Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ organizare concurs în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante: farmacist șef serviciu, referent, muncitor calificat (brutar), muncitor necalificat, îngrijitor.

27 Apr 2023
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 publică la data de 26 APRILIE 2023 ANUNŢUL privind organizarea concursului în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante, conform ANEXEI, conținând următoarele aspecte:
 •  Numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare;
 •  Dosarul de concurs, probele de concurs, alte informaţii în legătură cu concursul;
 • Dispoziția Nr.2935/25.04.2023- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea ocupării unor posturi vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunţul se publică la sediul instituţiei și pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro.

 

 

ANEXA

numărul posturilor, denumirea posturilor, nivelul posturilor scoase la concurs, structurile în cadrul cărora se află acestea, precum și perioada și durata timpului de lucru, documentele necesare înscrierii, condițiile generale și condițiile specifice, bibliografia şi tematica

 

POSTURILE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS:

 

Farmacist șef serviu – 1 post

Referent – 2 posturi

Muncitor calificat (brutar) – 1 post

Muncitor necalificat – 2 posturi

Îngrijitor – 1 post

 

 

CONDIŢII DE OCUPARE

 

Pentru ocuparea posturilor vacante, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice de ocupare, după cum urmează:

 

Condiţiile generale:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile generale prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

    a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

    g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

    h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice:

 

SERVICIUL FARMACIE

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

DURATA POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

Farmacist – șef serviciu

 

S

conducere

nedeterminată

Absolvent cu diplomă de licență al Facultății de Farmacie, cu specializarea Farmacie

Aviz valabil eliberat de Colegiul Farmaciștilor din România

Condiții de vechime: minim 2 ani în specialitatea studii

Gestionarea medicamentelor, aplicarea procedurilor specifice privind obiectul de activitate al departamentului

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Farmacist – șef serviciu

 1. Cristea Aurelia Nicoleta (sub redactia) - TRATAT DE FARMACOLOGIE, Ed. Medicala, Bucuresti, 2005/2006
 2. Dobrescu Dumitru si colaboratorii - MEMOMED, Ed. Universitara, Bucuresti, 2021
 3.   *** Agenda medicala, Ed. Medicala, Bucuresti, 2021
 4.   Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata;
 5. Legea nr. 157 din 18 iulie 2008 pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 6. Legea nr.46 din ianuarie 2003 privind drepturile pacientului;
 7. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
 8. Legea nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope;
 9. Hotararea nr. 1915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope;
 10. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - achizitia de produse
 11.  Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (doar achizitia de produse);
 12. Ordinul nr. 444/2019 - Norme privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor farmaceutice;
 13. Regulamentul Delegat (UE) 2019/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranta ce apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman;
 14. Ordinul nr. 1473/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Regulamentului Delegat 161/2016 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranta ce apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman;
 15. Hotararea nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice;
 16. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entitatilor publice;

 

SERVICIUL TEHNIC, ÎNTREȚINERE PATRIMONIU

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

DURATA POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

Referent

 

M

execuție

nedeterminată

Absolvent 12 clase cu diploma de bacalaureat

Să instruiască și să sprijine personalul pentru utilizarea sistemelor de calcul și a perifericelor, precum și pentru folosirea aplicațiilor (sistem de operare, aplicații office, aplicații specializate, aplicații web);

-        Să efectueze operații primare de administrare și/sau configurare a sistemelor de calcul, a perifericelor, a pachetelor software, a site-urilor și a paginilor de pe rețele de socializare;

 

1

BIBLIOGRAFIE:

Referent

   Legea nr. 319/14.07.2006 – a securității și sănătății în muncă (cu completările și modificările ulterioare)

 • Hotărârea de Guvern nr. 1434/02.09.2004 – privind atribuțiile și Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (cu completările și modificările ulterioare).
 •  PC Depanare şi modernizare-Teora (Ed2 1999) - Scott Mueller
 •  Rețele de calculatoare - Andrew S. Tanenbaum
 •  Retele Locale de Calculatoare Informatica - V. Greavu
 • Windows 10 User Manual A Beginner to Expert Guide to Maximize the
  Windows 10 - Kenneth I. Egbunu
 • A+ Guide to Hardware: Managing, Maintaining, and Troubleshooting, Fifth
  Edition - Jean Andrews
 • Excel 2019 Bible by Michael Alexander, Richard Kusleika, John Walkenbach
  Microsoft Excel Made Easy - Rob Hawkins
 • Windows 10 Troubleshooting, Learn to Troubleshoot and Repair Windows 10
  Problems Like the Pros Do-Apress (2021) - Mike Halsey
 • PC Repair Bench Book - Ron Gilster
 • Upgrading and Repairing PCs (22nd Edition)-Que Publishing (2015) - Scott
  Mueller

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

DURATA POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

Muncitor necalificat

G       

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase

Activități de curățenie și igienizare

2

 

 

NAZARCEA GRUP

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

DURATA POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

Biroul Administrativ

1

Referent

 

M

execuție

nedeterminată

Absolvent 12 clase cu diploma de bacalaureat

Servicii administrative

1

2

Îngrijitor

 

G

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase

Activități de curățenie și igienizare

1

Atelier Brutărie

3

Muncitor calificat (brutar)

G

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase și certificat calificare în meseria de brutar

 

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Referent

Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări.

  Legea   nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 

NOTĂ:

 Cu privire la vechimea în specialitatea studiilor necesare: nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupări postului;

încadrarea pe gradul corespunzător vechimii în specialitatea studiilor necesare ocupării postului/vechimii în muncă, se face potrivit prevederilor legale care reglementează efectuarea stagiului pentru absolvenţii învăţământului superior, coroborate cu dispoziţia Primarului Sectorului 1 prin care se aprobă criteriile proprii de selecţie, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

 

Pentru candidaţii care cumulează pensie cu salariul, angajarea se face pe durată determinată: vezi extras Legea nr. 53/2003-Codul muncii: prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.... Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:... g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul.

  

DOSARUL DE CONCURS, PROBELE DE CONCURS,

ALTE INFORMAŢII ÎN LEGĂTURĂ CU CONCURSUL

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

    a) formular de înscriere la concurs, pus la dispoziție de organizatorul concursului de angajare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

    c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

    d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

    e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului prevăzut de HGR 1336/2022;

    f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, conținând în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

    h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

    i) curriculum vitae, model comun european.

    Copiile de pe actele prevăzute la alin. lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la lit. g) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

    Documentul prevăzut la alin. lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

    Documentul prevăzut la alin. lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

 

TIPUL PROBELOR DE CONCURS

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante constă în 3 etape succesive, astfel:

            Selecţia dosarelor

            Proba scrisă/proba practică

            Interviul

PROBA SCRISĂ

Constă în redactarea unei lucrări şi/sau rezolvarea unor teste grilă

INTERVIU

Constă în testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor

PROBA PRACTICĂ

Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului

Farmacist șef serviciu

Farmacist șef serviciu

 

Referent

Referent

 

 

Îngrijitor

Îngrijitor

 

Muncitor calificat (brutar)

Muncitor calificat (brutar)

 

Muncitor necalificat

Muncitor necalificat

 

 

DATA LIMITĂ, ORA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSAREEL CONCURS, LOCUL DE DEPUNERE, PERSOANELE ŞI DATELE DE CONTACT:

 

         Pentru participarea la concurs, dosarele se pot depune la sediul instituţiei din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, etaj II, pînă la data de 11 MAI 2023, inclusiv, între orele 0900 şi 1500 de luni până joi şi vineri între orele 0900 - 1300, la secretarul comisiei de concurs, doamna Ilina Magdalena, tel: 021.222.37.67.

 

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII PROBELOR

 

Concursul se desfăşoară la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, după cum urmează:

SELECŢIA DOSARELOR: maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

PROBA SCRISĂ: 24.05.2023, începând cu ora 900

PROBA PRACTICĂ: 24.05.2023, începând cu ora 1300

INTERVIUL: se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă şi/sau practică, după caz.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv selecţia dosarelor, se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării concursului:

    a) concursul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare;

    b) concursul se anulează dacă termenul prevăzut la litera a) nu poate fi respectat.

 În situaţia constatării necesităţii suspendării/anulării/amânării/reluării concursului, D.G.A.S.P.C. Sector 1 are obligaţia:

    a) anunţării, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfăşurarea concursului;

    b) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.

În situaţia reluării procedurii de concurs candidaţii au posibilitatea de a înlocui, până la data stabilită pentru prima probă, documentele depuse iniţial la dosarul de concurs, a căror valabilitate a încetat.

În situaţia în care concursul se anulează candidaţii pot retrage documentele depuse la dosarul de concurs în original, în baza unei solicitări adresate în scris preşedintelui comisiei de concurs.

 Documentele depuse la dosarul de concurs în original se înapoiază candidaţilor declaraţi "respins", la solicitarea scrisă a acestora.


* ANUNŢ organizare concurs în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante: farmacist șef serviciu, referent, muncitor calificat (brutar), muncitor necalificat, îngrijitor.

Sari la conținut