Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ cu privire la organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituției semestrul I 2016

18 Apr 2016

Având în vedere

Referatul înregistrat sub nr. 187/23.03.2016, întocmit de Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane, privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici, în primul semestru al anului 2016;

Informarea nr. 19514/04.04.2016 transmisă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior;

Luând în considerare prevederile

          Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

          Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

          Legii nr. 284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificări;

          Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificări și completări,

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

 

organizează examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituţiei, în următoarele condiţii:

          promovarea se face prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public care a promovat examenul, la gradul profesional imediat superior celui deţinut, drepturile salariale urmând a fi stabilite pentru o funcţie similară în plată, la nivelul treptei 3 de salarizare a funcţiei respective, utilizate în anul 2010 (extras O.U.G. nr. 57/2015: În cazul funcţionarilor publici nou-încadraţi sau promovaţi, nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare este cel corespunzător treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010.)

Transformarea posturilor aferente funcțiilor publice se realizează prin aprobarea Statului de funcții de către Consiliul Local al Sectorului 1.

 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI:

         

Examenul constă în 3 etape succesive:

          Selecţia dosarelor

          Proba scrisă

          Interviul

          Selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

          Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

          Data probei scrise: 23 mai 2016, ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

          Data probei interviu: data şi ora susţinerii se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă a examenului, dar numai târziu de 5 zile lucrătoare de la afișare.

         

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN:

           

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

          a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

          b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

          c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

 

Dosarul de examen se depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, respectiv în intervalul 18 aprilie-09 mai 2016, inclusiv, la persoana desemnată secretar al comisiei de examen şi va conţine:

          a) copie de pe carnetul de muncă şi adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

          b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor  profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;

          c) formularul de înscriere la examen, pus la dispoziţie de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

 

COMPARTIMENTELE ÎN CARE SE VA ORGANIZA EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Nr. Crt.

Funcţia publică deţinută

Compartimentul

Gradul profesional obţinut după promovare

1

consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Achiziții Publice, Avizare Contracte

superior

2

referent clasa III grad profesional principal

Serviciul Achiziții Publice, Avizare Contracte

superior

3

consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu O.N.G.

superior

4

consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială

superior

5

consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială

superior

6

consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie

superior

7

consilier clasa I grad profesional asistent

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie

principal

8

consilier clasa I grad profesional asistent

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie

principal

9

consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Prevenire

superior

10

consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Prevenire

superior

11

consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Financiar, Salarizare

superior

12

consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Financiar, Salarizare

superior

13

consilier clasa I grad profesional asistent

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

principal

14

consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Asistenți Maternali Profesioniști

superior

15

consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Asistenți Maternali Profesioniști

superior

16

consilier clasa I grad profesional asistent

Serviciul Prestații Persoane cu Handicap

principal

 

 

BIBLIOGRAFIA STABILITĂ PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT

 

Serviciul Asistenți Maternali Profesioniști:

         

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;

 • Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist.

   

  Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială:

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări.

   

  Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav:

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări.

 • Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

   

  Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie:

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări.

   

  Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu O.N.G.

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Proiecte de intervenție în asistența socială-De la propunerea de finanțare la proiectele individualizate de intervenție-autor Ștefan Cojocaru-Editura Polirom 2006.

  Tematica:

  Capitolul 5 Proiecte de intervenție la nivel macrosocial:

  Utilizarea modelului nevoie-cerere-ofertă pentru elaborarea proiectelor de intervenție

  Stabilirea populației-țintă. Delimitarea grupului-țintă și a beneficiarilor

  Stabilirea scopului proiectului

  Identificarea partenerilor și construirea relației de parteneriat

  Stabilirea obiectivelor proiectului

  Operaționalizarea obiectivelor în activități

  Analiza resurselor-analiza SWOT

  Planificarea activităților și diagrama GANT

  Elaborarea planului de evaluare

  Construirea bugetului; rezultate așteptate

  Identificarea factorilor de risc

  Argumentarea durabilității proiectului

  Justificarea proiectului

  Elaborarea titlului proiectului

  Realizarea rezumatului proiectului.

   

  Serviciul Prevenire:

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări și completări.

   

  Serviciul Financiar,Salarizare:

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări

 • Legea nr. 82/1991-Legea contabilității, republicată, cu modificări și completări

 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificări şi completări.

   

  Serviciul Prestații Persoane cu Handicap:

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări.

 • Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

   

  Serviciul Achiziții Publice, Avizare Contracte:

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificări

 • Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificări și completări.

 

NOTĂ:

toate actele normative se au în vedere cu modificările şi completările, inclusiv forma republicată, în vigoare la momentul susţinerii examenului.

 

Informaţii suplimentare privind examenul de promovare în grad imediat superior se pot obţine de la Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane: doamna Anca Duţă-consilier şi doamna Silvia Cristina Gaju-șef serviciu

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

 

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Silvia Cristina Gaju

 

 

Sari la conținut