Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNȚ privind organizarea examenului de promovare în grad/treaptă profesională superioară pentru salariații încadrați în funcții de natură contractuală, după cum urmează:

2 Jul 2015
 

DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI:


17 IULIE 2015, ora 10:00, pentru proba scrisă

17 IULIE 2015, ora 11:00, pentru proba practică

la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din București, Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 17.


BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU EXAMEN:


Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată:

1.Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări.

Tematica:

Capitolul II-Secțiunea a 3-a Sănătatea şi bunăstarea copilului;Secțiunea a 4-a Educaţie, activităţi recreative şi culturale.

2. Psihologia vârstelor. Ciclurile Vieții-autori Emil Verza, Ursula Șchiopu, ediția a 3-a revizuită, Editura Didactică și Pedagogică București, 1997


Tematica:

Capitolul III prima copilărie (de la 1 la 3 ani) ( perioada antepreșcolară)

Capitolul IV-a doua copilărie (de la 3 la 6 ani) ( perioada preșcolară).


Complexul Social de Servicii Sf. Andrei:

1.Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări.

Tematica:

Capitolul II -Drepturile copilului

Capitolul III- Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi.


Centrul de Consiliere și Asistență a Persoanelor cu T.S.A.-Biroul Tineri/Adulți cu T.S.A.

1.Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări

Tematica:

art. 2, art. 5, art. 30, art. 31, art. 51

2. Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări.

Tematica:

Principalele atribuții ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

Funcțiile Direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

3. Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții, autori Emil Verza, Ursula Șchiopu

Tematica:

Capitolul XII-Tulburări de dezvoltare și recuperarea lor: (7) Autismul

4. Autismul: teorie și intervenție educațională, autor Theo Peeters

Tematică:

Înțelegerea teoriei:

Ce este autismul?

Clasa deficienței mentale și a tulburărilor de învățare

Autismul nu este o boală psihică sau o psihoză.


Complexul Social de Servicii Sf. Ecaterina:

1. Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări.

2. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificări și completări.

Tematica:

Capitolul V- Administraţia publică a municipiului Bucureşti.
Complexul Social de Servicii Sf. Iosif:

1.Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări.

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.


Centrul Multifuncțional Phoenix:

1.Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări.

2.Psihologia vârstelor. Ciclurile Vieții-autori Emil Verza, Ursula Șchiopu, Editura Didactică și Pedagogică București, 1997

Tematica:

Perioada tinereții

Perioada vârstei adulte.


Casa de Tip Familial Brăduț:

  1. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovare adrepturilor copilului,

republicată, cu modificări și completări:

Tematica

Capitolul I-Capitolul XIII

  1. Educatorul specializat:

Tematica:

Standarde de calitate privind protecția copilului în cadrul centrului de plasament-prezentare

Atitudinea față de copil și deontologia profesiei de educator

Modelul familial al relației educator-copil și al relației dintre copii

Jocul și organizarea timpului liber în centrul de plasament

Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului

Promovarea accesului la informație și posibilităților de exprimare liberă a opiniei copilului

Comunicarea-mijloc și scop în activitatea educatorului

  1. Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de

organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări.

Tematica:

Principalele atribuții ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

Funcțiile Direcției generale de asistență socială și protecția copilului.
Nazarcea Grup:

1.Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări.

2.Intervenția în criză în serviciile de sănătate mintală-editura Orizonturi Universitare Timișoara, autori Ileana Pepita Stoica, Liana Dehelean, Simona Claudia Tămășan.


Serviciul Asistenți Maternali Profesioniști:

1.Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări.

2.Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist.


MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI:


Pentru participarea la examenul de promovare, candidații depun cerere, conform formularului aprobat, în perioada 06.07.2015-15.07.2015.


Examenul constă în susținerea unei probe scrise -pentru funcțiile de preot, referent, inspector specialitate și a unei probe practice pentru funcțiile de muncitor calificat.


În cadrul examenului de promovare, pentru proba scrisă, fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.


La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.


În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

b) abilităţi de comunicare;

c) capacitate de sinteză;

d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

a) capacitatea de adaptare;

b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;

c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;

d) capacitatea de comunicare;

e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

Proba practică este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte.

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

Anunt in format PDF

Sari la conținut