Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNȚ privind organizarea examenului de promovare la finalul perioadei de debut pentru salariații încadrați în funcții de natură contractuală la gradul debutant

7 Jun 2019

DISPOZIȚIA NR.

 

 

Având în vedere

Notele de informare nr. 14006/17.05.2019 și nr. 15584/03.06.2019 emise în atenția șefilor de centre care au în structură funcții de tip contractual ocupate la gradul profesional debutant;

Referatele de evaluare întocmite de șefii centrelor care au în structură funcții de tip contractual ocupate la gradul profesional debutant;

Luând în considerare prevederile

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Clarificările privind aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, elaborate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

În temeiul prevederilor

            art. 16 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,

 

DIRECTORUL GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

DISPUNE:

 

Art.1 La data de 25 iunie 2019, ora 10:00 se organizează examenul pentru promovare la finalul perioadei de debut, pentru salariații care ocupă funcții de tip contractual la gradul profesional debutant, conform Anunțului din Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Art.2 Se constituie comisia de examinare și comisia pentru soluționarea contestației, în următoarea componență:

 

a)Comisia de examinare;

Președinte:

Ispășoaia Cristiana, șef centru

Membri:

Romas Valeria, șef centru

Certan Rodica, medic, cu delegare atribuții șef centru

b)Comisia pentru soluționarea contestației:

Președinte:

Faur Ruxandra, șef centru

Membri:

Hamouche Mirela Lucia, medic

Constantin Elena, șef centru

c) Secretariatul comisiilor va fi asigurat de doamna Zăinescu Lavinia, consilier în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane.

d)La examenul de promovare participă în calitate de observatori, reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivelul instituției, Sindicatul SANITAS din DGASPC Sector 1 și Sindicatul ROUA din DGASPC Sector 1.

 Art.3 (1) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei, maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

(2) La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia candidatului lista subiectelor stabilite, conform alin. (1).

           (3) În cadrul examenului de promovare, fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

    b) abilităţi de comunicare;

    c) capacitate de sinteză;

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

            (4) Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut la alin. (3).

             (5) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

           

Art. 4 Examenul de promovare la finalul perioadei de debut se desfășoară și cu respectarea procedurii interne aprobate prin Dispoziția nr. 3119/09.06.2015.

 

Art. 5 Se aprobă formularul pentru înscrierea la examenul de promovare la finalul perioadei de debut, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Art. 6 Prezenta dispoziție se afișează la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Pavilion F etaj II și parter și pe pagina de internet și se comunică Complexului Social de Servicii Sf. Jiului, Complexului Social de Servicii Vrancei, MPRRN Alexandra, MPRRN Brăduț și Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, în vederea ducerii la îndeplinire potrivit competențelor ce le revin.

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

 

DĂNUȚ IOAN FLEACĂ

Sari la conținut