Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Anunţ privind organizarea examenului de promovare pe un post cu nivel de studii superioare pentru salariaţii încadraţi în funcţii de natură contractuală

1 Feb 2018

În conformitate cu prevederile art. 411 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificări şi completări, DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 publică:

ANUNŢUL

privind organizarea examenului de promovare pe un post cu nivel de studii superioare pentru salariaţii încadraţi în funcţii de natură contractuală, după cum urmează:

DATA, ORA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI:

20 februarie 2018, ora 10:00-proba scrisă la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 17.

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA PENTRU EXAMEN:

Bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare pe un post cu nivel de studii superioare este următoarea:
Pentru funcţia de educator:
 Educaţia timpurie, Autor: Ecaterina Vrasmas, Editura Arlequin, Bucureşti, 2014. Cap. VII. Rolul spaţiului educaţional în dezvoltarea copilului mic şi preşcolar.
 Legea nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări. Capitolul I - Dispoziţii generale şi definiţii. Secţiunea 4 - Educaţie, activităţi recreative şi culturale;
MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI:

Pentru participarea la examenul de promovare, candidatul depune cerere, conform formularului aprobat, în perioada 01.02.2018-14.02.2018, inclusiv.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise.  

În cadrul examenului de promovare, pentru proba scrisă, fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia candidatului lista subiectelor stabilite.
    Candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.
  
Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
     a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
     b) abilităţi de comunicare;
     c) capacitate de sinteză;
     d) complexitate, iniţiativă, creativitate.
         
Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.
     Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
     Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
     Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
    Comisia de soluţionare a contestaţiei va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.


DIRECTOR GENERAL,
DĂNUȚ IOAN FLEACĂ


Șef Serviciu Juridic, Contencios și Resurse Umane
Silvia Cristina Gaju

Sari la conținut