Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Înscriere la centrele de zi de tip creșă

Date de contact

Adresa
Bd. Mareșal Alexandru Averescu nr. 17, corp H, parter, Sector 1, Bucureşti
Tel
021.223.41.95
E-mail
prevenire.abandon@dgaspc-sectorul1.ro

Informații cu privire la înscrierea copiilor la centrele de zi de tip creșă

Depunerea cererilor pentru înscrierea copiilor la centrele de zi de tip creșă se realizează exclusiv în perioada sesiunilor de înscriere pe site-ul  cresa.dgaspc-sectorul1.ro .


Centrele de zi tip creșă aflate în subordinea DGASPC Sector 1:

 • Centrul de zi de tip creșă Vrancei
 • Centrul de zi de tip creșă  Jiului
 • Centrul de zi de tip creșă Sf. Nicolae
 • Centrul de zi de tip creșă  Sf.Andrei
 • Centrul Româno-Danez de Educație Integrată Rodacie.
 • Informații esențiale

Sunt eligibile pentru înscrierea la centrele de zi de tip creșă exclusiv cererile părinților care au domiciliul sau reședința stabilită și valabilă pe raza Sectorului 1.

Atenție! Cererile de înscriere la centrele de zi tip creșă transmise pe e-mail sau depuse la sediile creșelor /sau la sediul DGASPC Sector 1, NU vor fi luate în considerare!

Analiza cererilor va fi realizată exclusiv pe baza documentelor încărcate în aplicația online și nu vor fi luate în considerare documente transmise prin intermediul altor canale de comunicare în perioada sesiunii de înscriere sau transmise ulterior perioadei de desfășurare a sesiunii de înscriere prin orice canal de comunicare.

Vă rugăm să completați cu atenție formularul online de înscriere la centrele de zi şi să încărcați documentele solicitate, deoarece nu pot fi efectuate modificări după transmiterea formularului.

Confirmarea înregistrării cererii în aplicația online este reprezentată de e-mail-ul generat automat, care conține numărul, data și ora înregistrării cererii și centrul de zi selectat pentru înscriere. În situația în care părinții nu primesc e-mailul de confirmare a înregistrării cererii, procesul de înregistrare trebuie reluat.

Precizăm că nu sunt posibile modificări ulterioare depunerii cererii și nu sunt acceptate completări ulterioare transmise pe adresele de e-mail ale instituției în perioada de înscriere și nu sunt luate în considerare solicitările de înscriere transmise pe e-mail în sesiunea de înscriere aferentă aplicației online. În situația în care părinții/reprezentanții legali doresc să se efectueze orice fel de modificare (de exemplu, adăugare documente în vederea obținerii unui alt punctaj, modificare centru de zi pentru care aplică, modificare dată de începere a frecventării, etc.), vor depune o nouă cerere, iar cererea depusă anterior se va anula, fiind luată în considerare ultima cerere depusă.

Analiza cererilor va fi realizată exclusiv pe baza documentelor încărcate în aplicația on-line și nu vor fi luate în considerare documente transmise prin intermediul altor canale de comunicare în perioada sesiunii de înscriere sau transmise ulterior perioadei de desfășurare a sesiunii de înscriere prin orice canal de comunicare.

Înscrierea este valabilă doar pentru perioada fiecărui an școlar, respectiv, septembrie – iunie. Cererile nesoluționate favorabil vor rămâne pe lista de așteptare până la finalul lunii iunie a fiecărui an școlar, ulterior fiind anulate.

Proximitatea creşei față de locuință sau de locul de muncă nu constituie un criteriu la analizarea şi aprobarea cererilor!

Nu trebuie să încărcați acte pentru părinții sau reprezentanții care nu sunt domiciliați sau rezidenți în sectorul 1, însă, completați datele acestora în secțiunea aferentă din formular.

Persoanele care întâmpină dificultăți pentru accesarea aplicației online, pot beneficia de asistență pentru înscrierea în aplicația online, la sediul Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie, din București, Sector 1, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 17, corp H,  în perioada sesiunii de înscriere, în timpul programului de lucru.

 • Explicare termeni

Domiciliu: adresa specificată pe fața cărții de identitate;

Reședință: adresa stabilită temporar pe spatele cărții de identitate;

Părinte unic susținător: părintele la care a fost stabilit domiciliul prin Hotărâre/ Sentință de divorț sau de încredințare a copilului/ convenție notarială sau în cazuri excepționale în cazul relațiilor neoficializate – declarație pe propria răspundere din care să reiasă separarea părinților și faptul că celălalt părinte nu contribuie la creșterea și îngrijirea copilului sau copilul care nu are paternitatea stabilită sau situația în care unul dintre părinți este decedat;

Frați care sunt înscriși și frecventează același centru de zi de tip creșă în anul școlar curent;

Formă de învătământ de zi: învățământ cu frecvență, indiferent de nivel (liceu/ facultate/ studii post-universitare), indiferent de forma de finanțare (buget/ taxă), iar frecventarea formei de învățământ este necesar să se realizeze în anul școlar curent;

Copii proveniți din sarcină multiplă: gemeni, tripleți etc.;

Rude primare: copil in cauza (pentru care este solicitată înscrierea la un centru de zi de tip creșă) cu dizabilități, părinții/reprezentanții legali ai acestuia sau surorile/frații acestuia. Nu se încadrează acestui criteriu alți membrii ai familiei extinse a copilului;

Reprezentant legal: persoana (alta decât părinții) desemnată ca fiind reprezentantul legal al copilului, printr-o hotărâre judecătorească sau hotărâre a Comisiei pentru Protecția Copilului.

Documente necesare creșă

Vor fi încărcate în câmpurile din formularul de înscriere în format .JPG sau .PDF (pentru documentele conținând o singură pagină) și doar .PDF (pentru documentele conținând una sau mai multe pagini):

 • certificatul de  naștere al copilului/ copiilor pentru care se solicită înscrierea la un centru de zi de tip creșă;
 • cărțile de identitate ale părinților (mamă, tată)/ reprezentanților legali – părinții care dețin vize de reședință stabilite și valabile pe raza Sectorului 1, vor încărca un singur document (.PDF sau .JPG) care va conține atât fața, cât și spatele cărții de identitate;
 • certificatul de căsătorie al părinților/ reprezentanților legali- după caz;
 • decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării îndemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creştere şi îngrijire copil;
 • hotărâre/sentință de divorț sau de încredințare a copilului / convenție notarială sau în cazuri excepționale în cazul relațiilor neoficializate – declarație pe propria răspundere din care să reiasă separarea părinților și faptul că celălalt părinte nu contribuie la creșterea și îngrijirea copilului –dacă este cazul;
 • certificatul de deces al unuia dintre părinți – dacă este cazul;
 • hotărâre/ sentință de plasament sau sentință de încredințare în vederea adopției – dacă este cazul;
 • certificate de naștere pentru ceilalți frați ai copilului care frecventează același centru de zi de tip creșă – dacă este cazul;
 • certificate de naștere pentru ceilalți copii aflați în întreținere care frecventează învățământul preșcolar, școlar – inclusiv până la finalizarea clasei a IV-a și dovadă: adeverințe eliberate de unitățile de învățământ (în situații excepționale, pentru copiii care urmează să frecventeze primul an de grădiniță, respectiv școală și nu s-a putut obține adeverință, părinții vor încărca declarații pe proprie răspundere care vor conține în mod obligatoriu denumirea unității de învățământ la care este înscris copilul) după caz;
 • adeverință eliberată de către unitatea de învățământ pentru părintele/părinții care urmează o formă de învățământ de zi– dacă este cazul;
 • hotărâre privind încadrarea într-un grad de handicap și certificatul de încadrare într-un grad de handicap pentru pentru copil/ fratele copilului / sora copilului/ părintele/ reprezentantul legal al copilului – cu dizabilități  – dacă este cazul;
Sunt declarate respinse cererile de înscriere care:
 • Sunt incomplete în aplicația de înscriere online;
 • Nu întrunesc criteriul de admitere privind domiciliul (părinții/reprezentanții legali nu au domiciliu în Sectorul 1 SAU nu dețin o viză de reşedință valabilă la momentul înscrierii);
 • Documentele atașate sunt eronate (sunt încărcate fișiere goale sau cu un alt conținut față de cel justificativ);
 • Depăşesc limita de vârstă a antepreşcolarului (3 ani) la începerea valabilității acordului pentru frecventarea centrului de zi de tip creșă;
 • Conțin solicitarea de transfer a unui copil care beneficiază deja de un loc la un centru de zi;
 • Conțin solicitarea de înscriere a copilului la un alt centru de zi față de cel la care a primit acord favorabil;
Criterii de departajare
 • 5 puncte pentru fiecare părinte/ reprezentant legal cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 1 – xerocopii ale cărților de identitate, xerocopie a certificatului de căsătorie (după caz); nu se acordă punctaje pentru vizele de reședință stabilite și valabile pe raza Sectorului 1;
 • 5 puncte suplimentare pentru părintele unic susținător cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 1 –  xerocopie după sentința de divorț definitivă și irevocabilă, xerocopie după certificatul de deces sau în cazuri excepționale în cazul relațiilor neoficializate – declarație pe propria răspundere din care să reiasă separarea părinților și faptul că celălalt părinte nu contribuie la creșterea și îngrijirea copilului; nu se acordă punctajul suplimentar pentru părintele unic susținător care are domiciliul pe raza altui județ/sector și are viză de reședință stabilită pe raza Sectorului 1;
 • 5 puncte pentru copiii care au frați înscriși și frecventează același centru de zi în anul școlar curent – xerocopii ale certificatelor de naștere ale fraților;
 • 5 puncte pentru părintele/ părinții care urmează o formă de învățământ de zi în anul școlar curent – adeverință eliberată de către unitatea de învățământ, în original;
 • 2 puncte pentru fiecare alt copil minor aflat în întreținere (preșcolar, școlar, până la finalizarea învățământului primar, inclusiv clasa a IV-a) – xerocopii ale certificatelor de naștere, adeverințe eliberate de către unitățile de învățământ; pentru copiii care urmează să frecventeze primul an de grădiniță, respectiv școală și nu a putut fi obținută adeverință de la unitatea de învățământ, părinții au posibilitatea să formuleze o declarație olografă în care să specifice denumirea unității școlare în cadrul căreia copilul va frecventa cursurile preșcolare/primare;  nu se acordă punctaj suplimentar pentru alți copii aflați în întreținere care nu se încadrează în categoriile specificate anterior;
 • 2 puncte pentru fiecare copil proveniți din gemeni/ tripleți – xerocopii ale certificatelor de naștere ale copiilor;
 • 5 puncte pentru copil/ frate/ soră/ părinte cu dizabilități (încadrat în grad de handicap) – xerocopii ale actelor de identitate, xerocopie a hotărârii privind încadrarea într-un grad de handicap și xerocopie a certificatului de încadrare într-un grad handicap; nu se acordă punctaj suplimentar pentru alți membri ai familiei extinse încadrați în grad de handicap, iar în aceste situații documentul este invalid pentru acest criteriu.
Soluționarea cererilor:

La baza analizării și aprobării cererilor, se vor avea în vedere următoarele criterii:

 1. Ordinea descrescătoare a punctajelor realizate (de la cel mai mare punctaj la cel mai mic);
 2. Cererile cu puntaje egale vor fi departajate conform ordinii de depunere (număr de înregistrare / dată și oră de înregistrare a cererii);

Cererile de înscriere la creşă pentru copiii ai căror părinți dețin viză de reşedință valabilă în Sectorul 1 vor fi soluționate favorabil, în funcție de punctaj și de ordinea depunerii cererilor în aplicația online, doar în limita locurilor rămase disponibile în urma repartizărilor la centrele de zi a copiilor ai căror părinți au domiciliul pe raza Sectorului 1.

Afișarea rezultatelor

Listele cuprinzând rezultatele sesiunii de înscriere NU vor conține datele de identificare ale copiilor. Identificarea cererilor se va face pe baza numerelor de înregistrare generate de aplicația online, utilizate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016. Numerele de înregistrare generate vor fi afișate și transmise pe adresa de e-mail a părintelui/reprezentantului legal, odată cu confirmarea înregistrării cererii de înscriere.

Redistribuirea locurilor disponibile

În cazul în care după repartizarea locurilor la centrele de zi se constată că au rămas locuri disponibile la anumite centre de zi, se va proceda la redistribuirea cererilor nesoluționate, în funcție de puntajul cumulat și ora și data înregistrării cererii în aplicația online, cu informarea prealabilă și acordul părinților/ reprezentanților legali ai copilului / copiilor.  Modalitatea de redistribuire a cererii aflate pe lista de așteptare către un alt centru de zi de tip creșă unde au rămas locuri vacante va fi afișată pe site-ul instituției: www.dgaspc-sectorul1.ro, Secțiunea „Comunicate de presă”.

În situația în care ulterior începerii anului școlar se vor elibera locuri la centrele de zi tip creșă, acestea vor fi repartizate conform listei de așteptare.

După soluționarea cererilor din lista de aștepare dacă vor exista locuri disponibile în cadrul centrelor de zi tip creșă, se va organiza o altă sesiune de înscriere.

Ultimele noutăți

Sari la conținut