Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ cu privire la organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituției- semestrul II 2018-

30 Oct 2018

ANUNŢ

 

cu privire la organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituției

semestrul II 2018

 

 

Având în vedere

Referatul înregistrat sub nr. 829/17.10.2018, întocmit de Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane, privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici, în semestru II al anului 2018;

Informarea înregistrată sub nr. 53515/18.10.2018, transmisă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior;

Luând în considerare prevederile

            Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificări şi completări;

            Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

            Legii nr. 153/2017-Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificări și completări,

           

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

 

organizează examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituţiei, în următoarele condiţii:

 

            promovarea se face prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public care a promovat examenul, la gradul profesional imediat superior celui deţinut, drepturile salariale urmând a fi stabilite pentru o funcţie similară în plată.

 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI:

           

Examenul constă în 3 etape succesive:

ü  selecţia dosarelor

ü  proba scrisă

ü  interviul

           

Selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

            Data probei scrise: 04 decembrie 2018 ,începând cu ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            Data probei interviu: data şi ora susţinerii se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă a examenului, dar numai târziu de 5 zile lucrătoare de la afișare.

           

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN:

             

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

            a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

 b) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale, în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

            c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

 

Dosarul de examen se depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare, respectiv în intervalul 30.10.2018 - 19.11.2018, inclusiv, la persoana desemnată secretar al comisiei de examen şi va conţine:

            a) copie de pe carnetul de muncă şi adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

            b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor  profesionale individuale din ultimii 2 ani;

            c) formularul de înscriere la examen, pus la dispoziţie de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

 

 

COMPARTIMENTELE ÎN CARE SE VA ORGANIZA EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

 

Compartiment

Nume, prenume funcționar public

Grad profesional obținut ca urmare a promovării

Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane

Matus Iuliana Mirela

principal

Serviciul Secretariat Comisii

Buzenchi Daniela

superior

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap și Monitorizare

Dinculescu Raruca Larissa

superior

Serviciul Asistenți Maternali Profesioniști

Dobrogeanu Georgiana

superior

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

Cimpoca Mirela Simona

principal

Biroul Juridic Contencios

Stoica Valentina Ana

principal

Serviciul Contabilitate Buget

Mocăniță Dana Luminița

principal

 

 

BIBLIOGRAFIA STABILITĂ PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT

 

 

Serviciul Secretariat Comisii

ü  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări;

ü  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

ü  Constituția României, republicată;

ü  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

 

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități:

ü  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări;

ü  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

ü  Constituția României, republicată;

ü  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;

Serviciul Asistenți Maternali Profesioniști:

            Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări;

ü  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

ü  Constituția României, republicată;

ü  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 – privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist;

 

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap și Monitorizare:

ü  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări;

ü  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

ü  Constituția României, republicată;

ü  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Ordinul nr. 2298/2012, privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad și tip de handicap;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, Anexa I, art. 10 lit. c și d;

 

Serviciul Contabilitate Buget:

ü  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări;

ü  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

ü  Constituția României, republicată;

ü  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări

ü  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificări şi completări;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

 

Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane:

ü  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări

ü  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

ü  Constituția României, republicată;

ü  Legea nr. 153/2017 privnd salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 

Biroul Juridic Contencios:

ü  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări;

ü  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

ü  Constituția României, republicată

ü  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;

ü  Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată;

ü  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 

NOTĂ:

toate actele normative se au în vedere cu modificările şi completările, inclusiv forma republicată, în vigoare la momentul susţinerii examenului.

 

Informaţii suplimentare privind examenul de promovare în grad imediat superior se pot obţine de la Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane: doamna Anca Oana Duță -consilier şi doamna Silvia Cristina Gaju-șef serviciu

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

 

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Silvia Cristina Gaju

Sari la conținut