Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Alocații

Date de Contact

Adresa
B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, Pavilonul F, Sector 1, Bucureşti
Tel
021.222.99.83
E-mail
alocatii@dgaspc-sectorul1.ro

Descrierea modului de acordare a beneficiilor

      Conform Legii nr. 292/2011 privind Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, statul acordă beneficiile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.

         Dreptul la beneficii de asistenţă socială se acordă numai la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptăţite.  

         Cererea este însoţită în mod obligatoriu de documentele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile realizate, precum şi de orice alte documente privind situaţia membrilor familiei, prevăzute de lege.

         Cererea, însoţită de documentele justificative, se depune şi se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa persoana care solicită unul sau mai multe beneficii de asistenţă socială.

         Pentru beneficiile de asistenţă socială plătite din bugetul de stat, cererea, certificată de primar, se transmite până pe data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, la structura sau, după caz, la serviciul deconcentrat din subordinea plătitorului dreptului, pe bază de borderou. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în funcţie de tipul şi natura beneficiului de asistenţă socială, pe baza documentelor doveditoare ce însoţesc cererea, a informaţiilor furnizate de celelalte baze de date deţinute de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a altor proceduri stabilite de lege.

    Pentru fiecare beneficiu în parte, solicitantul trebuie să depună la Biroul Alocații, o cerere la care să atașeze actele ce atestă condițiile de eligibilitate.

    Astfel, echipa Biroului Alocații prin atribuțiile ce stau la baza activității structurii sale  primește, verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, înregistrează, centralizează şi apoi transmite spre soluţionare către Agenția Pentru Plăți și Inspecție Socială București,  cererile şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor depuse de către beneficiarii care au domiciliul/reședința pe raza sectorului 1, Bucureşti.

Informații legate de stabilirea dreptului  efectuarea plății, eliberarea deciziei de stabilire

     * Soluţionarea cererilor  depuse în vederea obținerii  indemnizaţiilor pentru creșterea copilului,  a stimulentului de inserție și a alocației de stat, respectiv plata acestora este efectuată de către Agenția Pentru  Plăți Și Inspecție Socială a Municipiului Bucureşti (APISMB).

      *  Dosarele depuse la DGASPC sector 1 sunt înregistrate la Biroul Alocații și sunt transmise, pe bază de borderou, către APISMB, în vederea stabilirii dreptului și efectuării plății.

      * Astfel, sesizările ce au ca obiect  calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copilul, alocaţia de stat pentru copil, respectiv stimulentul de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Bucureşti, sunt de competenţa APISMB. 

       * Prin urmare, dacă doriți informații legate de emiterea deciziei de stabilire, de eliberarea unei adeverințe care să cuprindă veniturile obținute cu titlu de alocație, indemnizație, stimulent, de modul de calcul al beneficiilor, vă invităm să vă adresați instituției competente.

         Dacă doriți schimbarea modalității de plată, a contului în care primiți vreunul dintre aceste beneficii, transferul într-o altă unitate administrativ teritorială ca urmare a schimbării domiciliului, vă invităm să vă adresați instituției competente.

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați: https://bucuresti.mmanpis.ro/.

Procedura de înregistrare on line

În atenția persoanelor care doresc să depună cererea și documentele în vederea obținerii alocației de stat/  indemnizației pentru creșterea copiilor/stimulentului de inserție, online pe adresa de e-mail: alocatii@dgaspc-sectorul1.ro

        Depunerea prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentele justificative este opțională și se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului(UE)2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

     Astfel, avem rugămintea de a trimite actele urmând procedura descrisă mai jos. Dacă vă aflați în imposibilitatea de a urma pașii conform procedurii, vă invităm să optați pentru varianta depunerii la sediu. 

Procedura de înregistrare on-line

1.   Pentru a intra în posesia  informațiilor și a formularelor necesare depunerii dosarului de acordare a alocației de statindemnizației pentru creșterea copiilorstimulentului de inserție, vă invităm să accesați secțiunea ”Formulare/ documente”  de mai jos.

Pentru răspunsuri și întrebări punctuale privitoare la completarea documentelor și transmiterea acestora, vă rugăm să vă adresați la numerele de telefon : 021.222.99.83 și 021.223.41.90/ 97/ tasta 2- 1, Biroul Alocații.

2. Toate documentele/formularele (cererea tip, declarațiile) trebuie completate lizibil, integral, semnate și datate.

3. Declarația pe proprie răspundere (formular 1.0) privind veridicitatea documentelor depuse este obligatorie.

4.   Documentele care însoțesc cererea și declarația pe proprie răspundere, scanate și încărcate în format pdf, se trimit pe adresa de e-mail: alocatii@dgaspc-sectorul1.ro;

(adeverința cu veniturile formularul 1.3 un singur pdf, cererea tip Cerere ICC un singur pdf, declarații…)

5.  Dacă solicitați alocația de stat în același timp cu indemnizația pentru creșterea copiilor, depuneți un singur dosar (cu actele necesare de la indemnizație), iar pe cererea tip de la indemnizație, bifațiși alocația de stat, nu mai atașați și actele de la alocație de stat.

6. În situația în care dosarul este complet, vă vom transmite pe e- mail numărul de înregistrare.

7. În cazul în care informațiile sunt incomplete, nu sunt lizibile, vă vom solicita telefonic sau prin intermediul e-mailului documentele lipsă/incomplete/incorect completate, dosarul urmând a fi înregistrat după completarea informațiilor solicitate.

 !!! În cazul în care, în maxim 2 zile lucrătoare de la transmiterea e-mail-ului dumneavoastră, nu primiți niciun răspuns (un e-mail cu numărul de înregistrare/confirmare, sau sunteți contactat pentru a furniza documente în plus față de cele transmise), este posibil să se fi produs o problemă tehnică sau de altă natură și vă recomandăm să ne contactați la nr. tel. 021.222.99.83.

Alocația de stat

Beneficiari:

          Copiii în vârstă de până la 18 ani ai căror reprezentanți legali au domiciliul/reședința conform actului de identitate pe raza Sectorului 1.

Alocația de stat pentru copii se stabilește în cuantum de:

 • 719 lei/lună până la vârsta de 2 ani sau de până la 3, în cazul copilului cu handicap;
 • 292 de lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani;
 • 719 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

            Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora. Tinerii beneficiază de alocaţia de stat pentru copii în baza cererii care se depune la unităţile de învăţământ şi este însoţită de copia actului de identitate şi de adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ, prin care se atestă faptul că urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, că acestea sunt continuate fără întrerupere şi că nu repetă anul şcolar. Unitățile de învățământ trimit documentația în vederea continuării plății la Agenția Pentru Plăți și Inspecție Socială București. Astfel, pentru a obține mai multe informații legate de plata alocației de stat a unui elev de 18 ani, vă invităm să vă adresați instituției competente https://bucuresti.mmanpis.ro/contact/

Indemnizația pentru creșterea copiilor

Beneficiari(condiții de acordare):

 • Persoana  care  îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

     a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;

     b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;

                 c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. în situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de către tată se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.

     d) în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, a realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului fie s-au aflat într-una din situațiile considerate perioade asimilate prin lege.(link)

   a) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

    b) s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;

    c) au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

    d) au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

    e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;

    f) se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;

    g) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;

    h) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea sau, după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap;

    i) au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului;

    i^1) au beneficiat de concediu de acomodare şi indemnizaţia lunară aferentă acestuia;

    j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

    k) au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

    l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;

    m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua şansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;

    n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011**), cu modificările şi completările ulterioare;

    o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

    p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;

    q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

    r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

    s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

    t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;

    u) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;

    v) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire;

    x) au fost trimişi în misiune permanentă în străinătate;

    y) au beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută la art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţia prevăzută de art. 1 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi/sau de prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare.

Cadru legislativ

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare.

     Termenul de depunere

       Cu 30 zile înainte de intrarea în concediu creştere copil(înainte de suspendarea activităţii) /în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate sau de la data naşterii copilului, după caz .

Acte necesare
 • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului /stimulentului de inserţie  (Cerere ICC)
 • Actul de identitate al solicitantului (în original) 
 • Actul de identitate al celuilalt părinte (în original) 
 • Certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinere(în original) 
 • Cerificatul de căsătorie (în original)  în cazul părinţilor căsătoriţi 
 • Alte acte , după caz: actele care să ateste divorțul, actele  de încredințare a minorului, certificatul de deces, hotărârea de plasament, actele de adopție(copie și original) 
 • Dovadă eliberată de bancă care  să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban. Contul în lei poate fi deschis la una din următoarele bănci, sucursale din Bucureşti, prevăzute în listă  
 • Declarația persoanei îndreptățite (părintele titular) (formular 1.5)
 • Declarația celuilalt părinte  (formular 1.4)
 • Extrasul de cont care  să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie cont curent personal,  pe numele persoanei solicitante, care este titularul de dosar ) , CNP titular, codul Iban. Contul curent personal în lei poate fi deschis la una din următoarele bănci, sucursale din Bucureşti: https://bucuresti.mmanpis.ro/wpcontent/uploads/2017/02/CONVENTII-BANCI.pdf 
 • Pentru varianta transmiterii prin poșta electronică, vă invităm să consultați procedura de înregistrare on-line: https://www.dgaspc-sectorul1.ro/pagina.aspx?pid=91
Acte doveditoare ale veniturilor

În cazul  veniturilor obținute în calitate de  salariat :    

Dacă pe perioada celor 12 luni anterior nașterii copilului solicitantul a beneficiat de  bonuri de masă, precum și de alte bonusuri oferite de către angajator( pentru. care nu se plătesc  asigurări sociale),va anexa la dosar și o adeverință privind cuantumul acestora.

 •  Dovada suspendării activităţii/încetării activităţii, după caz (decizie, ordin, dispoziţie, act     adiţional) copie și original 

În cazul  veniturilor obținute din activități independente:

  Venituri independente, obținute din exercitarea profesiei de avocat, notar public sau medic:

 • Declarație unică ANAF;
 • Registrul jurnal de încasări;
 • Adeverință de venit pe anul anterior nașterii copilului;
 • Dovada suspendării eliberată de Barou și ANAF, dovada suspendării din funcția de notar public;
 • Adeverința cu perioada concediului de sarcină și lăuzie, precum și cu plățile efectuate eliberată de CASMB sau OPSNAJ, și de Casa de Asigurări a Avocaților.

Venituri obținute din drepturi de autor 

 • Adeverință de venit de la ANAF pe anul anterior nașterii copilului;
 • Adeverinţă care să cuprindă perioada în care au fost realizate veniturile şi tabel explicit cu:Venitul brut pe fiecare lună; Contribuţiile sociale reţinute(Cas, şomaj, etc.); Impozitul reţinut: se menţionează atât procentul reţinut cât şi valoarea acestuia; Venitul net pe fiecare lună, pentru anul naşterii copilului
 • Dovada suspendării activității (decizie, act adițional, copie, contract, etc.);
 • Contractul pe  drepturi de autor
 • Adeverinţă cu perioada concediului de maternitate şi sumele primite pe fiecare lună sau adeverință în care să se precizeze că mama nu a solicitat concediul de maternitate(în cazul în care îndeplinește condițiile de acordare) sau adeverință în care să se precizeze că mama nu are dreptul la concediul de maternitate(în cazul în care nu îndeplinește condițiile de acordare) după caz

Venituri obținute Persoană Fizică Autorizată

 • Declarație unică ANAF;
 • Registrul jurnal cu incasarile din PFA;
 • Adeverință de venit pentru anul anterior nașterii copilului (după caz);
 • Rezoluția de la Camera de Comerț privind suspendarea activității
 • Dovada suspendării de la ANAF;
 • Adeverinţă cu perioada concediului de maternitate şi sumele primite pe fiecare lună sau adeverință în care să se precizeze că mama nu a solicitat concediul de maternitate(în cazul în care îndeplinește condițiile de acordare) sau adeverință în care să se precizeze că mama nu are dreptul la concediul de maternitate(în cazul în care nu îndeplinește condițiile de acordare) după caz

         Persoana  care în ultimii 2 ani anteriori  nașterii copilului a urmat cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar/universitar/postuniversitar

 • adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor de zi fără întrerupere ( perioada să cuprindă 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, în funcţie de durata anului preuniversitar/universitar/postuniversitar) 
 • Adeverinţă cu perioada concediului de maternitate şi sumele primite pe fiecare lună sau adeverință în care să se precizeze că mama nu a solicitat concediul de maternitate(în cazul în care îndeplinește condițiile de acordare) sau adeverință în care să se precizeze că mama nu are dreptul la concediul de maternitate(în cazul în care nu îndeplinește condițiile de acordare) după caz

     Cuantumul indemnizaţiei lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului. Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât 1651 lei, cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei

Formulare
 • Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru creşterea copiilor/stimulentului de inserţie (Cerere ICC)
 • Adeverinţa tip pentru acordarea  indemnizatiei lunare pentru creșterea copiilor Anexa 2 (formularul 1.3)
 • Declarația părintelui care solicită indemnizație lunară pentru creșterea copiilor (formular 1.5)
 • Declaraţia celuilalt părinte la depunerea dosarului de indemnizaţie lunară pentru creşterea copiilor(formular 1.4)
Indemnizația pentru creșterea copiilor de la 2 la 3 ani

  Pentru copilul cu dizabilitate încadrat într-un grad de handicap, părintele care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, va beneficia de concediul pentru creşterea copilului până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani. Cererea și actele doveditoare, în vederea obținerii indemnizație creștere copil până la 3 ani,  vor fi aceleași ca și cele depuse la dosarul de indemnizație, de la angajator fiind nevoie doar de dovada prelungirii suspendării activității și în plus trebuie atașat certificatul de încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap. Pentru continuitatea acordării dreptului, dosarul se va depune înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului. Dacă până la vârsta de 2 ani , certificatul de încadrare va fi reînnoit, reprezentantul legal al copilului va prezenta atât noul certificat cât și dovada prelungirii suspendării activității, pentru continuitatea drepturilor.

     LUNA( LUNILE ) CUVENITE CELUILALT PĂRINTE

        Dacă ambii părinţi îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă, astfel încât cel puţin o lună(două luni)(link) din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia. Dacă dreptul nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună(două luni). Dacă acesta va solicita dreptul, va trebui să depună cererea şi actele doveditoare, în cel mult 15 zile de la suspendarea activității.  

         *În cazul în care persoana îndreptățită își reia activitatea, aceasta va primi stimulentul de inserție până la vârsta de 3 ani sau 4 ani a copilului cu dizabilitate.  

           În fiecare dintre  situaţii, persoana îndreptăţită trebuie să ţină cont în ceea ce priveşte data reluării activităţii  şi de îndeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei de către celălalt părinte, precum şi de alegerea acestuia de a intra în propriul concediu sau nu.   

O lună(două luni)

 În cazul persoanelor îndreptățite cu drepturi stabilite până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.865/2023, respectiv până la data de 19 septembrie 2023, perioada concediului pentru creșterea copilului aferentă celuilalt părinte este de o lună. 

Indemnizația pentru creșterea copiilor în situația de  suprapunere a nașterilor

Condiții de acordare:

      În cazul în care persoana beneficiară de indemnizație creștere copil, naște unul sau mai mulți copii, va primi o indemnizație în cuantum de 50% din indemnizația stabilită pentru copilul cu care se află în concediu (pentru fiecare copil nou născut)până la împlinirea vârstei de 2 ani a primului copil. 

Acte necesare:

 • Cererea, însoțită de declarația celuilalt părinte (formular 1.6)
 • Actele de identitate ale părinților
 • Certificatele de naștere ale copiilor
 • Certificatul de căsătorie
 • Extrasul de cont(pentru plata în cont bancar)

Termenul de depunere

    Înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului cu care beneficiarul se află în plata indemnizației pentru creșterea copiilor.

    În cazul suprapunerii  naşterilor(când nașterea celui de-al doilea copil are loc înainte de a împlini 2 ani primul copil), dosarul de indemnizație pentru creșterea copiilor pentru copilul nou-născut va conține dovada prelungirii suspendării activităţii,(decizie, act adiţional, etc) şi celelalte acte obligatorii: cererea, actele de identitate ale părinţilor, certificatele de naştere ale copiilor și va fi depus cu 60 zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a  primului    copil, nu mai târziu de  împlinirea vârstei de 2 ani a acestuia.  

Precizări legate de concediul de maternitate și de  indemnizația aferentă

            Concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară, se pot acorda doar după terminarea concediului de maternitate şi nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului. Prin urmare, dacă tatăl solicită indemnizația pentru creștera copilului  sau mama solicită și nu este angajată cu contract de muncă, dovada acordării sau neacordării indemnizației de maternitate, este obligatorie la dosar. 

 • În situaţia în care tatăl depune cererea în vederea obţinerii  indemnizaţiei creştere copil, ca şi persoană îndreptăţită, se anexează la dosar, după caz, următoarele acte : 
  • Adeverinţă cu perioada concediului de maternitate sau Adeverinţă în care să se precizeze că mama nu a solicitat concediul de maternitate acordat conform OUG nr.158/2005, eliberată de autorităţile competente : angajator, Casa de Asigurări a Avocaţilor, CASMB; OPSNAJ (în situaţia în care mama îndeplineşte condiţiile prevăzute de OUG nr.158/2005 pentru a beneficia de concediu de maternitate (prenatal şi postnatal )şi de indemnizaţia aferentă dar nu a solicitat acest drept) 
  • Adeverință în care să se precizeze că mama nu are dreptul la concediul de maternitate acordat conform OUG nr.158/2005, eliberată de autorităţile competente  (în situaţia în care mama nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de OUG nr.158/2005 pentru a beneficia de concediu de maternitate, prenatal şi postnatal şi de indemnizaţia aferentă) 
 •  În situaţia în care mama depune cererea în vederea obţinerii indemnizaţiei creştere copil, ca şi persoană îndreptăţită, se anexează la dosar următoarele acte:
 • Adeverinţă cu perioada concediului de maternitate (de regulă se trece in Anexa 2) sau Adeverinţă în care să se precizeze că mama nu a solicitat concediul de maternitate acordat conform OUG nr.158/2005, eliberată de autorităţile competente : angajator, Casa de Asigurări a Avocaţilor, CASMB; OPSNAJ (în situaţia în care mama îndeplineşte condiţiile prevăzute de OUG nr.158/2005 pentru a beneficia de concediu de maternitate (prenatal şi postnatal )şi de indemnizaţia aferentă dar nu a solicitat acest drept) 
 • Adeverință în care să se precizeze că mama nu are dreptul la concediul de maternitate acordat conform OUG nr.158/2005, eliberată de autorităţile competente  (în situaţia în care mama nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de OUG nr.158/2005 pentru a beneficia de concediu de maternitate, prenatal şi postnatal şi de indemnizaţia aferentă) 
Stimulentul de inserție

Beneficiari (condiții de acordare):

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;

 b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;

             c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de către tată  se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.

  d) în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  e) realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fie înainte de a împlini copilul vârsta de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu dizabilitate, fie după această data până la 3 ani.

f) persoanele care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului de la 3 la 7 ani și obțin venituri supuse impozitului, au dreptul la un stimulent de inserție în cuantum de 650 lei

Cadru legislativ

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Termenul de depunere

          În situaţia în care beneficiarul de indemnizaţie creştere copil, realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, cererea pentru obţinerea  stimulentului de inserţie, se depune în cel mult 30 de zile de la această dată (în cazul în care mama/tatăl a beneficiat de  indemnizaţie creştere copil şi se întoarce la serviciu)

          În situaţia în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea imediat după terminarea concediului de maternitate,  cererea pentru acordarea stimulentului de inserţie, însoţită de actele doveditoare, se pot depune în cel mult  60 de zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate, indiferent de părintele care depune dosarul (concediul de maternitate este format din pre- natal şi post-natal, este de maximum  126 zile şi are dreptul doar mama)    

   *concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice. 

          În situația în care optează tatăl pentru stimulentul de inserție, iar mama nu are dreptul la concediul de maternitate, cererea pentru obținerea stimulentului de inserție poate fi depusă în maxim 60 zile lucrătoare de la data nașterii copilului.

Acte necesare pentru obtinerea stimulentului de inserţie
 • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului /stimulentului de inserţie  (Cerere ICC)
 • Actul de identitate al solicitantului (în original) 
 • Actul de identitate al celuilalt părinte (în original) 
 • Certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinere(în original) 
 • Cerificatul de căsătorie (în original)  în cazul părinţilor căsătoriţi 
 • Alte acte , după caz: actele care să ateste divorțul, actele  de încredințare a minorului, certificatul de deces, hotărârea de plasament, actele de adopție(copie și original) 
 • Dovadă eliberată de bancă care  să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban. Contul în lei poate fi deschis la una din următoarele bănci, sucursale din Bucureşti, prevăzute în listă  
 • Declaraţia beneficiarului cu privire la modificarea intervenită (formular 2.4)
 • Declaraţia celuilalt părinte cu privire la concediul propriu ce i se cuvine (formular 2.5
 • Extrasul de cont care  să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie cont curent personal,  pe numele persoanei solicitante, care este titularul de dosar ) , CNP titular, codul Iban. Contul curent personal în lei poate fi deschis la una din următoarele bănci, sucursale din Bucureşti: https://bucuresti.mmanpis.ro/wpcontent/uploads/2017/02/CONVENTII-BANCI.pdf 
 • Pentru varianta transmiterii prin poșta electronică, vă invităm să consultați procedura de înregistrare on-line: https://www.dgaspc-sectorul1.ro/pagina.aspx?pid=91

Dovada realizării veniturilor, în cazul în care părintele a beneficiat de indemnizație creștere copil și realizează venituri:

    În cazul  veniturilor salariale :   

  • Dovada reluării activităţii(decizie, ordin, dispoziţie, act     adiţional) în   original

    • Dovada reluării activității, actul de încetare a activității de la vechiul angajator și contractul de muncă sau adeverința eliberată de noul angajator, în care să se precizeze data începerii activității(în cazul în care reluarea activității nu se face la același angajator) copie și original

     În cazul veniturilor realizate din activităţi independente (venituri obţinute din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor exercitarea profesiilor medicale, de avocat, convenţii civile, contracte de comision sau alte venituri asimilate salariilor, venituriobţinute ca Persoană Fizică Autorizată / Persoană Fizică Independentă): 

 • Dovada reluării activităţii (eliberată de barou/de administrația financiară/rezoluția de la camera de comerț, act adițional, act eliberat de către  instituţia competentă)  

Dovada realizării veniturilor, în cazul în care părintele își reia activitatea fără a beneficia de indemnizație creștere copil

În cazul  veniturilor salariale :     

 Adeverinţăcompletată de angajator (această adeverință este Anexa 2 prevăzută de lege atât pentru indemnizația pentru creșterea copiilor cât și pentru stimulentul de inserție; prin urmare, angajatorul va trebui să o completeze corespunzător situației în care se află angajatul; respectiv, se va menționa data cu care își va relua angajatul activitatea după terminarea concediului de maternitate/altui tip de concediu;    

 În cazul veniturilor realizate din activităţi independente(drepturi de   autor şi drepturi conexe dreptului de autor , venituri obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, convenţii civile, contracte de comision sau  alte venituri asimilate salariilor, venituriobţinute ca Persoană Fizică Autorizată / Persoană Fizică Independentă): 

 • Dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior(anii fiscali anteriori) celui în care s-a născut copilul, corespunzător perioadei prevăzute de ordonanţa de urgenţă(este vorba de 12 luni în ultimii doi ani, după caz), eliberată de organele fiscale  
 • Dovada care să ateste realizarea veniturilor pentru anul în curs   (adeverinţă, contract, documente eliberate de administrația financiară)  
 • Adeverinţă cu perioada concediului de maternitate şi sumele primite pe fiecare lună sau adeverință în care să se precizeze că mama nu a solicitat concediul de maternitate(în cazul în care îndeplinește condițiile de acordare) sau adeverință în care să se precizeze că mama nu are dreptul la concediul de maternitate(în cazul în care nu îndeplinește condițiile de acordare) după caz
Cuantumul stimulentului de inserție
 • dacă persoana îndreptățită realizează venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități, va primi un stimulent de inserție în cuantum de 1500 lei până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.
 • dacă persoana îndreptățită realizează venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități, va primi un stimulent de inserție în cuantum de 650 lei până la vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități.
 • dacă persoana care a finalizat concediul pentru creșterea copiilor  obține venituri supuse impozitului beneficiază la cerere de stimulent de inserție în cuantum de 650 lei până la vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități,
Formulare stimulent de inserţie
 • Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru creşterea copiilor /stimulentului de inserţie (Cerere ICC
 • Adeverinţa tip pentru acordarea  indemnizatiei lunare pentru creșterea copiilor Anexa 2 (formularul 1.3
 • Declaraţia beneficiarului cu privire la modificarea intervenită (formular 2.4)
 •  Declaraţia celuilalt părinte cu privire la concediul propriu ce i se cuvine (formular 2.5)
 •  Declarația părintelui care depune direct stimulent de inserție (formular 2.6)
Indemnizațiile, sprijinul lunar, indemnizațiile lunare pentru program redus, persoanelor cu/fără dizabilități care au în întreținere copii cu/fără dizabilități

Condiții de acordare:

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

    a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;

    b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;

    c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

    d)părintele are/nu are dizabilitate și  are în întreținere un copil cu dizabilitate/fără dizabilitate

   e)părintele îndeplinește sau nu condițiile de acordare a indemnizației creștere copil

Cadru legislativ

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare:

 • Cerere ICC/Stimulent/Alocație de stat
 • actul de identitate al solicitantului (copie şi original)
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul(copie şi original)
 • actele doveditoare privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică:
 • hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
 • hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
 • hotărâre judecătorească sau, după caz, hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
 • decizie a directorului general al direcţiei generale teritoriale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărâre judecătorească, pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
 • hotărâre judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, hotărâre/dispoziţie a Autorităţii Tutelare, potrivit legii;
 • certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului;
 • certificatul de încadrare în grad de handicap al părintelui sau persoanei care solicită dreptul;
 • dovada eliberată de angajatori din care să rezulte că aceasta se află în concediu pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani/adeverință că unul dintre părinți a beneficiat de indemnizației creștere copil, după caz
 • adeverință eliberată de angajator în care să se menționeze că persoana are program redus de lucru

              Beneficiarii acestor drepturi prevăzute de OUG nr.111/2010, trebuie să depună la fiecare reînnoire a certificatului de încadrare în grad de handicap, o cerere, însoțită de actul de identitate, certificatul de naștere al copilului, certificatul de încadrare în grad de handicap, dovada prelungirii suspendării(dacă este cazul) pentru continuitatea drepturilor.

              Părintele copilului încadrat în grad de handicap grav, nu poate primi indemnizația echivalentă asistentului personal și indemnizația creștere copil/sprijinul lunar/indemnizația pentru program redus/stimulent de inserție.

Pentru informații legate de cuantumul acestor drepturi, precum și de actele necesare depunerii cererilor, vă invităm să ne contactați

OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR DREPTURILOR ACORDATE ÎN BAZA ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR.111/2010, PRIVIND CONCEDIUL ŞI INDEMNIZAŢIA LUNARĂ PENTRU CREŞTEREA COPIILOR, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

         Beneficiarul este obligat să ne comunice în scris, reluarea/încetarea/suspendarea activităţii şi orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia.(intrarea în concediu de maternitate pentru alt copil, intrarea în concediu fără plată …)

      Va trimite declaraţia beneficiarului cu privire la modificarea intervenită (formular 2.4), însoțită de actul de identitate și actele doveditoare ale modificării, acolo unde este cazul.

VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE

Începând cu data de 01.01.2024 a intrat în vigoare Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, prin care se va stabili ajutorul de incluziune, beneficiu ce va înlocui alocația pentru susținerea familiei și ajutorul social.

     CE ESTE VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE (VMI)?

VMI reprezintă un program de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile aflate în situații vulnerabile să depășească mai ușor obstacolele financiare pe care le întâmpină.
VMI este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:

1.  AJUTOR DE INCLUZIUNE

 • Această componentă are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat.

2. AJUTOR  PENTRU FAMILIA CU COPII

 • Această componentă se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei.

O familie sau persoană singură poate beneficia de o singură componentă sau de ambele, în funcție de nivelul venitului de care dispune, componența familiei, calitatea de persoană în vârstă sau participarea copiilor la educație.

Pentru accesarea VMI este necesară depunerea unei singure cereri, indiferent dacă familia/persoana singură va beneficia de una sau de ambele componente ale acestui beneficiu de asistență socială. De asemenea, acordarea VMI se face printr-o plată unică lunară,indiferent dacă este vorba de una sau de ambele componente ale sale.

VMI nu se rezumă la acordarea unei sume de bani. Acest ajutor conține un pachet integrat de măsuri de sprijin în domenii-cheie, cum ar fi: ocuparea forței de muncă, serviciile sociale, educația, sănătatea și locuirea, toate contribuind la reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială.

CINE POATE SOLICITA VMI?

VMI poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât și de familiile care îndeplinesc condițiile de acordare.

Pentru clarificarea termenilor de ”persoană singură” și ”familie”, vă rugăm să consultați secțiunea ”Definiții”.

VMI se acordă persoanelor singure/familiilor care obțin un venit net calculat în conformitate cu legea* mai mic sau egal cu nivelurile maxime stabilite prin lege, pentru fiecare dintre cele două componente:

 • Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net* trebuie să fie de 346 lei/ persoană, respectiv 504 lei în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani.
 • Pentru ajutorul pentru familia cu copii, nivelul maxim al venitului* trebuie să fie de 880 lei/membru de familie.

CUM SE CALCULEAZĂ CUANTUMUL VMI?

1.       SPRIJIN PENTRU INCLUZIUNE

 • Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 346 lei/lună/membru de familie sau 504 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani și cuantumul venitului* calculat conform legii.
 • În cazul beneficiarilor care nu obțin niciun venit, cuantumul maxim al ajutorului de incluziune este de 346 lei/lună/ membru de familie, respectiv de 504 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani.

2.       SPRIJIN PENTRU FAMILIA CU COPII

Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului lunar și numărul copiilor din familie.

Precizări referitoare la stabilirea cuantumului VMI:

 • Cuantumul VMI total este egal cu suma dintre cuantumul componentei de incluziune și cuantumul componentei de ajutor pentru familiile cu copii.
 • Dacă din calcul rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei.
 • Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării VMI, cu excepţia următoarelor venituri:
 • sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
 • sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
 • sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic;
 • sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
 • sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local.
 • stimulentul educaţional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
 • sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;
 • ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;
 • indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, şi indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei;
 • sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale aprobate.

PAȘII NECESARI PENTRU A SOLICITA VMI

Venitul minim de incluziune se acordă în baza unui dosar întocmit de solicitant. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 • Formularul standard de cerere VMI, care conţine date privind solicitantul şi date privind componenţa familiei;
 • Acord date personale;
 • Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);
 • Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei;
 • Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit, după caz;
 • Certificat de naştere pentru fiecare copil, după caz;
 • Certificat de deces pentru oricare membru decedat al familiei, după caz;
 • Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani;
 • Alte documente specifice situaţiei solicitantului/beneficiarului.

Cererea de acordare a venitului minim de incluziune, însoţită de documentele doveditoare, se depune  şi se înregistrează la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 dacă persoana solicitantă  are domiciliul ori reşedinţa sau, după caz, trăieşte pe raza Sectorului 1.

După depunerea cererii însoțite de documentele necesare,dosarul solicitantului va și preluat și analizat de către angajații compartimentelor de specialitate.  În urma analizei, dosarul va fi înaintat primarului pentru emiterea dispoziției de acordare sau respingere, conform fiecărui caz în parte. Solicitantului de VMI îi va fi comunicată dispoziția primarului privind aprobarea sau respingerea acordării dreptului.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

 • Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării VMI:

Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure.

Bunurile ce conduc la excluderea acordării VMI sunt următoarele:

A.Bunuri imobile

 • Clădiri, alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, precum și terenuri situate în intravilan cu suprafața de peste 1.200 mp în zona urbană şi 500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinței și a curții aferente.

Persoana sau familia care deține, pe lângă locuința de domiciliu, o cotă parte dintr-o altă clădire/spațiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.

B.Bunuri mobile

 • Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulație pe drumurile publice.
 • Autovehicul cu drept de circulație pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor utilizate si/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități.
 • Șalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcațiuni, cu excepția celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervației Biosferei Delta Dunării.

C. Depozite bancare

 • Cel puțin unul dintre membrii familiei deține, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori față de valoarea câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.

În situaţia în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în lista menționată aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune, este dat/sunt date în închiriere/arendă/concesiune, acest bun/aceste bunuri va fi luat/vor fi luate în calcul pentru persoana/familia care îl are/le are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului/bunurilor.

În cazul familiei care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea veniturilor familiei se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.

Obligaţiile titularului:

 • Titularul venitului minim de incluziune are obligația să comunice primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
 • Persoanele singure şi familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligația să depună la primărie, din 6 în 6 luni, declarația pe propria răspundere.
 • Persoanele apte de muncă care nu obţin venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activități agricole, așa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligația să se prezinte, ori de câte ori sunt solicitate de agenţia teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei evidență sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională. Verificarea condițiilor privind menținerea statutului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, faptul că nu au refuzat un loc de muncă oferit ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă şi de formare profesională, se realizează de către agenția teritorială prin SNIAS sau, după caz, pe bază de liste de beneficiari. În cazul persoanelor singure şi familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care constă exclusiv în ajutor pentru familia cu copii, obligația de mai sus nu se aplică.
 • În cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia respectivă are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, activități sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate și sănătate în muncă. Fac excepţie familiile pentru care suma aferentă ajutorului de incluziune este de până la 50 de lei. Pentru acestea, orele de muncă se stabilesc trimestrial și se efectuează în oricare dintre lunile trimestrului.

DEFINIȚII

Nr. crt.TermenulDefiniția
 1Venitul minim de incluziune (VMI)VMI reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal pentru familiile şi persoanele singure aflate în situaţie de dificultate, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială şi stimularea participării copiilor în sistemul de educaţie.
În funcţie de componenţa familiei şi de nivelul venitului net ajustat, se compune din:
• ajutor pentru incluziune şi ajutor pentru familia cu copii;
• ajutor de incluziune, exclusiv;
• ajutor pentru familia cu copii, exclusiv.
Este însoţit de alte măsuri de asistenţă socială complementare, acordate în bani şi/sau în natură, acordate de la bugetul de stat sau din bugetul local:
• stimulente
• facilităţi contributive
• alte drepturi complementare
 2.Beneficiarii de venit minim de incluziune• Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România.
• Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, denumite în continuare persoane fără adăpost, însă doar pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.
• Familiie şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de venit minim de incluziune dacă:
– sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, al Confederaţiei Eleveţiene sau străini pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;
– sunt cetăţeni români sau apatrizi cărora li s-a acordat o formă de protecţie în condiţiile legii;
– sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.
 3.Ajutor pentru incluziuneAjutor financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul prevăzut de lege, pentru asigurarea necesităţiilor zilnice de viaţă
 4.Ajutor pentru familia cu copiiAjutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul prevăzut de lege, care au în întreţinere unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 18 ani, în scopul prevenirii şi riscului de sărăcie a copilului şi stimulării participării acestuia în sistemul de educaţie
 5.StimulenteMăsuri speciale de stimulare pentru participarea pe piaţa muncii, acordate în bani sau care reprezintă deduceri aplicate veniturilor persoanei
 6.Facilităţi contributiveAsigurarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
 7.Alte drepturi complementareTransferuri financiare şi/sau sprijin în natură, în scopul de a facilita incluziunea socială şi prevenirea riscului de excluziune socială, acordate beneficiarilor de venit minim de incluziune, constând, după caz, în:
• plata asigurării obligatorii a locuinţei;
• acordarea de ajutoare comunitare şi de urgenţă;
• accesul la măsuri de sprijin financiar pentru promovarea şi susţinerea frecventării cursurilor de învăţământ;
• măsuri de stimulare a ocupării prevăzute de Legea nr.76/2002;
• accesul la servicii sociale disponibile.
 8. Persoana singură Se consideră membru de familie, în vederea calculării cuantumului ajutorului de incluziune şi stabilirii obligaţiilor beneficiarului de VMI.
• este persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată;
• persoana cu vârsta de peste 18 ani care locuieşte împreună cu părinţii săi sau cu alte persoane singure ori familii şi care obţine/nu obţine venituri din salarii şi/sau alte activităţi;
• fiecare soţ, în cazul soţilor despărţiţi în fapt cu domicilii diferite, dacă această situaţie este dovedită prin verificare în teren;
• persoana cu vârsta de cel puţin 65 de ani necăsătorită, divorţată sau văduvă, care trăieşte în locuinţa sa de domiciliu sau de reşedinţă ori este găzduită, pe perioadă nedeterminată, într-un serviciu social cu cazare prevăzut în HG nr.867/2015.
 9. Familie • soţ şi soţie, căsătoriţi în condiţiile legii, care locuiesc împreună;
• soţ şi soţie cu copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinere cu vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învăţământ – cursuri de zi, organizate potrivit legii, cu domiciliul sau reşedinţa comună înscrisă în actele de identitate şi care locuiesc împreună;
• bărbatul şi femeia necăsătoriţi care trăiesc şi locuiesc împreună, dacă aceasta situaţie se confirmă la verificarea în teren;
• bărbatul şi femeia necăsătoriţi care trăiesc şi locuiesc împreună, cu copiii lor necăsătoriţi şi/sau ai fiecăruia dintre ei, având vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani dacă urmează o formă de învăţământ -cursuri de zi, organizată potrivit legii, care locuiesc împreună, dacă această situaţie se confirmă la verificarea în teren;
• părintele/părinţii care locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor necăsătoriţi aflaţi în întreţinere, cu vârsta de peste 18 ani şi care au certificat de persoană încadrată într-un grad de handicap/dizabilitate accentuat/ă sau grav/ă;
• Părinţii şi copiii lor necăsătoriţi în vârstă de peste 18 ani care NU frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii sau părinţii şi copiii lor necăsătoriţi în vârstă de peste 26 de ani care frecventeayă o formă de învăţământ organizată conform legii, care locuiesc şi/sau gospodăresc împreună, constituie FAMILII SEPARATE.
 10.Familie monoparentală Familia formată din persoana singură şi copilul/copiii aflaţi în întreţinere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani dacă urmează o formă de învăţământ -cursuri de zi, organizată potrivit legii, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
 11.Persoana singură din familia monoparentală Persoana care:
a. este necăsătorită;
b. este văduvă;
c. este divorţată;
d. al cărei soţ/soţie este declarat/declarată decedat/decedată prin hotărâre judecătorească;
e. al cărei soţ/soţie se află în una dintre situaţiile de mai jos:
o dacă o persoană, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu, nu a lăsat un mandatar sau un administrator general;
o dacă o persoană a dispărut fără a exista informaţii despre ea şi nu a lăsat un mandatar sau un administrator general.
f. al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
g. nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în situaţiile menţionate la lit.a)-e);
h. a fost numită tutore sau i s-a încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiie menţionate la lit.a)-e).
 12.Persoane care locuiesc şi gospodăresc împreunăPersoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
• locuiesc împreună în acelaşi imobil/locuinţă şi/sau, după caz, au domiciliul şi reşedinţa comună, înscrisă în actele de identitate;
• contribuie împreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora.
 13. Persoane fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă – persoane fără adăpostPersoanele care nu deţin o locuinţă principală sau, după caz, o locuinţă secundară, în condiţiile legii, şi care trăiesc în stradă sau în adăposturi improvizate ori în centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost
 14.Copil în întreţinerePersoana care nu a îndeplinit vârsta de 18 ani şi nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, în condiţiile legii, precum şi tânărul în vârstă de până la 26 de ani care urmează o formă de învăţământ – cursuri de zi, organizată potrivit legii, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, cei aflaţi în plasament la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii, tinerii în vârstă de peste 18 ani care, în condiţiile legii, sunt declaraţi persoane cu handicap grav sau accentuat.
 15. Locuinţă de domiciliul sau de reşedinţăConstrucţia cu destinaţia de locuinţă aflată în proprietatea titularului ajutorului/ajutoarelor financiare ori închiriată sau asupra căreia se exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale persoanei singure/membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
Se asimilează locuinţei de domiciliu sau reşedinţei şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială.
NU se consideră locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă serviciile sociale cu cazare prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, publice sau private, inclusiv cele înfiinţate şi administrate de cultele religioase cu scop monahal.
Prin EXCEPŢIE, serviciile sociale cu cazare se consideră locuinţă de reşedinţă pentru persoanele vârstnice cu vârsta de peste 65 de ani care sunt găzduite pentru o perioadă nedeterminată, nu au venituri proprii, nu au aparţinători legali ori aceştia nu au suficiente venituri pentru plata contribuţiei lunare de întreţinere şi/sau nu sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
 16. Testarea mijloacelor de traiEvaluarea veniturilor băneşti, a bunurilor şi a veniturilor ce pot fi obţinute prin valorificarea/utilizarea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea ori folosinţa familiei sau persoanei singure
 17. Venit net lunar ajustatSuma care revine fiecărui membru de familie din venitul net lunar total al acesteia, după aplicarea coeficienţilor de echivalenţă corespunzători dimensiunii familiei.
Pentru mai multe informații referitoare la modul de calcul al venitului net ajustat (conform reglementărilor VMI), vă recomandăm să luați legătura cu asistentul social din cadrul DGASPC Sector 1.
 18. Coeficienţi de echivalenţăUnitate de măsură utilizată la calculul venitului net lunar ajustat
 19. Verificare în terenProcedura de stabilire a veridicităţii informaţiilor furnizate de solicitanţi, la domiciliul/reşedinţa acestora, în scopul stabilirii îndeplinirii condiţiilor de acordare a dreptului
 20. Analiza de riscReprezintă utilizarea sistematică a informaţiilor disponibile pentru a diminua riscul de eroare şi fraudă în acordarea beneficiilor de asistenţă socială, pentru identificarea pericolelor din perspectiva utilizării eficiente a fondurilor publice
 21. Fişa de verificareFormularul standard utilizat pentru efectuarea verificării de teren, inclusiv pentru stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr.226/2012, cu modificările ulterioare
 22. Plan de intervenţiePlanul elaborat în baza nevoilor/riscurilor/situaţiilor de dificultate identificate ca urmare a verificării administrative şi a verificării de teren ori evaluării, în scopul stabilirii măsurilor de asistenţă socială aplicabile pentru prevenirea sau combaterea riscului de excluziune socială
 23.  Verificare administrativăProcedura de stabilire a veridicităţii informaţiilor furnizate de solicitanţii, în baza documentelor justificative şi a informaţiilor existente în bazele de date ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale/instituţiilor publice.
 24. SNIASSistemului naţional informatic pentru asistenţă socială asigură suportul informatic pentru înregistrarea şi administrarea cererilor, declaraţiilor şi altor documente prevăzute de lege, verificarea criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor de acordare a dreptului, emiterea şi transmiterea dispoziţiilor şi deciziilor de aprobare/respingere/suspendare/încetare a dreptului, precum şi a altor operaţiuni specifice procesului de acordare a venitului minim de incluziune şi permite accesarea bazelor de date ale instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale în vederea verificării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi condiţiilor de acordare a dreptului la VMI
AJUTORUL FINANCIAR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ

Condițiile de acordare:

         Persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt până la 3500 lei pe membru de familie și care au încheiat un contract cu firma la care este angajată bona sau direct cu bona dacă aceasta este persoană fizică autorizată, și care îndeplinesc cumulative următoarele condiții:

 • să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul sau reședința (conform actului de identitate) în București, Sectorul 1;
 • să fie angajat cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obține venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată;
 • să fie șomer indemnizat sau persoană înregistrată în evidențele Agenției pentru ocuparea Forței de Muncă a municipiului București, la dată solicitării, că persoană în căutarea unui loc de muncă și nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea Agenției;
 • copilul de vârstă preșcolară pentru care se solicită acordarea ajutorului financiar să nu fie înscris la creșă/grădiniță, solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță.
 • Să nu fie asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Să nu fie asistentul personal al copilului sau să nu primească indemnizația  prevăzută la art.42 alin. 4 din Legea 448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • se nu se afle în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu art.2 sau 31 din OUG nr.  111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  să aibă  achitate impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețîn în proprietate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

         Ajutorul financiar se acordă pe baza de cerere și declarație pe propria răspundere  și de documente doveditoare  care sa ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege.

Cadru legislativ

 • Legea nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
 •  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 cu Nr.226 din 27.08.2020 privind  metodologia de aplicare a Legii nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Acte necesare:

a. cererea și declarația pe propria răspundere (Anexa nr.1)  ;

b. copie actul de identitate solicitant;

c. copie actul de identitate al celuilalt părinte, după caz;

d. copie certificat de căsătorie, după caz;

e. copie după certificatul de naștere  al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul și copii ale certificatelor de naștere pentru ceilalți copii aflăți în întreținere, dacă este cazul;

f. copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al copilului/copiilor;

g. dovadă veniturilor realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei ( adeverințe eliberate de angajator sau entitatea asimilată acestuia, de organul fiscal în cazul veniturilor din activități independente);

h. copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă(contractul de prestări servicii încheiat între o persoană juridică acreditată că furnizor de servicii sociale și care deține licență de funcționare pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone și reprezentantul legal al copilului sau contractul de prestări servicii încheiat între bonă, că persoană fizică autorizată, acreditată că furnizor de servicii sociale și care deține licență de funcționare pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone și reprezentantul legal al copilului  ) în care să se specifice dată la care bonă își începe activitatea;  după caz se pot solicită acte suplimentare, respectiv contractul individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică acreditată sau certificatul constatator emis de Registrul Comerțului pentru persoană fizică autorizată acreditată;

i.     dovadă eliberată de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă  care să ateste că persoană solicitantă este înregistrată în evidențele agenției  la dată solicitării, că persoană în căutarea unui loc de muncă și că nu a refuzat maximum două oferte de muncă/ acest act ar putea fi solicitat și de instituția noastră printr-o convenție încheiată cu Agenția în acest scop;

j.   dovada de la bancă care să ateste faptul că solicitantul este titularul de cont(pentru plata prin cont bancar)

k.     declarația celuilalt părinte (dacă este cazul ) Anexa nr.II;

l.     angajamentul de plată, pentru recuperarea sumelor primite necuvenit (Anexa nr.III)

m.   alte documente care să ateste condițiile de eligibilitate, în funcție de situația în care se află solicitantul.

Obligațiile solicitantului de ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă: 

a.     de a depune din 6 în 6 luni la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului; (AnexaIV

b.     de a comunica în termen de maxim 10 zile în scris, cu prezentarea documentelor justificative, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, orice modificare intervenită în situația socio-economică, în componența familiei sau referitoare la copii.

Formulare:

 •      Cererea și declarația pe propria răspundere privind ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de  bonă (Anexa nr.1)
 •   Declarația celuilalt părinte (dacă este cazul ) Anexa nr.II;
 •  Angajamentul de plată, pentru recuperarea sumelor primite necuvenit (Anexa nr.III)
 • Declarația pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului; (AnexaIV

Ultimele noutăți

Sari la conținut