Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante

16 Nov 2015

Subscrisa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

Condiţiile de desfăşurare a concursului :

17 decembrie 2015, ora 10.00 proba scrisă

proba interviu: data susţinerii se va anunţa odată cu rezultatele probei scrise, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

Funcţiile publice de execuţie pentru care se organizează concursul:

Nr. crt.

Compartimentul

Funcţia publică

Grad profesional

Nr. posturilor vacante

1

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistenţă Socială şi Incluziune Socială

CONSILIER

SUPERIOR

1

2

Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale HACCP

CONSILIER

SUPERIOR

1

PRINCIPAL

1

3

Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu O.N.G.

CONSILIER

PRINCIPAL

1

ASISTENT

1

4.

Serviciul Financiar-Salarizare

CONSILIER

DEBUTANT

1

REFERENT

SUPERIOR

1

5.

Serviciul Contabilitate-Buget

CONSILIER

PRINCIPAL

1

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:

          îndeplinirea condiţiilor stabilite de art. 54 din Legea nr. 188/1999, după cum urmează:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

          b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

          c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

          d) are capacitate deplină de exerciţiu;

          e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

          f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

          g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

          h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

          i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

          j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii speciale :

pentru funcţiile publice din cadrul Serviciului Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistenţă Socială şi Incluziune Socială, Serviciului Managementul Calităţii Serviciilor Sociale HACCP, Serviciului Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu O.N.G.:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

pentru funcţiile publice din cadrul Serviciului Financiar-Salarizare şi Contabilitate-Buget:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, având specializarea ECONOMIE;

studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat-pentru funcţia publică de referent.

 

Dosarele candidaţilor interesaţi se pot depune în termen de 20 de zile de la

publicarea anunţului, în intervalul 16 noiembrie 2015- 07 decembrie 2015  inclusiv, la sediul instituţiei organizatoare din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, etaj II, în următorul interval de timp: luni-joi: 09:00-15:00, vineri: 09:00-12:00, şi cuprind documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, respectiv:

·        formular înscriere-pus la dispoziţie de instituţia organizatoare;

·        copie act identitate;

·        copie acte studii şi copie acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;

·        copie carnet de muncă şi pentru perioada cuprinsă între 01.01.2011 până în prezent, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului reglementat, ataşat prezentului anunţ;

·        certificat  cazier judiciar. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu a săvârşit fapte pedepsite de legea penală, pentru care nu a intervenit reabilitarea. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor ARE OBLIGAŢIA de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

·        adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, număr, data eliberării, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătăţii;

·        declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

·        alte documente.

 

Copiile documentelor solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, spre a se certifica pentru conformitate cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

 

Probele stabilite pentru concurs:

selecţia dosarelor

proba scrisă

interviul.

 

Bibliografia stabilită pentru concurs:

pentru funcţiile publice din cadrul Serviciului Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistenţă Socială şi Incluziune Socială:

·        Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

·        Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

·        Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări.

 

pentru funcţiile publice din cadrul Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale HACCP:

·        Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

·        Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

·        Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modific[ri şi completări;

·        Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificări şi completări;

·        Ordinul nr. 400/2015 al secretarului general al Guvernului, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;

·        Standard SR EN ISO 9001: 2008 privind Sistemul de Managementul Calităţii.

 

 

pentru funcţiile publice din cadrul Serviciului Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu O.N.G.:

·        Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

·        Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

·        Proiectul de intervenţie în asistenţă socială: de la propunerea de finanţare la proiectele individualizate de intervenţie, autor Ştefan Cojocaru, editura Polirom Iaşi 2006

Tematica: Capitolul 5 Proiecte de intervenţie la nivel macrosocial

Utilizarea modelului nevoie-cerere-ofertă pentru elaborarea proiectelor de intervenţie;

Stabilirea populaţiei-ţintă. Delimitarea grupului-ţintă şi a beneficiarilor;

Stabilirea scopulului proiectului;

Identificarea partenerilor şi construirea relaţiei de parteneriat;

Stabilirea obiectivelor proiectului;

Operaţionalizarea obiectivelor în activităţi;

Analiza resurselor-Analiza SWOT;

Planificarea activităţilor şi diagrama GANTT;

Elaborarea planului de evaluare;

Constituirea bugetului; Rezultate aşteptate;

Identificarea factorilor de risc;

Argumentarea durabilităţii proiectului;

Justificarea proiectului;

Elaborarea titlului proiectului;

Realizarea rezumatului proiectului.

 

pentru  funcţiile publice din cadrul Serviciului Contabilitate-Buget şi Financiar-Salaziare:

·        Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

·        Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

·        Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări;

·        Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea evidenţei şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

·        Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor.

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi la nr. de telefon: 021.222.37.67.

 

Instituţia organizatoare îşi rezervă dreptul de a opera modificări dacă circumstanţele speciale o vor impune, publicând pe site-ul instituţiei o informare acest sens.

Sari la conținut