Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNȚ privind organizarea a examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

26 Nov 2021

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 organizează în data de 05 ianuarie 2022, începând cu ora 1000, proba scrisă, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul instituției.

 În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii, prevăzute de art. 479 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puţin trei ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale, în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

 Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada 26.11.2021 – 15.12.2021, de luni până joi în intervalul orar 900 - 1430, vineri în intervalul orar 0900 – 1300, și conține în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere (pus la dispoziție de către secretarul de concurs);
 • copie după carnetul de muncă sau adeverință eliberată de Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 • adeverință eliberată de comportamentul de Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disiciplinară, care să nu fi fost radiată.

Examentul de promovare va consta în trei etape: selecția dosarelor, probă scrisă de verificare a cunoștințelor și interviu.

Compartimentele în cadrul cărora se organizează examenul și Bibliografia:

 Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane:

 • Constituția României, republicată;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificări și completări, Titlul II-Contractul individual de muncă, Capitolele I, II, III, IV, V –Secțiunea1, VI, Titlul III;
 • Hotărârea Guvernului nr. 905/2007 privind registrul general de evidență a salariațiilor, art. 1 – 4.

 

Biroul Juridic Contencios (pentru funcția publică de execuție de consilier):

 • Constituția României, republicată;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;
 • Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției republicată cu modificări și completări;
 • Legea nr. 292/2011 Legea asistenție sociale, cu modificări și completări;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare.

 

Biroul Juridic Contencios (pentru funcția publică de execuție de consilier juridic):

 • Constituția României, republicată;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul de procedură civilă – Cartea a-II-a, Titlul I – Procedura ]n fa’a primei instan’e, Titlul II – Procedura în căile de atac, precum și Cartea a –V-a – Despre executarea silită;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;
 • Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției republicată cu modificări și completări;
 • Legea nr. 292/2011 Legea asistenție sociale, cu modificări și completări;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificări și completări;
 • Legea nr. 448/20006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare.

 

Serviciul Corp Control, Managementul Calității Serviciilor Sociale, HACCP:

 • Constituția României, republicată;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 • Ordinul nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a studiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice.

 

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială:

 • Constituția României, republicată;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;

 

Serviciul Secretariat Comisii:

 • Constituția României, republicată;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;
 • Hotărârea de Guvern nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;
 • Hotărârea de Guvern nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap , cu modificările și compăletările ulterioare.

Serviciul Violență asupra Copilului:

 • Constituția României, republicată;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;
 • Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
 • Ordonanța de urgență nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative.

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie și Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități:

 • Constituția României, republicată,
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări.

 Serviciul Rezidențial Adulți:

 • Constituția României, republicată,
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal – Anexa I, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificări și completări;
 • Legea nr. 448/20006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul III: Servicii și prestații sociale: Secțiunea 1: Servicii sociale, Secțiunea 4: Centre pentru persoanele adulte cu handicap, Secțiunea 5: Prestații sociale pentru persoanele cu handicap, Art. 58 alin. (6);
 • Ordin nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pnetru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificulte, precum serviciilor acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;
 • Ordin nr. 1218/2019 pentru aprobarea Standardelor specific minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecția persoanelor adulte cu dizabilități;

 

Biroul Evidență Locuințe Sociale:

 • Constituția României, republicată;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuințelor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

 

Anexă la Dispoziția nr.8345/ 25.11.2021.

Sari la conținut