Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Noutăți

Anunț privind disponibilitatea a 32 de locuri disponibile la Centrul de Zi Sf. Andrei

20 May 2021
Copii

Anunț privind disponibilitatea a 32 de locuri disponibile la Centrul de Zi Sf. Andrei


 Având în vedere disponibilitatea a 32 de locuri disponibile la Centrul de Zi ”Sfântul Andrei”, Primăria Sector 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială Sector 1, anunță organizarea unei sesiuni de înscriere, în perioada: 24.05.2021 – 04.06.2021 .

Precizăm că la această sesiune de înscriere pot participa atât părinții care au domiciliul legal pe raza Sectorului 1, cât și părinții care au domiciliul legal pe raza Sectorului 6 și locuiesc în proximitatea Centrului de Zi Sf. Andrei, conform Procedurilor Operaționale privind înscrierea copiilor la centrele de zi tip creșă ai căror părinți achită contribuția lunară de hrană și conform colaborării încheiate între DGASPC Sector 1 și DGASPC Sector 6.  

Părinții vor prezenta actele necesare completării fișei care conține criteriile de departajare a cererilor. 

           Începând cu anul 2019, în cadrul Centrului de Zi  ”Sfântul.Andrei ”, se implementează sistemul de educaţie danez, în scopul reformării educaţiei timpurii, punând bazele unei noi abordări educaţionale, exprimată prin noi  atitudini şi comportamente faţă de copil, noi valori şi un mediu educaţional mai prietenos. 

Beneficiarii serviciului social:

- copiii cu vârsta cuprinsă între 10 luni și maxim 3 ani;

- copiii proveniți din familii aflate în dificultate (probleme financiare, părinți unici, probleme de sănătate), aflaţi în situaţii de risc de separare de familia lor;

- copiii mamelor din centrele maternale, care sunt încadrate în muncă;

  Program de funcționare:

 - de luni până vineri, între orele 07:00-18:00;

 - pe  perioada stării de alertă, de luni pănă vineri între 07:00 -17:00;

   Activităţi de bază  prin care Centrul de Zi ”Sfântul.Andrei ”, îşi îndeplineşte misiunea:

 • asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între10 luni şi maxim 3 ani;
 • asigură activităţi menite să dezvolte la copii deprinderi fiziologice şi de conduită civilizată pentru o dezvoltare armonioasă;
 • asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare, înțelegere și particularităţilor copiilor cu vârste cuprinse intre 10 luni si maxim 3 ani, prin  personalul specializat angajat;
 • asigură activităţi de recreere şi socializare;
 • asigură supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor,
 • acordă prim-ajutor și îngrijire medicală necesară în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către  părinte sau al internării acestuia intr-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat ;
 • asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat;
 • asigură menţinerea unei stări igienico-sanitare corespunzătoare a spațiilor, pentru desfăşurarea activtăţilor în condiţii optime;
 • colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa și realizează o relație de parteneriat activ cu aceștia, în respectarea interesului copilului;
 • asigură consiliere și sprijin pentru parinţii/reprezentanții legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat;
 • contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în acest sens;
 • întocmește  programul zilnic al copiilor ţinând cont de vârsta, nevoile, nivelul de cunoaştere .

Acte necesare înscrierii copiilor la centrul de zi Sf. Andrei

 • Cerere de înscriere 
 • Fișă - criterii de departajare pentru înscrierea la centrele de zi de tip creșă (obínuta de la sediul institutiei). 
 • Copie certificat de naștere al copilului 
 • Copie acte de identitate părinți/reprezentanți legali, copii după certificatele de naștere ale fraților minori și, după caz, copie hotărâre/sentință de plasament sau încredințare în vederea adopției, 
 • Copie certificat de căsătorie (dacă e cazul), 
 • Copie certificat de deces/sentință de divorț definitivă și irevocabilă pentru părintele unic, 
 • Copie act doveditor după suspendarea raportului de muncă (decizie) - în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creștere copil este necesară decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București  
 • Acte privind venitul net realizat de către membrii familiei pe luna anterioară depunerii actelor - documente eliberate de angajator, de organele fiscale, autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor. 
 • Adeverință de salariat pentru ambii părinți/părinte unic eliberată de angajator din care să reiasă calitatea de angajat.  

   Criterii de admitere: 
 • Domiciliul pe raza Sectorului 1/ Sectorului 6.  
 • Punctajul obtinut în urma analizării cererilor pe baza criteriilor menționate mai jos în ordine descrescătoare (de la cel mai mare punctaj la cel mai mic), astfel: 
 • Domiciliul stabil București, Sector 1/Sector 6 un părinte/reprezentant legal – 5 puncte 
 • Domiciliul stabil București, Sector 1/Sector 6 ambii părinți/reprezentanți legali –  10 puncte 
 • Domiciliul stabil București, Sector 1/Sector 6 părinte unic/reprezentat legal – 10 puncte 
 • Copilul pentru care se solicită înscrierea are deja frați/surori înscriși la centrul de zi – 5 puncte 
 • Venitul net pe membru de familie până la 1346 lei – 10 puncte 
 • Venitul net pe membru de familie între 1347 lei – 3372 lei  – 5 puncte 
 • Venitul net pe membru de familie peste 3372 lei – 2 puncte. 
 • Copiii proveniți din familii monoparentale au prioritate la înscriere,
 • La momentul intrării în colectivitate a copilului ambii părinți/reprezentanți legali sau unicul întreținător al copilului trebuie să fie activi pe piaţa muncii.  Părintele/reprezentantul legal care se află în creștere copil are obligația ca în termen de 30 de zile de la intrarea copilului în colectivitate, să își reia activitatea profesională. După expirarea termenului de 30 de zile dacă părintele/reprezentantul legal nu prezintă dovada reluării activității profesionale locul obținut la centrul de zi de tip creșă se va vacanta. 
 • În cazul în care în urma analizării dosarelor depuse pentru înscrierea copiilor la centru de zi de tip creșă se constata faptul că există dosare cu același punctaj se va lua în considerare ordinea depunerii cererilor înregistrate la registratura DGASPC Sector 1.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie, situat în Bulerdul Mareșal Averescu, nr.17, corpul H, sector 1, telefon 021.223.41.95. 
Sari la conținut