Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Anunț privind organizarea examenului de promovare la finalul perioadei de debut pentru salariații încadrați în funcții de natură contractuală

13 Oct 2017

 

ANUNȚ


În conformitate cu prevederile art. 411 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificări și completări, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 publică


ANUNȚUL


privind organizarea examenului de promovare la finalul perioadei de debut pentru salariații încadrați în funcții de natură contractuală, după cum urmează:


DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI:


30 octombrie 2017, ora 10:00-proba scrisă la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din București, Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 17.BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU EXAMEN:


  • pentru funcția de asistent medical:

Îngrijirea omului bolnav și a omului sănătos-autori F. Chiru, Gh. Chiru, L. Moraru-Editura Cison 2001

  • pentru funcția de infirmieră, în toate compartimentele:

Ghidul pentru infirmiere

  • pentru funcția de referent:

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări.MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI:


Pentru participarea la examenul de promovare, candidații depun cerere, conform formularului aprobat, în perioada 13.10.2017-25.10.2017, inclusiv.


Examenul constă în susținerea unei probe scrise.


În cadrul examenului de promovare, pentru proba scrisă, fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.


La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.


În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

b) abilităţi de comunicare;

c) capacitate de sinteză;

d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.


Având în vedere

Nota de informare nr. 1063/06.10.2017 emisă în atenția conducătorilor compartimentelor care au în structură funcții de natură contractuală ocupate la gradul debutant;

Referatele de evaluare întocmite de șefii ierarhici, privind promovarea salariaților la finalul perioadei de debut;


vă înaintăm spre aprobare condițiile de organizare a examenului de promovare la finalul perioadei de debut, după cum urmează:


Data, ora și locul organizării examenului de promovare la finalul perioadei de debut:

30 octombrie 2017, ora 10:00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din București, Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 17.


Bibliografia pentru susținerea examenului de promovare în grad/treaptă ierarhic superioare la finalul perioadei de debut este următoarea:

  • pentru funcția de asistent medical:

Îngrijirea omului bolnav și a omului sănătos-autori F. Chiru, Gh. Chiru, L. Moraru-Editura Cison 2001

  • pentru funcția de infirmieră, în toate compartimentele:

Ghidul pentru infirmiere

  • pentru funcția de referent:

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări.Modalitatea de desfășurare a examenului:

Examenul de promovare în grad profesional superior constă în susținerea unei probe scrise.

Comisia de examinare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, desemnate prin act administrativ, sunt formate din 3 membri cu experienţă şi cunoştinţele necesare în domeniul postului în care se face promovarea şi un secretar, respectiv din comisii urmează să facă parte și reprezentanții Sindicatului SANITAS:

Notă: Potrivit procesului-verbal încheiat la data de 8 martie 2016 între reprezentanții DGASPC Sector 1, cei ai Sindicatului SANITAS din Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca și DGASPC Sector 1 și cei ai Sindicatului ROUA din DGASPC Sector 1, părțile au convenit următoarea reprezentare în cadrul comisiilor de examen:

reprezentanții Sindicatului SANITAS-pentru posturile de medic, asistent medical, infirmieră, îngrijitoare:

pentru comisia de examen: Mateeaș Mariana

pentru comisia de contestații: Dumitrescu Marina


reprezentanții Sindicatului ROUA-pentru alte funcții de natură contractuală.

pentru comisia de examen: Butan Adrian

pentru comisia de contestații: Bârzoi Elvira-doamna Bârzoi a fos înlocuită de doamna Neghină Mădălina.


Componența comisiei de examinare și a comisiei pentru soluționarea contestațiilor, luându-se în considerare și propunerile formulate de șefii ierarhici, se propune a fi următoarea:

Comisia de examinare:

Hamouche Mirela -medic Complexul Social de Servicii Jiului

Bîrchi Eugen-șef centru în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi

Mateeaș Mariana-reprezentant Sindicat SANITAS, pentru funcția de asistent medical și infirmieră;

Butan Adrian-reprezentant Sindicat ROUA, pentru funcția de referent.

Comisia pentru soluționarea contestațiilor:

Moșneag Ivona-medic în cadrul Centrului de Zi de Recuperare pentru Copil cu Dizabilități

Hurmuzi Cristina-șef birou în cadrul complexuluI Social de Servicii Odăi

Dumitrescu Marina-reprezentant al Sindicatului SANITAS, pentru funcția de asistent medical și infirmieră;

Neghină Mădălina-reprezentant al Sindicatului ROUA, pentru funcția de referent.

Secretariatul comisiilor va fi asigurat de doamna Daniela Bichir, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane.


Față de cele ce preced, urmează să dispuneți.

DISPOZIȚIA NR.Având în vedere

Nota de informare nr. 1063/06.10.2017 emisă în atenția conducătorilor compartimentelor care au în structură funcții de natură contractuală ocupate la gradul debutant;

Referatele de evaluare întocmite de șefii ierarhici, privind promovarea salariaților la finalul perioadei de debut;

Referatul întocmit de Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane;

Luând în considerare prevederile

Legii nr. 153/2017-Legea- cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificări și completări;

Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificări și completări,

În temeiul prevederilor

art. 8 alin. 1 din Anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări, coroborat cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;


Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1


DISPUNE:


Art. 1 La data de 30 octombrie 2017, ora 10:00 se organizează examenul pentru promovare la finalul perioadei de debut, pentru salariații care ocupă funcții corespunzătoare posturilor de natură contractuală de asistent medical și educator la gradul debutant al funcției, conform Anunțului din Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta Dispoziție.


Art. 2 Se constituie comisia de examinare și comisia pentru soluționarea contestațiilor, în următoarea componență:


a)Comisia de examinare:

Președinte:

Hamouche Mirela-medic Complexul Social de Servicii Jiului

Membri:

Bîrchi Eugen-șef centru în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi

Mateeaș Mariana-reprezentant Sindicat SANITAS, pentru funcția de asistent medical și infirmieră;

Butan Adrian-reprezentant Sindicat ROUA, pentru funcția de referent

b)Comisia pentru soluționarea contestațiilor:

Președinte:

Moșneag Ivona-medic în cadrul centrului de Zi de Recuperare Copil cu Dizabilități Sf. Ecaterina

Membri:

Hurmuzi Cristina-șef birou în cadrul complexuluI Social de Servicii Odăi

Dumitrescu Marina-reprezentant al Sindicatului SANITAS, pentru funcția de asistent medical și infirmieră;

Neghină Mădălina-reprezentant al Sindicatului ROUA, pentru funcția de referent.

c)Secretariatul comisiilor va fi asigurat de doamna Daniela Bichir, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane.


Art. 3 (1) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei, maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

(2) La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite, conform alin. (1).

(3) În cadrul examenului de promovare, fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

b) abilităţi de comunicare;

c) capacitate de sinteză;

d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

(4) Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut la alin. (3).

(5) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

Art. 4 Examenul de promovarela finalul perioadei de debut se desfășoară și cu respectarea procedurii interne aprobate prin Dispoziția nr. 3119/09.06.2015.


Art. 5 Se aprobă formularul pentru înscrierea la examenul de promovare la finalul perioadei de debut, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta dispoziție.


Art. 6 Prezenta dispoziție se afișează la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Pavilion F etaj II și parter și pe pagina de internet și se comunică persoanelor nominalizate la art. 2 și Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, în vederea ducerii la îndeplinire potrivit competențelor ce le revin.

 


FORMULAR

CERERE

participare examen promovare
Subsemnatul/a----------------------------------------------------având funcția de ------


-----------------------------în cadrul -------------------------------------------, vă rog să


aprobați participarea la examenul de promovare la finalul perioadei de debut,


organizat la data de 30 octombrie 2017.
Data                                                                                         Semnătura

 Sari la conținut