Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ privind organizarea concursului in vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante

24 Mar 2016


Subscrisa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

26 aprilie 2016, ora 10.00 proba scrisă

proba interviu: data susţinerii se va anunţa odată cu rezultatele probei scrise, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

Funcţiile publice de execuţie pentru care se organizează concursul:

 

Nr. crt.

Compartimentul

Funcţia publică

Grad profesional

Nr. posturilor vacante

1

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare

CONSILIER CLASA I

SUPERIOR

1

PRINCIPAL

1

ASISTENT

1

DEBUTANT

1

2

Serviciul Rezidențial Adulți

CONSILIER

CLASA I

PRINCIPAL

1

DEBUTANT

2

3

Serviciul Prevenire

CONSILIER CLASA I

PRINCIPAL

2

ASISTENT

1

4

Biroul Relații Interetnice

CONSILIER CLASA I

PRINCIPAL

1

ASISTENT

1

5

Biroul Alocații

CONSILIER CLASA I

ASISTENT

1

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:

          îndeplinirea condiţiilor stabilite de art. 54 din Legea nr. 188/1999, după cum urmează:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

          b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

          c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

          d) are capacitate deplină de exerciţiu;

          e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

          f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

          g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

          h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

          i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

          j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii speciale :

pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Evaluare Complexă  a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare:

consilier clasa I grad profesional superior:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare psihologie;

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 9 ani

consilier clasa I grad profesional principal:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistență socială;

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 5 ani.

consilier clasa I grad profesional asistent:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistență socială;

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 1 an.

consilier clasa I grad profesional debutant:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistență socială, psihologie, sociologie, drept, administrație publică;

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: nu se solicită.

pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Rezidențial Adulți:

consilier clasa I grad profesional principal:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistență socială;

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 5 ani.

consilier clasa I grad profesional debutant:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistență socială, psihologie, sociologie, drept, administrație publică;

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: nu se solicită.

pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Prevenire:

consilier clasa I grad profesional principal

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistență socială;

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 5 ani.

consilier clasa I grad profesional asistent:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistență socială;

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 1 an.

pentru funcțiile publice din cadrul Biroului Relații Interetnice:

consilier clasa I grad profesional principal

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistență socială;

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 5 ani.

consilier clasa I grad profesional asistent:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistență socială;

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 1 an.

pentru funcția publică din cadrul Biroului Alocații:

consilier clasa I grad profesional asistent

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistență socială, psihologie, sociologie, drept, administrație publică;

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 1 an.

 

Dosarele candidaţilor interesaţi se pot depune în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului, în intervalul 24 martie 2016-12 aprilie 2016, inclusiv, între orele 0900 şi 1500 de luni până joi şi vineri între orele 0900 - 1200, , la sediul instituţiei organizatoare din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, etaj II, şi cuprind documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, respectiv:

formular înscriere-pus la dispoziţie de instituţia organizatoare;

copie act identitate;

copie acte studii şi copie acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;

copie carnet de muncă şi pentru perioada cuprinsă între 01.01.2011 până în prezent, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului reglementat, ataşat prezentului anunţ;

certificate cazier judiciar. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu a săvârşit fapte pedepsite de legea penală, pentru care nu a intervenit reabilitarea. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor ARE OBLIGAŢIA de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, număr, data eliberării, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătăţii;

declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

alte documente.

 

Copiile documentelor solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, spre a se certifica pentru conformitate cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

 

Probele stabilite pentru concurs:

selecţia dosarelor

proba scrisă

interviul

 

Bibliografia şi tematica:

 

 • pentru funcțiile publice consilier clasa I grad profesional debutant, consilier clasa I grad profesional asistent, consilier clasa I grad profesional principal din cadrul Serviciului Evaluare Complexă  a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare:

  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

  Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

  Legea nr. 448/2006 privind protecia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări.

 • pentru funcția publică consilier clasa I grad profesional superior  din cadrul Serviciului Evaluare Complexă  a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare:

  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

  Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

  Legea nr. 448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări;

  Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări.

 • pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Rezidențial Adulți:

  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

  Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

  Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificări și completări;

  Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări

   

 • pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Prevenire:

  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

  Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări și completări;

  pentru funcțiile publice din cadrul Biroului Relații Interetnice:

  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

  Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

  Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2015-2020, cu modificări și completări.

 • pentru funcția publică din cadrul Biroului Alocații:

  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

  Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

  Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificări și completări;

  Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificări și completări;

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificări și completări.

   

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi la nr. de telefon: 021.222.37.67.

   

  Instituţia organizatoare îşi rezervă dreptul de a opera modificări dacă circumstanţele speciale o vor impune, publicând pe site-ul instituţiei o informare acest sens.

   

   

   

  DIRECTOR GENERAL,

   

  DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

   

   

   

   

   

  Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

  Silvia Cristina Gaju

   

   

   

Sari la conținut