Actul normativ nu face parte din bibliografia de concurs ci pune în vedere candidaților principalele cerințe pentru dobândirea competențelor care urmează a fi respectate de candidații declarați admiși la concurs.


Cu privire la vechimea în specialitatea studiilor necesare: nu se solicit vechime în specialitatea studiilor necesare ocupări postului; încadrarea pe gradul corespunzător vechimii în specialitatea studiilor necesare ocupării postului/vechimii în muncă, se face potrivit prevederilor legale care reglementează efectuarea stagiului pentru absolvenții învățământului superior, coroborate cu dispoziția Primarului Sectorului 1 prin care se aprobă criteriile proprii de selecție, în completarea Regulamentului-cadru aprobat prin HGR nr. 286/2011, pentru angajarea pe posturi vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale, după cum urmează:


pentru posturile de inspector specialitate, referent:

grad debutant/stagiar: fără vechime

grad II- 6 luni vechime în specialitate

grad I-3 ani și 6 luni vechime în specialitate

grad IA-6 ani și 6 luni vechime în specialitate


pentru posturile de asistent medical:

încadrarea se face la gradul profesional avizat de Ordinul Asistenților Medicalipentru posturile de infirmieră:

grad debutant: fără vechime în activitatea de infirmieră

infirmieră: 6 luni vechime în activitatea de infirmieră


pentru posturile de îngrijitoare, spălătoreasă, muncitor necalificat, șofer:

----

pentru posturile de muncitor calificat:

treapta IV: fără vechime

treapta III: 2 ani vechime în meserie

treapta II: 3 ani vechime în meserie

treapta I: 5 ani vechime în meserie.


Pentru candidații care cumulează pensie cu salariul, angajarea se face pe durată determinată: vezi extras Legea nr. 53/2003-Codul muncii: prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.... Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:... g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul.----------------------------------------------------//----------------------------------------------

Sari la conținut