Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Adopții

Date de contact

Adresa
Bd. Mareşal Averescu, nr.17, Corp H, Sector 1, Bucureşti
Tel
021.222.99.29
E-mail
familial@dgaspc-sectorul1.ro

Servicii oferite:
  • asigură informarea prealabilă şi acordă consiliere persoanelor/familiilor care îşi exprimă intenţia de a adopta, despre procedura adopţiei, precum şi despre serviciile de sprijin existente;
  • evaluează și pregătește persoanele/familiile care solicită eliberarea atestatului de persoană/familie aptă să adopte în vederea asumării rolului de părinte;
  • informează, consiliază şi sprijină copilul adoptabil/adoptat, familia naturală, persoana/familia adoptatoare în tot procesul adoptiei;
  • monitorizează întreg procesul de adopţie şi întocmeşte rapoarte de specialitate necesare pentru atestare, potrivire, încredinţare în vederea adopţiei, încuviinţarea adoptiei;
  • participă la procesele de potrivire iniţială şi practică pentru copiii pentru care s-a încuviinţat deschiderea procedurii adoptiei;
  • realizează vizite bilunare pe perioada de încredinţare în vederea adopţiei a copilului la familia adoptatoare și vizite postadopție;
  • sprijină persoanele adoptate care doresc să îşi cunoască originile, oferind servicii specializate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu recomandările Autorităţii Naţionale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;

ETAPELE PROCEDURII DE ADOPŢIE

I. ATESTAREA CA PERSOANĂ/FAMILIE APTĂ SĂ ADOPTE

Informarea prealabilă

Persoana/familia care dorește să adopte trebuie să se adreseze Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) în a carei rază teritorială domiciliază unul dintre adoptatori sau unui organism privat român autorizat (OPA) pentru realizarea procedurii de informare prealabilă și demararea procesului de evaluare.

Depunerea cererii de evaluare. După realizarea procedurii de informare prealabilă, persoana sau familia care dorește să adopte formulează o cerere scrisă adresată DGASPC sau unui organism privat autorizat (OPA) de la domiciliu sau, după caz, de la reşedinţa acesteia. Cererea este însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de ședere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidență permanentă;

b) declarație autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă și continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absențe temporare care cumulat să depășească 3 luni;

c) copie, certificată de către direcție sau, după caz, de către adoptator/familia adoptatoare, de pe certificatul de naștere;

d) copie certificată de către direcție sau, după caz, de către adoptator/familia adoptatoare de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț/certificatul de divorț, dacă este cazul;

e) copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință a locuinței;

f) certificatul de cazier judiciar;

g) adeverințe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanților;

h) certificat/adeverință medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate și eventualele boli cronice, însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice;

i) declarația soțului care nu se asociază la cererea de adopție, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii, după caz;

j) declarație autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanții nu este/sunt decăzut/decăzuți din drepturile părintești, precum și referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecție specială;

k) certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuiește solicitantul;

l) certificat/adeverință medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuiește solicitantul, cu menționarea eventualelor boli cronice, însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice.

Procesul de evaluare are o durată de maximum 90 de zile de la depunerea cererii de evaluare. DGASPC evaluează garanțiile morale şi condiţiile materiale ale persoanei/familiei care dorește să adopte şi asigură acestora serviciile de pregătire/consiliere necesare pentru a-şi asuma în cunoştinţă de cauză şi în mod corespunzător rolul de părinte.

Procesul de evaluare cuprinde următoarele etape: Evaluarea socială,  Evaluarea psihologică și pregătirea adoptatorilor pentru asumarea, în cunoștință de cauză, a rolului de părinte adoptator

Eliberarea atestatului

În cazul unui rezultat favorabil al evaluării, DGASPC eliberează atestatul de persoană sau familie aptă să adopte. Atestatul are o valabilitate de 5 ani, reevaluat anual.

II. POTRIVIREA INIȚIALĂ ȘI POTRIVIREA PRACTICĂ.

Potrivirea este o etapă premergătoare încredinţării în vederea adopţiei prin care se identifică şi se selectează persoana/familia atestată ca fiind aptă să adopte, care răspunde nevoilor identificate ale copilului, şi se stabileşte compatibilitatea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare.

III. ÎNCREDINŢAREA ÎN VEDEREA ADOPŢIEI

(Pentru o perioadă de MINIM 90 DE ZILE)

Este o etapă premergătoare încuviinţării adopţiei, durează minim 90 de zile, în care copilul se află la domiciliul adoptatorilor în îngrijirea acestora, iar reprezentanţii direcţiei efectuează vizite bilunare pentru a urmări evoluţia copilului încredinţat în vederea adopţiei şi a relaţiilor dintre acesta şi adoptator/familia adoptatoare. 

IV. ÎNCUVIINŢAREA ADOPŢIEI

La sfârşitul perioadei de încredinţare în vederea adopţiei, direcţia întocmeşte un raport final, în care se evidenţiază modul în care copilul s-a adaptat noului mediu de viaţă şi daca evoluţia a fost favorabilă sesizeaza instanţa judecătorească pentru încuviinţarea adopţiei.

V. POST- ADOPŢIA (2 ANI)
LEGISLAȚIE

– Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– H.G.R. nr.798/28.07.2021 privind modificarea  anexei la Hotărârea Guvernului nr. 579/2016  pentru aprobarea  Normelor metodologice  de aplicare a  Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004  cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale.                                                            

– Ordinul 1430/05.08.2021 privind privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum și a modelului și a conținutului unor formulare, instrumente și documente utilizate în procedura adopției.

Ultimele noutăți

Sari la conținut