Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante

27 Jul 2015

Subscrisa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului :

Data concursului: 01.09.2015, ora 10.00 proba scrisă

                             proba interviu: data susţinerii se va anunţa odată cu rezultatele probei scrise, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Funcţiile publice de execuţie pentru care se organizează concursul:

 

Nr. crt.

Compartimentul

Funcţia publică

Grad profesional

Nr. posturilor vacante

1

Serviciul Financiar-Salarizare

consilier clasa I

asistent

1

consilier clasa I

principal

1

referent clasa III

superior

2

2

Serviciul Contabilitate-Buget

consilier clasa I

superior

1

principal

1

referent clasa III

superior

1

3

Biroul Contabilitatea Patrimoniului

consilier clasa I

principal

1

asistent

1

TOTAL:

9

         

Nr. crt.

Compartimentul

Funcţia publică

Grad profesional

Nr. posturilor vacante

1

Serviciul Registratură, Relații cu Publicul

referent

superior

1

TOTAL|:

1

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale pentru toate funcțiile:

          a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

          b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

          c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

          d) are capacitate deplină de exerciţiu;

          e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

          f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

          g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

          h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

          i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

           j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii de ocupare:

Cerințe studii pentru funcţiile din clasa I:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea ECONOMIE;

Vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice pentru toate funcţiile din clasa I:

consilier clasa I grad profesional superior: 9 ani

consilier clasa I grad profesional principal: 5 ani

consilier clasa I grad profesional asistent : 1 an

 

 

 

Cerințe studii pentru funcţiile din clasa III:

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice pentru toate funcţiile din clasa III:

referent clasa III grad profesional superior: 9 ani

 

Dosarele candidaţilor interesaţi se pot depune în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului, în intervalul 27.07.2015-17.08.2015, inclusiv, la sediul instituţiei organizatoare din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, etaj II, la secretarul comisiei de concurs, în intervalul orar 09:00-16:00 de luni până joi și vineri în intervalul orar 09:00-13:00 și cuprind documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, respectiv:

formular înscriere-pus la dispoziţie de instituţia organizatoare;

copie act identitate;

copie acte studii şi copie acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;

copie carnet de muncă şi pentru perioada cuprinsă între 01.01.2011 până în prezent, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului reglementat, ataşat prezentului anunţ;

certificat  cazier judiciar. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu a săvârşit fapte pedepsite de legea penală, pentru care nu a intervenit reabilitarea. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor ARE OBLIGAŢIA de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, număr, data eliberării, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătăţii;

declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

alte documente.

          Copiile documentelor solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, spre a se certifica pentru conformitate cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

Probele stabilite pentru concurs :

selecţia dosarelor

proba scrisă

interviul

 

Bibliografia stabilită pentru concurs:

 

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Financiar-Salarizare, Serviciului Contabilitate-Buget, Serviciului Contabilitatea Patrimoniului:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări;

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea evidenţei şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificări și completări;

Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților.

 

Pentru funcția publică din cadrul Serviciului Registratură, Relații cu Publicul:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificări și completări:

Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări;

Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificări și completări, aprobată prin Legea nr. 233/2002.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi la nr. de telefon: 021.222.37.67.

 

Instituţia organizatoare îşi rezervă dreptul de a opera modificări dacă circumstanţele speciale o vor impune, publicând pe site-ul instituţiei o informare acest sens.

Sari la conținut