Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ REPUBLICAT privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice de conducere DIRECTOR EXECUTIV în cadrul Direcţiei Protecţia Copilului, Persoanei şi Familiei

1 Apr 2015
 

Subscrisa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere DIRECTOR EXECUTIV în cadrul Direcţiei Protecţia Copilului, Persoanei şi Familiei.


Condiţiile de desfăşurare a concursului:

5 mai 2015 ora 10.00 proba scrisă;

data susţinerii interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă. (în cadrul probei interviu se va solicita candidaților prezentarea unui referat cuprinzând analiza sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului din sectorul 1, precum şi propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 8 din Anexa la H.G.R. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări).


Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale: persoana interesată trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată (r2), după cum urmează:

are cetăţenia română şi domiciliul în România;

cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

are capacitate deplină de exerciţiu;

are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii speciale:

absolvent studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea „psihologie”, „sociologie”, „asistenţă socială”, „drept/ştiinţe juridice”;

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere: 3 ani;

absolvent studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.


Dosarele candidaţilor interesaţi se pot depune în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului, în intervalul 01 aprilie -20 aprilie 2015 inclusiv, pentru zilele de luni-joi în intervalul orar 08:00-16:00, iar vineri în intervalul orar 08:00-13:30, la sediul instituţiei organizatoare din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, mansardă, la secretarul comisiei de concurs şi cuprind documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, respectiv:

formular înscriere-pus la dispoziţie de instituţia organizatoare prin secretarul comisiei de concurs;

copie act identitate;

copie acte studii şi copie acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;

copie carnet de muncă şi pentru perioada cuprinsă între 01.01.2011 până în prezent, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului reglementat, ataşat prezentului anunţ;

certificat cazier judiciar. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu a săvârşit fapte pedepsite de legea penală, pentru care nu a intervenit reabilitarea. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor ARE OBLIGAŢIA de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, număr, data eliberării, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătăţii;

declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile documentelor solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, spre a se certifica pentru conformitate cu originalul,de către secretarul comisiei de concurs.


Bibliografia stabilită pentru concurs:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

Legea nr. 292/2011-Legea asistenţei sociale;

Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificări şi completări ;

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări şi completări ;

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări ;

Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată cu modificări şi completări;

Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificări şi completări;

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări;

Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

Ordinul nr. 2126/2014 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale.


Pentru elaborarea Referatului care se va susține în cadrul probei interviu, candidații vor consulta și Strategia structurilor integrate de asistenţă socială şi asistenţă medicală comunitară, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Complexul Multifuncţional Caraiman, subordonate Consiliului Local Sector 1 2014-2020, publicată pe pagina de internet a instituției www. dgaspc-sectorul1.ro


Actele normative se au în vedere cu toate modificările şi completările, inclusiv forma republicată a acestora, în vigoare la data susţinerii examenului.


Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi la nr. de telefon: 021.222.37.67, secretarul comisiei de concurs.

Sari la conținut