Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ cu privire la organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituţiei

29 Jun 2015

Având în vedere

Referatul înregistrat sub nr. 604, întocmit de Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane, privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici, în luna iulie 2015;

Informarea nr. 15513/18.06.2015 transmisă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior;

Luând în considerare prevederile

          Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

          Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

          Legii nr. 284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificări;

          Ordonanţei de urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

         

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

organizează examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituţiei, în următoarele condiţii:

 

          Promovarea se face prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public care a promovat examenul, la gradul profesional imediat superior celui deţinut, drepturile salariale urmând a fi stabilite pentru o funcţie similară în plată, la nivelul treptei 3 de salarizare a funcţiei respective, utilizate în anul 2010 (extras O.U.G. nr. 83/2014: În cazul funcţionarilor publici nou-încadraţi sau promovaţi, nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare este cel corespunzător treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010.)

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI:

          Examenul constă în 3 etape succesive:

          Selecţia dosarelor

          Proba scrisă

          Interviul

          Selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

          Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

          Data probei scrise: 31 iulie 2015, ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

          Data probei interviu: data şi ora susţinerii se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă a examenului, dar numai târziu de 5 zile lucrătoare de la afişare.

         

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN:

           Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

          a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

          b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

          c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

 

Dosarul de concurs se depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, respectiv în intervalul 29 iunie 2015-20 iulie 2015, inclusiv, la persoana desemnată secretar al comisiei de examen şi va conţine:

          a) copie de pe carnetul de muncă şi adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

          b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor  profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;

          c) formularul de înscriere la examen, pus la dispoziţie de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

 

COMPARTIMENTELE ÎN CARE SE VA ORGANIZA EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

 

Nr. Crt.

Nume, prenume funcţionar public

Funcţia publică deţinută

Compartimentul

Gradul profesional obţinut după promovare

1.

Neamţu Irina

Consilier principal

Serviciul Familial, Adopţii şi Postadopţii

superior

2.

Pobereznicenco Maricela

Consilier principal

Serviciul Asistenţi Maternali Profesionişti

superior

3.

Topârceanu Nicoleta

Consilier principal

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie

superior

4.

Andronachi Pompiliu

Consilier asistent

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie

principal

5.

Guţă Florina

Consilier principal

Serviciul Evaluare  Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare

superior

6.

Şerban Laura Irina

Consilier asistent

Serviciul Evaluare  Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare

principal

7.

Dinculescu Larisa Raruca

Consilier asistent

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare

principal

8.

Radu Luciana

Consilier principal

Serviciul Rezidenţial

superior

9.

Anuşca Gabriela Luminiţa

Consilier principal

Serviciul Financiar-Salarizare

superior

10.

Radu Alina

Consilier principal

Serviciul Financiar-Salarizare

superior

11.

Buzenchi Daniela

Consilier asistent

Serviciul Secretariat Comisii

principal

 

 

BIBLIOGRAFIA STABILITĂ PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT

 

Serviciul Rezidenţial, Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie, Serviciul Familial, Adopţii şi Postadopţii:

                       

ü       Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări

ü       Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

ü       Legea nr. 272/2004 privind  protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări.

 

Serviciul Asistenţi Maternali Profesionişti:

 

ü       Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări

ü       Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

ü       Legea nr. 272/2004 privind  protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări;

ü       Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist.

 

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare:

 

ü       Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări

ü       Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

ü       Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări

ü       Ordinul nr. 2298/2012 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.

 

Serviciul Financiar-Salarizare:

 

ü       Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări

ü       Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

ü       Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări

ü       Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificări şi completări.

 

Serviciul Secretariat Comisii:

 

ü       Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări

ü       Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

ü       Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări.

 

NOTĂ:

toate actele normative se au în vedere cu modificările şi completările, inclusiv forma republicată, în vigoare la momentul susţinerii examenului.

 

Informaţii suplimentare privind examenul de promovare se pot obţine de la Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane: doamna Anca Duţă-consilier şi doamna Silvia Cristina Gaju-şef serviciu

Anunt format PDF

Sari la conținut