Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ cu privire la organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie

21 Oct 2013

ANUNŢ

 

cu privire la organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie

 

 

Având în vedere

Referatul înregistrat sub nr. 780/11.10.2013 privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici, în luna noiembrie 2013;

Informarea transmisă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior;

Luând în considerare prevederile

          Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

          Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

          Legii nr. 284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificări;

         

          Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituţiei, în următoarele condiţii:

 

          Promovarea se face prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public care a promovat examenul, la gradul profesional imediat superior celui deţinut, drepturile salariale urmând a fi stabilite pentru o funcţie similară în plată, la treapta 3 de salarizare a funcţiei respective.

 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI:

          Examenul constă în 3 etape succesive:

          Selecţia dosarelor

          Proba scrisă

          Interviul

          Selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

          Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

          Data probei scrise: 26 noiembrie 2013 ora 09.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

          Data probei interviu: data şi ora susţinerii se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă a examenului, dar numai târziu de 29 noiembrie 2013.

         

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN:

           Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

          a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

            b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

            c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

 

Dosarul de concurs se depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului  privind organizarea examenului de promovare, respectiv în intervalul 21 octombrie 2013 - 11 noiembrie 2013, inclusiv, la persoana desemnată secretar al comisiei de examen şi va conţine:

          a) copie de pe carnetul de muncă şi adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

          b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor  profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;

          c) formularul de înscriere, pus la dispoziţie de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTELE ÎN CARE SE VA ORGANIZA EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

 

 

Nr. Crt.

Nume, prenume funcţionar public

Funcţia publică deţinută

Compartimentul

Gradul profesional obţinut după promovare

1

Alexe Daniela Florentina

Consilier

Principal

Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Superior

2

Ilie Daniela Ionela

Consilier

Asistent

Serviciul Secretariat Comisii

Principal

3

Dinuţ Vasilica

Consilier

Principal

Serviciul Rezidenţial

Superior

4

Ciupitu Mihaela

Consilier

Principal

Serviciul Rezidenţial

Superior

5

Dragomir Laura

Consilier

Asistent

Serviciul Rezidenţial

Principal

6

Călin Ionica

Consilier

Asistent

Serviciul Asistenţi Maternali Profesionişti

Principal

7

Barbu Elena 

Consilier 

Asistent

Serviciul Asistenţi Maternali Profesionişti

Principal

8

Toplean Mircia

Consilier

Asistent

Serviciul Abuz, Neglijare, Trafic, Violenţă în Familie, Repatrieri, Exprimare Liberă a Opiniei Copilului

Principal

9

Andronachi Pompiliu

Consilier

Asistent

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie

Principal

10

Chiriac Elena Alina 

Consilier

Asistent

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare

Principal

11

Radu Alina Cleopatra 

Consilier

Principal

Biroul Evidenţa şi Plata Prestaţiilor Sociale

Superior

12

Preoteasa Florica

Consilier

Principal

Biroul Prestaţii şi Facilităţi Persoane cu Handicap 

Superior

13

Voicicovschi Camelia 

Consilier

Asistent

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

Principal

14

Bădin Olguţa Gina 

Consilier

Principal

Serviciul Prevenire

Superior

15

Prisecaru Constantin 

Consilier

Asistent

Serviciul Prevenire

Principal

16

Păcureţu Veronica 

Consilier

Asistent

Serviciul Rezidenţial Adulţi 

Principal

 

 

 

BIBLIOGRAFIA STABILITĂ PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT

 

 

Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane:

 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2;

Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări.

 

 

Serviciul Prevenire:

 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări şi completări.

         

Serviciul Rezidenţial, Serviciul Asistenţi Maternali Profesionişti, Serviciul Abuz, Neglijare, Trafic, Violenţă în Familie şi Exprimarea Liberă a Opiniei Copilului, Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie:

 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

Legea nr. 272/2004 privind  protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări

 

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare, Serviciul Rezidenţial Adulţi, Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav, Biroul Prestaţii şi Facilităţi Persoane cu Handicap:

 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări.

 

Biroul Evidenţa şi Plata Prestaţiilor Sociale:

 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificări şi completări.

 

NOTĂ 1:

toate actele normative se au în vedere cu modificările şi completările, inclusiv forma republicată, în vigoare la momentul susţinerii examenului.

 

NOTĂ 2:

demersurile privind eliberarea certificatului de cazier administrativ au întreprinse de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

 

Informaţii suplimentare privind examenul de promovare se pot obţine de la Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane –doamna Anca Duţă-consilier.

Sari la conținut