Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNȚ privind organizarea examenului de promovare într-o funcție cu nivel de studii superior, respectiv educator S în cadrul Complexului Social de Servicii Vrancei

2 Aug 2019

DISPOZIȚIA NR.

 

 

Având în vedere

Nota de informare nr. 633/26.07.2019  privind pe doamna Drăghici Anișoara, educator M în cadrul Complexului Social de Servicii Vrancei;

Referatul de evaluare nr. 132/29.07.2019 întocmit de șeful centrului din cadrul Complexului Social de Servicii Vrancei;

Referatul nr. 653/31.07.2019, întocmit de Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane;

Luând în considerare prevederile

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

art. 554 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor

            art. 16 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,

 

DIRECTORUL GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

DISPUNE:

 

Art. 1. La data de 26 august 2019, ora 10:00 se organizează examenul pentru promovare într-o funcție cu nivel de studii superior, respectiv educator S în cadrul Complexului Social de Servicii Vrancei, conform Anunțului din Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Se constituie comisia de examinare și comisia pentru soluționarea contestației, în următoarea componență:

 

a) Comisia de examinare:

Președinte:

Gavrilă Constantin-șef centru

 Membri:

Certan Rodica-Ana-medic, cu delegare atribuții șef centru

Constantin Elena-șef centru

b) Comisia pentru soluționarea contestației:

Președinte:

Ștef Angela-șef centru

Membri:

Romas Valeria-șef centru

Gheorgiu Carmen Marina-șef birou

reprezentant Sindicatului ROUA.

c) Secretariatul comisiilor va fi asigurat de doamna Zăinescu Lavinia, consilier superior în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane.

 Art. 3

    (1) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei, maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

    (2) La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite, conform alin. (1).

            (3) În cadrul examenului de promovare, fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

    b) abilităţi de comunicare;

    c) capacitate de sinteză;

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

           (4) Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut la alin. (3).

             5) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

           

Art. 4 Se aprobă formularul pentru înscrierea la examenul de promovare într-o funcție cu nivel de studii superior, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Art. 5 Prezenta dispoziție se afișează la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Pavilion F etaj II și parter și pe pagina de internet și se comunică persoanelor nominalizate la art. 2 și Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, în vederea ducerii la îndeplinire potrivit competențelor ce le revin.

 


DIRECTOR GENERAL,

DĂNUȚ IOAN FLEACĂ

Avizat pentru legalitate

Consilier juridic

 

Șef Serviciu Juridic, Contencios

și Resurse Umane

Silvia Cristina Gaju

Sari la conținut