Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice de conducere

5 Oct 2015

Subscrisa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, după cum urmează:

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului :

Data concursului: 05.11.2015, ora 10.00 proba scrisă

                                        proba interviu: data susţinerii se va anunţa odată cu rezultatele probei scrise, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

Funcţiile publice de conducere pentru care se organizează concursul:

Nr. crt.

Compartimentul

Funcţia publică

Nr. posturilor vacante

1

Biroul Juridic, Contencios

șef birou

1

2

Serviciul Rezidențial Adulți

șef serviciu

 

1

TOTAL

2

 

 

 

 

 

Condiţiile de participare la concurs:

                  

Condiţii generale de participare:

persoana interesată trebuie să îndeplinească condițiile stabilite de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2) cu modificări și completări:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

 f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

 g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

 h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

 i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Condiții speciale de participare:

pentru funcția publică de conducere șef serviciu în structura Serviciului Rezidențial Adulți:

studii universitare absolvite cu diploma de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, specializarea asistență socială, sociologie, psihologie.

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere: 2 ani.

 

BIBLIOGRAFIE concurs pentru funcția publică de conducere șef serviciu în structura Serviciului Rezidențial Adulți:

 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

Legea nr. 292/2011 Legea asistenței sociale;

Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;

Hotărârea Guvernului  nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență social și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări.

 

Condiții speciale de participare:

pentru funcția publică de conducere șef birou în structura Biroului Juridic, Contencios:

studii universitare absolvite cu diploma de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, specializarea drept, științe juridice;

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere: 2 ani.

 

BIBLIOGRAFIE concurs pentru funcția publică de conducere șef birou în structura Biroului Juridic, Contencios:

 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, r2, cu modificări și completări;

Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

Noul Cod civil

Noul Cod de procedură civilă

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;

Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificări și completări;

Legea  nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări;

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări și completări;

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și completări;

Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificări și completări;

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificări și completări;

Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificări și completări;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, cu modificări și completări.

 

Dosarele candidaţilor interesaţi se pot depune în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului, în intervalul 05.10.2015-26.10.2015, inclusiv, la sediul instituţiei organizatoare din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, etaj II, la secretarul comisiei de concurs, în intervalul orar 09:00-16:00 de luni până joi și vineri în intervalul orar 09:00-13:00 și cuprind documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, respectiv:

formular înscriere-pus la dispoziţie de instituţia organizatoare;

copie act identitate;

copie acte studii şi copie acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;

copie carnet de muncă şi pentru perioada cuprinsă între 01.01.2011 până în prezent, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului reglementat, ataşat prezentului anunţ;

certificat  cazier judiciar. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu a săvârşit fapte pedepsite de legea penală, pentru care nu a intervenit reabilitarea. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor ARE OBLIGAŢIA de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, număr, data eliberării, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătăţii;

declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

alte documente.

          Copiile documentelor solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, spre a se certifica pentru conformitate cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

 

Probele stabilite pentru concurs :

selecţia dosarelor

proba scrisă

interviul

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi la nr. de telefon: 021.222.37.67.

 

Instituţia organizatoare îşi rezervă dreptul de a opera modificări dacă circumstanţele speciale o vor impune, publicând pe site-ul instituţiei o informare acest sens.

Sari la conținut