Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Evaluarea complexă a persoanei adulte în scopul încadrării în grad de handicap /orientării profesionale/ acordării  măsurii de protecţie.

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare (SECPAHM)

Contact:

Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion B, cam 2;

Tel. 021.223.41.90/ 94/int.292 sau 149; 021.222.77.73.

E-mail: evaluarehandicapadulti@dgaspc-sectorul1.ro

Program de lucru cu publicul: Luni:    08:30-14:00

                                                    Marţi:  08:30-14:00

                                                    Joi:       08:30-14:00

Categorii de beneficiari:
 Adulți cu dizabilităţi;

Demersuri privind evaluarea complexă a persoanei adulte:

   Persoanele  care solicită încadrarea/reîncadrarea în grad și tip de handicap se vor programa telefonic la următoarele numere de telefon: 021/222.77.73  sau 021.223.41.90/ 94/ int.292 sau 149 sau prin e-mail la adresa: evaluarehandicapadulti@dgaspc-sectorul1.ro. I. Depunerea Dosarului

Cererea şi actele doveditoare pot fi  depuse spre înregistrare de către persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă.

Dosarele pot fi depuse:

 *    Orice document transmis în format electronic care nu este lizibil nu poate fi luat în  considerare.

Fiecare email transmis, pe lângă documentele necesare încadrării în grad de handicap, trebuie să conțină și cererea de încadrare în grad de handicap, care va fi înregistrată prin Serviciul Registratură din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1, urmând ca în termen de 5 zile lucrătoare, ce decurg începând cu următoarea zi de la primirea e-mailului inițial, persoana în cauză să primească răspuns, prin intermediul adresei de e-mail sau telefonic, asupra:

          În cazul persoanelor care solicită reevaluarea, cererea se depune cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap.

           Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele:

a) cerere-tip de evaluare complexă DOC;

b) copie a documentului de identitate;

c) documente medicale:
– referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
– scrisoare medicală-tip DOC de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare;
– copia biletelor de externare, dacă este cazul;
– investigaţii paraclinice solicitate de Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare;

d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;

e) adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor/ copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor/ adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri;

f) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal DOC;

g) scală de evaluare autonomie ADL /index BARTHEL DOC

II. Documentele prevăzute la aliniatul de mai sus vor sta la baza evaluării persoanei în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.

III. SECPAHM poate solicita completarea dosarului cu rezultate ale investigaţiilor paraclinice necesare întocmirii raportului de evaluare complexă, atât în faza de analiză a dosarului, cât şi în cea de evaluare propriu-zisă.

*Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar să fie datate, parafate, semnate de către medic și să aibă ștampila unității spitalicești emitente!

*Dacă examenul psihologic se realizează în cadrul unui Cabinet Psihologic Individual, este necesar ca acesta să conțină timbrul profesional emis în anul în curs, cu marca „COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA”.

DOCUMENTE MEDICALE SPECIFICE AFECŢIUNII:

 Acte necesare depunere dosar pentru certificat de încadrare în grad de handicap în scopul pensionării în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

1.   certificat de încadrare în grad și tip de handicap cu termen de validitate permanent;

2.    act de identitate;

3.    în funcţie de statutul socio-profesional:

adeverință de salariat –  (nu mai veche de 30 de zile);
sau

copie decizie de pensionare invaliditate (cu specificarea datei de revizuire) şi ultimul copie talon de pensie recent;
sau

– adeverință de la Administrația Finanțelor Publicepentru cei care nu realizează venituri (nu mai veche de 30 de zile);

4.  copie xerox carte de muncă;

5.  document medical de la medicul specialistcu specificarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, a stadiului afecțiunii, a prognosticului acestuia, precum şi a datei de debut a bolii – în original, însoţit de documente medicale vechi (extras din fişa de consultaţii cu data luării în evidenţă, examenul medical la angajare, etc.) care să confirme data debutului bolii;

6.  alte acte medicale ( bilete de ieșire din spital, analize medicale, copii fișe dispensarizare, etc )după caz sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;

7. adeverință eliberată de Casa de Pensii, care să cuprindă calculul stagiului de cotizare.

 Acte necesare depunere dosar pentru certificat de orientare profesională a persoanelor adulte cu handicap :

1.  acte de identitate;

2.  certificat de încadrare în grad de handicap-copie xerox;

4.  ultima diplomă de studiicopie xerox;

5.  adeverință de salariat şi/sau de elev/student (dupa caz) – nu mai veche de 30 de zile;

6. decizie de pensionare invaliditate (cu specificarea datei de revizuire) şi ultimul talon de pensie  pentru pensionari de invaliditate gradul 3  – în copie xerox;

7. aviz pentru a desfășura activități profesionale- eliberat de medicul specialist în medicina muncii- în original;    

8. avizpentru a desfasura activităţi profesionale –  eliberat de medicul  specialist în medicina muncii – în original;   

Servicii oferite:

Sari la conținut