Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante

29 Aug 2016


Subscrisa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:


Condiţiile de desfăşurare a concursului:


proba scrisă: 29 septembrie 2016, începând cu ora10.00


proba interviu: data susţinerii se va anunţa odată cu rezultatele probei scrise, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.


Funcții publice cu atribuții de asistent social și conexe și psiholog:


Nr. crt.

Compartimentul

Funcţia publică

Grad profesional

Nr. posturilor vacante

1

Serviciul Rezidenţial Adulţi

consilier clasa I

principal

1

consilier clasa I

asistent

1

2

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare

consilier clasa I

debutant

1

consilier clasa I 

asistent

1

consilier clasa I

principal

1

consilier clasa I

superior

1

3

Serviciul Prevenire

consilier clasa I

asistent

1

consilier clasa I

principal

1

4

Biroul Relații Interetnice

consilier clasa I

asistent

1

consilier clasa I

principal

1

5

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

consilier clasa I

debutant

1

6

Serviciul Violenţă asupra Copilului

consilier clasa I

debutant

1

7

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie

consilier clasa I

superior

1

asistent

1

debutant

1

8

Biroul Prevenire şi Intervenţie în Situaţia Părăsirii Copilului în Maternităţi

consilier clasa I

asistent

3

debutant

1

TOTAL:

19

Nr. crt.

Compartimentul

Funcţia publică

Grad profesional

Nr. posturilor vacante

1

Serviciul Violenţă asupra Copilului

consilier clasa I

debutant

1

principal

2

asistent

3

2

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare

consilier clasa I

superior

1

TOTAL:

7


 

Condiţiile de participare la concurs:


Condiţii generale:


        îndeplinirea condiţiilor stabilite de art. 54 din Legea nr. 188/1999, după cum urmează:


a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;


        b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;


        c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;


        d) are capacitate deplină de exerciţiu;


        e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;


        f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;


        g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;


        h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;


        i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;


        j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


Condiţii specifice:


pentru funcții publice cu atribuții de asistent social sau conexe:


Serviciul Rezidențial Adulți:


consilier asistent:


studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă având specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ;


vechime minimă în specialitatea studiilor: 1 an;


consilier principal:


studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă având specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ;


vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani;


Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare:


consilier debutant:


studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea: ASISTENŢĂ SOCIALĂ, PSIHOLOGIE, SOCIOLOGIE, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ;


nu se solicită vechime în specialitate;


consilier asistent:


studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă având specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ;


vechime minimă în specialitatea studiilor: 1 an;


consilier principal:


studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă având specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ;


vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani;


consilier superior:


studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă având specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ;


vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani;


Serviciul Prevenire:


consilier asistent:


studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă având specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ;


vechime minimă în specialitatea studiilor: 1 an;


consilier principal:


studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă având specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ;


vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani;


Biroul Relații Interetnice:


consilier asistent:


studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă având specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ;


vechime minimă în specialitatea studiilor: 1 an;


consilier principal:


studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă având specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ;


vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani;


Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav:


consilier debutant:


studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea: ASISTENŢĂ SOCIALĂ, PSIHOLOGIE, SOCIOLOGIE, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ;


nu se solicită vechime în specialitate;


Serviciul Violență asupra Copilului:


consilier debutant:


studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă având specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ;


nu se solicită vechime în specialitate;


Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie:


studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă având specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ;


vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiilor publice: consilier superior- 9 ani, consilier asistent- 1 an, consilier debutant- nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.


Biroul Prevenire şi Intervenţie în Situaţia Părăsirii Copilului în Maternităţi:

        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă având specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ;

        vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiilor publice: consilier asistent- 1 an, consilier debutant- nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.

pentru funcții publice cu atribuții de psiholog:

         din cadrul Serviciului Violență asupra Copilului și Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare:

         pentru toate funcțiile: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă având specializarea PSIHOLOGIE;

         vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice:

consilier debutant: nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.

consilier asistent : 1 an

consilier principal: 5 ani

consilier superior: 9 ani.


Dosarele candidaţilor interesaţi se pot depune în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului, în intervalul 29 august 2016-19 septembrie 2016, inclusiv, la sediul instituţiei organizatoare din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, etaj II, în următorul interval de timp: luni-joi: 09:00-15:00, vineri: 09:00-12:00, şi cuprind documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, respectiv:


 • formular înscriere-pus la dispoziţie de instituţia organizatoare;

 • copie act identitate;

 • copie acte studii şi copie acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;

 • copie carnet de muncă şi pentru perioada cuprinsă între 01.01.2011 până în prezent, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului reglementat, ataşat prezentului anunţ;

 • certificat  cazier judiciar. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu a săvârşit fapte pedepsite de legea penală, pentru care nu a intervenit reabilitarea. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor ARE OBLIGAŢIA de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, număr, data eliberării, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătăţii;

 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

 • alte documente.

   

  Copiile documentelor solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, spre a se certifica pentru conformitate cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

   

  Probele stabilite pentru concurs:

   

  selecţia dosarelor

  proba scrisă

  interviul

  nu se organizează probă suplimentară de examinare.  

   

  Probele se susţin la sediul din Bucureşti, Sector 1, Bdul Mareşal Al. Averescu nr. 17.

   

  Bibliografia

  pentru funcțiile publice cu atribuții de asistent social sau conexe:

   

  Serviciul Rezidențial Adulți:


 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată. cu modificări și completări;

 • Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări.

   

  Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare:

  pentru funcțiile de consilier grad profesional debutant, asistent, principal:


 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări.

   

  Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare:

  pentru funcția publică de consilier grad profesional superior:


 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări;

 • Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări.

   

  Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav:


 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări.

   

  Serviciul Prevenire:


 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări și completări.

   

  Biroul Relații Interetnice:


 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

 • Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, cu modificări și completări.

   

   

  Serviciul Violență asupra Copilului:


 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări.

   

  Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie:


 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări.

   

   

  Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități:


 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări.

   

  Bibliografia

  pentru funcțiile publice cu atribuții de psiholog:

   

  Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare:


 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări;

 • Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări.

   

  Serviciul Violenţă asupra Copilului:


 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări.

 • Psihologia copilului-autori Pantelimon Golu, Emil Verza, Mielu Zlate-Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1994, manual clasa a XI-a, şcoli normale-Capitolul III-Probleme privind dezvoltarea psihică a copilului, Capitolul IV-Învăţarea şi reuşita şcolară, Capitolul V-Stadiile dezvoltării psihice, Capitolul VI- Dezvoltarea copilului în primul an de viaţă, Capitolul VII-Caracterizarea creşterii şi dezvoltării psihice a copilului antepreşcolar (1-3 ani), Capitolul VIII-Caracterizarea creşterii şi dezvoltării psihice a copilului preşcolar (3-6 ani), Capitolul IX- Caracterizarea creşterii şi dezvoltării psihice a copilului şcolar mic (6-7 ani, 10-11 ani), Capitolul X-Caracterizarea creşterii şi dezvoltării psihice a copilului şcolar mijlociu. Pubertate (10-11 ani, 14-15 ani), Capitolul XI-Caracterizarea creşterii şi dezvoltării psihice a copilului şcolar mare. Adolescenţă (14-15-18 ani).

   

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi la nr. de telefon: 021.222.37.67.

   

  Instituţia organizatoare îşi rezervă dreptul de a opera modificări dacă circumstanţele speciale o vor impune, publicând pe site-ul instituţiei o informare acest sens.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,

   

  DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

   

   

  Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

  Silvia Cristina Gaju

   

   

   


Sari la conținut