Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Anunț privind angajarea de personal contractual, fără concurs, pentru o durată determinată de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii anuale care nu poate fi mai mare de 3 ani

20 Apr 2022

În conformitate cu prevederilor art. I, punctul 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 20/2022 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum stabilirea unor măsuri de sprijin si asistentă umanitară, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, publică

 

ANUNȚUL

privind angajarea de personal contractual, fără concurs, pentru o durată determinată de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii anuale care nu poate fi mai mare de 3 ani, după cum urmează:

 

CONDIȚII DE OCUPARE:

Pentru ocuparea postului vacant de educator, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice de ocupare, după cum urmează:

Condiţiile generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

Nr. Crt

Locație

Denumire post

Studii/Conditii

Posturi

Natura

Contractului

1

Casa Sf. Ștefan

EDUCATOR

- absolvent studii medii, cu diplomă de bacalaureat;

- vorbitor limbă rusă/ucraineană

1

determinată

(12 luni cu posibilitatea prelungirii anuale până la 3 ani)

Dosarul va contine:

 • cererea de înscriere – Anexa 1
 • declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal - Anexa 2
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de căsătorie,
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – Anexa 3
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Notă: Adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 Actele vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Candidatii vor depune dosarele la sediul D.G.A.S.PC. Sector 1, din Bld. Mareșal Averescu, nr.17, sector 1, la Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane, în perioada 20.04.2022-29.04.2022 inclusiv.

Dosarele se vor depune în intervalul orar 09.00-15.00 de luni până joi și vineri în intervalul orar 09.00-13.00.

Precizări suplimentare:

În termen de maxim două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Rezultatele selecției dosarelor candidaților se vor afișa la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 1 și pe pagina de internet a instituției.

Candidații vor susține un interviu care va fi stabilit la o data ulterioară.

În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp și certificatul de integritate comportamentală, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului individual de muncă. Contractul individual de muncă se încheie pe o perioadă determinată de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii anuale până la 3 ani, în funcție de necesități.

 

Anexe:

Anexa 1 la concurs

Anexa 2 la concurs

Anexa 3 la concurs

Sari la conținut