Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice vacante

16 Dec 2013

 

ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice vacante

 

 

Subscrisa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Marşal Al. Averescu nr. 17 concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

·         1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în structura Biroului Prestaţii şi Facilităţi Persoane cu Handicap;

·         2 posturi corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în structura Serviciului Abuz, Neglijare, Trafic, Violenţă în Familie, Repatrieri şi Libera Exprimare a Opiniei Copilului;

·         1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional SUPERIOR, în structura Biroului Evidenţa şi Plata Prestaţiilor Sociale;

·         1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional ASISTENT, în structura Serviciului Rezidenţial;

·         1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional ASISTENT, în structura Biroului Relaţii Interetnice;

·         1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional ASISTENT, în structura Serviciului Familial Persoane cu Handicap Grav;

·         1 post corespunzător funcţiei publice de conducere ŞEF SERVICIU, în structura Serviciului Rezidenţial Adulţi.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului :

20 ianuarie 2014, ora 10.00 proba scrisă şi 22 ianuarie 2014, ora 11.00, proba interviu.

         

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale pentru toate funcţiile:

          îndeplinirea condiţiilor stabilite de art. 54 din Legea nr. 188/1999, după cum urmează:

·         are cetăţenia română şi domiciliul în România;

·         cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

·         are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

·         are capacitate deplină de exerciţiu;

·         are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

·         îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

·         îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

·         nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

·         nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

·         nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Condiţii speciale:

          pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în structura Biroului Prestaţii şi Facilităţi Persoane cu Handicap:

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice-5 ani;

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale;

 

pentru posturile corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în structura Serviciului Abuz, Neglijare, Trafic, Violenţă în Familie, Repatrieri şi Libera Exprimare a Opiniei Copilului:

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice-5 ani;

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei;

 

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional SUPERIOR, în structura Biroului Evidenţa şi Plata Prestaţiilor Sociale:

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice-9 ani;

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale;

 

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional ASISTENT, în structura Serviciului Rezidenţial:

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice-1 an;

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale;

 

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional ASISTENT, în structura Biroului Relaţii Interetnice:

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice-1 an;

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale;

 

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional ASISTENT, în structura Serviciului Familial Persoane cu Handicap Grav:

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice-1 an;

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale;

 

pentru postul corespunzător funcţiei publice de conducere ŞEF SERVICIU, în structura Serviciului Rezidenţial Adulţi:

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice-2 ani;

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, asistenţă socială, sociologie, psihologie.

 

Dosarele candidaţilor interesaţi se pot depune în termen de 20 de zile de la

publicarea anunţului, în intervalul 16 decembrie 2013 – 06 ianuarie 2014 2013 inclusiv, la sediul instituţiei organizatoare din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, mansardă şi cuprind documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, respectiv:

·         formular înscriere-pus la dispoziţie de instituţia organizatoare;

·         copie act identitate;

·         copie acte studii şi copie acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;

·         copie carnet de muncă şi pentru perioada cuprinsă între 01.01.2011 până în prezent, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului reglementat, ataşat prezentului anunţ;

·         certificat  cazier judiciar. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu a săvârşit fapte pedepsite de legea penală, pentru care nu a intervenit reabilitarea. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelror ARE OBLIGAŢIA de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub ancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

·         adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, număr, data eliberării, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătăţii;

·         declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

          Copiile documentelor solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, spre a se certifica pentru conformitate cu originalul,de către secretarul comisiei de concurs.

 

Bibliografia stabilită pentru concurs:

 

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în structura Biroului Prestaţii şi Facilităţi Persoane cu Handicap:

          Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

          Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări;

            Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 

pentru posturile corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în structura Serviciului Abuz, Neglijare, Trafic, Violenţă în Familie, Repatrieri şi Libera Exprimare a Opiniei Copilului:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

          Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

Psihologia copilului- Manual pentru clasa a-IX-a, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1994; Cap. III- XI;

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări;

 

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional SUPERIOR, în structura Biroului Evidenţa şi Plata Prestaţiilor Sociale:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

          Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată;
          Hotărârea Guvernului nr. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010, cu modificări şi completări;

 

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional ASISTENT, în structura Serviciului Rezidenţial:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

          Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări;

Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări;

 

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional ASISTENT, în structura Biroului Relaţii Interetnice:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

          Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

          Legea  nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări şi completări;

Legea  nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale cu modificări şi completări;

Hotărârea Guvernului nr. 1221/ 2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012 – 2020;

 

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional ASISTENT, în structura Serviciului Familial Persoane cu Handicap Grav:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

          Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări;

            Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 

pentru postul corespunzător funcţiei publice de conducere ŞEF SERVICIU, în structura Serviciului Rezidenţial Adulţi:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

          Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

Legea nr. 292/2011-Legea asistenţei sociale;

Legea nr. 17/2000  privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificări şi completări ;

Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi la nr. de telefon: 021.222.37.67.

 

Instituţia organizatoare îşi rezervă dreptul de a opera modificări dacă circumstanţele speciale o vor impune, publicând pe site-ul instituţiei o informare acest sens.

Adeverinta

Sari la conținut