Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice vacante

25 Feb 2014


                 

Subscrisa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Marşal Al. Averescu nr. 17 concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante, după cum urmează:

 • 1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional PRINCIPAL, din structura Biroului Juridic-Contencios;

   

  Condiţiile de desfăşurare a concursului:

  31 martie 2014, ora 10.00 proba scrisă; proba interviu se va stabili şi anunţa la data afişării rezultatelor de la proba scrisă

   

           Condiţiile de participare la concurs:

  Condiţii generale: îndeplinirea condiţiilor stabilite de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată (r2), cu modificări şi completări, în cazul tuturor funcţiilor publice:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 • are capacitate deplină de exerciţiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

           la care se adaugă Condiţiile speciale:

 • vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice-5 ani;

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, specializarea „drept”.

   

  Probele stabilite pentru concurs :

  selecţia dosarelor

  proba scrisă

  interviul.

   

  Dosarele candidaţilor interesaţi se pot depune în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului, în intervalul 25 februarie-17 martie 2014, inclusiv, la sediul instituţiei organizatoare din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, mansardă, şi cuprind documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, respectiv:

 • formular înscriere-pus la dispoziţie de instituţia organizatoare;

 • copie act identitate;

 • copie acte studii şi copie acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;

 • copie carnet de muncă şi pentru perioada cuprinsă între 01.01.2011 până în prezent, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului reglementat, ataşat prezentului anunţ;

 • certificat  cazier judiciar. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu a săvârşit fapte pedepsite de legea penală, pentru care nu a intervenit reabilitarea. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor ARE OBLIGAŢIA de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, număr, data eliberării, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătăţii;

 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

 • alte documente.

           Copiile documentelor solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, spre a se certifica pentru conformitate cu originalul,de către secretarul comisiei de concurs.

   

  Bibliografia stabilită pentru concurs:

  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificări şi completări;

           Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

  Legea nr. 292/2011-Legea asistenţei sociale;

  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări;

  Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată;

  Noul Cod de procedură civilă-Cartea a II-a Procedura contencioasă-Titlul I Procedura în faţa primei instanţe şi Titlul II Căile de atac; Cartea a III-a Procedura necontecioasă judiciară.

   

           Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi la nr. de telefon: 021.222.37.67.

   

  Instituţia organizatoare îşi rezervă dreptul de a opera modificări dacă circumstanţele speciale o vor impune, publicând pe site-ul instituţiei o informare acest sens.

Adeverinta ANFP

Sari la conținut