Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

CONCURS DE ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL 06.08 – 26.09 2012

6 Aug 2012

 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează concurs de angajare pentru personal contractual, conform anexelor I, II şi III.

 

1. Perioadă înscriere: 06 - 20.08.2012

2. Selecţia dosarelor: 23.08.2012

3. Probă scrisă/ practică: 18.09.2012

4. Interviu: 26.09.2012

 

 

DOSARELE DE CONCURS SE DEPUN LA SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS ŞI RESURSE UMANE, PAVILIONUL F, ETAJ 4 (MANSARDĂ).

 

                                                                                                                                                             

 

 

ANEXA I

Numărul, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structura, principalele cerinţe ale posturilor,

bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare

 

 

 

CENTRUL ROMÂNO-DANEZ PENTRU EDUCAŢIE INTEGRATĂ

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Şef centru

S

conducere

Absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor sociale şi vechime în specialitate de minim 2 ani

sau absolvent de studii superioare de lungă durată cu experienţă în domeniul protecţiei drepturilor copiilor de minim 3 ani si studii postuniversitare în management

Asigură conducerea Centrului şi răspunde de buna funcţionare şi îndeplinirea atribuţiilor acestuia

1

2

Psihopedagog

S

execuţie

 

Absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă în specializarea  psihopedagogie

Evaluare, consiliere, educaţie nonformală şi informală

4

3

Educator puericultor

M

executie

Absolvent de studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat

Asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor din cadrul Centrului

2

4

Asistent medical

 

PL

execuţie

 

Absolvent şcoală postliceală sanitară, specialitate asistent medical generalist;

avizul OAMGMAMR medicină generală;

 asigurare profesională

Asigurarea serviciilor de asistenţă medicală  pentru beneficiarii din cadrul Centrului

2

5

Îngrijitor

G

execuţie

Studii generale (8 clase)

Asigură curăţenia unităţii, interior cât şi exterior

 

2

6

Muncitor calificat (bucătar)

G

execuţie

Studii generale  (8 clase) şi

 curs de calificare în meseria de bucătar

Prepararea produselor alimentare

 

1

7

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

G

execuţie

Studii generale  (8 clase)

Asigură activitatea necalificată în cadrul bucătăriei

1

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

 

ŞEF CENTRU

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

3. Hotărârea Guvernului României nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a servicilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor;

4. Legea nr. 263 din 19 iulie 2007privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, modificata si completata.

 

PSIHOPEDAGOG

Psihologia varstelor. Ciclurile Vietii-Emil Verza, Ursula Schiopu

Editia a 3-a revizuita, Ed Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1997

Tematica: Capitolul III Prima copilarie (de la 1 la 3 ani)(Perioada anteprescolara);

                Capitolul IV- A doua copilarie (de la 3 la 6 ani) (Perioada prescolare)

                Capitolul XII-Tulburari de dezvoltare si recuperarea lor

 

 

EDUCATOR PUERICULTOR

1.      Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2. Legea nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, modificata si completata.

 

 

ASISTENT MEDICAL

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

 

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI: D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 BUCUREŞTI

COMPARTIMENT:  Centrul româno-danez pentru educaţie integrată

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI ŞEF CENTRU

principalele atribuţii

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: şef centru

Nivelul postului  - conducere

Scopul principal al postului :  organizează, îndrumă şi controlează întreaga activitate din cadrul Centrului

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

 • Răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare privind activitatea centrului;
 • Răspunde de aplicarea dispoziţiilor emise la nivelul conducerii DGASPC sector 1;
 • Elaborează regulamentul de ordine interioară pe care îl supune spre aprobare conducerii DGASPC sector 1, aducându-l ulterior la cunoştinţa întregului personal din unitate, cât şi copiilor;
 • Organizează, îndrumă şi controlează întreaga activitate din centru;
 • Asigură întocmirea în condiţii corespunzătoare şi la timp a tuturor lucrărilor solicitate de DGASPC sector 1, privind centrul;
 • Procură şi păstrează documentele şi actele normative în vigoare (legi, decrete, hotărâri, instrucţiuni, regulamente, dispoziţii);
 • Răspunde de întocmirea şi păstrarea acestora în bune condiţii;
 • Întocmeşte fişa postului pentru personalul din subordine pe baza legislaţiei existente şi în acord cu interesele instituţiei;
 • Ia măsuri pentru asigurarea şi dezvoltarea bazei materiale a centrului;
 • Ia măsuri pentru efectuarea reparaţiilor curente şi capitale îngrijindu-se de păstrarea curăţeniei şi a aspectului estetic al centrului;
 • Răspunde de desfăşurarea operaţiunilor de inventariere, de clasare şi casare potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 • Formulează şi promovează misiunea centrului;
 • Răspunde de aplicarea tuturor normelor privitoare la asigurarea securităţii muncii;
 • Aprobă meniul săptămânal şi zilnic, controlează zilnic calitatea mâncării şi modul de gestionare şi folosire a alimentelor, asigură materialele necesare menţinerii şi efectuării curăţeniei;
 • Se preocupă de dezvoltarea bazei didactico-materiale a centrului;
 • Asigură respectarea drepturilor copilului şi ale personalului din subordine;
 • Stabileşte şi acordă concediile de odihnă personalului ţinând seama de interesele bunei desfăşurări a activităţii centrului;
 • Urmăreşte efectuarea controalelor medicale periodice ale personalului din unitate;
 • Propune, potrivit legii, măsuri de sancţionare a celor care comit abateri de la îndatoririle profesionale şi morale sau au încălcat legile, regulamentele şi dispoziţiile în vigoare;
 • Asigură activitatea de perfecţionare continuă a personalului;
 • Organizează, îndrumă şi controlează întregul proces instructiv-educativ şi răspunde de rezultatele activităţii în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • Dezbate principalele probleme ale activităţii instructiv-educative şi stabileşte măsuri de perfecţionare a acesteia;
 • Întocmeşte şi răspunde de întreaga activitate instructiv-educativă din centru şi ia măsuri pentru organizarea programului zilnic;
 • Coordonează şi răspunde de activitatea desfăşurată în centru împreună cu personalul din subordine.

 

 

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI: D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 BUCUREŞTI

COMPARTIMENT:  Centrul româno-danez pentru educaţie integrată

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI PSIHOPEDAGOG

principalele atribuţii

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: psihopedagog

Nivelul postului  - execuţie

Scopul principal al postului :  Evaluare, consiliere, educaţie nonformală şi informală

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

 • Desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitiva si de limbaj, de educaţie şi reabilitare comportamentală pentru copii;
 • Utilizează terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecărui copil;
 • Desfăşoară activităţi de educaţie şi reabilitare comportamentală precum şi terapii specifice pentru copii;
 • Colaboreaza cu ceilalţi specialişti şi cu alţi angajaţi în vederea evaluării, desfăşurării de programe de consiliere şi terapii specifice psihopedagogice;
 • Elaborează recomandări psihopedagogice menite să faciliteze progresul copilului în toate ariile de dezvoltare;
 • Face rapoarte privind progresele fiecărui copil în parte, în urma şedinţelor individuale sau de grup;
 • Asigură supravegherea copiilor;
 • Participă la activităţile de educaţie non-formală;
 • Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă alături de educator;
 • Participă la cursurile de formare;
 • Acordă îngrjirile zilnice grupului copii  din centru, menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectual şi socio-emoţional;
 • Însoţeşte copiii la masă;
 • Interacţionează cu copiii în timpul îngrijirii;
 • Încurajează autonomia copiilor în timpul îngrijirilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilităţilor de autoîngrijire ;
 • Asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;
 • Dacă suspectează sau identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului cu dizabilităţi în cadrul centrului sau în afara acestuia, înştiinţează superiorii ierarhici sau DGASPC, conform procedurii;
 • Sprijină metodologic activitatea educatorilor de grupă participând activ la realizarea planificărilor dar şi la elaborarea obiectivelor educaţionale pentru fiecare copil;
 • Participă la  planificarea activităţilor majore cu caracter educativ ale complexului, în colaborare cu şeful de centru;
 • Analizează situaţia specifică fiecărui caz,  identifică problemele asupra cărora poate să acţioneze şi planifică activitatea de intervievare şi consiliere;
 • Stimulează dezvoltarea capacităţilor parentale (a capacităţilor de asigurare a îngrijirii corespunzătoare ale copilului, de promovare a dezvoltării personale a copilului, de îndrumare) şi a unui mediu familial stabil, propice funcţionării dimensiunii parentale;
 • Anunţă medicul sau asistenta medicală orice modificare în starea de sănătate a copiilor;
 • Participă la oricare alte activităţi la solicitarea coordonatorului de centru în limita competenţelor şi a legalităţii;
 • Respectă Codul etic elaborat de coordonatorul Centrului (norme de comportament, atitudini de comunicare etc).

 

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI: D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 BUCUREŞTI

COMPARTIMENT:  Centrul româno-danez pentru educaţie integrată

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI EDUCATOR PUERICULTOR

principalele atribuţii

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: educator puericultor

Nivelul postului  - execuţie

Scopul principal al postului :  Asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor din cadrul Centrului

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

 • Conduce activitatea educativă a grupei de copii stabilită de către şeful complexului social de servicii;
 • Educatorul face demersuri pentru o pregătire cât mai bună individuală şi particularizată ritmului şi posibilităţilor fiecărui copil;
 • Educatorul ajută copilul la învăţarea şi consolidarea deprinderilor de igienă şi autoservire;
 • Respectă programul de lucru stabilit în funcţie de necesităţile copiilor din grupă. Acest program va fi stabilit de către şeful centrului şi va fi anunţat din timp;
 • Discută cu copilul într-un climat de încredere şi respect reciproc;
 • Asigură supravegherea copiilor;
 • Participă la activităţile de educaţie non-formală;
 • Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă alături de educator;
 • Participă la cursurile de formare;
 • Acordă îngrjirile zilnice grupului copii  din centru, menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectual şi socio-emoţional;
 • Însoţeşte copiii la masă;
 • Interacţionează cu copiii în timpul îngrijirii;
 • Încurajează autonomia copiilor în timpul îngrijirilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilităţilor de autoîngrijire ;
 • Asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;
 • Face prezenţa zilnică a copiilor în sala de grupă, semnează în caietul de prezenţă asumându-şi răspunderea pentru întocmirea acesteia;
 • Are obligaţia să controleze prezenţa copilului la grupă şi să discute cu părintele pentru a evita absentarea pe termen lung a copilului de la grupă;
 • Însoţeşte copiii în deplasările efectuate în afara centrului;
 • Răspunde de securitatea copiilor încredinţaţi pe timpul cât îşi desfăşoară programul de lucru şi informează şeful de centru, cabinetul medical, în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora;
 • Verifică permanent spaţiul grupei,  echipamentele şi materialele puse la dispoziţia copiilor cu prilejul activităţilor instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute;
 • Organizează şi amenajează spaţiul educaţional, încurajează implicarea copiilor în amenajarea  mediului educaţional;
 • Participă la activităţi educaţionale organizate în centru;
 • Îndrumă părinţii şsi copiii unde este cazul la consiliere;
 • Are obligaţia să aducă la cunoştinţă, în timp util, şefului de complex atunci când nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absenţei;
 • Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;
 • Desfăşoară cu copii din cadrul centrului la activităţi de terapie ocupaţională;
 • Are obligaţia să anunţe verbal sau în scris conducerii centrului orice problemă pe care o întâmpină;
 • Îndeplineşte orice altă sarcină trasată de şeful ierarhic în acord cu pregătirea  profesională.

 

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI: D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 BUCUREŞTI

COMPARTIMENT:  Centrul româno-danez pentru educaţie integrată

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

principalele atribuţii

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: asistent medical

Nivelul postului  - execuţie

Scopul principal al postului :  Asigurarea serviciilor de asistenţă medicală  pentru beneficiarii din cadrul Centrului

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·       Respectă şi aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitate face triajul epidemiologic al copiilor dacă este cazul;

·       Întreţine un climat plăcut şi securizant îin comunicarea cu copiii;

·       Controlează zilnic starea de sănătate a copiilor, medicaţia acestora şi instrumentarul medical;

·       Colaborează cu echipa multidisciplinară în vederea elaborării şi implementării PPI;

·       Examinează copiii care vor fi supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii medicale;

·       În caz de urgenţă însoţeşte copiii la unităţi spitaliceşti de profil;

·       Efectuează tratamente curente la indicaţia medicului;

·       Informează medicul asupra aspectelor sesizate şi evoluţia stării de sănătate a copiilor;

·       Ajută medicul în timpul examinărilor efectuate;

·       Duce condica de medicamente la farmacie, preia medicamentele şi le administrează conform prescripţiilor medicale din F.O.;

·       Termometrizează, cîntăreşte şi măsoară copiii;

·       Completează zilnic fişele de temparatură a frigiderelor şi congelatoarelor din blocul alimentar;

·       Completează zilnic fişa de evidenţă HACCP;

·       La  sfârşitul lunii predă fişele pe care le monitorizează administratorului;

·       Verifică starea de curăţenie a suprafeţelor de lucru, utilajelor şi pardoselilor la începutul lucrului;

·       Verifică starea de igienă a personalului şi echipamentul de protecţie la începutul lucrului;

·       Verifică prin sondaj dacă personalul utilizează corect produsele chimice periculoase;

·       Completează fişele de evidenţă a rezultatelor analizelor pentru apa potabilă, produse finite şi a rezultatelor testelor de sănătate;

·       La sfârşitul lunii predă fişele pe care le monitorizează administratorului;

·       Efectuează tratamentul injectabil/oral în caz de nevoie şi răspunde la solicitări privind administrarea tratamentului oral;

·       Efectuează tratamentele locale (spălături articulare, oculare, pansamente, mica chirurgie);

·       Efectuează vaccinări la indicaţia şi sub supravegherea medicului;

·       Controlează efectuarea analizelor medicale periodice şi actualizarea acestora (conform recomandărilor);

·       Are obligaţia de a efectua controlul medical periodic şi anual;

·       Pregăteşte materialul steril necesar centrului;

·       În caz de necesitate, până la venirea medicului / ambulanţei, acordă primul ajutor copiilor şi personalului;

·       Are obligaţia de a declara existenţa sau apariţia problemelor de sănătate;

·       Are obligaţia de a-şi însuşi cunoştintele generale cu privire la siguranţa alimentelor şi de a respecta întocmai cerinţele;

 • Controlează modul în care s-a făcut curăţenia, circuitul rufelor murdare şi curate, respectarea regulilor de igienă, portul echipamentului de protecţie în timpul transportului şi distribuirii alimentelor;
 • Realizează activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor;
 • Spală şi dezinfectează regulat suprafeţele şi materialele de joc respectând standardele de igienă;
 • Asigură supravegherea copiilor;

·            Asigură şi răspunde de buna funcţionare şi păstrare a aparaturii şi instrumentarului medical, precum şi a obiectelor de inventar;

·            Asigură şi răspunde de calitatea îngrijirilor medicale acordate;

·            Poartă echipament de protecţie corespunzător;

·            Aplică şi respectă normele PSI şi de protecţia muncii;

·            Participă la toate formele de instruire şi perfecţionare organizate de institutie;

·            Execută orice sarcină trasată de medic sau conducerea instituţiei în domeniul medico-sanitar.

 

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI: D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 BUCUREŞTI

COMPARTIMENT:  Centrul româno-danez pentru educaţie integrată

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI ÎNGRIJITOR

principalele atribuţii

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: îngrijitor

Nivelul postului  - execuţie

Scopul principal al postului :  Asigurarea serviciilor de  curăţenie în cadrul Centrului

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

 • Asigură curatenia unitatii, interior cat si exterior;
 • La grupurile sanitare zilnic, ori de câte ori va fi nevoie, va spăla vasele de toaletă, chiuvetele, faianţa şi le va dezinfecta;
 • În spaţiile destinate activităţilor copiilor şi în birouri, va aspira­/ mătura, spăla, şterge praful şi va aerisi zilnic;
 • Se vor spăla perdelele, geamurile şi se va face curăţenie generală, la perioade stabilite;
 • Se îngrijeşte de curătenia pe holuri, casa scării şi subsol;
 • Pe timpul verii participă la igienizarea dormitoarelor şi a unităţii;
 • Răspunde de bunurile aflate în dormitoare, holuri, semnând inventarul pentru acestea;
 • Participă la descărcarea alimentelor, dacă este nevoie;
 • Participă la săpatul şi curăţatul grădinii, precum şi a împrejurimilor centrului;
 • Au obligaţia să-şi procure din timp materialele de curătenie.

 

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI: D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 BUCUREŞTI

COMPARTIMENT:  Centrul româno-danez pentru educaţie integrată

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)

principalele atribuţii

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: muncitor calificat (bucătar)

Nivelul postului  - execuţie

Scopul principal al postului :  Prepararea produselor alimentare

 

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

 • Răspunde de pregătire corectă a mesei şi de calitatea preparatelor executate;
 • Răspunde de respectarea cerinţelor igienico-sanitare în bucătărie şi dependinţe, spală şi dezinfectează atât vesela din dotare după fiecare utilizare, cât şi a veselei pentru servirea mesei;
 • Răspunde de împărţirea corectă a mesei;
 • Produsele alimentare ce nu corespund organoleptic vor fi scoase imediat din uz cu acordul administratorului, magazinerului, asistentei medicale şi şefului complexului;
 • Va păstra în frigider, timp de 36-48 ore, toate probele din alimentele consumate cu scopul de a preveni toxiinfecţiile alimentare;
 • Colectarea reziduurilor solide, cât şi a resturilor alimentare lichide se va face în recipiente etanşe cu capac, confecţionate din material rezistent, uşor de spălat şi de dezinfectat;
 • Spală şi dezinfectează ori de câte ori este nevoie pereţii impermeabili şi perimetrul impermeabil prevăzut cu sifoane de scurgere la reţeaua de canalizare;
 • Ia măsuri pentru dezinsecţie periodică a blocului alimentar şi a anexelor acestora;
 • Nu va depozita în acelaşi loc produsele finite cu cele neprelucrate termic, produsele care emană mirosuri specifice cu cele ce împrumută mirosuri;
 • Decongelarea alimentelor va fi făcută în încăperi neexpuse contactului cu insecte;
 • Va respecta circuitele de intrare şi ieşire a alimentelor în şi din bucătărie, fără a intersecta fazele insalubre cu cele salubre;
 • Va respecta spaţiile de prelucrare preliminară a alimentelor (curăţare, spălare, tocare) care sunt spaţii cu circuite separate pentru legume, carne, peşte, ouă;
 • Păstrează vesela pentru masă, curată, în rafturi prevăzute cu uşi glisante sau perdeluţă din pânză sau tifon, iar vasele de bucătărie pe rastele sau dulapuri închise sau mese de lucru tip dulap;
 • Răspunde de starea tehnică şi de buna funcţionare a utilajelor pe care le are în dotare;
 • Răspunde de inventarul aflat în grija sa şi respectă regulile de exploatare tehnică a instalaţiilor şi utilajelor deservite;
 • Răspunde de condiţiile de manipulare, depozitare şi păstrare a mărfurilor;
 • Respectă îndrumările personalului sanitar din unitate.

 

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI: D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 BUCUREŞTI

COMPARTIMENT:  Centrul româno-danez pentru educaţie integrată

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI MUNCITOR NECALIFICAT (AJUTOR BUCĂTAR)

principalele atribuţii

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: muncitor  necalificat (ajutor bucătar)

Nivelul postului: execuţie

Scopul principal al postului: asigură activitatea necalificată în cadrul bucătăriei

 

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Răspunde de respectarea cerinţelor igienico-sanitare în bucătărie şi dependinţe, spală şi dezinfectează atât vesela din dotare după fiecare utilizare, cât şi a veselei pentru servirea mesei;

 • Colectarea reziduurilor solide, cât şi a resturilor alimentare lichide se va face în recipiente etanşe cu capac, confecţionate din material rezistent, uşor de spălat şi de dezinfectat;
 • Spală şi dezinfectează ori de câte ori este nevoie pereţii impermeabili şi perimetrul impermeabil prevăzut cu sifoane de scurgere la reţeaua de canalizare;
 • Participă la aplicarea măsurilor pentru dezinsecţie periodică a blocului alimentar şi a anexelor acestora;
 • Va respecta circuitele de intrare şi ieşire a alimentelor în şi din bucătărie, fără a intersecta fazele insalubre cu cele salubre;
 • Va respecta spaţiile de prelucrare preliminară a alimentelor (curăţare, spălare, tocare) care sunt spaţii cu circuite separate pentru legume, carne, peşte, ouă;
 • Păstrează vesela pentru masă, curată, în rafturi prevăzute cu uşi glisante sau perdeluţă din pânză sau tifon, iar vasele de bucătărie pe rastele sau dulapuri închise sau mese de lucru tip dulap;
 • Răspunde de condiţiile de manipulare, depozitare şi păstrare a mărfurilor;
 • Respectă îndrumările personalului sanitar din unitate.

 

 

Anexa II DOCUMENTE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

 

        Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

1. Formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de către organizatorul concursului);

2. Copia actului de identitate (ACTUL VA FI PREZENTAT ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIEI CU ACESTA);

3.  Curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată anterior;

4. Copie recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la ultima instituţie de învăţământ absolvită; recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al candidatului (ACTUL VA FI PREZENTAT ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIEI CU ACESTA);

5. Copie fişă de evaluare a performanţelor profesionale individuale, dacă este cazul;

6. Cazierul juridiciar (se depune în original) sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În cazul acestui document, candidatul care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

7. Adeverinţă medicală (se depune în original) care să ateste starea de sănătate corepunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

8. Copia certificatului de naştere şi/sau a certificatului de căsătorie/sentinţă divorţ (ACTUL VA FI PREZENTAT ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIEI CU ACESTA);

9.  Copia diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (ACTUL VA FI PREZENTAT ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIEI CU ACESTA);

10. Copie după actele de calificare şi autorizaţiile specifice pentru exercitarea profesiei/ meseriei/ calificării (exemplu: permis de conducere, autorizaţie liberă practică, asigurare profesională – malpraxis, etc.) - ACTUL VA FI PREZENTAT ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIEI CU ACESTA;

11. Copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (ACTUL VA FI PREZENTAT ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIEI CU ACESTA);

12. O fotografie recentă, tip paşaport (se depune în original).

            13. După caz, Declaraţie pe propria răspundere privind desfăşurarea în prezent a unei activităţi pe bază de contract individual de muncă sau altă formă de angajare.

            14. După caz, Declaraţie pe propria răspundere că au/nu au calitatea de pensionar. 

            15. Declaraţie pe propria răspundere că beneficiază/nu beneficiază de ajutor de şomaj.

 Copiile de pe acte se prezintă împreună cu originalul documentelor sau copii legalizate, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 

 

DATA LIMITĂ, ORA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE, LOCUL DE DEPUNERE, PERSOANELE ŞI DATELE DE CONTACT:

 

          Pentru participarea la concurs, dosarele se pot depune pînă la data de 20 AUGUST 2012, între orele 1000 şi 1600  (vineri 1000 – 1300), la secretarul comisiei de concurs, respectiv doamna Alexandru Elena,  având funcţia de  Şef Birou  în cadrul Biroului Resurse Umane Asistenţi Maternali Profesionişti, Asistenţi Personali, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, mansardă, tel: 021.222.37.67  

TIPUL PROBELOR DE CONCURS

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante constă în 3 etape succesive, astfel:

          Selecţia dosarelor de înscriere

          Proba scrisă/proba practică

          Interviul

PROBA SCRISĂ

Constă în redactarea unei lucrări si/sau rezolvarea unor teste grilă

INTERVIU

Constă în testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor

PROBA PRACTICĂ

Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului

Şef Centru

Şef Centru

 

Psihopedagog

Psihopedagog

 

Educator puericultor

Educator puericultor

 

Asistent medical

Asistent medical

 

 

Îngrijitor

Îngrijitor

 

Muncitor calificat (bucătar)

Muncitor calificat (bucătar)

 

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

 

 

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII PROBELOR

 

Concursul se desfăşoară la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, după cum urmează:

SELECŢIA DOSARELOR: 23.08. 2012

PROBA SCRISĂ: 18.09.2012, începând cu ora 900

PROBA PRACTICĂ: 18.09.2012, începând cu ora 1200

INTERVIUL: 26.09.2012, începând cu ora 900

În funcţie de numărul de dosare participante la procedură, probele scrisă/ practică precum şi interviul pot fi susţinute în zile diferite.

Informaţiile privind eventualele modificări privind datele de susţinere a probelor de concurs vor fi anunţate şi afişate la sediul angajatorului, candidaţilor revenindu-le obligaţia de informare.

   

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Sari la conținut