Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Anexa nr. II dosarul de concurs, probele de concurs, alte informații în legătură cu concursul

7 Jul 2015
 

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G.R. nr. 286/2011, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului D.G.A.S.P.C. Sector 1-se pune la dispoziție de către organizatorul concursului;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.


DATA LIMITĂ, ORA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE CONCURS, LOCUL DE DEPUNERE, PERSOANELE ŞI DATELE DE CONTACT:


Pentru participarea la concurs, dosarele se pot depune la sediul instituţiei din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, etaj II, pînă la data de 20 iulie 2015 inclusiv, între orele 1000 şi 1600 la secretarii comisiilor de concurs.


TIPUL PROBELOR DE CONCURS

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în 3 etape succesive, astfel:

Selecţia dosarelor

Proba scrisă

Proba practică

Interviul

PROBA SCRISĂ

Constă în redactarea unei lucrări și/sau rezolvarea unor teste grilă

INTERVIU

Constă în testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor

PROBA PRACTICĂ

Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului

medic

medic, îngrijitor

îngrijitorLOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII PROBELOR


Concursul se desfăşoară la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, după cum urmează:

SELECŢIA DOSARELOR: maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

PROBA SCRISĂ, PROBA PRACTICĂ: 29 iulie 2015, începând cu ora 1000

INTERVIUL: 31 iulie 2015, ora 9:00

Pentru proba scrisă, candidații au obligația de a se prezenta la sediul instituției organizatoare, la data de 29 iulie 2015, ora 09:45, având în vedere necesitatea repartizării în sala de concurs.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv selecția dosarelor, se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet, imediat după soluționare.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul instituției și pe pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, specificându-se punctajul final pentru fiecare candidat și mențiunea ”admis” sau ”respins”.

În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării concursului:

a) concursul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare;

b) se reia procedura de organizare şi desfăşurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi dispusă conform lit. a)

În situaţia constatării necesităţii amânării concursului, D.G.A.S.P.C. Sector 1 are obligaţia:

a) anunţării, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfăşurarea concursului;

b) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.

Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date.

În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui.

Sari la conținut