Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Asistenți maternali profesioniști

Date Contact

Adresa
Bd. Mareşal Averescu, nr. 17, Sector 1, Bucureşti
Tel
021.222.14.45 / 021.222.42.80
E-mail
asistenți.maternali@dgaspc-sector1.ro

Categorii de beneficiari

a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;

b) copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;

c) copilul abuzat sau neglijat;

d) copilul găsit sau copilul părăsit în unităţi sanitare;

e) copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal.

Servicii oferite

Serviciul Asistenţi Maternali Profesioniştiare misiunea de aasigura protecția copilului care este temporar sau definitiv lipsit de ocrotirea părintilor săi,  sau  care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora şi necesită stabilirea unei măsuri de protecție ce impune creșterea, îngrijirea şi educarea copilului de către un asistent maternal profesionist. Această formă de protecţie include şi plasamentul copilului în regim de urgentă, plasamentul copilului cu nevoi speciale (copil cu deficienţă, copil abuzat, copil cu tulburări de comportament, copil cu HIV/SIDA), în vederea asigurării unui climat familial necesar recuperării sale.

Condiţiile pentru obţinerea atestatului de asistent maternal


(1) Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au capacitate deplină de exerciţiu;

b) prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

c) au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau în încredinţare;

d) au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Persoane care nu pot fi asistent maternal profesionist
 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvărşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 • persoana care sufera de boli transmisibile;
Drepturile asistentului maternal profesionist

Salariul asistentului maternal la care se adaugă :

– 15% spor pentru al II- lea copil dat în plasament;
– 25% spor pentru fiecare copil cu handicap avut în plasament ;
– 25% spor pe perioada în care are în îngrijire o persoană cu handicap garv psihic sau mintal ;
– 7,5% spor pentru asigurarea continuității în muncă ;
– voucher de vacanță;
– îndemnizație de hrană;

dreptul la consiliere şi la sprijin din partea specialiştilor direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea îndeplinirii obligaţiilor care le revin cu privire la copii primiţi în plasament.

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală sunt:


1. Alocaţia lunară de plasament în cuantum de 1081 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 1621 lei;
2. Alocaţia de stat pentru copil:
– 631  lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

– 256 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii peste 18 ani care urmează cursurile liceale sau profesionale;

– 631 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap (de la 600 de lei în 2022).

3. Se deconteză pentru fiecare copil aflat în plasament cota parte cheltuieli de întreținere (gaze și apă);

4. În funcție de grupa de vârstă a copilului pe care îl are în plasament, lunar, asistentul maternal profesionist mai primește o sumă suplimentară în cuantum de 350-550 lei, acordată prin Hotarâre a Consiliului Local al Sectorului 1 pentru nevoi suplimentare ale copilului.

Obligațiile asistentului maternal profesionist

Asistentul maternal profesionist are următoarele obligaţii privind copiii primiţi în plasament:

a) să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase fizice, psihice, intelectuale şi afective a acestora;

b) să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi membri ai familiei;

c) să asigure integrarea copiilor în viaţa socială;

d) să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturală sau la integrarea acestora în familia adoptivă, după caz;

e) să permită specialiştilor serviciului public specializat pentru protecţia copilului sau organismului privat autorizat supravegherea activităţii sale profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor;

f) să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepţia cazului în care separarea de copiii plasaţi sau încredinţaţi pentru această perioadă este autorizată de către angajator;

g) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la copii.

(2) Asistenţii maternali profesionişti au obligaţia să informeze de îndată serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care le supraveghează activitatea cu privire la orice schimbare survenită în situaţia lor personală, familială sau socială care ar putea să influenţeze activitatea lor profesională.

(3) Asistenţii maternali profesionişti au obligaţia să participe la cursurile de perfecţionare organizate de angajatori.

(4) Asistentul maternal profesionist şi persoanele cu care acesta locuieşte au obligaţia să prezinte anual comisiei pentru protecţia copilului un certificat medical din care să rezulte că starea sănătăţii lor permite continuarea desfăşurării activităţii. Cheltuielile legate de efectuarea analizelor medicale şi de eliberarea certificatului medical se suportă de către angajator.

Bază legislativă

1. Ordinul nr.26/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

2.Hotărârea  679/12 iunie 2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist;

3. Legea 272/2004  privind protecția si promovarea drepturilor copilului , ***Republicată

Formulare

Cerere de evaluare în vederea eliberării atestatului de asistent maternal profesionist

 • CEREREA DE EVALUARE IN VEDEREA ELIBERARII ATESTATULUI DE ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST
 • Subsemnatul(a)………………………………………………………………………………………………………
 • Domiciliat în localitatea………………………………………………………………………………………….
 • Judetul…………………………………………………………………………………………………………………..
 • Telefon…………………………………………………………………………………………………………………..
 • Va solicit eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist.
 • Am luat la cunostintă de conditiile necesare pentru a practica aceasta profesiune, de îndatoririle şi drepturile profesionale, de responsabilitatea pe care o implică profesia.
 • Doresc să devin asistent maternal profesionist din urmatoarele motive :
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Sunt de acord cu întreaga procedura de evaluare necesara pentru obtinerea atestatului şi voi colabora cu specialistii responsabili de aceasta procedură.
 • În cazul obtinerii atestatului, aş dori să primesc în îngrijire ……….copil(i), prefer ca vârsta copiilor sa fie între………..ani.
 • Sunt disponibil(a) pentru îngrijirea unui copil cu nevoi speciale
 • DA                                    NU
 • Sunt disponibil(a) pentru colaborarea cu familia naturală sau adoptivă a copilului.
 • Sunt disponibil(a) pentru colaborarea cu SPSPC sau OPA
 • Declar pe propria raspundere ca informatiile cuprinse în prezentul formular sunt adevarate şi anexez toate documentele solicitate de lege.
 • Semnătura candidatului                                                                   Data

Model curriculum vitae

CURRICULUM VITAE

1. Date personale

Nume……………………………………….. ………………………………………………………

Prenume…………………………………………………………………………………………….

Alte nume purtate anterior (ex. Înainte de căsătorie)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Locul şi data naşterii………………………………………………………………………………………………..

Act de identitate………..seria………..nr…………………eliberat la data ……………………………….

de către…………………………………………….

Numele părinţilor : tata……………………………………….mama………………………………………….

Starea civila :     Căsătorit (a)       Necăsătorit (a)       Divorţat (a)        Vaduv (a)

Religie :     Practicanta…………………………………..Formala……………………………………………

Copii :

Nume şi prenume                        Data naşterii                                 Şcolarizar

2. Studii

Ultima şcoala absolvită……………………………………………………………………………………………

în anul………………………………………..cu specializarea……………………………………………………

Alte şcoli absolvite:

……………………………………………………………..în anul…………………………

……………………………………………………………..în anul…………………………

Cursuri de perfecţionare, specializare:

……………………………………………………………..în anul………………………..

……………………………………………………………..în anul……………………….

3. Experienţa profesională

Profesia de bază…………………………………………………………………………….

Situatia actuală:      angajat (a)            somer (a)         casnic (a)          pensionar (a)

Ultimul loc de muncă :

Unitatea…………………………………………………………………………………….

Telefon…………………………………………

Adresa………………………………………………………………………………………………………………….

Angajat pe postul………………………………………………de la data de…………………………………

până la ………………………………………….

Persoane care pot da referinţe……………………………………………………………………………………

aflate în funcţia……………………………………………………………………………..

Alte locuri de munca:

Unitatea                                    Perioada                                 Postul ocupat

4. Alte abilități

Trăsături de personalitate (enumerați cateva trăsături care considerați că vă caracterizeaza)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Alte abilități  (în afara profesiei de bază, enumerați ce stiți şi ce vă place să faceti)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Modalităţi de petrecere a timpului liber

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

DATE DESPRE FAMILIE

Membrii familiei care locuiesc la domiciliul meu :

Nume/ prenume                      Grad de rudenie cu solicitantul                 Data nașterii

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Declar că persoanele menționate nu suferă de boli fizice sau psihice şi prin comportamentul lor general nu pun în pericol integritatea fizică sau psihică a copilului pe care îl vom lua în îngrijire, în cazul obţinerii atestatului de asistent maternal profesionist.

Observaţii în legatură cu acordul familiei de a primi un copil în plasament

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Veniturile familiei

Venitul total lunar……………………….constituit din :…………………………………………………………

STAREA DE SĂNĂTATE

Declar că starea mea de sănătate este :   FOARTE BUNĂ    BUNĂ      SATISFACATOARE

că nu sufăr de nici o boală transmisibilă care ar face imcompatibilă exercitarea profesiei de asistent maternal.

Anexez în  sprijinul declarației mele documentele medicale doveditoare.

LOCUINŢA

Locuința în care voi primi copilul (copiii) ţn plasament este proprietate/închiriată şi are următoarele caracteristici:

– Locuinta la      bloc     casa

– Suprafața locuinței:………………….mp.

– Număr de camere:…………………..

– Dependințe:…………………………

Utilități și dotări (completați cu DA sau NU):

Apa curentă………….Gaze………..Iluminat………….Încălzire…………TV…………..Radio…………

Copilul (copiii) plasaț(i) va (vor) locui :

 • în camera proprie……………..
 • în camera copiilor din familie……………
 • alte condiții…………….

Ultimele noutăți

Sari la conținut