Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Anunț organizare concurs în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante: medic, medic-recuperare medicală, asistent medical, infirmieră, îngrijitoare, îngrijitor, psiholog, asistent social, educator S, administrator, referent

27 Apr 2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 publică la data de 27 APRILIE 2023 ANUNŢUL privind organizarea concursului în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante, conform ANEXEI, conținând următoarele aspecte:


 •  Numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare;
 •  Dosarul de concurs, probele de concurs, alte informaţii în legătură cu concursul;
 •  Dispoziția Nr.2935/25.04.2023- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea ocupării unor posturi vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;


 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunţul se publică la sediul instituţiei și pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro.


ANEXA

numărul posturilor, denumirea posturilor, nivelul posturilor scoase la concurs, structurile în cadrul cărora se află acestea, precum și perioada și durata timpului de lucru, documentele necesare înscrierii, condițiile generale și condițiile specifice, bibliografia şi tematica

 

POSTURILE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS:

 

Medic – 2 posturi

Medic recuperare medicală – 1 post

Asistent medical – 3 posturi

Infirmieră – 23 posturi

Îngrijitoare – 4 posturi

Îngrijitor – 4 posturi

Psiholog – 1 post

Asistent social – 2 posturi

Educator S – 1 post

Administrator – 1 post

Referent  - 2 posturi

Muncitor calificat (bucătar) – 3 posturi

Muncitor necalificat (ajutor bucătar) – 1 post

Supraveghetor de noapte 2 posturi

 

CONDIŢII DE OCUPARE

 Pentru ocuparea posturilor vacante, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice de ocupare, după cum urmează:

 

Condiţiile generale:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile generale prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 1.  are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2.  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3.  are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5.  îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6.   nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7.  nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8.  nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice:

 

CENTRUL DE ZI DE SOCIALIZARE ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER SENIOR EXPERT

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

DURATA POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

Psiholog

 

S

execuție

nedeterminată

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absovite cu diplomă de licență sau echivalentă – specialitatea psihologie

Aviz de liberă practică valabil eliberat de Colegiul Psihologilor

Asigură activitatea de psiholog la Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber Senior Expert și la punctele de lucru, prin deplasare la: Bunicii Comunității, Central Club, Senior Parc, amplasate în comunitatea Sectorului 1

1

2.

Asistent social

S

execuție

nedeterminată

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absovite cu diplomă de licență sau echivalentă – specialitatea asistență socială

Aviz de liberă practică valabil eliberat de Colegiul Asistenților Sociali

Asigură consilierea socială privind accesarea serviciilor sociale și activitățile centrului de zi;

Asigură consilierea informațională și suport privind accesarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice de la nivelul direcției;

Realizează evaluarea/reevaluarea nevoilor sociale în cadrul centrului în colaborare cu echipa de specialiști;

 

1

 

3.

Referent

 

M

execuție

nedeterminată

Absolvent 12 clase cu diploma de bacalaureat

Asigurarea serviciilor administrative

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Psiholog

1.Ordinul nr. 29/2019, pentru aprobarea Standardelor specifice minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice – Anexa 6 (Standarde minime de calitate pentru servicii sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale, Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber ( tip club), cod 8810 CZ-V-II;

2.Legii nr.17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

4.”Psihologia îmbătrânirii”, autor Fontaine Roger, Editura Polirom, Iași, 2008.

5.”Psihologia vârstelor”, autori Emil Verza, F. E. Verza, cap. XI ( Perioada vârstei adulte), cap. XII (     Perioada vârstei  a treia), Editura Pro Humanitate București 2000.

6.”Introducere în Psihodiagnostic”, autor prof. univ. dr. Ursula Șchiopu, cap. X ( Personalitatea și diagnosticarea ei), cap. XI ( Testele de sociabilitate), Editura Fundație Humanitas, 2002.

 

Asistent social

 1. Ordinul nr. 29/2019, pentru aprobarea Standardelor specifice minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice – Anexa 6 (Standarde minime de calitate pentru servicii sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale, Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber ( tip club), cod 8810 CZ-V-II;
 2. Legii nr.17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Legea nr.19/2018;
 3. Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea nr.797/2017 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

 

Referent

 1. Ordinul nr. 29/2019, pentru aprobarea Standardelor specifice minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice – Anexa 6 (Standarde minime de calitate pentru servicii sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale, Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber ( tip club), cod 8810 CZ-V-II;
 2. Legii nr.17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare.

 

 CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI MILCOV

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

DURATA POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

Medic

 

S

execuție

nedeterminată

Studii universitare de lungă durată – Facultatea de Medicină, medicină generală

Aviz de liberă practică valabil

Acordarea serviciilor medicale  conform competențelor ce îi revin

1

2.

Medic recuperare medicală

S

execuție

nedeterminată

Studii universitare de lungă durată – Facultatea de Medicină absolvite cu diplomă de licență și certificat de medic specialist în specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie Aviz de liberă practică valabil

Acordarea serviciilor medicale  conform competențelor ce îi revin

1

3.

Infirmieră

 

G

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase

Acordă îngrijirile zilnice beneficiarilor, menţinând un mediu relaxant şi stimulativ

1

4.

Muncitor calificat (bucătar)

G

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase și curs de calificare în meseria de bucătar

Prepararea meselor pentru beneficiarii centrului, respectarea circuitului alimentar

1

5.

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

G

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase

participă la activitățile derulate în bucătaria centrului

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Medic

Medic recuperare medical

Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cxu modificările și completările ulterioare;

 •       Hotărâre  Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor -cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal – Anexa 1;
 • Legea Nr.292/2011, legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Legea  Nr. 221 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007.
 • Medicină internă- Editura Medicală Ediția a II- a 2002 sub redactia L. Gherasim- Vol. I Bolile Aparatului Respirator;
 • Medicină internă- Editura Medicală Ediția a II- a 2002 sub redactia L. Gherasim- Vol. III Bolile Digestive, Hepatice, Pancreatice;
 • Compendiu de Neurologie – Ed. 100+1- GRAMAR, Bucuresti-1997 – Cezar Ionel.

Infirmieră

Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziţie de angajator

 

 CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI BRĂDUȚ

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

DURATA POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

Asistent medical

PL

execuție

determinată, până la data de 08.03.2024

Absolvent al școlii postliceale cu specializare asistent medical generalist

Aviz de liberă practică valabil eliberat de OAMMR

Acordarea asistenței medicale  conform competențelor ce îi revin

1

2.

Infirmieră

 

G

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase

Acordă îngrijirile zilnice beneficiarilor, menţinând un mediu relaxant şi stimulativ

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

Infirmieră : Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziţie de angajator

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI SF. ELENA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

DURATA POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

Asistent medical

 

PL

execuție

nedeterminată

Absolvent al școlii postliceale cu specializare asistent medical generalist

Aviz de liberă practică valabil eliberat de OAMMR

Acordarea asistenței medicale  conform competențelor ce îi revin

1

2.

Infirmieră

 

G

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase

Acordă îngrijirile zilnice beneficiarilor, menţinând un mediu relaxant şi stimulativ

3

3.

Îngrijitoare

 

G

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase

Asigură servicii de igienă și îngrijire

2

 BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

Infirmieră : Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziţie de angajator

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI SF. VASILE

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

DURATA POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

Medic

 

S

execuție

nedeterminată

Studii universitare de lungă durată – Facultatea de Medicină, medicină generală

Aviz de liberă practică valabil

Acordarea serviciilor medicale conform competențelor postului

1

2.

Administrator

 

M

execuție

nedeterminată

Absolvent 12 clase cu diploma de bacalaureat

Asigurarea serviciilor administrative

1

3.

Infirmieră

 

G

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase

Acordă îngrijirile zilnice beneficiarilor, menţinând un mediu relaxant şi stimulativ

4

4.

Îngrijitoare

 

G

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase

Asigură servicii de igienă și îngrijire

2

BIBLIOGRAFIE:

Medic

 • Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea  nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor -cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal – Anexa 1;
 • Legea nr.292/2011, legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea  nr. 221 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007.
 •  Medicină internă- Editura Medicală Ediția a II- a 2002 sub redactia L. Gherasim- Vol. I Bolile Aparatului Respirator;
 •  Medicină internă- Editura Medicală Ediția a II- a 2002 sub redactia L. Gherasim- Vol. III Bolile Digestive, Hepatice, Pancreatice;
 •  Compendiu de Neurologie – Ed. 100+1- GRAMAR, Bucuresti-1997 – Cezar Ionel.

Administrator

 • Legea Nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin Nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

 Infirmieră: Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziţie de angajator

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII  STRĂULEȘTI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

DURATA POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

Asistent medical

 

PL

execuție

nedeterminată

Absolvent al școlii postliceale cu specializare asistent medical generalist

Aviz de liberă practică valabil eliberat de OAMMR

Acordarea asistenței medicale  conform competențelor ce îi revin

1

2.

Infirmieră

 

G

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase

Acordă îngrijirile zilnice beneficiarilor, menţinând un mediu relaxant şi stimulativ

5

3.

Muncitor calificat (bucătar)

G

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase și curs de calificare în meseria de bucătar

Prepararea meselor pentru beneficiarii centrului, respectarea circuitului alimentar

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

Infirmieră : Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziţie de angajator

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII  ODĂI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

DURATA POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

Căminul pentru Persoane Vârstnice CPV

1

Infirmieră

 

G

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase

Acordă îngrijirile zilnice beneficiarilor, menţinând un mediu relaxant şi stimulativ

6

Biroul Deservire

2

Referent

 

M

execuție

nedeterminată

Absolvent 12 clase cu diploma de bacalaureat

Asigura curatenia in complex, incalzirea si iluminatul cladirilor cat si curatenia exterioara, zilnic, cu ajutorul personalului angajat in acest scop

1

3

Îngrijitor

G

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase

Activități de curățenie și igienizare

4

4

Muncitor calificat (bucătar)

G

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase și curs de calificare în meseria de bucătar

Prepararea meselor pentru beneficiarii centrului, respectarea circuitului alimentar

1

Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost CUPFA

4

Infirmieră

 

G

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase

Acordă îngrijirile zilnice beneficiarilor, menţinând un mediu relaxant şi stimulativ

3

5

Supraveghetor noapte

G

execuție

nedeterminată

Studii generale, minim 8 clase

asigura permanent supravegherea si securitatea beneficiarilor

2

 BIBLIOGRAFIE:

Referent

 •  Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Ordin nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

 Infirmieră

Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziţie de angajator

 

 CENTRUL DE ZI ALTERNATIVA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

DURATA POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

Educator

 

S

execuție

nedeterminată

Absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, specializarea psihologie, asistență socială, sociologie, pedagogie, pedagogie specială, sau studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, urmate de studii postuniversitare – program de studii psihopedagogice de certificare pentru profesia didactică – Nivelul I.

ajuta la mobilizarea beneficiarilor, identifica si planifică activităţi de îngrijire curentă şi specifică fiecărui beneficiar pentru îmbaiere, la servirea mesei, la toaleta, la realizarea igienei personale

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Educator

1.EDUCATIE PENTRU INTEGRARE SOCIALA - Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale

2. Ce trebuie sa stie fiecare educator din educatia speciala (etica, standarde si repere pentru educatorii din educatia speciala) lucrare tradusa si publicata de catre Fundatia de Abilitare “ Speranta” Timisoara cu sprijinul financiar al Open Society Institute Mental Health Initiative.

3.Pe drumul spre educatia incluziva in Romania - de Traian Vrasmas si Ecaterina Vrasmas

4. Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 5.Legea 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

6. E. Verza, U. Schiopu, Psihologia varstelor , Bucuresti, EDP, 1981

 

CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI “UN PAS ÎMPREUNĂ”

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

DURATA POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

Asistent social

S

execuție

nedeterminată

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absovite cu diplomă de licență sau echivalentă – specialitatea asistență socială

Aviz de liberă practică valabil eliberat de Colegiul Asistenților Sociali

Asigurarea serviciilor de asistenţă socială beneficiarilor cu probleme de sănătate mintală.

Completarea planurilor de interventie la 3 luni, anchete sociale

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Asistent social

1. Ordinul nr.82/2019, publicat in Monitorul Oficial 100 bis din 8 februarie 2019, privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități – Anexa 6;

2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 NOTĂ:

 Cu privire la vechimea în specialitatea studiilor necesare: nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupări postului;

încadrarea pe gradul corespunzător vechimii în specialitatea studiilor necesare ocupării postului/vechimii în muncă, se face potrivit prevederilor legale care reglementează efectuarea stagiului pentru absolvenţii învăţământului superior, coroborate cu dispoziţia Primarului Sectorului 1 prin care se aprobă criteriile proprii de selecţie, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 Pentru candidaţii care cumulează pensie cu salariul, angajarea se face pe durată determinată: vezi extras Legea nr. 53/2003-Codul muncii: prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.... Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:... g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul.

 

DOSARUL DE CONCURS, PROBELE DE CONCURS,

ALTE INFORMAŢII ÎN LEGĂTURĂ CU CONCURSUL

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

    a) formular de înscriere la concurs, pus la dispoziție de organizatorul concursului de angajare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

    c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

    d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

    e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului prevăzut de HGR 1336/2022;

    f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, conținând în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

    h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

    i) curriculum vitae, model comun european.

    Copiile de pe actele prevăzute la alin. lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la lit. g) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

    Documentul prevăzut la alin. lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

    Documentul prevăzut la alin. lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

 

TIPUL PROBELOR DE CONCURS

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante constă în 3 etape succesive, astfel:

            Selecţia dosarelor

            Proba scrisă/proba practică

            Interviul

PROBA SCRISĂ

Constă în redactarea unei lucrări şi/sau rezolvarea unor teste grilă

INTERVIU

Constă în testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor

PROBA PRACTICĂ

Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului

Medic

Medic

 

Medic recuperare

Medic recuperare

 

Asistent medical

Asistent medical

 

Infirmieră

Infirmieră

 

Psiholog

Psiholog

 

Asistent social

Asistent social

 

Educator S

Educator S

 

Administrator

Administrator

 

Referent

Referent

 

 

Îngrijitoare

Îngrijitoare

 

Îngrijitor

Îngrijitor

 

Muncitor calificat (bucătar)

Muncitor calificat (bucătar)

 

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

 

Supraveghetor de noapte

Supraveghetor de noapte

 DATA LIMITĂ, ORA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSAREEL CONCURS, LOCUL DE DEPUNERE, PERSOANELE ŞI DATELE DE CONTACT:

          Pentru participarea la concurs, dosarele se pot depune la sediul instituţiei din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, etaj II, pînă la data de 11 MAI 2023, inclusiv, între orele 0900 şi 1500 de luni până joi şi vineri între orele 0900 - 1300, la secretarul comisiei de concurs, doamna Ilina Magdalena, tel: 021.222.37.67.

 

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII PROBELOR

 

Concursul se desfăşoară la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, după cum urmează:

SELECŢIA DOSARELOR: maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

PROBA SCRISĂ: 24.05.2023, începând cu ora 900

PROBA PRACTICĂ: 24.05.2023, începând cu ora 1300

INTERVIUL: se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă şi/sau practică, după caz.

 Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv selecţia dosarelor, se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării concursului:

    a) concursul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare;

    b) concursul se anulează dacă termenul prevăzut la litera a) nu poate fi respectat.

 În situaţia constatării necesităţii suspendării/anulării/amânării/reluării concursului, D.G.A.S.P.C. Sector 1 are obligaţia:

    a) anunţării, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfăşurarea concursului;

    b) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.

În situaţia reluării procedurii de concurs candidaţii au posibilitatea de a înlocui, până la data stabilită pentru prima probă, documentele depuse iniţial la dosarul de concurs, a căror valabilitate a încetat.

În situaţia în care concursul se anulează candidaţii pot retrage documentele depuse la dosarul de concurs în original, în baza unei solicitări adresate în scris preşedintelui comisiei de concurs.

 Documentele depuse la dosarul de concurs în original se înapoiază candidaţilor declaraţi "respins", la solicitarea scrisă a acestora.

 

Anunț organizare concurs în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante: medic, medic-recuperare medicală, asistent medical, infirmieră, îngrijitoare, îngrijitor, psiholog, asistent social, educator S, administrator, referent

Sari la conținut