Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Anunț privind organizarea a examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie

1 Nov 2023

Anunț privind organizarea a examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 organizează în data de 05 decembrie 2023, începând cu ora 1000, proba scrisă, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul instituției.

În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii, prevăzute de art. 479 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puţin trei ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale, în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

 Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada 01.11.2023 – 20.11.2023, de luni până vineri în intervalul orar 900 - 1430, și conține în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere (pus la dispoziție de către secretarul de concurs);
 • copie după carnetul de muncă sau adeverință eliberată de Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 • adeverință eliberată de comportamentul de Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disiciplinară, care să nu fi fost radiată.

Examentul de promovare va consta în trei etape: selecția dosarelor, probă scrisă de verificare a cunoștințelor și interviu.

     Compartimentele în cadrul cărora se organizează examenul, bibliografia și tematica:

 Biroul Juridic Contencios:

·    Constituția României, republicată, cu tematica: Titlul II, Capitolul II – Drepturile, libertăţile și îndatoririle fundamentale;

·     Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul I – Principii şi definiţii;

·   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Partea a VI-a Titlul I- Dispoziţii generale, Titlul II- Statutul funcţionarilor publici;

·     Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Capitolul IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;

·       Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu tematica: CARTEA a II- a, TITLUL I -SECŢIUNEA a 2-a Cererea de chemare în judecată -SECŢIUNEA a 3-a Întâmpinarea, TITLUL II - CAPITOLUL II –Apelul, CAPITOLUL III- SECŢIUNEA 1- Recursul

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu tematica: Capitolul III - Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi, Capitolul IV - Protecţia copiilor solicitanţi de azil şi protecţia copiilor în caz de conflict armat, Capitolul V - Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal, Capitolul VI - Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă, Capitolul X - Reguli speciale de procedură;
 • Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, cu tematica: Capitolul III - SECŢIUNEA a 2 -a Deschiderea procedurii adopţiei, SECŢIUNEA a 4 -a Încredinţarea în vederea adopţiei, SECŢIUNEA a 5 - a Încuviinţarea adopţiei
 • Legea nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale, cu tematica: CAPITOLUL II - SECŢIUNEA a 2 –a - Categorii de beneficii de asistenţă socială, CAPITOLUL III - SECŢIUNEA a 2 – a - Beneficiarii şi furnizorii de servicii sociale;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu tematica: CAPITOLUL III - SECŢIUNEA 1 Servicii sociale, SECŢIUNEA a 5 -a Prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap.

 Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială:

 • Constituţia României, republicată, cu tematica: Titlul II, Capitolul II – Drepturile, libertăţile și îndatoririle fundamentale;
 • Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul I – Principii şi definiţii;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Capitolul IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici;

·     Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări, cu tematica: Capitolul II, Capitolul III – Secțiunea 1, 2, 3, 4;


 Compartimentul Audit Public Intern

 • Constituţia României, republicată, cu tematica: Titlul II, Capitolul II – Drepturile, libertăţile și îndatoririle fundamentale;
 • Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul I – Principii şi definiţii;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Capitolul IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Organizarea activităţii de audit public intern: Capitolul II - Desfăşurarea auditului public intern, Capitolul III - Cadrul general de competenţe profesionale ale auditorilor interni în sectorul public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu tematica: Aplicarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern – Partea I, Cap. II;

·    Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, cu tematica: Obiectivele Controlului Intern Managerial - Anexa 1, II punct 6; Aplicarea standardului de audit public intern – Standardul 16 – Auditul intern;

·     Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, cu tematica: Capitolul I - Principii fundamentale; Capitolul III - Reguli de conduită;

·     Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Capitolul II - Organizarea şi conducerea contabilităţii, Capitolul IV - Situaţii financiare;

·     Hotararea 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Anexa 1- REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

  Serviciul Violență asupra Copilului:

 • Constituţia României, republicată, cu tematica: Titlul II, Capitolul II – Drepturile, libertăţile și îndatoririle fundamentale;
 • Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul I – Principii şi definiţii;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Capitolul IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;

·   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici;Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;

·    Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, cu tematica: actul normativ integral;

·         Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări, cu tematica: actul normativ integral;


 Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie și Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități:


 • Constituţia României, republicată, cu tematica: Titlul II, Capitolul II – Drepturile, libertăţile și îndatoririle fundamentale;
 • Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul I – Principii şi definiţii;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Capitolul IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;

·  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici;

·        Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări, cu tematica: Capitolul III – Secțiunea I, II și III.

 Biroul Alocații:

 • Constituţia României, republicată, cu tematica: Titlul II, Capitolul II – Drepturile, libertăţile și îndatoririle fundamentale;
 • Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul I – Principii şi definiţii;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Capitolul IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: actul normativ integral;
 • Hotărârea nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: actul normativ integral;
 • Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: actul normativ integral.

 Serviciul Prestații Persoane cu Handicap:

 • Constituţia României, republicată, cu tematica: Titlul II, Capitolul II – Drepturile și libertăţile fundamentale;
 • Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Secțiunea a IV a Libertatea de circulație, dreptul la libera alegere a domiciliului și accesul în locurile publice;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile persoanlului contractual din administrația publică și evidența persoanlului plătit din fonduri publice;
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu tematica: Capitolul II - Sistemul de beneficii de asistenţă socială - SECŢIUNEA 1 Definirea şi clasificarea beneficiilor de asistenţă socială;

·       Legea nr. 448/20006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Secţiunea a 5 - a Prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap;

 

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav:

 • Constituţia României, republicată, cu tematica: Titlul II, Capitolul II – Drepturile și libertăţile fundamentale;
 • Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Secțiunea a IV a Libertatea de circulație, dreptul la libera alegere a domiciliului și accesul în locurile publice;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile persoanlului contractual din administrația publică și evidența persoanlului plătit din fonduri publice;
 • Hotararea 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Anexa 1- REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu tematica: Capitolul III Sistemul de servicii sociale (art. 27-52);
 • Legea nr. 448/20006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Secțiunea a 2 a Asistentul personal;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu tematica: Secțiunea a 2 a Asistentul personal.

 Serviciul Rezidențial Adulți:

·       Constituția României, republicată,

·     Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·      Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

·    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați,   republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·     Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal – Anexa I, cu modificările și completările ulterioare;

·       Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

·   Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificări și completări;

·      Legea nr. 448/20006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul III: Servicii și prestații sociale: Secțiunea 1: Servicii sociale, Secțiunea 4: Centre pentru persoanele adulte cu handicap, Secțiunea 5: Prestații sociale pentru persoanele cu handicap, Art. 58 alin. (6);

 • Ordin nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pnetru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificulte, precum serviciilor acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;
 • Ordin nr. 1218/2019 pentru aprobarea Standardelor specific minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecția persoanelor adulte cu dizabilități;

 Biroul Relații Interetnice:

 • Constituţia României, republicată, cu tematica: Titlul II, Capitolul II – Drepturile, libertăţile și îndatoririle fundamentale;
 • Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul I – Principii şi definiţii;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Capitolul IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu tematica: actul administrativ în integralitate;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu tematica: actul administrativ în integralitate.

 Biroul Evidență Locuințe Sociale:

 • Constituţia României, republicată, cu tematica: Principii generale;
 • Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul I – Principii şi definiţii;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici;

·  Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul I--Dispoziții generale, Capitolul V - Locuința socială;

 • Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuințelor, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul III - Închirierea locuinţelor;

·   Hotararea 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Anexa 1- REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Serviciul Contabilitate Buget:

 • Constituţia României, republicată, cu tematica: Titlul II, Capitolul II – Drepturile, libertăţile și îndatoririle fundamentale;
 • Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul I – Principii şi definiţii;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Capitolul IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu tematica: Veniturile și cheltuielile bugetare, Principii și reguli bugetare, Categorii de ordonatori de credite, Conținutul și sturctura bugetelor, Principii în execuția bugetară, Contul annual de execuție, Finanțarea instituțiilor publice.

 Biroul Contabilitatea Patrimoniului:

 • Constituţia României, republicată, cu tematica: Titlul II, Capitolul II – Drepturile, libertăţile și îndatoririle fundamentale;
 • Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul I – Principii şi definiţii;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Capitolul IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aporbarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu tematica: Inventarierea anuală, Cazuri când este solicitată inventarierea patrimoniului, Măsuri pentru crearea condițiilor corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere, Procesul verbal privind rezultatele inventarierii, Listele de inventariere.

 

 

 

 

Sari la conținut