Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie

2 Oct 2014

Având în vedere

Referatul înregistrat sub nr. 837/29.09.2014 privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici, în luna noiembrie 2014;

Informarea transmisă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior;

Luând în considerare prevederile

          Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

          Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

          Legii nr. 284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificări;

         

          Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituţiei, în următoarele condiţii:

 

Notă: promovarea se va face prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public, pe baza rezultatelor finale ale examenului de promovare, după aprobarea modificării statului de funcţii de către Consiliul Local al Sectorului 1 şi cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE

A EXAMENULUI:

         

Examenul constă în 3 etape succesive:

          Selecţia dosarelor

          Proba scrisă

          Interviul

          Selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

          Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

          Data probei scrise: 6 noiembrie 2014 ora 09.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

          Data probei interviu: data şi ora susţinerii se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă a examenului.

         

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN:

           

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

          a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

            b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

            c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

 

Dosarul de concurs se depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului  privind organizarea examenului de promovare, respectiv în intervalul 02.10.2014-21.10 2014, inclusiv, la persoana desemnată secretar al comisiei de examen şi va conţine:

          a) copie de pe carnetul de muncă şi adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

          b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor  profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;

          c) formularul de înscriere, pus la dispoziţie de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

 

 

COMPARTIMENTELE ÎN CADRUL CĂRORA SE VA ORGANIZA EXAMENUL

 

Nr. Crt.

Nume, prenume funcţionar public

Funcţia publică deţinută

Compartimentul

Gradul profesional obţinut după promovare

1

Zăinescu Lavinia

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane

superior

2

Duţă Anca Oana

Consilier clasa I grad profesional asistent

Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane

principal

3

Muşat Mihaela

Consilier clasa I grad profesional asistent

Biroul  Resurse Umane Asistenţi Personali, Asistenţi Maternali Profesionişti

principal

4

Dragomir Elena

Consilier clasa I grad profesional asistent

Serviciul Familial, Adopţii şi Postadopţii 

principal

5

Manole Simona

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Rezidenţial

superior

6

Toplean Mircia

Consilier clasa I grad profesional asistent

Serviciul Violenţă asupra Copilului

principal

7

Păun Eufrosina Mirela

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Violenţă asupra Copilului

superior

8

Coraliuc Ştefania

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Violenţă asupra Copilului

superior

9

Andronachi Pompiliu

Consilier clasa I grad profesional asistent

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie

principal

10

Chiran Ana Maria

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie

superior

11

Mihalache Nicoleta

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie

superior

12

Ciobotaru Gabriel

Consilier clasa I grad profesional principal

Biroul Protecţie Copil Delincvent

superior

13

Stancu Gina Liliana

Consilier clasa I grad profesional asistent

Biroul Protecţie Copil Delincvent

principal

14

Soare Alilna

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare 

superior

15

Andruhovici Alina

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare 

superior

16

Dobre Monica Ionela

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare 

superior

17

Duţă Iuliana

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare 

superior

18

Mihalache Georgeta

Consilier clasa I grad profesional asistent

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

principal

19

Mureşan Laura

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Prevenire 

superior

20

Oprişan Monica

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Prevenire 

superior

21

Bărăgoi Geanina

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Prevenire 

superior

22

Udrescu Carmen

Consilier clasa I grad profesional asistent

Serviciul Prevenire 

principal

23

Colang Nicolea

Consilier clasa I grad profesional asistent

Serviciul Prevenire 

principal

24

Ene Gabriela

Consilier clasa I grad profesional asistent

Serviciul Prevenire 

principal

25

Meţcaniuc Stela

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Rezidenţial Adulţi 

superior

26

Cotescu Bogdan

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Rezidenţial Adulţi 

superior

27

Cristea Ana

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Contabilitate Buget 

superior

28

Todiraş Victor

Referent clasa III grad profesional principal

Biroul Contabilitatea Patrimoniului  

superior

29

Badea Maria Magdalena

Referent clasa III grad profesional principal

Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul

superior

 

 

BIBLIOGRAFIA ŞI DUPĂ CAZ, TEMATICA

PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE PROMOVARE

 

 

Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane, Biroul Resurse Umane Asistenţi Personali, Asistenţi Maternali Profesionişti:

ü  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2

ü  Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată

ü  Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificări şi completări-Titlul II-Contractul individual de muncă-Capitolele I,II,III, IV, V- Secţiunea 1, Capitolul VI, Titlul III-Timpul de muncă şi timpul de odihnă

 

         

Serviciul Familial, Adopţii şi Postadopţii, Serviciul Rezidenţial, Serviciul Asistenţi Maternali Profesionişti, Serviciul Violenţă Asupra Copilului, Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie, Biroul Protecţie Copil Delincvent:

ü  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2

ü  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

ü  Legea nr. 272/2004 privind  protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată

 

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare, Serviciul Rezidenţial Adulţi, Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav:

ü  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2

ü  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

ü  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări

 

Serviciul Prevenire, Biroul Relaţii Interetnice şi Interconfesionale:

ü  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2

ü  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

ü  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări şi completări

 

Serviciul Contabilitate-Buget:

ü  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2

ü  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

ü  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări;

ü  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificări şi completări

 

Biroul Contabilitatea Patrimoniului:

ü  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2

ü  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

ü  Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificări şi completări

ü  Ordinul nr. 2861/2009 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

 

 

 

Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul:

ü  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2

ü  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

ü  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002.

 

 

NOTĂ 1:

toate actele normative se au în vedere cu modificările şi completările, inclusiv forma republicată, în vigoare la momentul susţinerii examenului.

 

NOTĂ 2:

cu privire la cazierul administrativ: la solicitarea scrisă a funcţionarilor publici care participă la examenul de promovare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va emite adeverinţă care să ateste situaţia disciplinară, conform dosarului profesional al funcţionarului public.

 

Informaţii suplimentare privind examenul de promovare se pot obţine de la Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane.

 

Sari la conținut