Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante

2 Jul 2018

ANUNŢ

privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante

 

 Subscrisa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante CONSILIER clasa I grad profesional SUPERIOR cu atribuții de psiholog, în cadrul Biroului Evaluare Complexă.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 

publicare anunţ: 2 iulie 2018;

perioada de depunere dosare: 2 iulie 2018-23 iulie 2018, inclusiv, între orele 0900 şi 1500 de luni până joi şi vineri între orele 0900 - 1200;

probe:

proba scrisă-2 august 2018 , începând cu ora 10:00;

           interviul: data susţinerii se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la prima probă; 

           probele se susţin la sediul din Bucureşti, Sector 1, Bdul Mareşal Al. Averescu nr. 17.

 

 Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de ocupare:

 

îndeplinirea condițiilor generale de ocupare a unei funcții publice reglementate de art. 54 din Legea nr. 188/1999:

Candidatul:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

         b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

         c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

         d) are capacitate deplină de exerciţiu;

         e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

         f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

         g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

         h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

          i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

          j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


Condiții specifice:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare psihologie clinică

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției: 9 ani.

 Dosarele candidaţilor interesaţi se pot depune în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului, în intervalul 2 iulie 2018-23 iulie 2018, inclusiv, între orele 0900 şi 1500 de luni până joi şi vineri între orele 0900 - 1200 , la sediul instituţiei organizatoare din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, etaj II, şi cuprind documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, respectiv:

·         formular înscriere-pus la dispoziţie de instituţia organizatoare;

·         copie act identitate;

·         copie acte studii şi copie acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;

·         copie carnet de muncă şi pentru perioada cuprinsă între 01.01.2011 până în prezent, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului reglementat, ataşat prezentului anunţ;

·         certificate cazier judiciar. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu a săvârşit fapte pedepsite de legea penală, pentru care nu a intervenit reabilitarea. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor ARE OBLIGAŢIA de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

·         adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, număr, data eliberării, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătăţii;

·         declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

·         alte documente.

 

Copiile documentelor solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, spre a se certifica pentru conformitate cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

 

Probele stabilite pentru concurs:

 

selecţia dosarelor ;

proba scrisă ;

interviul.

 

Bibliografia şi tematica pentru concurs:

 

Constituția României, republicată;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și  completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modifocările și completările ulterioare;

Legea nr. 448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.


Detalii suplimentare privind anunţul, inclusiv bibliografia de concurs pot fi obţinute la sediul instituţiei din București, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, tel: 021.222.37.67-secretariatul comisiei de concurs, şi pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro .

 

1. Denumirea postului  vacant

CONSILIER SUPERIOR- psiholog clinician

 

2.Fisa de post corespunzatoare functiei vacante

Informatii generale privind postul

Denumirea postului : psiholog principal psihologie clinica

Nivelul postului (executie/ conducere) : execuţie

Scopul principal al postului: asigură asistenţa de specialitate privind identificarea, evaluarea  şi găsirea soluţiilor optime pentru integrarea psiho-socio-educatională a copiilor cu dizabilitaţi.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

Studii de specialitate : studii universitare de lungă durată- Facultatea de Psihologie

Perfecţionări ( specializări) : Psihologie clinica

Cunostinţe de operare/ programare pe calculator (necesitate si nivel): cunoştinţe PC nivel mediu

Limbi straine (necesitate si nivel de cunoaştere): cunoştinte limbi straine nivel mediu

Abilităţi, calităţi si aptitudini necesare: capacitate de analiză/ sinteză, echilibru emoţional, capacitate de relaţionare interumană, creativitate, capacitate de a lucra în echipă.

Cerinţe specifice: rezistenţă la stress, empatie, flexibilitate, obiectivitate, receptivitate faţă de problemele umane.

Competenţa managerială : nu este cazul

Atribuţiile postului

·         Participă la evaluarea complexă, multidimensională a copilului şi a familiei acestuia şi a mediului în care trăieşte în vederea întocmirii raportului de evaluare complexã;

·         Verifică conţinutul fişei de evaluare psihologică, inclusiv prin consultarea Registrului unic al psihologilor cu drept de liberă practică, şi, dacă este cazul, solicită informaţii şi/sau documente suplimentare de la psihologul care a efectuat evaluarea, precum şi de la copil şi părinţi/ reprezentantul legal;

·         Efectuează evaluarea psihologică şi completează fişa de evaluare psihologică pentru copiii care necesitã încadrare într-un grad de handicap;

·         Decide necesitatea consultului psihologic suplimentar, dacă este cazul;

·         Aplică criteriile sociale şi psihosociale din domeniile 2, 3 şi 7 din Fişa de activităţi şi participare;

·         Completează raportul de evaluare complexă în zona sa de competenţă şi semnează;

·         Colaborează cu factorii de decizie din sistemul de protecţie a copilului;

·         Colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 1 Bucureşti

·         Colaborează cu serviciile de asistenţă psihopedagogică din unităţile de învăţământ în vederea găsirii soluţiilor optime;

·         Respectă şi răspunde pentru păstrarea secretului profesional;

·          Aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială;

·          Realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişa a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

·         Cunoaşte Regulamentul de Ordine Interioară al  şi Regulamentul Organizare şi Funcţionare al DGASPC Sector 1;

·          Cunoaşte şi respectă manualul de proceduri ce i se aplică;

·          Cunoaşte şi aplică legislaţia în domeniul de activitate;

·         Îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducere

Atribuţiile şi răspunderile ce revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

          Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitatea cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidente sau înbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

          În acest scop lucrătorul are următoarele obligaţii :

        a.  să utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

         b. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

         c.  să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

        d. să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

         e. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

        f. să  dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari

        g. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

        h. să coopereze, atât timpcât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

         i. să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau înbolnăviri profesionale;

 

Identificarea funcţiei corespunzătoare postului

Denumire: psiholog principal

Nivelul studiilor: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă

Gradul : Principal

Treapta: -

Vechime în specialitate necesară: 5 ani

Sfera relaţională a titularului postului

-Sfera relaţională internă:

a) Relaţii ierarhice:

-subordonat faţă de : Sef birou si Director General Adjunct

-superior pentru----

b) Relaţii funcţionale: toate serviciile DGASPC sector 1 care intervin în soluţionarea anumitor cazuri

c) Relaţii de control: ----

d) Relaţii de reprezentare:----

Sfera relaţională externă:

a)cu autorităţi şi instituţii publice: în limita competenţelor, cu excepţia celor impuse de lege în mod obligatoriu

b) cu organizaţii internaţionale: în limita competenţelor, cu excepţia celor impuse de lege în mod obligatoriu

c) cu personae juridice private: în limita competenţelor, cu excepţia celor impuse de lege în mod obligatoriu

Limite de competenţă: în limitele prezentei fişe de post şi a prevederilor legale, conform pregătirii profesionale si a specializărilor recunoscute


 

 DIRECTOR GENERAL,

 

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 


 

 

 

Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Silvia Cristina Gaju

 

 

 

 

Sari la conținut