Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNȚprivind organizarea a examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie

15 Nov 2019

Anexă la

Dispoziția nr.

 

 

DIRECTOR GENERAL

VASILE MOȚOC

 

ANUNȚ

 

 

 

privind organizarea a examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 organizează în data de 18 decembrie 2019, începând cu ora 1000, proba scrisă, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul instituției.

           

În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii, prevăzute de art. 479 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:

să aibă cel puţin trei ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale, în ultimii 2 ani de activitate;

să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

 

Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada 15.11.2019 – 04.12.2019, de luni până joi în intervalul orar 900 - 1430, vineri în intervalul orar 0900 – 1300, și conține în mod obligatoriu:

formularul de înscriere (pus la dispoziție de către secretarul de concurs);

copie după carnetul de muncă sau adeverință eliberată de Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate.

 

Examentul de promovare va consta în trei etape: selecția dosarelor, probă scrisă de verificare a cunoștințelor și interviu.

 

Compartimentele în cadrul cărora se organizează examenul și Bibliografia:

 

Serviciul Achiziții Publice, Avizare Contracte

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și ompletările ulterioare;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 Serviciul Managementul Calității Serviciilor Sociale, HACCP

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü  Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările ulterioare;

ü  Ordin nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare-Anexa I.

Serviciul Registratură, Relații cu Publicul

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completări ulterioare;

ü  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

 

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări.

 Serviciul Secretariat Comisii

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

  

Serviciul Familial, Adopții și Postadopții

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü  Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Serviciul Violență asupra Copilului

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 privind prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie.

 

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie și Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități:

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări.

 

Biroul Evaluare Complexă

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;

ü  Ordinul 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cecerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

 

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap și Monitorizare:

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Ordinul nr. 2298/2012, privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad și tip de handicap;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, Anexa II;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

ü  Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare.


 Biroul Alocații

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ultrioare;

ü  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare.

 

Serviciul Prestații Persoane cu Handicap

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü  Legea nr. 448/20006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

ü  Legea nr. 292/2011 privind asistența socială;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 1017/2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 1019/2018 privind aprobarea Procedurii de prelucrare de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respective, a municipiului București, a a personalului cu atribuții în efectuarea plăților prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respective ale sectoarelor municipiului București, a procdurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap, precu și pentru modificarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal – Anexa I, cu modificările și completările ulterioare.

 

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal – Anexa I, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Legea nr. 448/20006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

ü  Ordinul nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

 

Serviciul Rezidențial Adulți

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal – Anexa I, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificări și completări;

ü  Legea nr. 448/20006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Ordin nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru personae adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției luanre de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru personae adulte cu handicap sau de susținătorii acestora modificat cu Ordinul nr. 623/2017 și Ordonanța de urgenață a Guvernului nr. 51/2017.

 

Serviciul Prevenire

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

 

Biroul Relații Interetnice

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal-Anexa I, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Ordonanța nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020;

ü  Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

 

Serviciul Contabilitate Buget:

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări;

ü  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificări şi completări.

 

Biroul Contabilitatea Patrimoniului:

ü  Constituția României, republicată;

ü  PARTEA a VI-a Titlul II Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

ü  Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ü Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificări și completări ulterioare;

ü  Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare.

 

DIRECTOR GENERAL

VASILE MOȚOC

 

 

 

ȘEF SERVICIU

JURIDIC,CONTENCIOS ȘI RESURSE UMANE

    SILVIA CRSITINA GÂJU

 

Sari la conținut