Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANEXA nr. I numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare

22 Oct 2015

POSTURILE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS:

Şef centru – 1 post

Şef birou - 1 post

Inspector specialitate-  3 posturi

Referent-  1 post

Asistent medical- 1 post

Infirmieră- 1 post

Muncitor calificat- 3 posturi

Şofer – 2 posturi

 

 

 

 

 

Condiţii de ocupare

 

Pentru ocuparea posturilor vacante, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice de ocupare, după cum urmează:

 

Condiţiile generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

          b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

          c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

          d) are capacitate deplină de exerciţiu;

          e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

          f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

          g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. NICOLAE

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

Şef Centru

S

conducere

absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată,  specializarea asistenţă socială/ psihologie/ sociologie, cu vechime de minim 2 ani în specialitate, sau

absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior, cu experienţă de mimim 3 ani în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

experienţă managerială minim 1 an

 

organizează, coordonează şi controlează întreaga activitate din cadrul CSS

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Şef Centru

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări;

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări;

Hotărârea Guvernului nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, recum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitive de ocrotirea părinţilor săi;

Ordinul 21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidenţial, emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie

 

Ordinul 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie

 Ordinul nr. 14 din 15 ianuarie 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde *) emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ODĂI - BIROU CENTRUL DE URGENŢĂ

PENTRU PERSOANE FARA ADĂPOST

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

Şef Birou

S

conducere

studii universitare de licenţă absolvite du diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială, sociologie, psihologie, administraţie public şi vechime minimă în specialitatea studiilor de 2 ani;

cunoştinţe operare PC

organizează, îndrumă şi controlează întreaga activitate a biroului

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Şef Birou

Legea nr.292/2011  - Legea asistenţei sociale;

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări;

Ordinul 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale – Anexa 4, Anexa 5.

 

 

CENTRUL DE INTEGRARE ÎN MUNCĂ – BIROUL DE EVALUARE EXTINSĂ,

 FORMARE ŞI PREGĂTIRE PREVOCAŢIONALĂ

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate

S

execuţie

absolvent de studii superioare socio-umane, cu diplomă de licenţă în psihologie, psihopedagogie special, sociologie, asistenţă socială

desfăşoară activităţi de evaluare extinsă, formare şi pregătire prevocaţională

1

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:

Inspector specialitate

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări;

Manualul Consilierului vocaţional, elaborat în cadrul Proiectului ORIZONT 2009-pus la dispoziţie de angajator

 

 

SERVICIUL STRATEGII PROIECTE, PROGRAME ÎN DOMENIUL

 ASISTENŢEI SOCIALE ŞI RELAŢIA CU ONG

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate

S

execuţie

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Conform art 24 (2) lit. a) HGR nr. 286/201, în cadrul „probei interviu” candidaţii admişi pentru a participa la această probă vor susţine şi un dialog în limba engleză cu membrii comisiei de concurs

asigurarea managementului proiectului"

 

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Inspector specialitate

Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificări şi completări;

Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici republicată;

Proiectul de intervenţie în Asistenţă Socială – „De la propunere de finanţare la proiectele individualizate de intervenţie”, Ştefan Cojocaru, Editura Polirom 2006

Capitolul 5: Proiecte de intervenţie la nivel macrosocial:

Utilizarea modelului nevoie-cerere-ofertă pentru elaborarea proiectelor de intervenţie;

Stabilirea populaţiei ţintă. Delimitarea grupului-ţintă şi a beneficiarilor;

Stabilirea scopului proiectului;

Identificarea partenerilor şi construirea relaţiei de parteneriat;

Stabilirea obiectivelor proiectului;

Operaţionalizarea obiectivelor în activităţi;

Analiza resurselor – Analiza SWOT;

Planificarea activităţilor şi diagrama GANTT;

Elaborarea planului de evaluare;

Construirea bugetului. Rezultate aşteptate;

Identificarea factorilor de risc;

Argumentarea durabilităţii proiectului;

Justificarea proiectului;

Elaborarea titlului proiectului;

Realizarea rezumatului proiectului.

Erata Bibliografie

 

 

 

 

 

NAZARCEA GRUP

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate – Atelier Tipografie

S

execuţie

absolvent studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă

activităţi de DTP şi concepţie grafică;

activităţi de tipărire şi finisare

1

2.

Referent – Atelier Spălătorie Textilă

M

execuţie

absolvent de studii medii cu bacalaureat

ţine legătura cu clienţii spălătoriei textile, primire comenzi şi eliberare comenzi

1

3.

Muncitor calificat (brutar) – Atelier Brutărie

G

execuţie

calificare în meseria de brutar;

minim 2 ani experienţă profesională

coordonarea ativităţii de producţie în cadrul atelierului

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Inspector specialitate şi Referent

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări

 

 

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ANDREI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

asistent medical

PL

execuţiei

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

asigurare de răspundere profesională

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul complexului

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical

Autori C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura  R.C.R  Print 2004, pagina 132-145, pag. 145-148, pag.339-344, pag 482-491.

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării:

Alimentaţia sugarului sănătos.

Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului.

Îngrijirea copilului cu convulsii.

Urgenţe în pediatrie.

Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie.

 Autori F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001, pag. 295-349, pag.349-377, pag. 416-454, pag. 98-108 .

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

Administrarea medicamentelor

Sonde, spălături, clisme.

Recoltarea produselor biologice şi patologice.

Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

Autori L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001, pag,17-25, pag. 25-27, pag.29-31, pag. 33-34, pag.42-45, pag, 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag.104-113, pag.113-116, pag.116-120, pag.120-123, pag.128-137, pag.234-236, pag.236-237, pag.269-272.

Urgenţe medico-chirurgicale:

Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Accidente vasculare cerebrale AVC  (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă)

Autori C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

 Boli infecţioase şi epidemiologice:

 Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

 Scarlatina, angina streptococică.

 Rujeola.

 Rubeola.

 Varicela herpes, zoster.

 Tusea convulsivă.

 Parotidita epidemică.

 Gripe, viroze respiratorii.

Toxiinfecţie alimentară.

 Hepatită acută virală.

Autori S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 2002

Traumatismele părţilor moi şi ale oaselor:

Contuzia

Entorsele

Luxaţiile

Fracturile

Autor C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000

Boli de nutriţie:  diabetul zaharat.

 

 

PROIECT DGASPC SECTOR 1 – H.A.R.

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

infirmieră

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul complexului

1

 

BIBLIOGRAFIA: Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziţie de angajator

 

 

BIROUL TEHNIC

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

muncitor calificat electrician

G

execuţie

studii generale (8 clase)

calificare electrician joasă tensiune

asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere a instalațiilor electrice

1

2.

muncitor calificat instalator

G

execuţie

studii generale (8 clase)

calificare instalator

asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere instalații sanitare

1

 

 

BIROUL AUTO

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

şofer

G

execuţie

studii generale ( 8 clase)

posesor permis de conducere pentru categoriile B,C şi D

conducător auto pentru mijloacele de transport ale instituţiei

2

 

NOTĂ:

 

Cu privire la vechimea în specialitatea studiilor necesare: nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupări postului, cu excepţia postului de şef centru şi şef birou, pentru care se solicită minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

încadrarea pe gradul corespunzător vechimii în specialitatea studiilor necesare ocupării postului/vechimii în muncă, se face potrivit prevederilor legale care reglementează efectuarea stagiului pentru absolvenţii învăţământului superior, coroborate cu dispoziţia Primarului Sectorului 1 prin care se aprobă criteriile proprii de selecţie, în completarea Regulamentului-cadru aprobat prin HGR nr. 286/2011, pentru angajarea pe posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, după cum urmează:

 

pentru posturile de inspector specialitate, referent:

grad debutant/stagiar: fără vechime

grad II- 6 luni vechime în specialitate

grad I-3 ani şi 6 luni vechime în specialitate

grad IA-6 ani şi 6 luni vechime în specialitate

 

pentru posturile de asistent medical:

încadrarea se face la gradul profesional avizat de Ordinul Asistenţilor Medicali.

 

pentru posturile de infirmieră:

grad debutant: fără vechime în activitatea de infirmieră

infirmieră: 6 luni vechime în activitatea de infirmieră

 

pentru posturile de muncitor calificat şi şofer:

----

Pentru candidaţii care cumulează pensie cu salariul, angajarea se face pe durată determinată: vezi extras Legea nr. 53/2003-Codul muncii: prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.... Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:... g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul.

Sari la conținut