Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNȚ privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante

14 Jul 2022

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) teza I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

cu sediul în București, Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 17, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante, după cum urmează:

Nr. crt.

Compartiment/Serviciu/Birou

Tip post

ID POST

Număr posturi

1

Biroul Juridic, Contencios

Consilier juridic clasa I grad profesional debutant,

402982

1

DATE CONCURS:

a)     publicare anunț concurs pe pagina de internet a insituției organizatoare și pe site-ul Agenției Naționale a Funționarilor Publici: 14 iulie 2022;

b)     perioada de înscriere: 14.07.2022 – 02.08.2022;

c)      proba scrisă a concursului: 16.08.2022;

d)     proba interviu a concursului: se va anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

     Concursul se desfășoară la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din București, Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 17.

LOCUL ȘI TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARELOR:

     Dosarele se depun la sediul instituției organizatoare din București, Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 17 – Pavilion F etaj 2, în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului pe pagina de internet a acesteia, cu respectarea cel puțin a următoarelor reguli:

Intervalul orar în care se pot depune dosarele:

Luni-joi: 10:00-14:00

Vineri: 09:00-12:00.

Persoana de contact:

Ilina Magdalena, consilier în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane.

Tel: 021.222. 37.67

Fax: 021.222.37.67

E-mail: resurse.umane@dgaspc-sectorul1.ro.

Anexa nr. 1  


CONDIȚII GENERALE DE OCUPARE:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

c) au vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) au capacitate deplină de exerciţiu;

e) sunt apți din puct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică;

f) îndeplinesc condiţiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

g) îndeplinesc condiţiile specific, conform fișei postului,  pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu au fost condamnați pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitive, în condițiile legii;

j) nu au fost destituiți dintr-o funcție publică sau nu le-a fost încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu au fost lucrători ai Securității sau colaboratori ai acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic clasa I grad profesional debutant din structura Biroului Juridic, Contencios:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare drept/științe juridice;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: nu este cazul.

Funcția publică de execuție pentru care se organizează concursul de recrutare se ocupă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi și 40 ore/săptămână.

  

Anexa nr. 2   

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; Modelul orientativ al adeverinţei reprezintă anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail resurse.umane@dgaspc-sectorul1.ro.

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

Formularul de înscriere prevăzut se pune la dispoziţie candidaţilor de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.


Anexa nr. 3

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

Pentru funcția publică de execuție consilier juridic clasa I grad profesional debutant din structura Biroului Juridic, Contencios:

-          Constituția României republicată;

-       Titlul I și II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu completările ulterioare;

-      Codul de procedură civilă- Cartea a II a, Titlul I -Procedura în fața primei instanțe,T itlul II- Procedura în căile de atac

-        Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare republicată cu modificarile și completările ulterioare;

-       Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi republicată cu modificări și completări;

-   Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificări și completări;

-     Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei republicată cu modificări și completări;

-          Legea nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale   cu modificări și completări;

-      Legea nr. 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice republicată cu modificări și completări;

-      Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

-       Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

Anexa nr. 4

Principalele atribuții ale funcției publice de execuție consilier juridic clasa I grad profesional debutant din structura Biroului Juridic, Contencios:

1. primeste, verifică lucrările repartizate de superiorul ierarhic şi urmărește soluționarea acestora în termenul legal;

2. primește, verifică, înregistrează în registre dosarele repartizate spre soluționare și întocmeşte acţiuni, întâmpinări sau alte acte de procedură în termenul legal;

3. formulează răspunsuri la petițiile repartizate spre soluționare Biroului pe care le înaintează șefului Serviciului Juridic, Contencios şi Resurse Umane și Directorului General spre a fi semnate;

4. avizează actele cu caracter juridic și administrativ repartizate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

5. avizează sub aspect juridic proiectele de dispoziții emise de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

6.-întocmește contractele pentru acordarea dobânzii în temeiul prevederilor Legii nr. 448/2006;

7. verifică și avizează proiectele convențiilor de colaborare/parteneriate încheiate de D.G.A.S.P.C. Sector 1, întocmind referate pentru acordarea sau după caz, neacordarea avizului;

8. asigură reprezentarea D.G.A.S.P.C. Sector 1, a C.P.C. Sector 1  precum şi a CEPAH Sector 1 în fața instanțelor judecătorești de toate gradele, la organele de urmărire penală precum și la toate autoritățile și organele administrative cu atribuții jurisdicționale, pe baza delegației D.G.A.S.P.C. Sector 1 si a C.P.C. Sector 1;

9. apără drepturile și interesele legitime ale D.G.A.S.P.C. Sector 1 în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;

10. în condițiile legii, ale R.O.F.-ului și ale Regulamentului Intern al D.G.A.S.P.C. Sector 1, asigură consultanță, avizează actele cu caracter juridic repartizate de către șeful Serviciului Juridic, Contencios si Resurse Umane;

11. instrumentează cu maximă seriozitate dosarele și lucrările repartizate de către șeful Biroului Juridic Contencios;

12. redactează acțiunile în justiție formulate de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 și întocmește documentația necesară susținerii apărării precum și răspunsurile solicitate de instanță;

13. ține evidența strictă a dosarelor și a celorlalte lucrări repartizate spre soluționare, în registrele aflate în cadrul Biroului Juridic,Contencios;

14. urmărește finalizarea dosarelor și a lucrărilor în termenul legal și informează șeful Biroului Juridic, Contencios asupra motivelor ce au determinat depășirea termenului legal de soluționare;

15. folosește toate căile de atac permise de reglementările legale în vigoare cu privire la cauzele repartizate, și, după caz, întocmește referat pentru nepromovarea căii de atac pe care îl supune avizului  șefului Biroului Juridic Contencios, șefului Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane și aprobării Directorului General;

16. este obligat să susțină cu demnitate și competență drepturile și interesele legitime ale D.G.A.S.P.C. Sector 1 și C.P.C. Sector 1 pe care le reprezintă;

17. fundamentează sau după caz colaborează la fundamentare ș redactează Proiectele de Hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C. Sector 1 în Consiliul Local al Sectorului 1;

18. răspunde pentru respectarea termenului legal de soluționare a cauzelor și lucrărilor ce îi sunt repartizate spre soluționare;

19. se subordonează direct și răspunde solicitărilor șefului Biroului Juridic, Contencios referitoare la atribuțiile de serviciu și este obligat să respecte relațiile ierarhice;

20. îndeplinește și alte atribuții de serviciu, la solicitarea șefului Biroului  Juridic, Contencios, șefului Serviciului Juridic Contencios și Resurse Umane  şi a Directorului General;

Sari la conținut