Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNȚ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante

5 Nov 2018


 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 publică la data de 5 NOIEMBRIE 2018 ANUNŢUL privind organizarea concursului în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante, după cum urmează:

 

·         Anexa nr. I - Numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare

 

·         Anexa nr. II- Dosarul de concurs, probele de concurs, alte informaţii în legătură cu concursul

 

·         Dispoziţia nr. 1865/06.04.2015- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea ocupării unor posturi vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din H.G.R. nr. 286/2011, anunţul se publică simultan în Monitorul Oficial al României,  Partea a III-a, cotidianul România Liberă, la sediul instituţiei, pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro şi portalul posturi.gov.ro.

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

   

Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Silvia Cristina Gâju

 

 


ANEXA NR. I ANUNŢ CONCURS

 

ANEXA nr. I

numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare

 

 

POSTURILE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS:

 

Asistent medical comunitar

  

CONDIȚII DE OCUPARE:

 

Pentru ocuparea posturilor vacante, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice de ocupare, după cum urmează:

Condiţiile generale:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

          b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

          c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

          d) are capacitate deplină de exerciţiu;

          e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

          f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

          g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice:

 

SERVICIUL INTERVENȚIE ÎN REGIM DE URGENȚĂ

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical comunitar

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

 

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

 

asigurare de răspundere profesională

servicii de asistență medicală comunitară pentru populație

2

 

BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical comunitar:

MANUALUL PENTRU CADRE MEDII - autor Corneliu Borundel, Editura All;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

ORDONANȚA DE UREGNȚĂ A GUVERNULUI  nr. 18/2017 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare;

ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 53/2014.

 

 

NOTĂ:

 

Nu se solicită vechime în muncă sau în specialitate.

Toate funcțiile sunt cuprinse în statul de funcții la gradul/treapta maximă la care ar putea fi ocupate; încadrarea candidatului declarat admis se va face la gradul funcției corespunzător vechimii în muncă sau în specialitate care reiese din documentele depuse la înscriere, respectiv carnet de muncă, adeverință eliberată în locul carnetului de muncă, etc.

    

DIRECTOR GENERAL, 

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ


Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Silvia Cristina Gâju

 ANEXA II ANUNŢ CONCURS

 

 

DOSARUL DE CONCURS, PROBELE DE CONCURS, ALTE INFORMAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU CONCURSUL:

 

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G.R. nr. 286/2011, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae.

          Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

          În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

           Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante constă în 3 etape succesive, astfel:

         Selecţia dosarelor

         Proba scrisă/proba practică

         Interviul

 

Selecția dosarelor are loc în toate cazurile.

 

PROBA SCRISĂ

Constă în redactarea unei lucrări şi/sau rezolvarea unor teste grilă

INTERVIU

Constă în testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor

PROBA PRACTICĂ

Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

 

 

DATA LIMITĂ, ORA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE CONCURS, LOCUL DE DEPUNERE, PERSOANELE ŞI DATELE DE CONTACT:

 

         Pentru participarea la concurs, dosarele se depun la sediul instituţiei din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, etaj II, până la data de 16 noiembrie 2018, inclusiv, între orele 0900 şi 1500 de luni până joi şi vineri între orele 0900 - 1200, la secretarii comisiilor de concurs, tel: 021.222.37.67.

Este interzisă depunerea dosarelor de concurs prin fax, e-mail, poștă.

Înscrierea la concurs se face personal de către fiecare candidat. Persoanele care aleg să însoțească candidatul la depunerea dosarului de concurs vor aștepta în afara locului de înscriere.

După încheierea programului de primire a dosarelor de înscriere nu se mai primesc cereri de înscriere.

 

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII PROBELOR: 

Concursul se desfăşoară la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, după cum urmează:

SELECŢIA DOSARELOR: maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

PROBA SCRISĂ: 27 NOIEMBRIE 2018, începând cu ora 10:00

INTERVIUL: se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă şi/sau practică, după caz.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv selecţia dosarelor, se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Candidații nu vor fi anunțati personal cu privire la rezultatele probelor de concurs, având obligația de a se informa prin mijloacele puse la dispoziție de organizatorul concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării concursului:

    a) concursul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare;

    b) se reia procedura de organizare şi desfăşurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi dispusă conform lit. a)

 În situaţia constatării necesităţii amânării concursului, D.G.A.S.P.C. Sector 1 are obligaţia:

    a) anunţării, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfăşurarea concursului;

    b) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.

          Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date.

În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui.

  

DIRECTOR GENERAL, 

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ 


Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Silvia Cristina Gâju

 

 

   Dispozitia nr.1865/06.04.2015,și Anexa cu privire la organizarea concursului

Sari la conținut