Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante

24 Sep 2018

ANUNŢ

privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante

 

 

Subscrisa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

Nr. crt.

Compartiment

Tip post

Număr posturi

1

Serviciul Contabilitate, Buget

referent clasa III grad profesional superior

1

2

Serviciul Financiar, Salarizare

referent clasa III grad profesional superior (atribuții casier)

1

 

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 

publicare anunţ: 24 septembrie 2018;

perioada de depunere dosare: 24 septembrie-15 octombrie 2018, inclusiv,    între orele 0900 şi 1500 de luni până joi şi vineri între orele 0900 - 1200;

probe:

proba scrisă-25 octombrie 2018 , începând cu ora 10:00;

           interviul: data susţinerii se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la prima probă; 

         probele se susţin la sediul din Bucureşti, Sector 1, Bdul Mareşal Al. Averescu nr.17.

Condiţii de ocupare:

 

îndeplinirea condițiilor generale de ocupare a unei funcții publice reglementate de art. 54 din Legea nr. 188/1999:

Candidatul:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

          b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

          c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

          d) are capacitate deplină de exerciţiu;

      e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

          f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

          g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

          h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

           i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

           j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Condiții specifice:

 

Serviciul Contabilitate, Buget:

Referent clasa III grad profesional superior:

ü studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

ü vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 7 ani;

ü curs specializare/perfecționare domeniul contabilitate în instituții publice;

Serviciul Financiar, Salarizare:

Referent clasa III grad profesional superior, atribuții casier:

ü studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

ü vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 7 ani;

curs de perfecționare/specializare în domeniul economic

 Dosarele candidaţilor interesaţi se pot depune în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului, în intervalul 24 septembrie-15 octombrie 2018, inclusiv, între orele 0900 şi 1500 de luni până joi şi vineri între orele 0900 - 1200 , la sediul instituţiei organizatoare din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, etaj II, şi cuprind documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, respectiv:

a) formularul de înscriere- se pune la dispoziţie candidaţilor de către instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric; DOC

          b) curriculum vitae, modelul comun european;

          c) copia actului de identitate;

          d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

          e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; modelul adeverinței este pus la dispoziție de instituția publică organizatoare a concursului; Model Adeverință

          f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

          g) cazierul judiciar;

          h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. DOC

          Modelul adeverinței prevăzute la lit. e) este pus la dispoziție de instituția publică organizatoare a concursului, prin publicare pe pagina de internet în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului.

Adeverinţele eliberate de angajator care au un alt format decât cel pus la dispoziție, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail resurse.umane@dgaspc-sectorul1.ro.

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.


Probele stabilite pentru concurs:

 

selecţia dosarelor ;

proba scrisă ;

interviul.

 

Bibliografia şi tematica:

 

Constituția României, republicată;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și  completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare.

  Detalii suplimentare privind anunţul, inclusiv bibliografia de concurs pot fi obţinute la sediul instituţiei din București, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, tel: 021.222.37.67-secretariatul comisiei de concurs, şi pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro .

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

 

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Silvia Cristina Gaju

 

 

 

 

Sari la conținut