Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE FUNCŢIONARII PUBLICI DE EXECUŢIE DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

17 Apr 2012

Având în vedere Informarea transmisă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sub nr. 7588/29.03.2012;

          Luând în considerare prevederile

          Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

          Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

          Legii nr. 284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificări;

          Legii nr. 283 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

 

 

          Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituţiei, în următoarele condiţii:

 

          Promovarea se face prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public care a promovat examenul, la gradul profesional imediat superior celui deţinut, drepturile salariale urmând a fi stabilite pentru o funcţie similară în plată, la treapta 3 de salarizare a funcţiei respective;

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI:

          Examenul constă în 3 etape succesive:

          Selecţia dosarelor

          Proba scrisă

          Interviul

          Selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

          Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

          Data probei scrise: 17 mai 2012, ora 10.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

          Data probei interviu: data şi ora susţinerii se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă a examenului.

         

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN:

           Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

          a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

          b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

          c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

 

PRECIZARE:

faţă de dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificări şi completări, potrivit cărora “perioada concediului pentru creşterea copilului (…) constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea”, a fost solicitat în mod explicit punctul de vedere al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în sensul de a preciza dacă pentru funcţionarii publici care au revenit în activitate după efectuarea concediului pentru creşterea copilului dar nu au, în ultimi doi ani calendaristici, evaluări anuale ale performanţelor profesionale individuale, pot fi avute în vedere, în scopul promovării, evaluările anuale pentru anii anteriori suspendării raportului de serviciu.

         

 

          Dosarul de concurs se depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, respectiv în intervalul 17 aprilie 2012-07 mai 2012, inclusiv, la persoana desemnată secretar al comisiei de examen şi va conţine:

          a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

          b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

          c) formularul de înscriere, pus la dispoziţie de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

 

COMPARTIMENTELE ÎN CARE SE VA ORGANIZA EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Compartimentul în cadrul căruia se poate organiza examen

Gradul funcţiei publice care se va obţine după promovare

Serviciul Familial, Adopţii şi Postadopţii

Consilier principal

Serviciul Asistenţi Maternali Profesionişti

Consilier principal

Serviciul Abuz, Neglijare, Trafic, Violenţă în Familie, Repatrieri şi Exprimare Liberă a Opiniei Copilului

Consilier principal

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie

Consilier principal, consilier superior

Biroul Protecţie Copil Delincvent

Consilier principal

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare

Consilier superior, consilier principal

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

Consilier principal, consilier superior

Serviciul Prevenire

Consilier principal

Serviciul Rezidenţial Adulţi

Consilier principal

Biroul Evidenţa şi Plata Prestaţiilor Sociale

Consilier superior

Biroul Prestaţii şi Facilităţi Persoane cu Handicap

Consilier superior

Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, Standarde HACCP

 

Consilier superior

Serviciul Secretariat Comisii

Consilier principal

Serviciul Contabilitate- Buget

Consilier superior

Serviciul Financiar -Salarizare

Consilier principal, consilier superior

 

 

BIBLIOGRAFIA STABILITĂ PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT

          Pentru compartimentele Serviciul Familial, Adopţii şi Postadopţii, Serviciul Asistenţi Maternali Profesionişti, Serviciul Abuz, Neglijare, Trafic, Violenţă în Familie, Repatrieri şi Exprimare Liberă a Opiniei Copilului, Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie, Serviciul Secretariat Comisii, Biroul Protecţie Copil Delincvent:

          Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

          Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,  republicată, cu modificări şi completări

          Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu  modificări şi completări,

          Pentru compartimentele Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare, Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav, Biroul Evidenţa şi Plata Prestaţiilor Sociale, Biroul Prestaţii şi Facilităţi Persoane cu Handicap:

          Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificări şi completări

          Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

          Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări,

          Pentru compartimentul Serviciul Prevenire:

          Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificări şi completări

          Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată, cu modificări şi completări

          Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări şi completări;

          Pentru compartimentul Rezidenţial Adulţi:

          Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificări şi completări

          Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

          Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificări şi completări;

          Pentru compartimentul Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, Standarde HACCP:

          Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificări şi completări

          Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

          Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări

          Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificări şi completări;

            Pentru compartimentele Serviciul Contabilitate-Buget, Serviciul Financiar-Salarizare:

          Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificări şi completări

          Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,  republicată, cu modificări şi completări

          Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare legale.

                  

            NOTĂ: toate actele normative se au în vedere cu modificările şi completările, inclusiv forma republicată, în vigoare la momentul susţinerii examenului.

 

FORMULARE NECESARE ÎNSCRERII

CERERE ELIBERARE ADEVERINŢĂ ŞI RAPORT DE EVALUARE

 

DISPOZIŢIE CONSTITUIRE COMISIE DE EXAMINARE

 

FORMULARE DE INSCRERE

 

Sari la conținut